Dokumenty Aplikacyjne osoby poszukującej pracy MINI PORADNIK - PowerPoint PPT Presentation

Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik
Download
1 / 28

 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dokumenty Aplikacyjne osoby poszukującej pracy MINI PORADNIK. Jak pisać CV (Curriculum Vitae) Jak napisać list motywacyjny, (podanie o pracę) 3. Jakich błędów unikać. Najważniejszym dokumentem jest CV czyli życiorys zawodowy. Jeśli pracodawca wyraża życzenie dołączamy też list motywacyjny.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Dokumenty Aplikacyjne osoby poszukującej pracy MINI PORADNIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Dokumenty Aplikacyjneosoby poszukujcej pracyMINI PORADNIK

Jak pisa CV (Curriculum Vitae)

Jak napisa list motywacyjny, (podanie o prac)

3. Jakich bdw unika.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Najwaniejszym dokumentem jest CV czyli yciorys zawodowy. Jeli pracodawca wyraa yczenie doczamy te list motywacyjny.

 • Dokumenty musz mie konkretnego adresata. Zbierz wic informacje o firmie lub dziale w ktrym chcesz pracowa.

 • Dowiedz si na czym polega praca na wybranym stanowisku.

 • Poznaj nazwisko osoby kierujcej firm lub danym dziaem


Informacje o rynku pracy mo esz czerpa

Informacje o rynku pracy moesz czerpa:

 • Odwiedzajc serwisy internetowe powicone pracy

 • Czytajc ogoszenia prasowe i dodatki

  do lokalnych gazet

 • Odwiedzajc witryny konkretnych firm

 • Od osb zatrudnionych w wybranej firmie

 • Odwiedzajc urzd pracy lub doradc zawodowego

 • Przegldajc w internecie opisy stanowisk


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Z opisu stanowiska dowiesz si czy praca odpowiada Twoim predyspozycjom i jakie s oczekiwania pracodawcy:

 • Jakiego wyksztacenia wymaga stanowisko

 • Jakimi dodatkowymi umiejtnociami musisz si wykaza (komputer, jzyki, prawo jazdy)

 • Jakie cechy charakteru posiada

 • Jakie s godziny pracy i forma zatrudnienia

 • Ktre czynnoci bdziesz wykonywa codziennie, czsto i rzadko


Je li ju wiesz co ci interesuje zacznij przygotowywa dokumenty

Jeli ju wiesz co Ci interesuje zacznij przygotowywa dokumenty:

 • Pamitaj, e su one poznaniu Twojej osoby przez potencjalnego pracodawc

 • Staraj si wic zamieci w nich co, co rni Ci od konkurentw

 • Pisz o swoich pasjach, zainteresowaniach i osigniciach nawet jeli pozornie nie maj zwizku z wybranym stanowiskiem

 • Rzetelnie opisz swoje mocne i sabe strony


Poszukiwania pracy to praca sama w sobie warto wi c po wi ci jej czas

Poszukiwania pracy to praca sama w sobie. Warto wic powici jej czas

Dokumenty aplikacyjne absolwenta nie musz by nieciekawe.

Wystarczy usystematyzowa swoje dokonania w okresie

szkoy i studiw i opisa wszystkie dowiadczenia jakie udao

nam si zdoby.


Chc c zdoby interesuj c prac absolwenci cz sto wspominaj o

Chcc zdoby interesujc prac absolwenci czsto wspominaj o:

 • Odbytych praktykach i staach

 • Dziaalnoci w Samorzdzie uczniowskim, szkolnym wolontariacie czy w harcerstwie

 • Osigniciach w konkursach przedmiotowych lub sporcie

 • Dorywczej pracy wakacyjnej( take na czarno)

 • Pracy w charakterze Au Pair

 • Odbytych kursach jzykowych

 • Wasnych zainteresowaniach ( nawet jeli jest to robienie swetrw na drutach)


Schemat cv w uk adzie chronologicznym

Schemat CV w ukadzie chronologicznym:

Dane personalne :

 • imi oraz nazwisko

 • aktualny adres zamieszkania

 • telefon (jeli nie masz wasnego numeru stacjonarnego lub komrkowego, postaraj si o numer grzecznociowy. Pracodawca musi mie z tob atwy kontakt, jest to bardzo wane)

 • data urodzenia (np. 5 marca (nie "marzec") 1979 r.)

 • jeeli posiadasz adres e-mail moesz lecz nie musisz go podawa.

 • stan cywilny (w przypadku rozwodu lub wdowiestwa lepiej operowa form wolny/wolna lub kawaler / panna)

 • w przypadku mczyzn stosunek do suby wojskowej (tylko jeeli jest uregulowany).


Wykszta cenie

Wyksztacenie

 • Informacje na temat wyksztacenia naley wpisa w odwrconej kolejnoci chronologicznej - zaczynajc od tego, co miao miejsce ostatnio.

 • Trzeba poda dat rozpoczcia i zakoczenia nauki, pen nazw szkoy czy uczelni, wydzia i kierunek. (Warto zaznaczy take specjalizacj, wiodce przedmioty na studiach, ewentualnie tematyk pracy dyplomowej).

 • Nigdy nie umieszczamy w tym punkcie informacji o ukoczonej szkole podstawowej.


Do wiadczenie zawodowe

Dowiadczenie zawodowe:

 • Naley tu umieci w odwrconej kolejnoci (od ostatniego) wszystkie miejsca pracy i stanowiska, na ktrych pracowalimy.

 • Moemy te napisa za jakie zadania i przedsiwzicia odpowiadalimy.

 • Piszmy w pierwszej osobie ( ja organizowaem, odpowiadaem).

 • Pamitajmy by nie przypisywa sobie cudzych zada. (Nasze kamstwo zadziaa przeciw nam na rozmowie kwalifikacyjnej).


Dotychczasowe osi gni cia

Dotychczasowe osignicia :

Zamieszczamy tutaj osignicia naukowe (np. publikacje, stypendia naukowe), sportowe, spoeczne (np. funkcje w

organizacjach studenckich i innych).

Osoby bdce na pocztku kariery zawodowej powinny

napisa o jakichkolwiek dowiadczeniach, ktre udao im si

zdoby. S to bardzo cenne informacje zarwno dla

pracodawcy, jak i dla doradcw personalnych. Mog bowiem

wiadczy o zaangaowaniu w pracy zespoowej, o

umiejtnoci podejmowania samodzielnych decyzji.


Dodatkowe kwalifikacje

Dodatkowe kwalifikacje:

 • Prawo jazdy.

 • Znajomo jzykw obcych, (Nawet, gdy wydaje si nam, e oferowana praca nie bdzie wymaga posugiwania si angielskim czy niemieckim, naley o tych umiejtnociach napisa.) trzeba poda w miar dokadny stopie ich znajomoci w mowie i pimie.

 • Warto wspomnie te o kursach odbytych za granic, a jeli posiadamy certyfikaty potwierdzajce nasze umiejtnoci, to rwnie je wymieni.

 • Umiejtno obsugi komputera, pracy w grupie, organizowania pracy, kierowania, komunikowania si.

 • atwo nawizywania kontaktw.


Zainteresowania poza zawodowe

Zainteresowania poza zawodowe :

W czci tej napisz o swoich zainteresowaniach. Jednak

nie naley przesadza i opisywa rozlegle swojej pasji, po

prostu wymieniamy to co lubimy robi w wolnych chwilach.


Na ko cu cho nieobowi zkowo mo emy doda

Na kocu, cho nieobowizkowo moemy doda:

 • Referencje.

 • Zgod na przetwarzanie danych.

  Wersja polska - Wyraam zgod na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbdnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustaw z dnia 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883)

  Wersja angielska - I declare, that I agree to have my personal data, if it necessary, processed for recruitment process (according to the Act of personal data protection, dated 29 of August 1997, Dz. U. Nr 133 Poz. 883).

 • Cao obowizkowo wieczy:

  Odrczny podpis, czasem poprzedzony formuk grzecznociow.

  Fotografia czasem moe nam pomc.

  Aktualne zdjcie, (byle nie kserokopia ) w prawym grnym rogu, jeli takie jest yczenie pracodawcy.


List motywacyjny

List motywacyjny

Jest rozwiniciem cv ( nie jego kopi)

Jego zadaniem jest przedstawienie mocnych stron kandydata i jego przydatnoci na konkretnym stanowisku.

Ma przekona pracodawc, e bdziesz waciwym czowiekiem na waciwym miejscu wanie w jego firmie.

Jego adresatem jest prezes, dyrektor itp., a nie dzia kadr.


Forma listu motywacyjnego

Forma listu motywacyjnego

Wstp:

Postaraj si przyku uwag czytajcego, napisz na jakie stanowisko si ubiegasz . Jeeli nie odpowiadasz na ogoszenie, sprecyzuj o jak prace si ubiegasz, dzia, stanowisko. Utwierd ich w przekonaniu i bdziesz dobrym pracownikiem. Rozwinicie:

W tej czci postaraj si przekona o atrakcyjnoci twojej kandydatury, nie rozpisuj si za bardzo gdy duo nie zawsze oznacza dobrze. Jeeli nie speniasz wymogw podanych w ofercie, zadeklaruj ch zdobycia stosownych umiejtnoci lub uzupenienia wyksztacenia i wiedzy. Unikaj tutaj oklepanych zda powtarzajcych si w setkach listw motywacyjnych takich Kwestie finansow zostaw na rozmow kwalifikacyjn.

Zakoczenie:

Wyra ch spotkania i zaprezentowania swojej osoby.

Zaznacz, e czekasz na odpowied.

Na kocu zamie zwrot grzecznociowy, wasnorczny podpis, spis zacznikw oraz klauzul o prywatnoci.


Cz ste b dy w pisaniu dokument w aplikacyjnych

Czste bdy w pisaniu dokumentw aplikacyjnych:

 • Wysyanie do wielu pracodawcw dokumentw wg jednego schematu

 • Ubarwianie yciorysu umiejtnociami nie majcymi poparcia w przykadach.

 • Deklaracja znajomoci jzyka na wyszym od prawdziwego poziomie.

 • Deklarowanie kwalifikacji i dowiadczenia zgodnie z oczekiwaniami rekrutera nie za z rzeczywistoci.

 • Uywanie utartych zwrotw przy opisie swojej osoby (np. kreatywny, ambitny, posiadajcy zdolnoci organizacyjne).

 • Brak okrelenia podanego stanowiska lub pomyka w nazwie.

 • Powtarzanie w licie motywacyjnym informacji zawartych w CV.

 • Nieczytelne przeadowane informacjami, nuce dokumenty.

 • Bdy ortograficzne stylistyczne i merytoryczne.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Z ycia wzite

ZAINTERESOWANIA:

sport ( jazda na rowerze, pika nona, pywanie abk).


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Stanowisko:

Asystentka/Sekretarka

Obowizki:

- prowadzia biuro,

- przygotowywaa marynarzy w rejs


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Pracowaem w Daewoo - FSO Motors Spka z o.o. Zakad era przy ul . Jagielloskiej 88 na stanowisku Kucharz w Korei Pd.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Jestem osobom solidnie wykonujcom powierzon prac.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Dowiedziaem si, e jeden z waszych pracownikw zosta zwolniony, a drugi zama rk. Prosz, dajcie mi szans.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Chciaabym bardzo podj prac. Najlepiej, eby to byo w Legnicy, ale jeeli bdzie w Lubinie to nie szkodzi.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Mog zamieszka w miejscu pracy. Uksztaciam si i ukoczyam Szko w Chojnicach. Moje wyksztacenie jestzawodowe.


Dokumenty aplikacyjne osoby poszukuj cej pracy mini poradnik

Bdc absolwentk jednej z najbardziej renomowanych warszawskich uczelni - Studium Stenotypii i Jzykw Obcych, obsuguj pakiet programw Office w stopniu zaawansowanym. Szczeglnym sentymentem darz arkusz kalkulacyjny EXCEL.


Chocia nawet najlepsze dokumenty nie gwarantuj pracy warto je pisa z zachowaniem regu

Chocia nawet najlepsze dokumenty nie gwarantuj pracy warto je pisa z zachowaniem regu:

 • Dokumenty powinny by napisane na komputerze, na biaym, gadkim papierze formatu A4. Objto CV nie powinna przekracza dwch stron.

 • Wszystkie informacje, ktre podajesz musz by prawdziwe.

 • Pisz zwile, pracodawca ma mao czasu na lektur Twojego yciorysu.

 • Na kocu moesz zamieci kontakt do osb, ktre wystawi ci referencje. Musisz mie jednak pewno, e dostaniesz dobr opini i e poprzedni pracodawca nie bdzie zaskoczony, kiedy kto do niego zadzwoni.

 • List motywacyjny moe by bardzo krtki, zaledwie kilkuzdaniowy, moe mie te objto jednej-dwch stron formatu A4.Ma uzasadnia, dlaczego ubiegasz si o t prac. Moe te by rozwiniciem najwaniejszych twoim zdaniem punktw CV.

 • Jeli jeste dyslektykiem popro o sprawdzenie dokumentw przed wysaniem.


Nawet je li nie od razu zostaniesz zaproszony na rozmow nie zniech caj si

Nawet jeli nie od razu zostaniesz zaproszony na rozmow nie zniechcaj si:

Moesz wysa aplikacj nawet jeli nie speniasz dokadnie wszystkich wymaga na dane stanowisko.

Pamitaj tylko do jakich firm i o jak prac aplikowae.

Moesz te zadzwoni i spyta o los swoich dokumentw

( np.: czy dotary).

Moesz sam zanie aplikacj i da si zapamita.

Moesz wypeni formularz aplikacyjny w firmie doradztwa personalnego( nawet przez internet).

Pamitaj jednak by okreli jaka brana i jakie stanowisko Ci interesuje.


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag


 • Login