slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
MAC 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

MAC 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. MAC 2014. PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. MAC 2014. KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS. KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MAC 2014' - jera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MAC 2014

slide2

PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MAC 2014

slide3

KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH

 • Pentaksiran bagi mata pelajaran tertentu ditadbir di sekolah menggunakan instrumen setara daripada LP
 • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi SEGAK, Kokurikulum & Ekstrakurikulum
 • Dilaksanakan oleh kaunselor menggunakan instrumen daripada LP untuk melihat kebolehan semula jadi dan yang diperoleh
 • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran
 • Pentaksiran untuk pembelajaran
slide4

PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

 • Diteruskan
 • PentaksiranPusat - PentaksiranTingkatan 3
 • DSP –PanduanPerkembaganPembelajaranMurid
 • SPPBS online ditiadakan
 • Diteruskan
 • PentaksiranSekolah(Diteruskandenganpenambahbaikan)
 • PBS
 • PAJSK
 • FPM,FS & Rekod Transit ditiadakan
 • Diteruskan
 • PentaksiranPsikometrik
slide6

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

PanduanPerkembanganPembelajaranMurid

DSP

slide7

DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Standard Prestasi

Pernyataantentangtahapperkembanganpembelajaranmurid yang diukurmerujuk standard danmenunjukkankedudukanmuriddalamperkembanganataukemajuanpembelajarannya. Perkembangandalam standard ituterbahagikepadaduaiaituperkembangansecaramendatar (konstruk) danperkembangansecaramenegak (band). Pertumbuhanmuriddijelaskandengansatuataulebihpetunjukprestasimenggunakanperkataanataurangkai kata yang betuluntukmenggambarkanpenguasaanhasilpembelajaran

PanduanPerkembanganPembelajaranMurid

Standard Prestasi

Pengetahuan, kemahirandannilai yang perludipamerkanolehmuridpadaperingkatatauarasperkembanganpembelajaranmurid

slide8

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. KadPengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telahmenguasai:

TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

KemahiranGeografi Band 6* Mengemukakandanmempersembahkan idea / pendapat / cadanganyang bernastentangkesejahteraanpersekitaranmenggunakankemahirangeografiyang sesuai.

BentukMukabumidanPotensinya Band 4 Menghuraikankepentinganbentukmukabumi Malaysia denganmenggunakanfaktadancontoh yang jelas.

 Tanah tinggi

 Tanah pamah

 Pinggirlaut

 Saliran

CuacadanIklim Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadapcuacadaniklim di Malaysia secarakomprehensifdanmenyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhanSemulajadidanHidupan Liar Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadaptumbuh- tumbuhansemulajadidanhidupan liar denganmengemukakancontohyang sesuai.

CONTOH

slide10

PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Pelbagai Instrumen

Sehingga 2013 - PMR

 • Sejarah
 • Geografi
 • Peperiksaan Pusat
 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Science
 • Mathematics
 • Sejarah
 • Geografi
 • Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)
 • Pendidikan Islam
 • Bahasa Tambahan
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tamil
 • Bahasa Iban
 • Bahasa Kadazandusun
 • Bahasa Arab
 • Bahasa Punjabi

Ujian Lisan & Ujian Bertulis

2014

 • Bahasa Melayu
 • Bahasa Inggeris
 • Science
 • Mathematics
 • Pendidikan Islam
 • Kemahiran Hidup Bersepadu
 • Bahasa Tambahan
 • Bahasa Cina
 • Bahasa Tamil
 • Bahasa Iban
 • Bahasa Kadazandusun
 • Bahasa Arab

Ujian Bertulis

Muridberagama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasatambahan

Muridbukanberagama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasatambahan

slide11

STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

MelaksanakanPenjaminanKualitiPT3 (PentaksirLuar & JK KurikulumSekolah)

slide14

PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

 • NAMA:
 • NO. KP:
 • NAMA SEKOLAH:

PentaksiranPsikometrikmengukurkebolehansemulajadidankebolehan yang diperolehdaripadapengalamandanpersekitaranmelaluiInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhusus. InventoriMinatKerjayabertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecenderungankerjayamurid. UjianAptitudKhususbertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecerdasansertaminatataukecenderunganmurid.

KeputusanInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhususandaadalahsepertiberikut:

CONTOH

slide17

PAJSK

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

2014

NAMA: NO. KP:

NAMA SEKOLAH:

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Pentaksiran Sekolah (PS)

CONTOH

SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. KadPengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telahmenguasai:

TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

KemahiranGeografi Band 6* Mengemukakandanmempersembahkan idea / pendapat/ cadanganyang bernastentangkesejahteraanpersekitaranmenggunakankemahirangeografiyang sesuai.

BentukMukabumidanPotensinya Band 4 Menghuraikankepentinganbentukmukabumi Malaysia denganmenggunakanfaktadancontoh yang jelas.

 Tanah tinggi

 Tanah pamah

 Pinggirlaut

 Saliran

CuacadanIklim Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadapcuacadaniklimdi Malaysia secarakomprehensifdanmenyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhanSemulajadiBand 5 Menggabungjalinfaktamengenai

danHidupan Liar kesankegiatanmanusiadanmembuatrumusankesankegiatanmanusiaterhadaptumbuh- tumbuhansemulajadidanhidupanliar denganmengemuka- kancontohyang sesuai.

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:

NO. KP:

NAMA SEKOLAH:

PentaksiranPsikometrikmengukurkebolehansemulajadidankebolehan yang diperolehdaripadapengalamandanpersekitaranmelaluiInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhusus. InventoriMinatKerjayabertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecenderungankerjayamurid. UjianAptitudKhususbertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecerdasansertaminatataukecenderunganmurid.

KeputusanInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhususandaadalahsepertiberikut:

17

ad