PENAMBAHBAIKAN
Download
1 / 18

MAC 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. MAC 2014. PENAMBAHBAIKAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH. MAC 2014. KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS. KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MAC 2014' - jera


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MAC 2014


PENAMBAHBAIKAN

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

MAC 2014


KRONOLOGI DAN PUNCA KUASA PELAKSANAAN PBS

KOMPONEN PBS PERINGKAT MENENGAH RENDAH

 • Pentaksiran bagi mata pelajaran tertentu ditadbir di sekolah menggunakan instrumen setara daripada LP

 • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi SEGAK, Kokurikulum & Ekstrakurikulum

 • Dilaksanakan oleh kaunselor menggunakan instrumen daripada LP untuk melihat kebolehan semula jadi dan yang diperoleh

 • Dilaksanakan sepenuhnya oleh sekolah bagi semua mata pelajaran

 • Pentaksiran untuk pembelajaran


PELAKSANAAN PBS DIPERMUDAHKAN

 • Diteruskan

 • PentaksiranPusat - PentaksiranTingkatan 3

 • DSP –PanduanPerkembaganPembelajaranMurid

 • SPPBS online ditiadakan

 • Diteruskan

 • PentaksiranSekolah(Diteruskandenganpenambahbaikan)

 • PBS

 • PAJSK

 • FPM,FS & Rekod Transit ditiadakan

 • Diteruskan

 • PentaksiranPsikometrikDOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

PanduanPerkembanganPembelajaranMurid

DSP


DOKUMEN STANDARD PRESTASI (DSP) DIPERMUDAHKAN

DSP

Standard Prestasi

Pernyataantentangtahapperkembanganpembelajaranmurid yang diukurmerujuk standard danmenunjukkankedudukanmuriddalamperkembanganataukemajuanpembelajarannya. Perkembangandalam standard ituterbahagikepadaduaiaituperkembangansecaramendatar (konstruk) danperkembangansecaramenegak (band). Pertumbuhanmuriddijelaskandengansatuataulebihpetunjukprestasimenggunakanperkataanataurangkai kata yang betuluntukmenggambarkanpenguasaanhasilpembelajaran

PanduanPerkembanganPembelajaranMurid

Standard Prestasi

Pengetahuan, kemahirandannilai yang perludipamerkanolehmuridpadaperingkatatauarasperkembanganpembelajaranmurid


PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. KadPengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telahmenguasai:

TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

KemahiranGeografi Band 6* Mengemukakandanmempersembahkan idea / pendapat / cadanganyang bernastentangkesejahteraanpersekitaranmenggunakankemahirangeografiyang sesuai.

BentukMukabumidanPotensinya Band 4 Menghuraikankepentinganbentukmukabumi Malaysia denganmenggunakanfaktadancontoh yang jelas.

 Tanah tinggi

 Tanah pamah

 Pinggirlaut

 Saliran

CuacadanIklim Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadapcuacadaniklim di Malaysia secarakomprehensifdanmenyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhanSemulajadidanHidupan Liar Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadaptumbuh- tumbuhansemulajadidanhidupan liar denganmengemukakancontohyang sesuai.

CONTOH


PELAPORAN PENTAKSIRAN SEKOLAH - PENCAPAIAN

CONTOH


PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

Pelbagai Instrumen

Sehingga 2013 - PMR

 • Sejarah

 • Geografi

 • Peperiksaan Pusat

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Science

 • Mathematics

 • Sejarah

 • Geografi

 • Kemahiran Hidup Bersepadu (KHB)

 • Pendidikan Islam

 • Bahasa Tambahan

 • Bahasa Cina

 • Bahasa Tamil

 • Bahasa Iban

 • Bahasa Kadazandusun

 • Bahasa Arab

 • Bahasa Punjabi

Ujian Lisan & Ujian Bertulis

2014

 • Bahasa Melayu

 • Bahasa Inggeris

 • Science

 • Mathematics

 • Pendidikan Islam

 • Kemahiran Hidup Bersepadu

 • Bahasa Tambahan

 • Bahasa Cina

 • Bahasa Tamil

 • Bahasa Iban

 • Bahasa Kadazandusun

 • Bahasa Arab

Ujian Bertulis

Muridberagama Islam - 8 atau 8 + 1 bahasatambahan

Muridbukanberagama Islam - 7 atau 7 + 1 bahasatambahan


STRATEGI PELAKSANAAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3

MelaksanakanPenjaminanKualitiPT3 (PentaksirLuar & JK KurikulumSekolah)


PELAPORAN PENTAKSIRAN TINGKATAN 3 (PENCAPAIAN)

CONTOH


PELAPORAN PAJSK

CONTOH


PELAPORAN PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK (PPsi)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

 • NAMA:

 • NO. KP:

 • NAMA SEKOLAH:

PentaksiranPsikometrikmengukurkebolehansemulajadidankebolehan yang diperolehdaripadapengalamandanpersekitaranmelaluiInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhusus. InventoriMinatKerjayabertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecenderungankerjayamurid. UjianAptitudKhususbertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecerdasansertaminatataukecenderunganmurid.

KeputusanInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhususandaadalahsepertiberikut:

CONTOH
PAJSK

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN AKTIVITI JASMANI, SUKAN DAN KOKURIKULUM (PAJSK)

2014

NAMA: NO. KP:

NAMA SEKOLAH:

PELAPORAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

Pentaksiran Tingkatan 3 (PT3)

Pentaksiran Sekolah (PS)

CONTOH

SMK BINTANG TIMUR

PELAPORAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID

PENTAKSIRAN SEKOLAH

MATA PELAJARAN GEOGRAFI

TINGKATAN 3, 2014

Nama : SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI

No. KadPengenalan/ No. Murid : 010722145118

Tingkatan : 3 Nekad

SHARIFAH NURUL HANNAH BINTI SYED HASMI telahmenguasai:

TAJUK/TEMA/BIDANG/KEMAHIRAN BAND PENYATAAN DESKRIPTOR

KemahiranGeografi Band 6* Mengemukakandanmempersembahkan idea / pendapat/ cadanganyang bernastentangkesejahteraanpersekitaranmenggunakankemahirangeografiyang sesuai.

BentukMukabumidanPotensinya Band 4 Menghuraikankepentinganbentukmukabumi Malaysia denganmenggunakanfaktadancontoh yang jelas.

 Tanah tinggi

 Tanah pamah

 Pinggirlaut

 Saliran

CuacadanIklim Band 5 Menggabungjalinfaktamengenaikesankegiatanmanusiadanmerumuskesankegiatanmanusiaterhadapcuacadaniklimdi Malaysia secarakomprehensifdanmenyeluruh.

Tumbuhan-tumbuhanSemulajadiBand 5 Menggabungjalinfaktamengenai

danHidupan Liar kesankegiatanmanusiadanmembuatrumusankesankegiatanmanusiaterhadaptumbuh- tumbuhansemulajadidanhidupanliar denganmengemuka- kancontohyang sesuai.

Pentaksiran Psikometrik (PPsi)

PERNYATAAN KEPUTUSAN

PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK 2014

NAMA:

NO. KP:

NAMA SEKOLAH:

PentaksiranPsikometrikmengukurkebolehansemulajadidankebolehan yang diperolehdaripadapengalamandanpersekitaranmelaluiInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhusus. InventoriMinatKerjayabertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecenderungankerjayamurid. UjianAptitudKhususbertujuanuntukmendapatkanmaklumattentangkecerdasansertaminatataukecenderunganmurid.

KeputusanInventoriMinatKerjayadanUjianAptitudKhususandaadalahsepertiberikut:

17ad