slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Historiek. In 2001 stelt een studie (HIVA en KUL) de verwijzingspraktijk van de PMS-centra in vraag en legt een aantal pijnpunten bloot: Vooral kindkenmerken primeren. Het % allochtonen en kansarmen in Bu.O is te hoog.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften' - jensen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

historiek
Historiek

In 2001 stelt een studie (HIVA en KUL) de verwijzingspraktijk van de PMS-centra in vraag en legt een aantal pijnpunten bloot:

 • Vooral kindkenmerken primeren.
 • Het % allochtonen en kansarmen in Bu.O is te hoog.
 • Geen zicht op het afgelegde leertraject.
 • De typologie is niet eenduidig en beantwoordt niet aan de onderwijsbehoeften.
 • Het is weinig gerelateerd aan handelingsplanning.
 • De school probeert vaak de verwijzing te sturen.
 • Er wordt te weinig naar alternatieven gezocht.
 • De ouders zijn te weinig betrokken partij.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

historiek1
Historiek

De studie doet ook een aantal aanbevelingen:

 • Men moet streven naar een contextgerelateerde verwijzing.
  • context van de leerling met zijn behoeften
  • context van het gezin
  • context van de school
 • De nood aan B.O. moet het gevolg zijn van een afweging onderwijsbehoeften – onderwijsaanbod (draagkracht).
 • De verwijzing moet niet gebeuren op basis van “classificerende” diagnostiek maar op basis van “handelingsgerichte” diagnostiek.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

historiek2
Historiek

En verder nog …

 • De typologie moet opnieuw worden bekeken.
 • De scholen dienen zich te profileren, met focus op een zorgaanbod, geformuleerd in pedagogische en didactische termen.
 • Doorverwijzing kan alleen maar wanneer duidelijk blijkt welke inspanning de school heeft geleverd en welk leertraject werd afgelegd.
 • De verantwoordingsprotocollen moeten een aanzet geven tot een individueel handelingsplan.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

ad hoc werkgroep
Ad hoc werkgroep
 • Als antwoord op aanbevelingen studie
 • In kader van ‘Maatwerk in samenspraak’
 • Vanaf 2001 tot heden
 • Op initiatief van de minister van onderwijs
 • Samengesteld uit:
  • CLB
  • CLB-inspectie
  • inspectie BuO
  • administratie onderwijs
  • kabinet van de minister
 • Opmaak van een basistekst

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

basistekst
Basistekst
 • Met betrekking tot het begeleidingstraject voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
 • Schetst theoretisch kader en richtlijnen
 • Eerste versie 30/01/2004
 • Sedert eind 1ste trimester 2005 herwerking door stuurgroep
 • Ontwerp van eindtekst 16/06/2006
 • Doelstelling: finalisering tekst eind 2006

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

pilootproject begeleidingstraject
Pilootproject ‘begeleidingstraject’
 • Is een kleinschalig, netoverschrijdend experiment (6 regios)
 • Loopt van schooljaar 2003-2004 tot 2005-2006
 • Beperkt zich in een eerste fase tot:
  • het basisonderwijs
  • de begeleiding en overstap van leerlingen naar scholen Type 1, Type 3 en Type 8
 • Wordt uitgevoerd en opgevolgd door:
  • de geselecteerde CLB-teams
  • de ingestapte basisscholen (pilootscholen)
  • de stuurgroep

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

pilootproject begeleidingstraject1
Pilootproject ‘begeleidingstraject’
 • Heeft als doelstellingen:
  • Komen tot een andere invulling van het verwijzingsproces door:
   • Opstellen kwaliteitseisen voor begeleidingstraject
   • Toekennen andere functie aan inschrijvingsprotocol
  • Plus regelgeving terzake
  • Optimaliseren van de samenwerking tussen de verschillende actoren:
   • School, Ouders, Leerling, CLB, Externen, …
   • Vergroten betrokkenheid
   • Nadruk op ‘samenwerken’

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

begeleidingstraject
Begeleidingstraject
 • Omvat 5 fasen met een cyclisch verloop
 • Met specifieke verantwoordelijkheden per fase voor:
  • Schoolteam
  • CLB

Betere organisatie en afstemming van

het pedagogisch-didactisch aanbod

binnen de school

op de noden van de leerling met

specifieke onderwijsbehoeften

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

begeleidingstraject1
Begeleidingstraject
 • Bij falen van deze organisatie en afstemming:
  • Overstap naar andere school binnen het gewoon onderwijs
  • Overstap naar een school voor buitengewoon onderwijs
  • In de toekomst in het kader van ‘leerzorg’: overstap naar een hoger zorgniveau binnen dezelfde school
 • Bij overstap
  • Overstapdocument
  • Verantwoordingsdocument + attest

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

inhoud overstapdocument
Inhoud overstapdocument
 • Analyse van de problematische onderwijsleersituatie
  • Met aandacht voor kind- en contextkenmerken
  • Waarom nu bij dit kind uit dit gezin op deze school in deze klas met deze leerkracht
 • Chronologisch overzicht en omschrijving van de concrete begeleidingsinterventies
  • Wanneer is wat gedaan met welk resultaat
 • Omschrijving van de noden en specifieke onderwijsbehoeften van de leerling
  • In functie van het pedagogisch –didactisch aanbod
 • Omschrijving van de samenwerking tussen de actoren

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 0 begeleidingstraject
Fase 0 begeleidingstraject

Fase van de goede preventieve basiszorg

 • Onderwijskundige en preventieve zorg door de school
 • Gericht op het algemene welbevinden van alle leerlingen
 • Aanbieden van maximale ontplooiingskansenvoor elke leerling

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 0 concreet op school
Fase 0 Concreet op school
 • Visie uitgeschreven in SWP m.b.t.:
  • Schoolcultuur
  • Zorgbeleid
 • Vertrekken vanuit ‘eigenheid’ van elke leerling.
 • Via overleg en/of nascholing ‘gegronde problemen’ leren onderkennen en signaleren

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 1 begeleidingstraject
Fase 1 begeleidingstraject

Fase van de verhoogde staat van zorg

 • Extra zorg vanwege het schoolteam voor ll met specifieke onderwijsbehoeften.
 • De draagkracht van de school wordt voldoende geacht.
 • De ouders en het CLB worden geïnformeerd.
 • Geen individuele leerlingbegeleiding door CLB.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 1 concreet op school
Fase 1 Concreet op school
 • Analyse van zorgvraag van de leerling
   • De leerkracht:
    • Omschrijft de onderwijsbehoeften
    • Signaleert aan zorgteam
 • Opzetten van hulpstrategieën
    • Wie doet wat wanneer en hoe
 • Informeren van de ouders
 • Opvolgen en evalueren van handelen
    • Stopzetten, verderzetten of aanpassen van handelen
 • Via zorgoverleg:
   • Informeren van CLB
   • Aanbieding schoolondersteuning door CLB

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 2 begeleidingstraject
Fase 2 begeleidingstraject

Fase van de uitbreiding van de zorg

 • Draagkracht van school wordt overschreden.
 • CLB start een multidisciplinair dossier.
 • Leerlinggerichte acties door CLB.
 • Het CLB ondersteunt de school in versterken van hun draagkracht.
 • In samenspraak en samenwerking met het schoolteam, ouders en leerling.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 2 concreet op school
Fase 2 Concreet op school
 • Melding aan CLB
   • Meldingsfiche, zorgoverleg, MDO
 • Samen zoeken naar en vastleggen van mogelijke oplossingen en begeleiding
 • In samenspraak met ouders:
   • School informeert ouders over melding
   • Gezamenlijk gesprek ouders/school/CLB m.b.t. probleemverheldering en oplossingsstrategieën
 • School voert geplande acties uit

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 2 concreet op school1
Fase 2 Concreet op school
 • Mits toestemming van ouders:
   • Leerlinggerichte acties door CLB
   • Schoolondersteuning door CLB
   • Contacten met externen
 • Gezamenlijk overleg met ouders over:
   • Resultaten acties CLB, school,…
   • Afspraken m.b.t. oplossingsstrategieën
   • Opvolging en resultaten van oplossingsstrategieën

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 3 begeleidingstraject
Fase 3 begeleidingstraject

Fase van de overstap naar een school op maat

 • Draagkracht van school blijft ONVOLDOENDE.
 • Draagkracht van leerling en gezin blijven overschreden.
 • Overstap dringt zich op:
  • Naar andere school met voldoende draagkracht
  • Naar Bu.O.

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 3 concreet op school
Fase 3 Concreet op school
 • Analyse van overschrijding draagkracht
   • School – Leerling – Gezin
   • Waarom dit kind, in deze groep, bij deze leerkracht en van deze ouders
 • Samen zoeken naar de beste oplossing voor deze leerling op basis van:
   • Sterkte/zwakte analyse van de leerling en context
   • Het afgelegde begeleidingstraject
   • Gewenste zorgaanbod voor de leerling
    • Specifieke onderwijsbehoeften

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 3 concreet op school1
Fase 3 Concreet op school
 • De overstap is resultante van een

gezamenlijk proces

 • Ouders maken uiteindelijke keuze
 • Bij overstap opmaak van:
   • Overstapdocument
   • Verantwoordingsdocument +attest

door CLB

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 4 begeleidingstraject
Fase 4 begeleidingstraject

Fase van de opvolging van de overgestapte leerling

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

fase 4 concreet op school
Fase 4 Concreet op school
 • Contact met ouders
 • Contact met nieuwe school
 • Contact met nieuw CLB

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

ervaringen en aandachtspunten
Ervaringen en aandachtspunten
 • Fasering van begeleidingstraject is een leidraad/houvast
 • Positief effect op samenwerking tussen school, ouders en CLB
   • Meer gerichte communicatie met ouders door de school
   • Werkt drempelverlagend voor ouders t.o.v. CLB
   • Praten mét i.p.v. over betrokken partijen
   • Betere afstemming van acties
 • Schoolondersteunende functie van CLB wordt groter

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

ervaringen en aandachtspunten1
Ervaringen en aandachtspunten
 • Wordt nu vooral gedragen en gestuurd door zorgteam, moet nog meer een automatisme worden binnen het schoolteam
 • Nog te weinig aandacht voor protectieve factoren
 • Nog te veel focus op het schools functioneren
 • Nog te weinig communicatie met de leerling

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

slide26
Ik hoop dat u van deze uiteenzetting het één en ander hebt opgestoken !!

An

An Noteboom - RADI Zorgproject West-Vlaanderen

ad