slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 — rozpoczęcie debaty publicznej. 1. Jakub Szymański. Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020. Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020' - jenny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020

— rozpoczęcie debaty publicznej

1

Jakub Szymański

slide2

Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020

 • Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia
 • Mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej – generującej obciążenia finansowe
 • Oparcie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych
 • Podejście terytorialne – zróżnicowane polityka wobec subregionów i wykorzystanie unikalnych potencjałów
 • Zwiększenie partycypacji społecznej w pracach nad kształtowaniem polityki rozwoju regionu – od Strategii poprzez Programy Strategiczne – aż do RPO
schemat rpo 2014 2020 dwufunduszowy i zintegrowany

1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku
 • 2. Cyfrowa Małopolska
 • 3. Aktywna gospodarczo Małopolska
SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY
 • 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp.
 • 5. Ochrona środowiska naturalnego
 • 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna
 • 8. Otwarty rynek pracy
 • 11. Pomoc Techniczna EFRR
 • 12. Pomoc Techniczna EFs
 • 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców
 • 9. Region spójny społecznie

OŚ PRIORYTETOWA 2-FUNDUSZOWA

OŚ PRIORYTETOWA 1-FUNDUSZOWA

slide4

Oś priorytetowa 1.

Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • 1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji
  • Inwestycje w jednostki naukowe: infrastruktura i projekty badawcze
  • Wsparcie infrastruktury i usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i klastrów przez IOB typu parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra B+R, itp.
  • Promocja innowacji i współpracy nauka-biznes: regionalne centrum nauki, regionalne targi innowacji
 • 1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw
  • Instrumenty finansowe dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie inwestycji podwyższonego ryzyka
  • Dotacje dla przedsiębiorstw w obszarze B+R
  • Bony na innowacje – projekty mikro i małych firm
 • 1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy
slide5

Oś priorytetowa 2.

Cyfrowa Małopolska

 • 2.1 Rozwój treści cyfrowych
  • rozwój, udostępnianie i archiwizacja zasobów treści cyfrowych, szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego, edukacji i nauki
 • 2.2 Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych
  • infrastruktura teleinformatyczna, w tym systemy zarządzania i aplikacje, służące usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych oraz integrowaniu zasobów informatycznych
  • regionalne i ponadlokalne systemy teleinformatyczne, zapewniające dostępność i poprawę jakości usług publicznych on-line w obszarze:
   • ochrony zdrowia / telemedycyny
   • edukacji i nauki
   • kultury i turystyki
   • transportu
   • administracji publicznej: samorządowej i rządowej
slide6

Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 3.

Aktywna gospodarczo Małopolska

 • 3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości
  • Tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności gospodarczej
  • Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości
  • Promocja gospodarcza regionu
  • Promocja turystyczna regionu
  • Powiązania kooperacyjne i klastrowe
 • 3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR)
  • Inwestycje poprawiające konkurencyjność MŚP (dotacje/instrumenty finansowe/instrumenty mieszane)
  • Doradztwo na rzecz sektora MŚP (bony na doradztwo)
  • Rozwój instrumentów finansowych dla MŚP (m.in. Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, gwarancyjne)
slide7

Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 4.

Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

 • 4.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa:
  • Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • 4.2 Infrastruktura do dystrybucji energii
  • Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej do dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE oraz ograniczenia strat sieciowych
 • 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego
  • Redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych
 • 4.4 Zrównoważony transport miejski
  • modernizacja/zakup środków transportu zbiorowego; inteligentne systemy transportu; usprawnienie działania transportu miejskiego (np. węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, telematyczne systemy zarządzania ruchem i obsługą podróżnych)
slide8

Oś priorytetowa 5.

Ochrona środowiska naturalnego

 • 5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym
  • Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych oraz zapobieganie suszy
  • Systemy wczesnego ostrzegania
  • Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych
 • 5.2 Ochrona zasobów wodnych
  • Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
  • Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody
 • 5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami
  • Budowa gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów
  • Budowa instalacji do przetwarzania surowców wtórnych
  • Budowa instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych
  • Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu
  • Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zamkniętych i planowanych do zamknięcia
slide9

Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 6.

Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

 • 6.1 Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego
  • Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach
  • Dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji użytkowych (turystycznych, kulturalnych), promocja dziedzictwa
 • 6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego
  • Rozwój i promocja szlaków turystycznych, zagospodarowanie zbiorników wodnych, wsparcie dla parków krajobrazowych , rezerwatów przyrody
 • 6.3 Rewitalizacja miast
  • Rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich
 • 6.4 Rewitalizacja uzdrowisk
  • Rewitalizacja fizyczna i społeczna uzdrowisk
 • 6.5 Odnowa obszarów wiejskich
  • Odnowa fizyczna i społeczna obszarów wiejskich
slide10

Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 7.

Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego

 • 7.1 Infrastruktura drogowa
  • Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu regionalnym (w tym obwodnice)
  • Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym (w tym obwodnice)
 • 7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny
  • Rozwiązania integrujące różne środki transportu, w tym m.in.: węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, systemy wspólnych opłat za przewozy)
  • Zakupy taboru kolejowego na potrzeby regionalnych przewozów, w tym kolei aglomeracyjnej
 • 7.3 Transport lotniczy
  • Budowa/rozbudowa infrastruktury lotniskowej (Nowy Targ)
slide11

Oś priorytetowa 8.

Otwarty rynek pracy

 • 8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu
  • Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia
 • 8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw
  • Szkolenia i doradztwo oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej
  • Kredyty i pożyczki na założenie działalności gospodarczej
 • 8.3 Rozwój kompetencji kadr
  • zwiększanie kompetencji i umiejętności pracowników (m.in. poprzez bony szkoleniowe)
 • 8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian
  • Wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem
 • 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego
  • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi, os. chorymi, starszymi)
 • 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej
  • Wsparcie dla pracowników starszych (przekwalifikowanie/przyjazne środowisko pracy/programy dot. zdrowia)
slide12

Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 9.

Region spójny społecznie

 • 9.1 Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej
 • 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych
  • Inicjatywy na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych
  • Kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych
 • 9.3 Rozwój ekonomii społecznej
  • Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej (np. dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych)
  • Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i inicjatywy oddolne społeczności lokalnych
 • 9.4 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia
  • Specjalistyczna infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym
  • Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym
slide13

Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 10.

Wiedza i kompetencje mieszkańców

 • 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego
  • Zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej
  • Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz osób z trudnościami
  • Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami
 • 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego
  • Wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów
 • 10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego
  • Zindywidualizowane ścieżki kształcenia osób dorosłych (m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring, doradztwo w zakresie kształcenia)
 • 10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
  • Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – na poziomie podangimnazjalnym i wyższym
slide14

Oś priorytetowa 11.

Pomoc techniczna EFRR

 • wsparcie zarządzania RPO WM
 • działania informacyjne i promocyjne

Oś priorytetowa 12.

Pomoc techniczna EFS

 • wsparcie zarządzania RPO WM
 • działania informacyjne i promocyjne
slide15

Zintegrowana Inwestycja Terytorialna

 • nowy instrument rozwoju terytorialnego
  • realizacja zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych
  • wymaga wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej niż 1 osi priorytetowej
 • zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE
 • rozwój współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast
 • obszary wsparcia ZIT w Małopolsce (wstępna propozycja)
  • zrównoważony transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny
  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym redukcja zanieczyszczenia powietrza
  • strefy aktywności gospodarczej (również dla turystyki) i inkubatory przedsiębiorczości
slide16

Założenia finansowe dla RPO WM 2014-2020

 • 2,58 mld EUR – alokacja wynikająca z propozycji MRR
 • — po szacunkowym przeliczeniu na ceny bieżące: ok 2,915 MLD EUR
 • 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji
 • obejmuje wsparcie miasta wojewódzkiego wraz obszarem funkcjonalnym – zintegrowana inwestycja terytorialna
 • PROPOZYCJA ZWM PODZIAŁU ŚRODKÓW:
 • obejmuje wydzieloną pulę środków dla subregionów: 661 MLN EURO - 22,7% alokacji RPO (środki EFRR i EFS)
 • obejmuje wydzieloną pulę środków dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 MLN EURO – 5,7 % alokacji RPO
ad