Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 — rozpoczęcie debaty publicznej. 1. Jakub Szymański. Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020. Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia

Download Presentation

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

na lata 2014-2020

— rozpoczęcie debaty publicznej

1

Jakub Szymański


Założenia dla prac nad RPO WM 2014-2020

 • Zaplanowana interwencja ma służyć rozwojowi gospodarczemu i zwiększaniu zatrudnienia

 • Mniejsze możliwości wsparcia infrastruktury społecznej – generującej obciążenia finansowe

 • Oparcie na inteligentnych specjalizacjach regionalnych

 • Podejście terytorialne – zróżnicowane polityka wobec subregionów i wykorzystanie unikalnych potencjałów

 • Zwiększenie partycypacji społecznej w pracach nad kształtowaniem polityki rozwoju regionu – od Strategii poprzez Programy Strategiczne – aż do RPO


 • 1. Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • 4. Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

 • 2. Cyfrowa Małopolska

 • 3. Aktywna gospodarczo Małopolska

SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY

 • 7. Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społ.-gosp.

 • 5. Ochrona środowiska naturalnego

 • 6. Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

 • 8. Otwarty rynek pracy

 • 11. Pomoc Techniczna EFRR

 • 12. Pomoc Techniczna EFs

 • 10. Wiedza i kompetencje mieszkańców

 • 9. Region spójny społecznie

OŚ PRIORYTETOWA 2-FUNDUSZOWA

OŚ PRIORYTETOWA 1-FUNDUSZOWA


Oś priorytetowa 1.

Warunki dla rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

 • 1.1 Rozwój małopolskich węzłów inteligentnej specjalizacji

  • Inwestycje w jednostki naukowe: infrastruktura i projekty badawcze

  • Wsparcie infrastruktury i usług świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i klastrów przez IOB typu parki naukowo-technologiczne, inkubatory technologiczne, centra B+R, itp.

  • Promocja innowacji i współpracy nauka-biznes: regionalne centrum nauki, regionalne targi innowacji

 • 1.2 Kreowanie popytu na innowacje w sektorze przedsiębiorstw

  • Instrumenty finansowe dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w zakresie inwestycji podwyższonego ryzyka

  • Dotacje dla przedsiębiorstw w obszarze B+R

  • Bony na innowacje – projekty mikro i małych firm

 • 1.3 Wzmacnianie kadr regionalnej gospodarki wiedzy


Oś priorytetowa 2.

Cyfrowa Małopolska

 • 2.1 Rozwój treści cyfrowych

  • rozwój, udostępnianie i archiwizacja zasobów treści cyfrowych, szczególnie w obszarze dziedzictwa kulturowego, edukacji i nauki

 • 2.2 Rozwój elektronicznej administracji oraz e-usług publicznych

  • infrastruktura teleinformatyczna, w tym systemy zarządzania i aplikacje, służące usprawnieniu funkcjonowania instytucji publicznych oraz integrowaniu zasobów informatycznych

  • regionalne i ponadlokalne systemy teleinformatyczne, zapewniające dostępność i poprawę jakości usług publicznych on-line w obszarze:

   • ochrony zdrowia / telemedycyny

   • edukacji i nauki

   • kultury i turystyki

   • transportu

   • administracji publicznej: samorządowej i rządowej


Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 3.

Aktywna gospodarczo Małopolska

 • 3.1 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości

  • Tworzenie i rozwój infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego, z uwzględnieniem uzbrojenia/dozbrojenia stref aktywności gospodarczej

  • Tworzenie i rozwój infrastruktury inkubatorów przedsiębiorczości

  • Promocja gospodarcza regionu

  • Promocja turystyczna regionu

  • Powiązania kooperacyjne i klastrowe

 • 3.2 Konkurencyjność małopolskich MŚP (EFRR)

  • Inwestycje poprawiające konkurencyjność MŚP (dotacje/instrumenty finansowe/instrumenty mieszane)

  • Doradztwo na rzecz sektora MŚP (bony na doradztwo)

  • Rozwój instrumentów finansowych dla MŚP (m.in. Fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, gwarancyjne)


Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 4.

Regionalna polityka energetyczna przyjazna środowisku

 • 4.1 Stworzenie warunków i mechanizmów mających na celu poprawę bilansu energetycznego województwa:

  • Wzrost poziomu wykorzystania odnawialnych źródeł energii

  • Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym

 • 4.2 Infrastruktura do dystrybucji energii

  • Rozwój i modernizacja infrastruktury służącej do dystrybucji energii w celu przyłączania nowych instalacji OZE oraz ograniczenia strat sieciowych

 • 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

  • Redukcja emisji zanieczyszczeń z sektora mieszkaniowego

  • Redukcja emisji zanieczyszczeń przemysłowych

 • 4.4 Zrównoważony transport miejski

  • modernizacja/zakup środków transportu zbiorowego; inteligentne systemy transportu; usprawnienie działania transportu miejskiego (np. węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, telematyczne systemy zarządzania ruchem i obsługą podróżnych)


Oś priorytetowa 5.

Ochrona środowiska naturalnego

 • 5.1 Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu, w tym zapobieganie zagrożeniom naturalnym

  • Zwiększenie naturalnej retencji dolin rzecznych oraz zapobieganie suszy

  • Systemy wczesnego ostrzegania

  • Wyposażenie i wzmocnienie służb ratowniczych

 • 5.2 Ochrona zasobów wodnych

  • Budowa sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Utrzymanie i rozbudowa systemów zaopatrzenia w wodę i optymalizacja zużycia wody

 • 5.3 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

  • Budowa gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów

  • Budowa instalacji do przetwarzania surowców wtórnych

  • Budowa instalacji do unieszkodliwiania osadów ściekowych

  • Przedsięwzięcia związane z usuwaniem azbestu

  • Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych zamkniętych i planowanych do zamknięcia


Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 6.

Dziedzictwo i przestrzeń regionalna

 • 6.1 Ochrona, rozwój, udostępnianie i promocja dziedzictwa kulturowego

  • Prace konserwatorskie, restauratorskie przy zabytkach

  • Dostosowywanie obiektów zabytkowych do nowych funkcji użytkowych (turystycznych, kulturalnych), promocja dziedzictwa

 • 6.2 Ochrona, udostępnianie i promocja dziedzictwa naturalnego

  • Rozwój i promocja szlaków turystycznych, zagospodarowanie zbiorników wodnych, wsparcie dla parków krajobrazowych , rezerwatów przyrody

 • 6.3 Rewitalizacja miast

  • Rewitalizacja fizyczna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich

 • 6.4 Rewitalizacja uzdrowisk

  • Rewitalizacja fizyczna i społeczna uzdrowisk

 • 6.5 Odnowa obszarów wiejskich

  • Odnowa fizyczna i społeczna obszarów wiejskich


Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 7.

Nowoczesna infrastruktura transportowa dla rozwoju społeczno-gospodarczego

 • 7.1 Infrastruktura drogowa

  • Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu regionalnym (w tym obwodnice)

  • Budowa, przebudowa oraz modernizacja dróg o znaczeniu subregionalnym (w tym obwodnice)

 • 7. 2 Transport kolejowy oraz multimodalny

  • Rozwiązania integrujące różne środki transportu, w tym m.in.: węzły przesiadkowe, systemy Park & Ride, systemy wspólnych opłat za przewozy)

  • Zakupy taboru kolejowego na potrzeby regionalnych przewozów, w tym kolei aglomeracyjnej

 • 7.3 Transport lotniczy

  • Budowa/rozbudowa infrastruktury lotniskowej (Nowy Targ)


Oś priorytetowa 8.

Otwarty rynek pracy

 • 8.1 Integracja zawodowa mieszkańców regionu

  • Wsparcie dla osób pozostających bez zatrudnienia

 • 8.2 Wsparcie dla zakładania mikroprzedsiębiorstw

  • Szkolenia i doradztwo oraz dotacje na założenie działalności gospodarczej

  • Kredyty i pożyczki na założenie działalności gospodarczej

 • 8.3 Rozwój kompetencji kadr

  • zwiększanie kompetencji i umiejętności pracowników (m.in. poprzez bony szkoleniowe)

 • 8.4 Procesy modernizacyjne i adaptacja do zmian

  • Wsparcie dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem

 • 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego i rodzinnego

  • Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania podmiotów opieki nad osobami zależnymi (m.in. dziećmi, os. chorymi, starszymi)

 • 8.6 Wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej

  • Wsparcie dla pracowników starszych (przekwalifikowanie/przyjazne środowisko pracy/programy dot. zdrowia)


Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 9.

Region spójny społecznie

 • 9.1 Integracja osób w szczególnej sytuacji społeczno-zawodowej

 • 9.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych

  • Inicjatywy na rzecz zwiększenia jakości i dostępności usług społecznych i zdrowotnych

  • Kompleksowa oferta wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych

 • 9.3 Rozwój ekonomii społecznej

  • Rozwój sieci wsparcia ekonomii społecznej (np. dotacje na zakładanie przedsiębiorstw społecznych)

  • Partnerstwo na rzecz ekonomii społecznej i inicjatywy oddolne społeczności lokalnych

 • 9.4 Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia

  • Specjalistyczna infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu regionalnym

  • Infrastruktura społeczna i ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym


Interwencja

subregionalna

Oś priorytetowa 10.

Wiedza i kompetencje mieszkańców

 • 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

  • Zwiększenie wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej

  • Wsparcie uczniów uzdolnionych oraz osób z trudnościami

  • Współpraca z uczelniami wyższymi i przedsiębiorcami

 • 10.2 Rozwój szkolnictwa zawodowego

  • Wsparcie kształcenia zawodowego w tym programy współpracy szkolnictwa zawodowego z przedsiębiorcami – m.in. staże dla uczniów

 • 10.3 Rozwój poradnictwa i kształcenia całożyciowego

  • Zindywidualizowane ścieżki kształcenia osób dorosłych (m.in. szkolenia, warsztaty, mentoring, doradztwo w zakresie kształcenia)

 • 10.4 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

  • Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – na poziomie podangimnazjalnym i wyższym


Oś priorytetowa 11.

Pomoc techniczna EFRR

 • wsparcie zarządzania RPO WM

 • działania informacyjne i promocyjne

Oś priorytetowa 12.

Pomoc techniczna EFS

 • wsparcie zarządzania RPO WM

 • działania informacyjne i promocyjne


Zintegrowana Inwestycja Terytorialna

 • nowy instrument rozwoju terytorialnego

  • realizacja zintegrowanej strategii rozwoju miejskiego lub też innych strategii terytorialnych

  • wymaga wykorzystania wsparcia z polityki spójności pochodzącego z więcej niż 1 osi priorytetowej

 • zwiększenie zaangażowania miast i ich obszarów funkcjonalnych w zarządzaniu środkami strukturalnymi UE

 • rozwój współpracy i integracji na obszarach funkcjonalnych największych polskich miast

 • obszary wsparcia ZIT w Małopolsce (wstępna propozycja)

  • zrównoważony transport łączący miasto i jego obszar funkcjonalny

  • poprawa stanu środowiska przyrodniczego, w tym redukcja zanieczyszczenia powietrza

  • strefy aktywności gospodarczej (również dla turystyki) i inkubatory przedsiębiorczości


Założenia finansowe dla RPO WM 2014-2020

 • 2,58 mld EUR – alokacja wynikająca z propozycji MRR

 • — po szacunkowym przeliczeniu na ceny bieżące: ok 2,915 MLD EUR

 • 2 miejsce wśród regionów pod względem wielkości alokacji

 • obejmuje wsparcie miasta wojewódzkiego wraz obszarem funkcjonalnym – zintegrowana inwestycja terytorialna

 • PROPOZYCJA ZWM PODZIAŁU ŚRODKÓW:

 • obejmuje wydzieloną pulę środków dla subregionów: 661 MLN EURO - 22,7% alokacji RPO (środki EFRR i EFS)

 • obejmuje wydzieloną pulę środków dla Zintegrowanej Inwestycji Terytorialnej: 165 MLN EURO – 5,7 % alokacji RPO


Propozycja podziału środków wg osi priorytetowych


Propozycja podziału środków na działania


Propozycja podziału środków na działania


Propozycja podziału środków na działania


Propozycja podziału środków na działania


Propozycja podziału środków na działania


Propozycja podziału środków – koncentracja tematyczna


DALSZY HARMONOGRAM PRAC


Dziękuję za uwagę


 • Login