6 tema valstyb s pagalba kio subjektams
Download
1 / 25

6 TEMA. VALSTYBĖS PAGALBA ŪKIO SUBJEKTAMS - PowerPoint PPT Presentation


 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

6 TEMA. VALSTYBĖS PAGALBA ŪKIO SUBJEKTAMS. 6.1. VALSTYBĖS PAGALBOS SAMPRATA. VALSTYBĖS PAGALBOS ĮTAKA KONKURENCIJAI 6.1.1. Valstybės pagalbos sąvoka Šaltiniai:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

6 TEMA. VALSTYBĖS PAGALBA ŪKIO SUBJEKTAMS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6 TEMA. VALSTYBS PAGALBA KIO SUBJEKTAMS

6.1. VALSTYBS PAGALBOS SAMPRATA. VALSTYBS PAGALBOS TAKA KONKURENCIJAI

6.1.1. Valstybs pagalbos svoka

altiniai:

 • Rose M. DSa. When is aid is not State aid? The implications of the English Partnerships decision for European competition law and policy // European Law Review. Volume 25, April 2000. 139-156.

 • M. Ross, State aids and national courts: Definitions and other problems a case of premature emancipation? // Common Market Law Review. Vol. 37, No. 2, April 2000. 401-423.

 • J.A. Winter, Re(de)fining the notion of state aid in Article 87(1) of the EC Treaty// Common Market Law Review. Vol. 41, No. 2, April 2004. 475-504.

 • EB Sutarties 87(1) str. (ex 92(1) str.):

  Iskyrus tuos atvejus, kai i Sutartis nustato kitaip, valstybs nars arba i jos valstybini itekli bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras mones arba tam tikr preki gamyb, ikraipo konkurencij arba gali j ikraipyti, yra nesuderinama su bendrja rinka, kai ji daro poveik valstybi nari tarpusavio prekybai.


Remiantis aukiau pateikta Sutarties nuostata galima slyginai iskirti iuos valstybs pagalbos poymius:

1. Valstybs nars ar i jos valstybiniiteklisuteikta pagalba (valstybs pagalba):

 • Germany v Commission byl 248/84: pagalba, suteikta valstybs nars regionini ar vietini institucij, nepriklausomai nuo j statuso ir ries,

 • Sloman Neptun byloje C-72, 73/91:pagalba gali bti teikiama ir per vieas ar privaias institucijas, kurios yra tos valstybs steigtos administruoti valstybs pagalbos priemones.

 • Stardust Marine byloje C-482/99 ETT patikslino, kad valstybs pagalb gali teikti ir valstybins mons, su slyga, kad valstyb turi turti kontrol (lemiam tak) nagrinjamai valstybs monei ir turti galimyb naudotis jos finansiniais itekliais. Taiaubtina atsivelgti ir kitus veiksnius.


2. pagalba, kuria teikiamos privilegijos (nauda) tam tikriems S (valstybs pagalbos gavjams) ar tam tikr preki gamybai; (iskirtinumo poymis)

S ar produkt gamybos iskirtinumas

 • Bendro pobdio pagalbos priemons nelaikomos valstybs pagalba, taiau jei tokios priemons taikomos tik kai kuri S ar produkt gamybos atvilgiu, jos gali bti pripastamos valstybs pagalbos priemonmis.

 • DMT byla C-256/97: jeigu finansin param teikianti institucija turi teis rinktis pagalbos gavjus ar nustatyti skirtingas pagalbos teikimo slygas, tokia institucijos teikiama parama negali bti laikoma bendro pobdio pagalba.

  Privilegij (naudos) samprata

 • S turi bti suteikiama iskirtin parama, kurios jis prastinmis komercijos slygomis nebt gavs. r. ETT sprendim Belgium v Commission ("Meura") byloje C-234/84.


3. pagalba, kuri ikraipo ar gali ikraipyti konkurencij

 • jau pats faktas, kad valstyb nar teikia privilegijas tam tikriems S ar produkt gamybai, leidia teigti, kad yra ikraipoma ar gali bti ikraipoma konkurencija tarp pagalbos gavjo ir jo konkurent(r. PIT sprendimVlaams Gewest byloje T-214/95).

  4. pagalba, takojanti prekyb tarp valstybi nari

 • iuo atveju tai nra kriterijus, kuris atskiria nacionalins ir Bendrijos teiss jurisdikcijas, kadangi valstybs pagalbos kontrol yra tik supranacionaliniame EB lygmenyje.

 • takos prekybai kriterijus gana liberaliai aikinamas ir yra pripastama, kad jis yra nesunkiai tenkinamas. r.: Philip Morris v Commission byl 730/79 (para 11); Belgium v Commission byl C-142/87 (para 43), taip pat Spain v Commission byl C-278-280/92 (para 42).

  5. pagalba, kuriai nra taikomos EB sutarties nuostatos, numatanios iimtis ir nukrypimus nuo Sutarties 87(1) str.: Sutarties 87(2) 87(3) str. (jos aptariamos toliau, 6.2 skirsnyje), 32-38, 73, 109-111, 296 str.

  Pagrindinis ETT suformuluotas principas valstybs priemons vertinamos atsivelgiant j poveik konkurencijai, prekybai, o ne pagal j teikimo prieastis ar tikslus (Belgium v Commission byla C-75/97 ).


6.1.2.Valstybs pagalbos rys

Pagrindinis altinis: EB Reglamento 659/1999 (toliauReglamentas 659) 1 str.

 • pagalba - tai bet kuri priemon, atitinkanti EB Sutarties (toliau taip pat - Sutartis) 87(1) (ex 92(1)) str. nustatytus kriterijus (r. 6.1.1 punkt, aukiau);

 • esama valstybs pagalba tai (Reglamento 659 1(b) str.):

  a) pagalba, kuri buvo suteikta iki EB sutarties sigaliojimo, arba pagalba, kuri buvo suteikta valstybse narse iki j stojimo ES.

  b) Komisijos arba Tarybos patvirtinta pagalba.

  c) pagalba, kuri laikoma automatikai patvirtinta (r. Lorenz byl 120/73 ir Reglamento 659 4(6) str.);

  d) pagalba, kuriai taikomas 10 met senaties terminas jau yra pasibaigs (Reglamento 659 15 str.);

  e) pagalba, kuri laikytina esama pagalba, nes galima nustatyti, kad jos patvirtinimo metu tai nebuvo pagalba, o tokia ji tapo vliau dl bendros rinkos vystymosi, ir nebuvo atitinkamos valstybs nars pakeista.

 • nauja valstybs pagalba - tai visa pagalba, t.y. pagalbos schemos ir individuali pagalba, kuri nra esama pagalba, skaitant esamos pagalbos pakeitimus;


 • Esamos pagalbos pakeitimas yra bet koks jos pakeitimas, iskyrus grynai formalaus arba administracinio pobdio pakeitimus, kadangi tokie pakeitimai negali daryti poveikio pagalbos priemons suderinamumo su bendra rinka vertinimui. Taiau pradinio esamos pagalbos schemos biudeto padidinimas iki 20% nelaikomas esamos pagalbos schemos pakeitimu (Komisijos Reglamento 794/2004 4(1) str.).

 • valstybs pagalba, teikiama pagal pagalbos schem (Reglamento 659 1(d) str.)- tai pagalba, teikiama vadovaujantis bet kuriuo teiss aktu (pagalbos schema), pagal kur:

  • bendrai ir abstrakiai teiss aktuose apibrtiems S netaikant kit gyvendinimo priemoni galima teikti individuali pagalb,

  • vienam arba keliems S gali bti teikiama su konkreiu projektu nesusijusi ir neribotam laikotarpiui skirta pagalba, ir/arba neriboto dydio pagalba;

 • individuali valstybs pagalba (Reglamento 659 1(e) str.) - tai pagalba, kuri:

  • nra skiriama remiantis pagalbos schema ar

  • pagalba, kuri suteikta remiantis pagalbos schema ir apie kuri privaloma praneti, neatsivelgiant tai, kad buvo leista gyvendinti vis pagalbos schem.

 • neteista valstybs pagalba - tai nauja pagalba, gyvendinta prietaraujant Sutarties 88(3) str.

 • netinkamai taikoma valstybs pagalba - tai pagalba, kuri gavjas taiko paeisdamas:

  • Komisijos sprendim nepateikti prietaravim (Reglamento 659 4(3) str.) arba

  • Komisijos teigiam arba slygin sprendim (Reglamento 659 7(3) ar 7(4) str.).


6.1.3. Valstybs pagalbos formos (bdai)

 • suteiktos subsidijos (dotacijos);

 • mokestins lengvatos;

 • socialinio draudimo mok sumainimas;

 • delspinigi ir baud nuraymas;

 • valstybei nuosavybs teise priklausani akcij monse dalies ar verts didinimas vairiais bdais;

 • lengvatins paskolos;

 • valstybs garantijos;

 • kiti pagalbos bdai.

 • Teikiamos valstybs pagalbos forma (bdas) neturi jokios takos ios pagalbos vertinimui pagal Sutart (r. Sutarties 87(1) str.).

 • Reglamente 794 pateiktas panaus valstybs pagalbos form skirstymas (r. Reglamento II pried).


6.1.4. Valstybs pagalbos kontrols btinyb

 • altinis: Alexander Schaub, State Aid Control in the EU - in particular the latest developments on policy concerning the recovery of incompatible aid

 • Pagrindin kontrols prieastis palaikyti laisv ir neikreipt konkurencij bendroje rinkoje ivengiant situacijos, kai valstybs galiotos institucijos nepagrstai teikia privilegijas tam tikriems S, kurie tarpusavyje konkuruoja bendros rinkos teritorijoje.

 • Valstybs pagalb reglamentuojani taisykli tikslas utikrinti, kad Bendrijoje nebt ikreipta konkurencija ar prekyba ribojant valstybi nari galimybes teikti subsidijas ar kitokias pagalbos priemones siekiant pagelbti S, turintiems finansini sunkum, arba pritraukti investicijas.

 • 6.2. VALSTYBS PAGALBOS, KURI NESUDERINAMA SU BENDRA RINKA, DRAUDIMAS. ATVEJAI, KAI VALSTYBS PAGALBA YRA LEIDIAMA (SUDERINAMA SU BENDRA RINKA)

 • Valstybs pagalbos teikimo reglamentavimo schem EB sutarties 87 str. kontekste sudaro du pagrindiniai elementai:

 • I. Bendras draudimas taikyti pagalbos priemones, kurie atitinka EB sutarties 87(1) str. numatytus valstybs pagalbos poymius (jie aptarti 6.1.1 punkte);

 • II. Iimtys i bendro draudimo, kurios leidiamos beslygikai arba esant tam tikroms iskirtinms aplinkybms.


6.2.1.Valstybs pagalbos, nesuderinamos su bendra rinka, draudimas

 • Jeigu valstybs taikoma priemon neatitinka bent vieno i penkislyginai iskirt valstybs pagalbos poymi, ji nra laikoma valstybs pagalba EB sutarties 87(1) str. prasme ir jai nra taikomos EB valstybs pagalbos teikim reglamentuojanios nuostatos (bendras draudimas).

 • Pagalba, atitinkanti visus 5 poymius yra valstybs pagalba 87(1) str. prasme ir apie j btina praneti Komisijai pagal 88(3) str., nebent mintai pagalbai taikomos iimtins taisykls numato kitaip (pvz., bendrj iimi reglamentai, de mininmis).

  6.2.2.Valstybs pagalba, kuri suderinama ar gali bti laikoma suderinama su bendra rinka

  Valstybs pagalba, kuri savaime neprietarauja bendrai rinkai

 • EB sutarties 87(2) str. numatytos iimtys i bendro draudimo, tvirtinto 87(1) str., kurios taikomos beslygikai, jei tik valstybs priemon atitinka iame straipsnyje numatytos pagalbos poymius.

 • Taigi visais atvejais su bendra rinka yra suderinama:

  a) socialinio pobdio pagalba individualiems vartotojams, jei ji yra teikiama nediskriminuojant atitinkam produkt dl j kilms;

  b) pagalba gaivalini nelaimi ar kit ypating vyki padarytai alai atitaisyti;

  c) pagalba, teikiama tam tikr Vokietijos Federacins Respublikos region, patyrusi al dl Vokietijos padalijimo, kiui, jei tokia pagalba reikalinga dl padalijimo atsiradusiam ekonominiam atsilikimui kompensuoti. Dl io punkto Komisijos ir Teism nuomons nesutampa (r.pvz., Freistaat Sachsen and Volkswagen v Commission byl T-132,143/96).


Valstybs pagalba, kuri gali bti laikoma neprietaraujania bendrai rinkai esant tam tikroms slygoms (EB Sutarties 87(3) str.)

a) pagalba, skirta region, kuriuose yra neprastai emas gyvenimo lygis arba didelis nedarbas, ekonominei pltrai skatinti;

 • b) pagalba, skirta bendriems Europos interesams svarbi projekt vykdymui skatinti arba kurios nors valstybs nars ekonomikos dideliems sutrikimams atitaisyti;

 • c) pagalba, skirta tam tikros ekonomins veiklos ri arba tam tikr ekonomikos srii pltrai skatinti, jei ji netrikdo prekybos slyg taip, kad prietaraut bendram interesui;

 • d) pagalba, skirta kultrai remti ir paveldui isaugoti, jei tokia pagalba prekybos slyg ir konkurencijos Bendrijoje nepaveikia taip, kad prietaraut bendram interesui.

 • e) kitos pagalbos rys, kurios gali bti nurodytos Tarybos sprendimuose, priimtuose kvalifikuota bals dauguma remiantis Komisijos pasilymu.


Bendrj iimi reglamentai tam tikroms valstybs pagalbos rims.De minimistaisykls, taikomos valstybs pagalbos srityje

altiniai:

 • 1998 m. gegus 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 994/98 dl Europos bendrijos steigimo sutarties 92 ir 93 straipsni taikymo kai kurioms horizontalios valstybs pagalbos rims ([1998] OJ L 142/1) (toliau Reglamentas 994);

 • 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 69/2001 dl EB sutarties 87 ir 88 straipsni taikymo de minimis valstybs pagalbai ([2001] OJ L 10/30) (toliau Reglamentas 69);

 • 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 68/2001 dl EB sutarties 87 ir 88 straipsnio taikymo pagalbai mokymui ([2001] OJ L 10/20) (toliau Reglamentas 68);

 • 2002 m. gruodio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2204/2002 dl EB sutarties 87 ir 88 straipsni taikymo valstybs pagalbai, teikiamai uimtumui ([2002] OJ L 337/3) (toliau Reglamentas 2204);

 • 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 70/2001 dl EB sutarties 87 ir 88 straipsni taikymo valstybs pagalbai maoms ir vidutinms monms ([2001] OJ L 10/33) (toliau Reglamentas 70);

 • 2004 m. vasario 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 364/2004 prapleiantis Reglamento (EB) Nr. 70/2001 taikymo srit traukiant pagalb moksliniams tyrimams ir technologij pltrai ([2004] OJ L 63/22) (Reglamentas 364);

 • Reglament vertimai lietuvi kalb;

 • A. Sinnaeve, Block exemptions for state aid: More scope for state aid control by Member States and competitors // Common Market Law Review. Vol. 38, No. 6, December 2001. 1479-1501.


A. Bendrj iimi reglamentai tam tikroms valstybs pagalbos rims

 • Vadovaudamasi EB sutarties 89 str. jai suteiktais galiojimais 1998 m. Taryba prim Reglament 994, kuriuo suteik Komisijai teis priimti bendrj iimi reglamentus, skelbianius, kad toliau ivardintos pagalbos rys yra suderinamos su bendra rinka ir apie jas neprivaloma praneti Komisijai pagal Sutarties 93(3) str.:

  1) pagalba, skiriama:

  a) maoms ir vidutinms monms (iimties taikymo slygos nustatytos Komisijos Reglamente 70) ;

  b) tyrimui ir vystymui (Reglamentas 364);

  c) aplinkosaugai (Pastaba: Komisija yra primusi visus bendrj iimi reglamentus Tarybos numatytoms pagalbos rims, iskyrus pagalb aplinkosaugai, jai galioja 2001 m. Komisijos praneimas-komentarai [2001] OJ C 37);

  d) uimtumui ir mokymui (atitinkamai Reglamentai 2204 ir Reglamentas 68);

  2) pagalba, kuri suderinta su Komisijos patvirtintu kiekvienai valstybei narei skiriamos regionins pagalbos emlapiu.


B. De minimis valstybs pagalba

 • De minimis pagalbos slygos nustatytos Komisijos Reglamente 69 (jai veikiant pagal Tarybos Reglament 994):

 • Taikymo sritis: Reglamentas taikomas pagalbai, teikiamai S visuose sektoriuose, iskyrus 1 str. numatytas iimtis (pagalb transporto sektoriuose, pagalb su eksportu susijusiai veiklai, pagalb, kuri priklauso nuo to, ar vartojamos vietins ar importuotos preks ir t.t.);

 • Maareikmikumas: Apie pagalbos priemon nebtina praneti Komisijai, jeigu bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai monei per trejus metus, suma nevirija 100.000 eur;

 • De minimis pagalbos kontrols alternatyvos:

  a) bendradarbiavimas tarp valstybs nars ir pagalbos gavjo (apsikeitimas informacija ir pan.);

  b) centrinio de minimis pagalbos registro steigimas.


6.3. VALSTYBS PAGALBOS KONTROLS PROCEDROS

altiniai:

 • EB sutartis (88 str.);

 • 1999 m. kovo 22 d Tarybos reglamentas (EB) Nr. 659/1999 nustatantis isamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles ([1999] OJ L 83/1) (toliau Reglamentas 659);

 • 2004 m. balandio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 794/2004 gyvendinantis Tarybos reglament (EB) Nr. 659/1999, nustatant isamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles ([2004] OJ L 140/1) (toliau Reglamentas 794);

 • A. Sinnaeve and P.J. Slot, The new Regulation on State aid procedures // Common Market Law Review. Vol. 36, No. 6, October 1999. P. 1153-1194.

 • H.-J. Priess, Recovery of illegal state aid: An overview of recent developments in the case law // Common Market Law Review. Vol. 33, No. 1, February 1996. 69-91.

  Slyginai galima iskirti keturias valstybs pagalbos kontrols procedras:

 • 1) naujos valstybs pagalbos (pagalbos, apie kuri privalom praneti) taikymo kontrols procedra (Reglamento 659 2-9 str.);

 • 2) neteistai suteiktos pagalbos kontrols procedra (10-15 str.);

 • 3) netinkamai taikomos pagalbos kontrols procedra (16 str.);

 • 4) esamos valstybs pagalbos schem kontrols procedra (17-19 str.).


6.3.1. Praneimo apie nauj valstybs pagalb pateikimo tvarka. KTvaidmuo praneimopateikimo stadijoje

Praneimo pateikimo tvarka

 • EB sutarties 88(3) str.:

  Apie visus ketinimus suteikti ar pakeisti pagalb Komisija turi bti laiku informuojama, kad ji galt pateikti savo pastabas.

 • Reglamento 659 2(1) str.:

  Suinteresuotoji valstyb nar, iskyrus atvejus, kai praneimo pateikti nebtina, privalo i anksto praneti Komisijai apie bet kuriuos planus skirti nauj pagalb.

  Gavusi praneim, Komisija apie tai i karto informuoja valstyb nar. Praneimas perduodamas Komisijai per atitinkamos valstybs nars nuolatin atstovyb. (Reglamento 794 3 str.).

  Praneime teikiama informacija

  Yra dvi praneimo pateikimo formos:

 • standartin (Reglamento 794 I priedas) ir

 • supaprastinta (naudojama praneant apie esamos pagalbos pakeitimus - Reglamento 794 II priedas).

  Sustabdymo slyga

 • EB sutarties 88(3) str., Reglamento 659 3 str.: !!! Pagalba, apie kuri reikia praneti, negali bti skiriama tol, kol Komisija nepriima toki pagalb patvirtinanio sprendimo, arba kol nelaikoma, kad Komisija tok sprendim prim


KT vaidmuo

 • Vadovaujantis LR K 48 str. KT yra koordinuojanti institucija valstybs pagalbos, kuriai taikomos ES valstybs pagalbos taisykls, klausimais.

 • Praneim pateikimo stadijoje KT Vyriausybs patvirtinta tvarka [altinis: 2004 m. rugsjo 6 d. Vyriausybs nutarimas Nr. 1136 Dl Valstybs pagalbos projekt ekspertizs atlikimo, ivad ir rekomendacij teikimo valstybs pagalbos teikjams, valstybs pagalbos praneim ir kitos informacijos, susijusios su valstybs pagalba, pateikimo Europos Komisijai ir kitoms suinteresuotoms institucijoms taisykli patvirtinimo]:

 • atlieka valstybs pagalbos projekt ekspertiz ir teikia pagalbos teikjams ivadas bei rekomendacijas: (10 p.);

 • dalyvauja teikiant praneimus apie valstybs pagalb EB Komisijai: (4, 7 p.).


6.3.2. Praneim apie nauj valstybs pagalb nagrinjimo tvarka ir terminai. EB Komisijos priimami sprendimai

Pagrindiniai etapai:

 • I. Pirminis praneimo patikrinimas (Komisija formuoja preliminari nuomon apie valstybs numatom teikti priemon);

 • II. Formalaus tyrimo procesas (pradedamas tuo atveju, jei Komisijai I etape kyla abejoni dl valstybs numatomos taikyti priemons suderinamumo su bendra rinka).


I. Pirminis praneimo patikrinimas ir galimi Komisijos sprendimai

 • Komisija, gavus praneim, i karto atlieka jo pirmin patikrinim ir priima vien i trij galim sprendim(Reglamento 659 4 str.):

  1)sprendim, kad valstybs taikoma priemon nra pagalba (4(2) str.);

  2)sprendim nepateikti prietaravim (jeigu nra joki abejoni dl praneime nurodytos priemons suderinamumo su bendra rinka ir minta priemon yra valstybs pagalba);

  3)sprendim pradti formalaus tyrimo proces ( jeigu yra abejoni dl priemons suderinamumo su bendra rinka) - Reglamento 659 4(4) str.;

  Sprendim primimo terminai

 • Sprendimas turi bti priimtas:

  1) Per 2 mn., jei buvo gautas isamus paneimas 1973 m. Lorenz byloje ETT suformuluota ir Reglamente 659 tvirtinta taisykl.

  2) Per trumpesn nei 2 mn. termin, jei taip nusprendia Komisija.

  3) Per ilgesn nei 2 mn. termin, jeigu termino pratsimui pritaria Komisija ir atitinkama valstyb nar.

 • Jeigu per nustatyt laikotarp Komisija nepriima vieno i trij sprendim, pagalba, apie kuri buvo tinkamai praneta, laikoma Komisijos patvirtinta. Tokiu atveju suinteresuota valstyb nar gali gyvendinti atitinkamas priemones prie tai apie jas informavusi Komisij, jeigu Komisija, gavusi praneim, per 15 d. d. nepriima atitinkamo sprendimo.


II. Formalaus tyrimo procesas. Komisijos sprendimai ubaigti formalaus tyrimo proces, j primimo terminas

(EB sutarties 88(2) str., Reglamento 659 6 str.):

 • Komisijos sprendime pradti formalaus tyrimo proces:

  - apibendrinami reikmingi ginytini faktai ir teiss klausimai,

  - pateikiamas pirminis Komisijos atliktas pasilytos pagalbos pobdio priemons vertinimas ir

  - idstomos abejons dl pagalbos atitikimo bendrai rinkai;

  - reikalaujama, kad valstyb nar ir kitos suinteresuotosios alys pateikt pastabas per nustatyt laikotarp;

 • Gautos pastabos pateikiamos atitinkamai valstybei narei, kuri gali jas atsakyti per nustatyt laikotarp.

 • Formalaus tyrimo procesas ubaigiamas priimant vien i emiau nurodyt sprendim:

  1) sprendim, kad valstybs taikoma priemon nra pagalba;

  2) teigiam sprendim (priemon suderinama su bendra rinka);

  3) slygin sprendim (priemon suderinama su bendra rinka, bet nustatomi sprendimo vykdymo kontrolei btini sipareigojimai). T.p. r. PIT sprendim Aer Lingus byloje T-140/95, para 86.

  4) neigiam sprendim (praneime nurodyta pagalba prietarauja bendrai rinkai).

 • Ivardyti sprendimai turi bti priimti ne vliau kaip per 18 mn. nuo formalaus tyrimo proceso pradios.


6.3.3. Kit valstybs pagalbos teikimo atvej kontrols procedr ypatumai

Neteistos valstybs pagalbos teikimo atvej tyrimas

 • Panaus naujos pagalbos tyrim, taiau turi ir tam tikros specifikos:

  1) Skiriasi procedros pradia: ji pradedama Komisijai i bet kurio altinio gavus informacij apie tariam neteist pagalb.

  2) Neteistos pagalbos tyrimo metu Komisija gali priimtitrij ri sakymus:

  • sakym pateikti informacij Komisijai reikia papildomos informacijos, o ji laiku nepateikiama);

  • sakym sustabdyti pagalb, kol Komisija priims sprendim dl tokios pagalbos atitikimo bendrai rinkai;

  • sakym iiekoti (laikinai) pagalb esant tam tikroms aplinkybms, btent:

   - nra joki abejoni dl valstybs priemons pobdio ir

   - reikia imtis skubi priemoni ir,

   - yra rimta didels ir nepataisomos alos konkurentui rizika.

   3) Komisijos sprendim primimui netaikomi prasti Komisijos sprendim primimo laiko apribojimai (2 ir 18 mn. ir kt.). Bet gali bti taikomi siningos administracins praktikos principai r. PIT sprendim Gestevision byloje T-95/96.


Neteistos pagalbos iiekojimas

 • Tokiais atvejais Komisijos priimtas sprendimas vadinamas sprendimu iiekoti pagalb ir yra privalomai vykdytinas.

 • Reglamentas 659 numato tik dvi iimtis i pareigojimo grinti pagalb:

  1) jeigu tai prietaraut bendrajam Bendrijos teiss principui (14(1) str.) Galimi apribojimai - r. pvz., Commission v Germany byla C-5/89, Spain v Commission byla C-169/95).

  2) Teism ir Komisijos praktikoje nenumatyta naujiena - pagalba nra iiekoma, kai yra pasibaigs jos iiekojimo terminas 10 met.

  Iiekomos pagalbos dydis ir iiekojimo tvarka:

 • Pagalb sudaro palkanos, atitinkanios tam tikr Komisijos nustatyt norm (palkan norm nustatymo ir palkan skaiiavimo metodai aptarti Komisijos Reglamento 794 9-11 str.);

 • Pagalba iiekoma nedelsiant ir pagal atitinkamos valstybs nars nacionalinje teisje nustatytas procedras. ios procedros netaikomos, kai jos riboja ar visai panaikina galimyb iiekoti neteist valstybs pagalb (r. pvz., Alcan II byl C-24/95).


Netinkamai taikomos valstybs pagalbos tyrimo procedros

Reglamento 659 16 str. numato beveik identikas taisykles kaip ir netinkamai taikomos pagalbos atvej tyrimo procedrai, bet yra du pagrindiniai skirtumai: nuo neteistos pagalbos tyrimo procedros:

1) Komisija negali priimti atitinkamo sprendimo, nepradjusi formalaus tyrimo proceso;

2) tirdama netinkamos pagalbos taikymo atvejus Komisija negali priimti sakymo iiekoti suteikt pagalb i jos gavjo.

 • Kitos bendros nuostatos, taikytinos neteistos valstybs pagalbos tyrimo atvejais, taikomos mutatis mutandis ir ioje procedroje.


Esam pagalbos schem tyrimo procedra

 • Teisinis pagrindas EB sutarties 88(1) str.: Komisija kartu su valstybmis narmis nuolat kontroliuoja visas tose valstybse esamas pagalbos sistemas. Valstybms narms ji silo atitinkamas priemones, reikalingas bendros rinkos paangiam vystymuisi arba jos funkcionavimui.

 • i nustat detalizuoja Reglamento 659 17-19 str.: Komisija, kontroliuodama esamas pagalbos schemas, bendradarbiauja su atitinkama valstybe nare, gauna i jos vis patikrinimui reikaling informacij apie atitinkamas pagalbos schemas.

 • Jeigu Komisija mano, kad atitinkama pagalbos schema nesuderinama arba daugiau nebesuderinama su bendra rinka, ji apie tai pranea valstybei narei ir suteikia jai galimyb pateikti savo pastabas.

  Komisijos silomos priemons suderinti esam valstybs pagalb su bendra rinka. Pritarimo ir nepritarimo Komisijos pasilytoms priemonms teisins pasekms (Reglamento 659 18 -19 str.)

 • Komisijos silomos priemons:

  a) i esms pakeisti pagalbos schem, arba

  b) pradti taikyti procedrinius reikalavimus, arba

  c) panaikinti atitinkam pagalbos schem.

 • Atitinkama valstyb gali reaguoti dvejopai:

  1. Pritarti pasilytoms priemonms ir jas gyvendinti.

  2. Pasilytoms priemonms nepritarti. Tada Komisija, mananti, kad tos priemons visgi yra btinos, pradeda formalaus tyrimo proces.


6.3.4. Valstybs pagalbos teikimo kontrols bdai: metins ataskaitos ir patikrinimai vietoje

Metins valstybi nari ataskaitos

 • Pagal Reglamento 659 21 str. valstybs nars privalo pateikti Komisijai metines ataskaitas apie esamos pagalbos schemas, kurioms nebuvo taikyti jokie ypatingi atskaitomybs pareigojimai pagal slygin Komisijos sprendim.

  Patikrinimas vietoje (on-site monitoring) - Reglamento 659 22 str.

 • Patikrinimo atlikimo pagrindas rimtos Komisijos abejons dl individualiai pagalbai taikom sprendim nepateikti prietaravim, teigiam sprendim arba slygini sprendim vykdymo.

 • Patikrinimo atlikimo tvarka ir valstybi nari garantijos:

  1. i pradi valstybei narei suteikiama galimyb pateikti savo pastabas ir i anksto ratu praneama apie bsim patikrinim.

  2. Patikrinime gali dalyvauti valstybs nars, kurios teritorijoje turi bti atliktas patikrinimas vietoje, galiotieji pareignai.

  3. Komisija valstybei narei turi pateikti kiekvienos ataskaitos, paruotos po patikrinimo vietoje, kopij.

  Sankcijos u Komisijos sprendim ir ETT sprendim nevykdym

 • Jeigu valstyb nar nevykdo slygini arba neigiam sprendim, Komisijagali perduoti sprsti klausim tiesiogiai ETT.

 • Jeigu valstyb nar nevykd ETT sprendimo, Komisija gali kreiptis Teism ir nurodyti i tos valstybs nars pagal aplinkybes atitinkamai reikalaujamo sumokti vienkartinio arba baudos mokesio dyd.


6.4. KITA VALSTYBS INSTITUCIJ VEIKLA, DARANTI TIESIOGIN TAK KONKURENCIJAI

Neigiam tak konkurencijai gali turti ne tik valstybi teikiama pagalba S, bet ir kitos valstybi taikomos priemons, kurios taip pat reglamentuojamos atitinkam teiss akt.

 • K 4 str.:

  1. numato bendr princip, kad valstybs valdymo ir savivaldos institucijos, vykdydamos pavestus udavinius, susijusius su kins veiklos reguliavimu LR, privalo utikrinti siningos konkurencijos laisv, ir

  2. bendr draudim valstybs valdymo ir savivaldos institucijoms priimti teiss aktus arba kitus sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus S ar j grupes ir dl kuri atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos slyg skirtum atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems S, iskyrus atvejus, kai skirting konkurencijos slyg nemanoma ivengti vykdant LR statym reikalavimus.

 • r. pvz., KT 2001 m. vasario 8 d. nutarim Nr. 23 Dl Radijo ir televizijos komisijos veiksm iduodant licencijas kabelins televizijos operatoriams atitikimo Konkurencijos statymo 4 straipsnio reikalavimus; KT 2002 m. liepos 9 d. Nutarim Nr. 78 Dl Vilniaus miesto savivaldybs valdybos 2002-01-31 sprendimo Nr. 152V 1.2.3 punkto atitikimo Konkurencijos statymo 4 straipsnio reikalavimus) ir pan.


ad
 • Login