Utsatte barn kommunenes tilrettelegging for samarbeid funn fra landsomfattende tilsyn i 2008
Download
1 / 10

Utsatte barn: Kommunenes tilrettelegging for samarbeid Funn fra landsomfattende tilsyn i 2008 - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Utsatte barn: Kommunenes tilrettelegging for samarbeid Funn fra landsomfattende tilsyn i 2008. Regional konferanse i Stavanger 2. desember 2009 Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn. Hva er tilsyn?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Utsatte barn: Kommunenes tilrettelegging for samarbeid Funn fra landsomfattende tilsyn i 2008' - jenna-gamble


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Utsatte barn kommunenes tilrettelegging for samarbeid funn fra landsomfattende tilsyn i 2008

Utsatte barn:Kommunenes tilrettelegging for samarbeid Funn fra landsomfattende tilsyn i 2008

Regional konferanse i Stavanger 2. desember 2009

Avdelingsdirektør Richard H Knoff, Statens helsetilsyn


Hva er tilsyn
Hva er tilsyn?

 • Helsetilsynets oppgaveer å føre kontroll med at sosial- og helsetjenestene eri samsvar med krav i lov og annet regelverk

 • Formål: Sikkerhet – forsvarlighet – kvalitet

 • Tilsyn ≠ evaluering

 • Tilsyn ≠ forskning

 • Tilsyn ≠ rådgivning

Richard H Knoff 2009


Hvor g r grensene
Hvor går grensene?

VURDERING

REAKSJON

Beste

praksis

Kanskje:

"Tilsynsmyndigheten

har merket seg at …"

Alminnelig

god praksis

Forsvarlig, menkan/bør forbedres

"Merknad"?

Uforsvarlig

"Avvik" (lovbrudd)

Richard H Knoff 2009


Utsatte barn tilsyn i 2008
Utsatte barn: Tilsyn i 2008

 • Landsomfattende tilsyn 2008 med kommunale helse-, sosial- og barneverntjenester til utsatte barn

 • Utført i samarbeid med Barne- og likestillingsdepartementet

 • Fokus: Tverretatlig kommunalt samarbeid om hjemmeboende barnNB: Ikke barnehager, ikke skole, ikke barne- og ungdomspsykiatrien

 • To målgrupper:

  • Skolebarn/ungdom (6-16) med faresignaler: Utagering, tilbaketrekning, familieproblemer …

  • Ungdom 18-23 med tiltak fra barnevernet og krav på tilbud om ettervern

 • Rapport 5/2009:"Utsatte barn og unge – behov for bedre samarbeid"


Utsatte barn 2008 gjennomf ring
Utsatte barn 2008: Gjennomføring

 • Tilsynene er gjennomført som systemrevisjoner:Har kommunene styringstiltak (internkontroll) som sikrer at tjenestene samarbeider når det er behov for det?

 • Spesifikke bestemmelser om samarbeidsformer mangler – tilsynet var bygget opp omkring ulike kjennetegn på samarbeid:

  • Kjenner personalet til oppgavefordelingen og kompetansen i andre tjenester?

  • Finnes det rutiner for samarbeid? Følges de?

  • Følger ledelsen med på om samarbeidet fungerer og gir resultater? … mm

 • Tilsyn i 114 kommuner:

  • Gjennomgåelse av styringsdokumenter, formøter med kommunen

  • Intervjuer med ledere og fagpersoner i tjenestene (til sammen 1400)

  • Eventuelt intervjuer med ledere og fagpersoner i tilgrensende tjenester, f.eks. PPT

  • Vurdering av saksmapper/journaler

  • Gjennomgåelse av referater/dokumenter fra samarbeidsmøter


Utsatte barn 2008 funn i tall
Utsatte barn 2008: Funn i tall

 • Avvik (lovbrudd) påvist i 90 av 114 kommuner: Dvs svikt eller for stor fare for svikt

 • Forbedringsområder identifisert i ytterligere 13 kommuner ("merknader")

 • I 11 kommuner ble det verken påvist lovbrudd eller forbedringsområder (dvs 10 % …)

 • Pr oktober 2009:Ca 25 av de 90 "avvikssakene" er avsluttet etter oppretting av alle avvikCa 55 kommuner har fortsatt mangler å rette – følges opp til det er gjort


Utsatte barn 2008 funn til bekymring 1
Utsatte barn 2008: Funn til bekymring (1)

 • Mange kommuner vurderer ikke risiko knyttet til svikt i tverretatlig samarbeid, og tilrettelegger ikke for tverretatlig samarbeid

 • Samarbeidsarenaer og -rutiner fungerer ikke nødvendigvis som forutsatt – bl.a. variable bidrag fra fastleger

 • Mange kommuner følger ikke med på om foreskrevent samarbeid fungerer – avviksrutiner mangler


Utsatte barn 2008 funn til bekymring 2
Utsatte barn 2008: Funn til bekymring (2)

 • Mangelfulle rutiner for tiltaksplaner og individuell plan ved behov

 • Mangelfull kunnskap om andre tjenesters tilbud og sentralt regelverk

 • Meldinger til barnevernet kan utnyttes bedre i tilrettelegging for samarbeid – mangelfulle rutiner, høy terskel og lav meldefrekvens, melder eventuelt for sent

 • En del kommuner mangler rutiner for tilrettelegging av tilbud i alderen 18-23 år

 • Mangelfulle systemer for å fange opp barn av foreldre med psykiske eller sosiale problemer


Barn som p r rende
Barn som pårørende

Utgangspunkt:

 • Ansvar for oppmerksomhet omkring barns behovfølger av alminnelige forsvarlighetskrav

 • "Voksen-enheter" for psykisk helse og sosiale tjenester:Krav til vurdering og eventuell henvisning,ikke nødvendigvis undersøkelse og behandling

  Funn:

 • I én av tre kommuner mangler "voksen-enhetene" rutiner for vurdering av barns behov

  • Etterspørres ikke av ledere

  • Tas ikke opp i fag- eller personalmøter

 • "Voksen-enhetene" er ikke nødvendigvis representert i arenaer for samarbeid om barn


Hva betyr disse funnene for kommunene
Hva betyr disse funnene for kommunene?

 • Alvorlige funn – et robust grunnlag for å konkludere med at det i mange kommuner er for stor risiko for at barn og unge ikke får riktige tjenester i rett tid

 • Det som er avdekket krever neppe store kostnader å rette opp:Mer bevisst tilrettelegging og oppfølging av deltjenester!

 • Utfordringene handler i stor grad om ledelse – systematikk versus tilfeldigheter og initiativ fra enkeltpersoner

 • Funnene kan brukes av alle landets kommuner når de skal gjennomgå sin egen sikring av samarbeid mellom tjenestene

 • Men: Hver enkelt kommune må vurdere helheten i sin tilrettelegging og oppfølging for å kunne vurdere om den er tilstrekkelig!


ad