TİMUS - PowerPoint PPT Presentation

T mus
Download
1 / 40

 • 391 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

TİMUS. Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır. Üçüncü 3. ( bazen aynı zamanda 4 .) yutak ceplerinden gelişir. Kemik iliğinden köken alan multipotansiyel stem cell (CFU-L) epitele göç eder. Doğumda tam olarak şekillenmiştir ve fonksiyoneldir

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

TİMUS

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


T mus

TİMUS


T mus

 • Üst ve ön mediastende lokalize lenfoepitelyal bir organdır


T mus

 • Üçüncü 3. (bazen aynı zamanda 4.) yutak ceplerinden gelişir.

 • Kemik iliğinden köken alan multipotansiyelstemcell (CFU-L) epitele göç eder.


T mus

 • Doğumda tam olarak şekillenmiştir ve fonksiyoneldir

 • Puberteden sonra involüsyon

 • Yeniden stimüle olabilir


Timusun genel yap s

Timusun genel yapısı

 • Kapsül

 • Trabekülalar

 • Affarent lenfatik damar Ø

 • Kollajen lifler, fibroblastlar, plazma hc, granülositler, lenfositler, masthc, yağ hc ve makrofajlar


T mus

 • Timikparankimepitelyoretiküler hücreler arasında gelişmekte olan T hücrelerini içerir

 • Timositler

 • Korteks

 • Medulla


T mus

 • Kortekste yer alan hücreler:

  • T-Lenfositler (Timositler)

  • Makrofajlar

  • EpitelyalRetiküler Hücreler


Tip i epitelyal retik ler h cre

Tip I epitelyalretiküler hücre

 • Korteksi kapsül ve trabekülalardan ayırır

 • Korteks damarlarını çevreler


T mus

 • Korteksi izole eder

 • Diğer ERH’ler ile sıkı bağlantılar yapar


Tip ii epitelyal retik ler h cre

Tip II epitelyalretiküler hücre

 • Korteks içinde lokalizedir

 • Uzun sitoplazmik uzantıları vardır

 • Bu uzantılar desmozomlarla birleşir ve ağ yapar


T mus

 • Bol miktarda intermediate filaman içerirler

 • MHC I-MHC II

 • Timik hücre eğitimi!


Tip iii epitelyal retik ler h creler

Tip III epitelyalretiküler hücreler

 • Korteks ve medulla kavşağına yakın yerleşirler

 • Korteks ve medulla arasında fonksiyonel bariyer

 • MHC I-MHC II


Makrofajlar

Makrofajlar

 • Timik kortekste lokalize

 • T hücrelerinin %98’i apoptosis geçirirler ve makrofajlar tarafından fagosite edilirler

 • PAS (+)


Tip iv epitelyal retik ler h creler

Tip IV epitelyalretiküler hücreler

 • Tip III ile yakın komşuluktadır

 • Korteks ile medulla arasında


Tip v epitelyal retik ler h creler

Tip V epitelyalretiküler hücreler

 • Medullada bulunurlar

 • Desmozomlarla birleşir ve hücresel bir ağ oluştururlar


Tip vi epitelyal retik ler h creler

Tip VI epitelyalretiküler hücreler

 • Medullanın karakteristik özelliklerini yaparlar.

 • Hassal cisimcikleri


T mus

 • Desmozomlar ile birleşirler


T mus

 • Fonksiyonları?

 • IL-4 ve IL-7 üretirler


Kan timus bariyeri

Kan-Timus Bariyeri

 • Kortikal kan damarlarının lümeni ile T hücreleri arasındadır.

 • Kapiller duvar; endotel, bazal lamina, perisitler

 • Makrofajlar

 • Tip I epitelyalretiküler hücreler


T mus

Timik hücre eğitimi


Dalak

DALAK

 • En geniş lenfoid organdır

 • Hem morfolojik hem de immünolojik olarak filtre fonksiyonuna sahiptir


T mus

 • Kapsül

 • Trabeküla


T mus

 • Myofibroblast

 • Hilum

 • Lenfatik damarlar; trabekülalara yakın beyaz pulpadan köken alırlar

 • Dalaktan ayrılan lenfositler için bir yol


T mus

 • Splenikpulpa; beyaz pulpa, kırmızı pulpa


Beyaz pulpa

Beyaz pulpa

 • Bir arter etrafında lenfositlerin yoğun bir şekilde birikmesi ile oluşur

 • Sentral arter

 • Periarteriyel lenfatik kılıf (PALS)


T mus

 • Nodüller B lenfosit alanlarıdır

 • T lenfositler nodüllerin çevresinde bulunur

 • Germinal merkez*

 • Genişlemiş nodüller splenik nodüllerya da malpighi korpuskülleriolarak isimlendirilirler


K rm z pulpa

Kırmızı pulpa

 • Kırmızı pulpa çok miktarda kırmızı kan hücresi içerir


T mus

 • Splenik kordonlar (Billroth kordonları) ile ayrılan splenik sinuslardan oluşur

 • Splenik veya venöz sinuslar özel sinuzoidal damarlardır


T mus

Splenik Kordonlar;

 • Retiküler hücreler

 • Retiküler lifler

 • Eritrositler

 • Makrofajlar

 • Lenfositler

 • Dentritik hücreler

 • Plazma hücreleri

 • Granülositler


T mus

 • Endotel hücreleri aşırı uzundur

 • Komşu hücreler arasında az miktarda temas noktası vardır


T mus

 • Sinuslar devamlı bir bazal laminaya sahip değildir

 • Splenik sinüslerin duvarında düz kas ve perisitler mevcut değildir

 • Kan kırmızı pulpanın sinüs ve kordonlarını doldurur


T mus

 • Sentral arter kendi beyaz pulpasına ve beyaz pulpanın etrafındaki sinuslara (marjinal sinus) dallar gönderir


T mus

 • Penicillar arteriol

 • Kılıflı (sheated) kapillerler

 • Açık dolaşım, kapalı dolaşım


T mus

 • Dalak hem immün ve hem de hemopoietik fonksiyonlara sahiptir

 • İmmün fonksiyonları:Beyaz pulpa**

  • Antijen sunma ve immün cevabı başlatma

  • B ve T lenfositlerin aktivasyonu ve proliferasyonu

  • Antikor üretimi

  • Makromoleküler antijenlerin kandan ayrılması


T mus

 • Hemopoietik fonksiyonlar:Kırmızı pulpa**

  • Anormal, yaşlı ve hasarlı eritrositler ve plateletlerin yıkımı

  • Hb’den Fe’in alınması

  • Erken fetal yaşamda eritrositlerin oluşumu

  • Kanın depolanması


Rnek soru

ÖRNEK SORU

1. Aşağıdakilerden hangisi timusta bulunmaz?

a) Korteks

b) Hassal cisimcikleri

c) Kapsül

d) Epitelyal retiküler hücreler

e) Retiküler lif ağı


 • Login