Peribahasa
Download
1 / 40

Peribahasa - PowerPoint PPT Presentation


 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Peribahasa. M enengah. 2. Air yang dingin juga dapat memadami api. Maknanya :. Perkataan yang lembut yang dapat mendinginkan hati orang yang sedang marah. Bagai unta menyerah diri. Maknanya :.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Peribahasa ' - jeneil


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Peribahasa

Peribahasa

Menengah

2


Peribahasa

Air yang dinginjuga

dapatmemadamiapi


Maknanya
Maknanya:

 • Perkataan yang lembut yang dapat

 • mendinginkanhatiorang yang sedangmarah


Peribahasa

Bagaiuntamenyerahdiri


Maknanya1
Maknanya:

Orang yang terlalubodohdanterlalulurus yang menjadimangsaorang yang lebihpintardancerdik.


Peribahasa

Bagaikerakapatasbatu,hidupengganmatitakmahu


Maknanya2
Maknanya:

-Perihalseseorang yang hidupdalamkemiskinandanmelarat.

-Perihalseorang yang telah lama mengidappenyakit.

-Tanaman yang tidaktentu

hidup-matinya.


Peribahasa

Baruhendakbertunas

Sudahdipetik lama-lama

Matilahpokoknya


Maknanya3
Maknanya:

Ibaratorangberniagabarumendapatkeuntungansedikitsudahberbelanjabesar,akhirnyahabislah modal.


Peribahasa

Batu yang selalubergolekdidalamsungaitiadadihinggapilumut.


Maknanya4
Maknanya:

-Seseorang yang selalubertukar-tukarkerjatidakakanmencapaikajayaandalamkerjayanyadansukaruntukmenjadiseorang yang kaya.

-Orang yang selalumenambahpengetahuannyatidakdapatditipuorang.


Peribahasa

Berkeratrotanberpataharang.


Maknanya5
Maknanya:

Putuspertalian (perhubungan) yang tidakdapatdisambung (didamaikan) lagi.


Peribahasa

Besarpasakdaritiang


Peribahasa

Besarpasakdaritiang


Maknanya6
Maknanya:

Berbelanjalebihbesardaripadapendepatan yang diperolehi.


Peribahasa

Biduklalukiambangbertaut


Maknanya7
Maknanya:

Perselisihanfaham yang berlakudiantarasaudara-maraakanberakhirdenganperdamaiansemula (sesuatupergaduhanatauperselisihanfaham yang dapatvdiselesaikan).


Peribahasa

Bodoh-bodohsepat,tiadamakanpancingemas


Maknanya8
Maknanya:

 • Walaupunseseorangitubodohtetapidiamasihtahumemilih yang manabaikataupun yang manaburukuntukdirinya.

 • Orangbodoh yang mendapatkecelakaankeranaberpura-purabersikapsepertiorangpandai.


Peribahasa

Jadiumang-umang


Maknanya9
Maknanya:

 • Orang yang menyamarkeranasesuatumuslihat.

 • Barang yang samajikaberlainankeadaannyamakaberlainanlah pula namanya.


Peribahasa

Jauharijuga yang mengenalimanikam


Maknanya10
Maknanya:

 • Orang yang bijaksanajua yang mengetahuikeelokanilmu,yangmenghargaisifatmuliadantahumenilaiketinggianmutusesuatubarangitu.


Peribahasa

Kalaukailpanjangsejengkal

Janganlautanhendakdiduga


Maknanya11
Maknanya:

 • Jikailmuataukebolehankitasedikit,janganlahkitaberbuat (melawandll) orangatausesuatu yang besar.


Peribahasa

Kalautidakadahelang, belalangjadihelang


Peribahasa

Maknanya

 • Seseorang yang bertindakmengakubahawadirinyaseorangyang bijaksertapandaiapabiladiamendapatitidakadalagiorang yang lebihbijakdanpandaiditempatitu.


Peribahasa

KECIL JANGAN DISANGKA ANAK

BESAR JANGAN DISANGKA BAPA.


Peribahasa

Maknanya

 • Pengetahuandankelebihanitutidakkhususpadaorang-orangtuasahaja,selalujugaadapadaorang-orangmuda.


Peribahasa

Lidahbercabangbagaibiawak


Peribahasa

Maknanya

 • Selaluberubah-ubahdantidakdapatdipercayaikata-katanya.


Peribahasa

Laksanawaumelawanangin


Peribahasa

Maknanya

 • Kehendakorangatasanatauorang yang berkuasatidakdapatdihalangolehorangbawahanataupunorang yang lemah, jikadilawanbinasalahdiri.


Peribahasa

Pipit pekakmakanberhujan


Peribahasa

Maknanya

 • Seorang yang sangatrajindalamsesuatupekerjaan,tiadapeduliakanbahaya,yangakantimbulpadadirinya.


Peribahasa

Sepertiapidalamsekam


Peribahasa

maknanya

Perihalperbuatanjahat yang disembunyikantiadaketarapadaorangatauberlakusecaradiam-diam.


Peribahasa

Sepertigergajibermatadua


Peribahasa

maknanya

 • Orang yang pura-puraberbuatbaikkepadaduabelahpihaksehinggaberolehkeuntungandaripadakedua-duanya


 • Login