Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby - PowerPoint PPT Presentation

Metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby
Download
1 / 28

 • 84 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby. Ing. Matej Čopík Košice 2013 školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc. Obsah. Cieľ práce Popis Petriho sieti Popis pružného výrobného systému (PVS) Popis modelu PVS pomocou PS

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby

Metodika návrhu a realizácie výrobných liniek s ohľadom na optimalizáciu času výroby

Ing. Matej Čopík Košice 2013

školiteľ: doc. Ing. Ján Jadlovský, CSc.


Obsah

Obsah

 • Cieľ práce

 • Popis Petriho sieti

 • Popis pružného výrobného systému (PVS)

 • Popis modelu PVS pomocou PS

 • Výpočet prepaľovacej sekvencie

 • Výpočet času transformácie PS

 • Výpočet výkonnosti výrobnej linky

 • Popis modelu 2 a jeho analýza

 • Vyhodnocovací softvér


Cie pr ce

Cieľ práce

Vypracovať metodiku, ktorá poskytne metodický rámec ako postupovať pri tvorbe výrobných liniek vzhľadom na dosiahnutie stanovených požiadaviek na výrobu.

Motto: „Čas sú peniaze“

Metodika sa zameriava na splnenie požiadaviek na výrobu v požadovanom čase (JIT), alebo na požadovanú výkonnosť.


Simul cia v robn ch liniek

Simulácia výrobných liniek

Výhody simulácie:

 • cena

 • kompresia a expanzia času – model trvá dlhšie ako skutočnosť, alebo naopak je možné ho predĺžiť

 • vykonávanie kontrolovaných experimentov

 • neovplyvňuje činnosť reálneho systému

  Nevýhody simulácie:

 • vytvorenie modelu vyžaduje odborné znalosti

 • nezaručuje získanie optimálnych hodnôt skúmaných parametrov systému

 • vytvorenie komplexného modelu môže byť náročné


Vo ba simula n ho n stroja

Voľba simulačného nástroja

Požiadavky na simulačný nástroj:

 • nekomerčný, voľne dostupný

 • jednoduchý na vytvorenie modelu

 • možnosť matematického popisu

 • s grafickým rozhraním „User friendly“

 • všeobecne poznaný a používaný

Petriho siete


Petriho siete a ich vlastnosti

Petriho siete a ich vlastnosti

 • Modelovanie výrobného systému pomocou PS

  • Zovšeobecnených PS

  • Časovaných PS

 • Vlastnosti PS

  • Dosiahnuteľnosť

  • Ohraničenosť

  • Bezkonfliktnosť

  • Vlastné cykly


Dosiahnute nos stavu v ps

Dosiahnuteľnosť stavu v PS

Mx = M0 + C * σ

Mx – M0 = C * σ

C-1 * (Mx – M0) = σ

Predstavuje prínos v problematike riešenia dosahnuteľnosti stavu v PS.


Popis modelu v robnej linky

Popis modelu výrobnej linky


Re lny model v robnej linky

Reálny model výrobnej linky


Popis modelu 1 pomocou ps

Popis modelu 1 pomocou PS

 • Zovšeobecnená PS

  N = (P, T, pre, post, M0)

 • Časovaná PS

  N = (P, T, pre, post, M0,Tempo),


Matice popisuj ce ps

Matice popisujúce PS

Tempo = [19 3 10 3 90 7 1 6]


Inciden n matica ps

Incidenčná matica PS

C = post – pre


V po et prepa ovacej sekvencie

Výpočet prepaľovacej sekvencie


V po et asu transform cie ps

Výpočet času transformácie PS

t = Tempo * σ


V po et v konnosti v robnej linky

Výpočet výkonnosti výrobnej linky

Ideálny (100%-ný) hodinový výkon PVS

3600/ t =p

3600 / 139 = 25.8993

Reálny hodinový výkon je

a) pri 80% výkone

(3600 / 139) *(80/100) = 20.7194b) pri 70% výkone

(3600 / 139) *(70/100) = 18.1295


V po et asu dr by v robnej linky

Výpočet času údržby výrobnej linky

Požadujeme vyrobiť 25 kusov za hodinu

p * t = Tv

25 * 139 = 3475sekúnd

Zostávajúci čas na údržbu je 125 sekúnd.

Pri 7,5 hodinovej zmene

125 * 7,5 = 937,5sekúnd

Čo predstavuje 15 minút a 37,5 sekundy na

jednu zmenu.


V po et n kladov na v robu

Výpočet nákladov na výrobu

F = [5 10 15 5 30 5 20 10]

n = F * σ


Komplexnej model 2

Komplexnejší model 2


Inciden n matica modelu 2

Incidenčná matica modelu 2

C [35x26] =


Asy prechodov modelu 2

Časy prechodov modelu 2

 • Merané na PLC v ms

 • Realizovaných 50 meraní, pri ideálnych podmienkach

 • Za referenčnú hodnotu sa uvažuje priemerná hodnota

Tempo = [835 2800 830 515 9505 880 169 1956 21

54 173 7955 1342 344 131 251 788 351 32

248 6150 1104 1547 813 1001 2883 834]


Metodika n vrhu a realiz cie v robn ch liniek s oh adom na optimaliz ciu asu v roby

Analýza modelu 2

Požiadavky pre analýzu uvažujeme:

 • počet kusov vyrobených za 1 hodín

 • počet kusov vyrobených za 8 hodín

 • čas výroby jedného kusu

 • čas výroby 100 kusov


Simula n v sledky

Simulačné výsledky

V ideálnych podmienkach


Experiment lne v sledky

Experimentálne výsledky

V reálnych podmienkach

 • pokles tlaku vzduchu, chýbajúca kocka, porucha


Vyhodnocovac softv r

Vyhodnocovací softvér


V po et prepa ovacej sekvencie1

Výpočet prepaľovacej sekvencie


V po et v konnosti

Výpočet výkonnosti


Pr nos pr ce

Prínos práce

 • Príspevok k problematike dosiahnuteľnosti stavu v PS

 • Návrh metodiky tvorby a analýzy modelu výrobnej linky

 • Metodika tvorby modelu pomocou PS

 • Metodika analýzy modelu PS vzhľadom na časovú optimalizáciu výrobu

 • Nástroj na matematickú analýzu PS, orientovaný na časovú optimalizáciu výrobu


Akujem za pozornos

Ďakujem za pozornosť

Priestor pre Vaše otázky


 • Login