อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร - PowerPoint PPT Presentation

R phenylacetylcarbinol
Download
1 / 27

 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิต R - phenylacetylcarbinol จากกากของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิต ข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง. อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ทีมงานวิจัย. นักศึกษานายวรายุทธ เนติกานต์ นางสาวธาริณี ทิมาบุตร

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์ อ. สุภเวท มานิยม ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


R phenylacetylcarbinol

การศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตR-phenylacetylcarbinol จากกากของแข็งที่เหลือจากกระบวนการผลิตข้าวโพดหวานบรรจุกระป๋อง

อ.ดร. นพพล เล็กสวัสดิ์

อ. สุภเวท มานิยม

ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


3760076

ทีมงานวิจัย

 • นักศึกษานายวรายุทธ เนติกานต์

  นางสาวธาริณี ทิมาบุตร

 • อาจารย์พี่เลี้ยงอ.ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์

  อ.สุภเวท มานิยม

 • โรงงานบริษัทลำปางฟู้ดส์


3760076

บทนำและวัตถุประสงค์

 • บริษัทส่งออกผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน (sweet corn) มากถึง 800 ตู้ในปี พ.ศ. 2549 มีกากของแข็งในรูปของเศษเมล็ดและซังข้าวโพดเป็นจำนวนมาก

 • เป้าหมายโครงการ เพื่อศึกษาระดับความเข้มข้นของกากข้าวโพดและแหล่งเอนไซม์ที่เหมาะสมสำหรับการเตรียม glucose hydrolysate

 • เพื่อศึกษาเวลาในการ inoculate หัวเชื้อจุลินทรีย์และศึกษาประสิทธิภาพการผลิต R-phenylacetylcarbinol (PAC) จากหัวเชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ที่มีความสามารถในการผลิตเอทานอลจากอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีแหล่งอาหารคาร์บอนเป็นกากของแข็งที่ผ่านกระบวนการย่อยด้วยเอนไซม์อะไมเลสจากการศึกษาขั้นแรก


3760076

การวิเคราะห์ผล

 • น้ำตาลกลูโคส, ฟรุกโตส, ซูโครส (BIORAD Aminex@HPX-87H), เอทานอล (Graves et al., 2006),

 • กรดอะซิติกกรดซิตริก (NREL, 1998) และกรดซัคซินิคด้วย HPLC คอลัมน์ (BIORAD Aminex@HPX-87H)

 • ค่า pH ด้วย pH meter ค่ากิจกรรมการทำงานของ PDC ด้วย spectrophotometric decarboxylase assay (Leksawasdi, 2004)

 • มวลแห้งทั้งหมดของเชื้อจุลินทรีย์ (Leksawasdi, 2004)

 • ปริมาณโปรตีนทั้งหมดด้วย CoomassieBlue (Rosche et al., 2002)

 • ปริมาณน้ำตาลทั้งหมดด้วย phenol (Dubois et al., 1956)

 • TSS ในหน่วยองศาบริกซ์ ด้วย hand refractometer


3760076

การวิเคราะห์ผล

 • ไพรูเวต (ปรับปรุงจาก Czok & Lamprecht, 1974)

 • เบนซาลดีไฮด์, เบนซิลแอลกอฮอล์ และ PAC(Rosche et al., 2001)

 • อะเซตาลดีไฮด์ (ปรับปรุงจาก Bernt and Bergmeyer 1974)

 • อะเซโตอิน ด้วย HPLC


3760076

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

 • เก็บตัวอย่างกากของแข็งจากบริษัทลำปางฟู้ดส์

 • ทำแห้งกากของแข็งที่ 65OC เป็นเวลา 6 h และบดด้วย Hammer Mill ใช้ตะแกรงคัดขนาด 1 mm

 • สร้างเส้นโค้งมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์

  - น้ำตาลกลูโคส, กรดอินทรีย์ (กรดซิตริก, กรดอะซิติก), เอทานอล, ไพรูเวต, อะเซตาลดีไฮด์, อะเซโตอิน, เบนซาลดีไฮด์ และกรดเบนโซอิก

  -ความเข้มข้นโปรตีน Bradford assay, PDC activity assay


3760076

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

 • ปริมาตร Conc. H2SO4ที่เหมาะสมในการหยุดกิจกรรมการทำงานของเอนไซม์อะไมเลส

 • แหล่งของเอนไซม์อะไมเลสและสัดส่วนผงกากของแข็งที่เหมาะสมในการผลิตน้ำตาลกลูโคส (เปรียบเทียบผลวิเคราะห์น้ำตาลทั้งหมดจาก phenol assay และ HPLC เพื่อคัดเลือกวิธีวิเคราะห์ที่ดีที่สุด)

 • กล้าเชื้อ 10 ml ที่ตั้งนิ่งไว้และมีกลูโคสเป็นแหล่งอาหารคาร์บอนสำหรับจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์จะพร้อม inoculate ที่ 48 h (ผลจากการทดสอบที่เวลา 24, 48 และ 72 h)


3760076

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

 • ผลการเลี้ยงที่ระดับ 100 ml โดยการใช้น้ำตาลกลูโคสเป็นแหล่งอาหารคาร์บอนเท่านั้น

 • การคัดเลือกสภาวะการทำไบโอทรานส์ฟอร์เมชั่นในสภาวะตั้งนิ่งหรือสภาวะเขย่าสำหรับจุลินทรีย์ผลิตเอทานอลบางสายพันธุ์


3760076

Volume of conc. sulfuric for stopping reaction

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

Volume of conc. sulfuric for stopping reaction

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

สัดส่วนผงกากของแข็ง:น้ำกลั่นที่เหมาะสม

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

สายสิริ (2545)

a-amylase

80degC 1 h, 60 degC 2 h

Glucoamylase


3760076

สัดส่วนผงกากของแข็ง:น้ำกลั่นที่เหมาะสม

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

สัดส่วนผงแป้งข้าวโพด:น้ำกลั่นที่เหมาะสม

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

สัดส่วนผงกากของแข็ง:น้ำกลั่นที่เหมาะสม

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

สัดส่วนผงแป้งข้าวโพด:น้ำกลั่นที่เหมาะสม

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

Inoculation time selection

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

แผนการทดลองการตรวจสอบเวลาเพาะกล้าเชื้อจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ ณ เวลา 24, 48 และ 72 h โดยมีกลูโคสบริสุทธิ์เป็นแหล่งอาหารคาร์บอน


3760076

Inoculation time selection


3760076

Inoculation time selection


3760076

Inoculation time selection


3760076

Control of 15 Strains

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

 • ผลทดลองสำหรับ control กรณีที่แหล่งอาหารคาร์บอนเป็นกลูโคสบริสุทธิ์ สำหรับเลี้ยงจุลินทรีย์ 15 สายพันธุ์ เพื่อเปรียบเทียบกับกรณีที่ใช้น้ำตาลกลูโคสที่ได้จากกากของแข็งโดยเอนไซม์อะไมเลส


3760076

Control of 15 Strains

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว

การทดลองเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ปริมาตร 100 ml โดยมีกลูโคสบริสุทธิ์เป็นแหล่งอาหารคาร์บอน (control) เป็นเวลา 48 h (ใช้กล้าเชื้อ 10 ml อายุ 48 h)


3760076

Control of 15 Strains

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

Control of 15 Strains

ผลงานที่ดำเนินการไปแล้ว


3760076

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

 • ใช้สัดส่วนของกากข้าวโพดต่อน้ำกลั่น (หรืออาจต้องใช้บัฟเฟอร์) ให้มากขึ้น (อัตราส่วนสูงสุดของกากข้าวโพดต่อน้ำกลั่น (g:ml) คือ 27.5:100 ถ้าสูงกว่านั้นของผสมจะกลายเป็นของแข็ง)


3760076

สิ่งที่จะดำเนินการต่อไป

 • หากย่อยกากข้าวโพดได้น้ำตาลเพียงเล็กน้อย ต้องมีการเพิ่มน้ำตาลลงไปในระบบ อาจใช้กลูโคสบริสุทธิ์หรือโมลาซ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการผลิตเอนไซม์ PDC สำหรับผลิต PAC

 • นำจุลินทรีย์แต่ละสายพันธุ์ไปทำการทดลองไบโอทรานส์ฟอร์-เมชั่นในสภาวะเขย่า 200 rpm เนื่องจากผลการทดลองในสภาวะตั้งนิ่งได้ความเข้มข้น PAC เพียงเล็กน้อยเท่านั้น


 • Login