REKOMENDACIJOS  STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI

REKOMENDACIJOS STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI PowerPoint PPT Presentation


  • 170 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Studiju rezultatu vertinimo tobulinimo prie?astys . Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas: Konstitucijoje iteisinta nemokama moksla valstybinese auk?tosiose mokyklose gerai besimokantiems pilieciams turi u?tikrinti istatymas. Istatyme nustatyti gero mokymosi krite

Download Presentation

REKOMENDACIJOS STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. REKOMENDACIJOS STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI LR Üvietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 5 d. isakymu Nr. ISAK-16 sudarytos darbo grupes siulymai (Prieiga per interneta http://www.smm.lt/msr/docs/Rekomend_09_02_09.doc)

2. Studiju rezultatu vertinimo tobulinimo prie×astys Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas: Konstitucijoje iteisinta nemokama moksla valstybinese aukÜtosiose mokyklose gerai besimokantiems pilieciams turi u×tikrinti istatymas. Istatyme nustatyti gero mokymosi kriterijai turi buti iÜ anksto ×inomi, aiÜkus, objektyvus, skaidrus. Őie kriterijai negali buti formalus: negalima iÜ anksto nustatyti gerai besimokanciuju skaiciaus (kvotos). AukÜtojo mokslo istatymo 60 str.: Gerai besimokantiems valstybiniu aukÜtuju mokyklu studentams, iÜskyrus studentus, nurodytus Üio istatymo 61 straipsnyje, laiduojamas nemokamas mokslas. Gerai besimokanciais studentais laikomi studentai, kurie neturi akademiniu skolu ir kuriu studiju dalyku ivertinimu vidurkis per semestra yra ne ma×esnis kaip ivertinimas äaÜtuoniô deÜimties balu vertinimo skaleje pagal Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos patvirtinta studiju rezultatu vertinimo sistema.

3. Problemos Ővietimo ir mokslo ministro isakymu patvirtintoje studiju rezultatu vertinimo sistemoje ivertinimai apibudinti lakoniÜkai, neatsispindi studiju rezultatu vertinimo niuansai pagal studiju sritis ir kryptis. AukÜtosiose mokyklose, priklausomai nuo ju profilio, ryÜkiai skiriasi studentu, kurie tenkina gero mokymosi kriterijus, skaiciai (jis ×ymiai ma×esnis aukÜtosiose mokyklose, kur vyrauja technologijos ar fiziniu mokslu studijos). Skiriasi ivairiu aukÜtuju mokyklu, disciplinu, dalyku studiju rezultatu vertinimo kultura: destytojai nevienodai supranta vertinimo skale, taiko skirtingus vertinimo metodus.

4. Principai Bendras tikslas ľ kokybes kulturos stiprinimas aukÜtosiose mokyklose, nepa×eid×iant aukÜtosios mokyklos autonomijos ir destytojo teisiu Dabartines Studiju rezultatu vertinimo sistemos detalizavimas (iÜplestiniame Studiju rezultatu vertinimo sistemos apraÜe ivertinimus apibudinti iÜsamiau, iÜskiriant ×iniu, supratimo, gebejimu aspektus), nurodant butinus vertinimo kriterijus Rekomendacijos aukÜtosioms mokykloms del studiju proceso tobulinimo, vertinimo kulturos formavimo Neprimesti formaliu taisykliu, bet skatinti aukÜtasias mokyklas pacias per×iureti, tobulinti ir suderinti studiju rezultatu vertinimo sistemas atskiroje aukÜtojoje mokykloje ir studiju kryptyse (srityse)

5. Rekomendacijos (1) Bendrosios nuostatos Lietuvos aukÜtosiose mokyklose studento dalyko studiju rezultatai (×inios, supratimas, gebejimai) vertinami deÜimtbale kriterine vertinimo sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos Üvietimo ir mokslo ministro. AukÜtoji mokykla, vadovaudamasi Üvietimo ir mokslo ministro rodyta studiju rezultatu vertinimo sistema ir iÜplestiniu Üios sistemos apraÜu, savo nustatyta tvarka tvirtina studiju rezultatu vertinimo tvarka. IÜplestiniame Studiju rezultatu vertinimo sistemos apraÜe ivertinimai apibudinti iÜsamiau, iÜskiriant ×iniu, supratimo, gebejimu, studijuotos literaturos ir kt. aspektus. Őis apraÜas yra rekomendacinis (neprivalomas), naudotinas kaip atskiru vertinimo tvarku tobulinimo bendrasis pagrindas. AukÜtajai mokyklai rengiant savo studiju rezultatu vertinimo tvarka, siuloma vadovautis tarptautiniu mastu pripa×intais metodologiniais Üaltiniais (pvz., Blumo taksonomija).

6. Rekomendacijos (2) II. Vertinimo principai AukÜtoji mokykla, rengdama studiju rezaultatu vertinimo tvarka, vadovaujasi Üiais principais: Pagristumas Patikimumas AiÜkumas Naudingumas NeÜaliÜkumas Studiju rezultatu vertinimas susideda iÜ: Äiniu ir supratimo vertinimo; Gebejimu vertinimo. Őiu dedamuju svoris priklauso nuo dalyko ir studiju krypties specifikos.

7. Rekomendacijos (3) III. Kolegialus vertinimas Atsi×velgiant i studiju sriti ir studiju rezultatu pateikimo pobudi, taikyti kolegialu vertinima: studentus egzaminuoja atitinkamos studiju krypties komisija; ypac rekomenduotina vertinant vizualia arba garsine forma pateikiamus studiju rezultatus. IV. Kaupiamasis vertinimas Siuloma taikyti kaupiamaji vertinima: studiju rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais; skirtingomis kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinamos atskiros dalyko studiju rezultatu dalys; galutini pa×ymi sudaro tarpiniu atsiskaitymu ir egzaminu pa×ymiai; egzamino ivertinimo ir tarpiniu atsiskaitymu skaicius bei dedamuju svoris priklauso nuo dalyko ir studiju srities; studentui nesurinkus pereinamojo balo, gali buti neleid×iama laikyti egzamino (ginti projekto ar panaÜiai)

8. Rekomendacijos (4) V. Studentu informavimas AukÜtosios mokyklos nustatytoje studiju rezultatu vertinimo tvarkoje turetu buti nurodoma: kaip ir kokiais budais bei metodais bus vertinamas studiju programos (dalyko) tikslu igyvendinimas ľ studiju rezultatai semestro pabaigoje lyginami su iÜ anksto apibre×tais tikslais; vertinimo forma ir tipas, atsi×velgus i dalyko studiju sriti, krypti, kitus mokymosi ypatumus. Semestro prad×ioje destytojas turi informuoti studentus apie AM studiju rezultatu vertinimo tvarka, iÜdestydamas: detalia dalyko programa, tikslus, laukiamus studiju rezultatus, konkrecia destomojo dalyko studiju rezultatu vertinimo struktura (tarpiniu atsiskaitymu itaka galutiniam pa×ymiui, kokiems rezultatams esant teks kartoti dalyko kursa arba bus galima pakartoti galutini atsiskaityma), vertinimo kriterijus ir reikalavimus.

9. IÜplestinis studiju rezultatu vertinimo sistemos apraÜas

16. Kas bus daroma toliau? Priemus Mokslo ir studiju istatyma, studiju vertinimo sistemos sasaja su studentu finansavimu palengva iÜnyks (iÜliks tol, kol studijas baigs iki istatymo priemimo istoje studentai). Priemus Mokslo ir studiju istatyma, studiju rezultatu vertinimo sistema bus susieta su Europos kreditu iskaitymo sistema (ECTS), pereinant prie penkiu teigiamu pa×ymiu sistemos (dabartineje sistemoje ÜeÜi teigiami pa×ymiai).

17. Aciu u× demesi!

  • Login