REKOMENDACIJOS  STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI

REKOMENDACIJOS STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI PowerPoint PPT Presentation


  • 159 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Studiju rezultatu vertinimo tobulinimo prie?astys . Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas: Konstitucijoje iteisinta nemokama moksla valstybinese auk?tosiose mokyklose gerai besimokantiems pilieciams turi u?tikrinti istatymas. Istatyme nustatyti gero mokymosi krite

Download Presentation

REKOMENDACIJOS STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. REKOMENDACIJOS STUDIJU REZULTATU VERTINIMUI TOBULINTI LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 5 d. isakymu Nr. ISAK-16 sudarytos darbo grupes siulymai (Prieiga per interneta http://www.smm.lt/msr/docs/Rekomend_09_02_09.doc)

2. Studiju rezultatu vertinimo tobulinimo priežastys Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 2008 m. kovo 20 d. nutarimas: Konstitucijoje iteisinta nemokama moksla valstybinese aukštosiose mokyklose gerai besimokantiems pilieciams turi užtikrinti istatymas. Istatyme nustatyti gero mokymosi kriterijai turi buti iš anksto žinomi, aiškus, objektyvus, skaidrus. Šie kriterijai negali buti formalus: negalima iš anksto nustatyti gerai besimokanciuju skaiciaus (kvotos). Aukštojo mokslo istatymo 60 str.: Gerai besimokantiems valstybiniu aukštuju mokyklu studentams, išskyrus studentus, nurodytus šio istatymo 61 straipsnyje, laiduojamas nemokamas mokslas. Gerai besimokanciais studentais laikomi studentai, kurie neturi akademiniu skolu ir kuriu studiju dalyku ivertinimu vidurkis per semestra yra ne mažesnis kaip ivertinimas „aštuoni“ dešimties balu vertinimo skaleje pagal Vyriausybes arba jos igaliotos institucijos patvirtinta studiju rezultatu vertinimo sistema.

3. Problemos Švietimo ir mokslo ministro isakymu patvirtintoje studiju rezultatu vertinimo sistemoje ivertinimai apibudinti lakoniškai, neatsispindi studiju rezultatu vertinimo niuansai pagal studiju sritis ir kryptis. Aukštosiose mokyklose, priklausomai nuo ju profilio, ryškiai skiriasi studentu, kurie tenkina gero mokymosi kriterijus, skaiciai (jis žymiai mažesnis aukštosiose mokyklose, kur vyrauja technologijos ar fiziniu mokslu studijos). Skiriasi ivairiu aukštuju mokyklu, disciplinu, dalyku studiju rezultatu vertinimo kultura: destytojai nevienodai supranta vertinimo skale, taiko skirtingus vertinimo metodus.

4. Principai Bendras tikslas – kokybes kulturos stiprinimas aukštosiose mokyklose, nepažeidžiant aukštosios mokyklos autonomijos ir destytojo teisiu Dabartines Studiju rezultatu vertinimo sistemos detalizavimas (išplestiniame Studiju rezultatu vertinimo sistemos apraše ivertinimus apibudinti išsamiau, išskiriant žiniu, supratimo, gebejimu aspektus), nurodant butinus vertinimo kriterijus Rekomendacijos aukštosioms mokykloms del studiju proceso tobulinimo, vertinimo kulturos formavimo Neprimesti formaliu taisykliu, bet skatinti aukštasias mokyklas pacias peržiureti, tobulinti ir suderinti studiju rezultatu vertinimo sistemas atskiroje aukštojoje mokykloje ir studiju kryptyse (srityse)

5. Rekomendacijos (1) Bendrosios nuostatos Lietuvos aukštosiose mokyklose studento dalyko studiju rezultatai (žinios, supratimas, gebejimai) vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro. Aukštoji mokykla, vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro rodyta studiju rezultatu vertinimo sistema ir išplestiniu šios sistemos aprašu, savo nustatyta tvarka tvirtina studiju rezultatu vertinimo tvarka. Išplestiniame Studiju rezultatu vertinimo sistemos apraše ivertinimai apibudinti išsamiau, išskiriant žiniu, supratimo, gebejimu, studijuotos literaturos ir kt. aspektus. Šis aprašas yra rekomendacinis (neprivalomas), naudotinas kaip atskiru vertinimo tvarku tobulinimo bendrasis pagrindas. Aukštajai mokyklai rengiant savo studiju rezultatu vertinimo tvarka, siuloma vadovautis tarptautiniu mastu pripažintais metodologiniais šaltiniais (pvz., Blumo taksonomija).

6. Rekomendacijos (2) II. Vertinimo principai Aukštoji mokykla, rengdama studiju rezaultatu vertinimo tvarka, vadovaujasi šiais principais: Pagristumas Patikimumas Aiškumas Naudingumas Nešališkumas Studiju rezultatu vertinimas susideda iš: Žiniu ir supratimo vertinimo; Gebejimu vertinimo. Šiu dedamuju svoris priklauso nuo dalyko ir studiju krypties specifikos.

7. Rekomendacijos (3) III. Kolegialus vertinimas Atsižvelgiant i studiju sriti ir studiju rezultatu pateikimo pobudi, taikyti kolegialu vertinima: studentus egzaminuoja atitinkamos studiju krypties komisija; ypac rekomenduotina vertinant vizualia arba garsine forma pateikiamus studiju rezultatus. IV. Kaupiamasis vertinimas Siuloma taikyti kaupiamaji vertinima: studiju rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais; skirtingomis kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinamos atskiros dalyko studiju rezultatu dalys; galutini pažymi sudaro tarpiniu atsiskaitymu ir egzaminu pažymiai; egzamino ivertinimo ir tarpiniu atsiskaitymu skaicius bei dedamuju svoris priklauso nuo dalyko ir studiju srities; studentui nesurinkus pereinamojo balo, gali buti neleidžiama laikyti egzamino (ginti projekto ar panašiai)

8. Rekomendacijos (4) V. Studentu informavimas Aukštosios mokyklos nustatytoje studiju rezultatu vertinimo tvarkoje turetu buti nurodoma: kaip ir kokiais budais bei metodais bus vertinamas studiju programos (dalyko) tikslu igyvendinimas – studiju rezultatai semestro pabaigoje lyginami su iš anksto apibrežtais tikslais; vertinimo forma ir tipas, atsižvelgus i dalyko studiju sriti, krypti, kitus mokymosi ypatumus. Semestro pradžioje destytojas turi informuoti studentus apie AM studiju rezultatu vertinimo tvarka, išdestydamas: detalia dalyko programa, tikslus, laukiamus studiju rezultatus, konkrecia destomojo dalyko studiju rezultatu vertinimo struktura (tarpiniu atsiskaitymu itaka galutiniam pažymiui, kokiems rezultatams esant teks kartoti dalyko kursa arba bus galima pakartoti galutini atsiskaityma), vertinimo kriterijus ir reikalavimus.

9. Išplestinis studiju rezultatu vertinimo sistemos aprašas

16. Kas bus daroma toliau? Priemus Mokslo ir studiju istatyma, studiju vertinimo sistemos sasaja su studentu finansavimu palengva išnyks (išliks tol, kol studijas baigs iki istatymo priemimo istoje studentai). Priemus Mokslo ir studiju istatyma, studiju rezultatu vertinimo sistema bus susieta su Europos kreditu iskaitymo sistema (ECTS), pereinant prie penkiu teigiamu pažymiu sistemos (dabartineje sistemoje šeši teigiami pažymiai).

17. Aciu už demesi!

  • Login