sz veg rt s sz vegalkot s 7 8 vfolyam
Download
Skip this Video
Download Presentation
SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam. 7. évfolyam Kisfiúk és nagyfiúk Nevető irodalom Pletyka és tömegkommunikáció Poétai iskola Harry Potter és a bölcsek köve Itthon vagyok Más lettem. 8. évfolyam Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.) A sziget mint kísérleti laboratórium

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS 7., 8. évfolyam' - jena


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
7. évfolyam
 • Kisfiúk és nagyfiúk
 • Nevető irodalom
 • Pletyka és tömegkommunikáció
 • Poétai iskola
 • Harry Potter és a bölcsek köve
 • Itthon vagyok
 • Más lettem
slide3
8. évfolyam
 • Hétköznapi és művészi kommunikáció (8.)
 • A sziget mint kísérleti laboratórium
 • Nyelvrokonság
 • Anakreon feltámadásai
 • Amit a pad alatt olvasunk
 • A nyelvek közötti különbségek
 • Romeok és Júliák
 • A költészet nyelvtana, a nyelvtan költészete (1.)
egy fejezet
EGY FEJEZET
 • fókuszok (tematikus, poétikai, szövegértési, szövegalkotási) → Névjegy*
 • modulok
 • tanári oldalak*
 • tanulói oldalak*
 • feladatlapok
 • szövegértési feladatok*
slide6
A fejezetben lévő modulok címe és ajánlott óraszáma
 • 1. Radnóti: Nem tudhatom – köznapi patrotizmus és a tradíció felidézése (2 óra)
 • 2. Vörösmarty Mihály: Szózat – a Szózat mint szónoklat, a múlt mint érv a jövő mellett (3 óra)
 • 3. Kölcsey Ferenc: Hymnus – párbeszéd és vita Vörösmarty és Kölcsey műve között. a bűntudat és a történelmi visszahelyezkedés verse (4 óra)Archaizmusok, fennmaradt régiségek a mai magyar nyelvben (2 óra)
 • 4. Szövegpárhuzamok nemzethalálról és túlélésről, verségről és győzelemről, megmaradásról és identitásról (3-(4) óra)Változásra utaló jelenségek a mai nyelvben; vita a változások irányáról és értelméről, értékéről (3 óra)
 • 5. A költő és hazája – három pillanatkép: Janus, Balassi és Ady egy-egy verse (3 óra)
slide7
Ajánlott korosztály 13-14 év (7. évfolyam)

Fejezetkapcsolódási pontok

 • Tantervi

7. évfolyam, 4. fejezet (Poétai iskola)8. évfolyam, 1.

fejezet (A költészet nyelvtana – a nyelvtan költészete)9. évfolyam, 4. fejezet (Konfliktusos drámák – Az érvek típusai), 5. fejezet (Ars poeticák)

 • Kereszttantervi

A fejezetben lévő modulok összekapcsolhatók elsősorban a történelem, illetve bizonyos lélektani (pszichológiai) témákkal, problémákkal. Tágabb összefüggésben erkölcsi, etikai témákhoz is kapcsolódhat.

slide8
A képességfejlesztés fókuszai

Kompetenciaterületi

 • Tematikus fókusz: Nemzeti identitástudat, haza és emberiség, haza és egyén viszonya; a nemzet és nemzettudat fogalma, történetisége
 • Poétikai fókusz: Azonos téma, eltérő formák, retorikai és poétikai sajátosságok vizsgálata; intertextualitás
 • Szövegértési fókusz: A szövegben kifejezésre jutó értékek és magatartásformák felismerése, beszédhelyzet azonosítása; nyelvi eszközök (régiek és maiak) és jelentés összefüggéseinek felismerése.
 • Szövegalkotási fókusz: Érvek pro és kontra, szóban és írásban. Szónoki beszéd írása.

[...]

slide9
Követelmények
 • A művekben megjelenő szemléletmód, szerepek, csoportnormák és értékek illetve hangnemek felismerése és azonosítása, a retorikai elemek, illetve az utalások, rájátszások azonosítása és funkciójuk értelmezése.
 • A szónoki beszéd eszközeinek, szerkezetének felismerése, a meggyőzés képességének elsajátítása.
 • Érvek és ellenérvek gyűjtése lírai és epikus szövegekből, illetve önállóan megadott témában. Az érvek elrendezése, önálló vélemény megfogalmazásának képessége.
slide10
Értékelés
 • Szóbeli: A szóbeli értékelés, tanári reflexiók folyamatosan, óráról órára, feladatról feladatra jelennek meg mind az egyéni, mind a csoportos tevékenységekkel kapcsolatban.
 • Írásbeli:Elsősorban nem a tényanyag elsajátítását mérő, hanem sokkal inkább a személyes véleményeket és ítéleteket tükröző, önálló fogalmazás jellegű számonkérési módszer javasolt, illetve az önálló feladatok folyamatos értékelése.
slide11
Módszertani ajánlás
 • A csoportok kialakításakor a differenciálásnál a szaktanár elsősorban azt vegye figyelembe, hogy a különböző tanulók logikai és problémakezelési készsége, szövegértési, differenciálási képessége milyen szinteken áll.
 • A fejezet középpontjában a szóbeli megszólalás, a beszélgetés mellett a különböző írásbeli feladatok, írásművek készítése áll. A ráhangolódás, jelentésteremtés, feldolgozás szakaszában a szóbeli-és írásbeli feladatok aránya nagyjából megegyezik, a reflektálási szakaszban pedig olyan feladatok dominálnak, melyeknél az önálló tevékenység a fő cél. A csoportbontás szempontjai az aktuális feladatoknál jelennek meg (tanári oldalak, instrukciók).

Támogató rendszer

 • Arató – Pála: A szöveg vonzásában II.(Átjárók)
 • Kálmán – Nádasdy: Hárompercesek a nyelvről

--------------------------------------------------------------------------------

tan ri oldalak a tanul i mellett k z tt
TANÁRI OLDALAK (a tanulói mellett, között)
 • fejlesztő(k) neve
 • modul címe, célja
 • tervezett idő
 • elhagyható-e
 • lépés, feladat
 • tanári instrukciók
 • kiemelt készségek, képességek
 • célcsoport – differenciálás
 • munkaformák
 • módszerek, eljárások
 • eszközök (ha szükséges)
 • megoldások
 • RJR modell következetesen
tanul i oldalak tank nyv munkaf zet
TANULÓI OLDALAK („tankönyv, munkafüzet”)
 • a feladatsor (modul) célja, fő kérdései
 • feladatok

- egyéni, páros, csoportos (homogén vagy heterogén) munkaformák

- változatos módszerek (kérdéssor, táblázat, jellemtérkép ...)

 • szövegek

- szépirodalmi – részlet vagy egész

- hétköznapi

 • közlő szövegek
 • megtanulnivalók
 • grafikai szervezők, rajzok, képek*
 • hely a válaszoknak
slide14
?

(Lantos Ferenc)

po tai iskola
Poétai iskola
 • hagyományos fogalmak és szövegek
 • másféle megközelítés
 • szakmai
 • módszertani
 • szövegválasztási / kiindulási

‘ppp (present, personal, popular)’ *

 • új szövegek
 • integráció
 • folytatás is, kiindulása is későbbieknek
amit a pad alatt olvasunk
Amit a pad alatt olvasunk
 • az olcsóság problémái a hétköznapokban és az irodalomban
 • a ponyva fogalma, története
 • Rejtő Jenő (választható, rövidíthető)
 • Szerb Antal
 • választott mű
 • a választás rendje, menete
 • a feldolgozás módja
slide18
szempont / vázlatos megjegyzések a műről(szerző, cím:)
 • szerző, keletkezés
 • műfaj(ok), mihez hasonló
 • történet helye, ideje, időkezelése
 • a regény szerkezete, tagolódása
 • a probléma, konfliktus (ha van)
 • titkok, rejtélyek (ha vannak)
 • mi fűzi össze az eseményeket, mi az összekötő domináns szervező elem
 • az elbeszélő személye
 • az elbeszélő viszonya az elbeszéltekhez (pl hűvös/ szenvedélyesen állást foglaló, mindentudó /kíváncsi és tudatlan, közlékeny/titokzatoskodó)
slide19
az elbeszélő viszonya az olvasóhoz (tudomást vesz-e rólunk, olvasókról vagy csak tárgyáról szól?)
 • főszereplő(k), hős(ök)
 • egyéb szereplők/típusok
 • a jellemek kidolgozottsága
 • nyelvi megformáltság
 • hangnem (pl. komikus, érzelmes)
 • valóság és fantázia viszonya
 • terjedelem egyéb sajátosság(ok)
 • a siker vélhető okai
 • tényleg ponyva-e

---------------------------------*******----------------------------------

sz vegkieg sz t s
szövegkiegészítés
 • Kora éjszaka Frodó hirtelen felriadt _____ (1) álmából, mintha egy hang vagy ismeretlen valami zavarta volna meg. Látta, hogy Vándor _______(2) ül a székén: szeme _________(3) a kandalló fényét, mert úgy látszik, közben sem feledkezett meg a tűzről, és a ________(4) nagy lánggal lobogtak; de Vándor nem szólt semmit, és nem is_______(5).
 • Frodó hamarosan megint elaludt, de ________(6) álmában megint csak szélzúgást és patadobogást hallott. A szél mintha ________(7)és vadul rázta volna a házat; valahol messze pedig egy kürt_______(8). Frodó kinyitotta a szemét, és hallotta, hogy a fogadó udvarán _________(9) kukorékol egy kakas. Vándor félrehúzta a függönyt, és egy ________(10) kinyitotta a spalettákat. A szobát betöltötte a hajnali szürkület, és a nyitott ablakon át ________(11) a hideg.
 • Vándor sorra felköltötte valamennyiőket, majd a fogadó hobbit-szobái felé indult: a többiek utána. Amikor beléptek, jó okuk volt______(12), hogy megfogadták Vándor tanácsát: a felfeszített ablakok ide-oda himbálóztak a__________(13), szél csapkodta a függönyöket; az ágyak fel voltak_________(14), a hosszú párnák felhasogatva hevertek a padlón; a barna ágytakaró _________ (15) szakadt.
feleletv laszt s
feleletválasztás

2. A vizsgálatok azt is kiderítették, hogy a fáraó

 • kevés és rossz minőségű táplálékot fogyasztott
 • törékeny testalkatú volt
 • született gerincbetegségben szenvedett
 • 170 centiméternél magasabb volt.
t bl zatkit lt s igaz hamis v laszt s
táblázatkitöltésigaz/hamis választás

Számok Mértékegységek/Skálák Mit írnak le? Mire vonatkoznak?

1.0,7-0,9

2.2,1-2,33.

11.4.

430

*************************************************************************************

Mozartot nem kezelték megfelelően, mert:

a. nem csapoltak tőle az orvosok elég vért.

b. túl sok hideg borogatást tettek rá.

c. nem ismerték a betegséget és gyógymódját.

d. Mozart nem vetette alá magát a kezelésnek.

eger projekt
Eger projekt
 • Osztálykirándulás Egerben – szövegértési feladatsor papíron és számítógépen
slide24

mi erre

szeretnénk haladni