KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG - PowerPoint PPT Presentation

KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG
Download
1 / 38

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG. MENTOR EGET FÖRETAG. Uppdraget – livskraft, lönsamhet och lärande i nya och små företag Näringsdepartementet har givit Almi Företagspartner ett uppdrag att skapa ett rikstäckande program för mentorskap som ett komplement till ordinarie rådgivning.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Kick off mentor eget f retag

KICK-OFF MENTOR EGET FÖRETAG


Kick off mentor eget f retag

MENTOR EGET FÖRETAG


Kick off mentor eget f retag

Uppdraget – livskraft, lönsamhet och lärande i nya och små företag

Näringsdepartementet har givit Almi Företagspartner ett uppdrag att skapa ett rikstäckandeprogram för mentorskap som ett komplement till ordinarie rådgivning.

Nyblivna företagare erbjuds ett årsmentorskap enligt en beprövadoch tydligtstruktureradmetod.

Programmet är kostnadsfritt och öppet för alla som har en bärkraftig affärsidé och är beredda att avsätta tidoch engagemang.


Kick off mentor eget f retag

Projektets mål…

…är att stärka den enskilde företagaren i företagarrollen så att företagets förutsättningar till långsiktig överlevnad och tillväxt ökar.


Kick off mentor eget f retag

Verksamhetsidé och mål

Att genom marknadskompletterande finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nyföretagare samt etablerade små och medelstora företag främja nyföretagandet och konkurrenskraften hos regionens företag.

 • Koncernen

 • Drivs utan vinstsyfte

 • Aktiebolag

 • Finns i varje län

 • Ägs av stat och regional ägare


Kick off mentor eget f retag

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Deras arbete är att verka för företagande, företagares rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och de företräder cirka 55.000 direktanslutna företagare och 21 branschförbund. Deras medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar deras arbete.


Kick off mentor eget f retag

Vad är mentorskap?


Kick off mentor eget f retag

Mentorskap är:

Metod för stöd och utveckling av nyföretagare

Metod för systematisk överföring av kunskap, erfarenhet och handlingsmönster

Metod för personlig utveckling hos både mentor och adept

En ömsesidig relation

Mentorn är ett filter, bollplank och ”tränare/coach” till adepten

Mentorn är samtalspartner, inspiratör och kontaktbyggare

Motivering och vägledning mot ett för bägge parter uppställt mål

Inget juridiskt ansvar för någon


Kick off mentor eget f retag

Mentorskap bygger på:

Frivillighet

Ömsesidig respekt

Förtroende och tillit

Mentorskap leder till:

Större mod och självsäkerhet

Ömsesidigt lärande i trygg miljö

Personlig utveckling

Bättre förståelse för andra människor

Utveckling och kreativitet

Bättre kommunikationsförmåga

Engagemang och öppenhet


Kick off mentor eget f retag

Vincent Van Gogh och Paul Gaugin

”En mentor kan visa vägen till rätt teknik, tydlig vision och personlig säkerhet”

Paul Soderberg (konstexpert)


Kick off mentor eget f retag

Obi-wan Kenobi och Luke Skywalker

”Mitt livs dröm är att hitta den som hjälper mig att hitta mitt bästa jag.”

Ralph Waldo Emerson


Kick off mentor eget f retag

Risker med mentorskapet:

Det kan konservera gamla system genom att mentorn överför sina värderingar på adepten.

För att minska denna risk ska adepten alltid vara den drivande. Ett tips är att mentorn ber att få adeptens frågor inför det stundande mötet mailade/faxade till sig i förväg.


Kick off mentor eget f retag

 • Utmärkande för en mentor:

 • Uppriktigt intresse för människor

 • Är mogen, erfaren och ödmjuk

 • Kan lyssna (det som sägs, kroppsspråk, det motsägelsefulla)

 • Gott omdöme och bra rykte

 • Bra lokalt/nationellt/internationellt nätverk

 • Engagerad

 • Vill berätta om egna misstag och framgångar

 • Serverar inte färdiga lösningar

 • Förmedlar kontakter

 • Hjälper till att se möjligheter

 • Det viktigaste är att mentorn har TID!

 • Utmärkande för en adept:

 • Tror på sin affärsidé

 • Vilja och förmåga att utvecklas

 • Är öppen för nya idéer och förändring

 • Ser mentorn som en resurs

 • Är den drivande personen i relationen

 • Ödmjuk

 • Vill definiera mål – affärsmässiga och personliga

 • Det viktigaste är ENGAGEMANG!


Kick off mentor eget f retag

Expert

Terapeut

Konsult

Företag

Person

Coach

Mentor

Partner


Kick off mentor eget f retag

Hur går mentorprogrammet till?


Kick off mentor eget f retag

 • Process från början till slut

 • Intresseanmälan från adepter

 • 2. Intervju med adepter resp. mentorer

 • 3. Matchning av par

 • 4. Gemensam kick-off

 • 5. Telefonuppföljning efter 3 månader

 • 6. Regelbundna kunskaps-/nätverksträffar

 • 7. Avslutande enkät - attitydundersökning

 • 8. Avslutning med diplom


Kick off mentor eget f retag

 • Krav på mentorer

 • Bedöms efter engagemang och förutsättningar att kunna avsätta tid.

 • Ska kunna avsätta tid under ett år för 1 träff i månaden à 1,5-2 timmar med en adept.

 • Det förutsätts att mentorn har erfarenhet, kunskap, affärssinne, nätverk.

 • Och hjärtat på rätt ställe!

 • Krav på adepter

 • Företagen ska vara mellan 0-3 år

 • Företaget ska vara startat

 • Företaget ska bedrivas som huvudsysselsättning

 • Bedöms efter engagemang och förutsättningar för att avsätta tid


Kick off mentor eget f retag

 • Hur ska mentorn agera

 • Sätta upp mål tillsammans med adepten, så att ni vet vad ni vill åstadkomma tillsammans.

 • Var öppen, lyhörd, intresserad och uppmuntrande.

 • Svara på faktafrågor

 • Ge exempel

 • Ge aldrig råd

 • Dela med sig av erfarenheter

 • Dela med sig av nätverket

 • Utveckla adeptens förmåga att lösa problem

 • Det är adepten som har ansvaret och tar beslut – inte mentorn!


Kick off mentor eget f retag

Frågeteknik att använda

Använd ÖPPNA frågor

Hur…

Beskriv…

På vilket sätt…

Undvik varför


Kick off mentor eget f retag

 • Hur ska adepten agera

 • Ta inget för givet. Fråga om allt!

 • Var öppen och ärlig mot mentorn. Kom gärna med kritiska synpunkter

 • Visa förtroende. Betrakta inte dina problem som för små.

 • Prioritera relationen till mentorn. Det finns t ex inte många goda skäl för att ställa in ett möte!


Kick off mentor eget f retag

Adeptfälla:

 • Lydig, vilja att vara andra till lags, vara omvärldsstyrd

 • Hänsynsfullhet, att inte vilja använda mentorn

 • Orealistiska förväntningar

 • Mentorberoende, inte klara av att ta besluten själv

  Mentorfälla:

 • Oro att inte vara behövd eller räcka till.

 • Tidsoptimism, du märker att du inte hinner med ditt åtagande men gör inget åt saken.

 • Överambition, du kan se möjligheter för din adept, tycka det går långsamt och vara frustrerad över att inte ha ansvar över besluten.

 • Förälskelse


Kick off mentor eget f retag

ALMI:s roll

Bygga mötesarenan för alla intressenter

Sätta upp ramarna och spelregler för programmet

Rekrytera, utse och matcha mentorer/adepter

Marknadsföring

Uppföljning och verifiering

Ordna träffar för mentorer och adepter

Finnas som stöd i bakgrunden för mentor/adept par

Nätverkets roll:

Stöd och inspiration för alla inblandade

Erfarenhets- och kunskapsbank

Kontakter inom en mängd branscher och områden


Kick off mentor eget f retag

Några tips och förslag för mentorsrelationen:

Adepten äger processen.

Bestäm er för hur ofta ni ska träffas och hur länge.

Använd era möten effektivt.

När ni inleder er relation sätt upp ett antal ämnesområden som ni kan ha som tema när ni träffas. Bestäm vid en träff vad ni ska fördjupa er i nästa gång.

Mentorn anger inte mål och takt, utan stöder adepten i hans/hennes val. Mentorns erfarenheter kan dock ge värdefull feedback.

Mentorn kan vara ett bollplank, någon att testa idéer på eller att använda som publik om adepten behöver träna inför en speciell händelse.

Mentorn är inte terapeut och bör inte heller anta den rollen.

Mentorn står inte i någon auktoritetsförhållande till adepten. Mentorn är inte handledare och har inte ansvar för adeptens handlingar.

Mentorn är inte en vän men kan naturligtvis utvecklas till att bli detta.


Kick off mentor eget f retag

Utvärdera era möten. Gav det någonting? Om inte, vad kan ni göra annorlunda?

Mentorn ska inte ge förslag eller lösningar, utan ska endast vara ett bollplank, besluten ska tas av adepten.

Sekretessavtal, handling ska upprättas.

Mentorn ska inte ha utgifter, t e x resor (adepten reser).

Mentorskapet ska vara tidsbegränsat - 1 år.

Adepten måste ha konkreta mål (får inte röra sig om att tjäna pengar, samvaro och dylikt).

Mentor och adept ska helst inte känna varandra.

Mentorn avgör vilka telefonnummer och mail som lämnas till adepten.

Sitt avskilt och ostört, träffen ska tidsbegränsas.

Träffar mellan mentor och adept ska bokas och planeras.

Telefonsamtal/mail mellan träffarna endast om mentorn medger det.

Adepten ska vara väl förberedd till mötena.

Mentorn ska minst en gång vara hos adeptens företag. Därefter ska adepten åka till mentorn.


Kick off mentor eget f retag

Några fällor att undvika:

Näringsfattig relation, adept bjuder inte in eller mentor greppar inte betet

Ombytta roller

Kompisfällan

Orealistiska förväntningar hos adepten eller mentorn

Lojalitetskonflikt

Bristande engagemang från endera parten

Kärlek

Sekretessen bryts

Mentor tar över


Kick off mentor eget f retag

Problem i mentorsrelationen

Om ni märker att er relation inte fungerar, tveka inte att ta upp det. Det finns inget misslyckande i det. Ibland fungerar inte en ”konstruerad” relation. Utvärdera varför det inte fungerar, diskutera vilken typ av mentor adepten kan behöva och skiljs under värdiga former.


Kick off mentor eget f retag

Mötesstruktur för adept och mentor


Kick off mentor eget f retag

 • Mötet

 • Låt träffarna bli cirka 1,5-2 timmar

 • Adepten förbereder varje möte. Tänk över och skriv ner frågor som du vill diskutera. Maila över till mentorn

 • Formulera mål för både personlig- och affärsmässig utveckling och följ upp dem med diskussion vid varje möte

 • Om möjligt anordna träff på varandras arbetsplatser och lär er mer om varandra


Kick off mentor eget f retag

 • Struktur för samtal mellan adept och mentor

 • Följ upp tidigare samtal samt eventuell hemläxa (Hur har det gått?)

 • Ta upp aktuella problem och frågeställningar (Vad är nästa steg?)

 • Följ upp de långsiktiga målen (Framtiden)

 • Både adept och mentor bör föra ”dagbok” till stöd för uppföljningen

 • av vad som gjorts och vad som ska göras

 • Bearbeta hela tiden affärsplanen (Behöver den revideras)

 • Återkoppla/utvärdera kontinuerligt (Ger era träffar det ni skulle vilja?

 • Om inte, vad kan ni göra annorlunda?)


Kick off mentor eget f retag

 • Att ta upp på första mötet

 • Skriva sekretesskontrakt

 • Bakgrund mentor

 • Bakgrund/Affärsidé adept

 • Förväntningar på mentorskapet

 • Farhågor inför mentorskapet

 • Mål för året

 • Nästa möte samt mötesformer

 • Ta gärna med denna info även i skriftlig form


Kick off mentor eget f retag

Att ta upp på andra mötet

- Adeptens starka och svaga sidor – personliga och kunskapsmässiga

- Grundläggande svårigheter i rollen som företagare.

- Vilka möjligheter ser adepten för sitt företag?

- Vilka problem/utmaningar står adepten inför?

- Adeptens egen roll i dessa situationer.

Att ta upp på tredje mötet och framåt…

- Bearbeta affärsplanen kontinuerligt, strategiskt arbete samt dagsaktuella frågeställningar.


Kick off mentor eget f retag

 • Andra verktyg som kan användas istället för samtal

 • Förmedla kontakter

 • Läxor och uppföljning

 • Gå på seminarier/aktiviteter ihop

 • Bekräftelse, ex genom litteratur

 • Målbildsarbete

 • Enkla rollspel


Kick off mentor eget f retag

Hur kan vi lägga upp arbetet?

Nuläge

Önskeläge

Handling

Var är jag nu?Analys

Vart vill jag?Mål

Hur kommer jag dit?Aktiviteter

Hur ska jag göra Planering

Nulägesanalys

Definiera problem

Överväg olika handlingsalternativ

Utarbeta plan

Genomförande

Uppföljning

”Dagboken”


Kick off mentor eget f retag

Hur kan det gå ?

Tillväxt

Stimulans

Affärsplan

Målinriktat arbete

Utveckling av företag & person

MÅL ?

Tid


Kick off mentor eget f retag

Sekretessavtal

Mentor/adept förbinder sig att behandla all lämnad information inom projektet som inte är offentligt känt eller för övrigt kan anses vara av känslig natur, såsom konfidentiell.

Mentor kan ej ställas till svars, varken ekonomiskt eller på annat sätt, för eventuella råd och förslag som han/hon genom projektet delgivit adepter eller andra mentorer.

ALMI Företagspartner och/eller Företagarna kan ej av adepten eller annan ställas till svars, varken ekonomiskt eller på annat sätt, för eventuella råd och förslag som ALMI Företagspartner och/eller Företagarna, mentor eller annan lämnat genom mentorprojektet.

Mentorn deltar under projekttiden på ideell bas och har därmed inga ersättningskrav från adept eller projektledning. Eventuell ersättning kan göras upp utanför projektet.

Riktlinjen är att mentorn och adepten bör träffas 1 gång i månaden under ca 1,5-2 timmar per gång. Mentor och adept nedan ämnar att efter bästa förmåga verka för att samarbetet dem emellan skall bli så givande och utvecklande som möjligt under projekttiden.


Kick off mentor eget f retag

 • Personuppgiftslagen (PUL)

 • Den person du registrerar har vissa rättigheter enligt PUL. Dessa är som följer:

 • Personen skall vara införstådd med samt godkänner att personuppgifter registreras och behandlas i en databas.

 • Personen har rätt att få se den information som finns lagrad om henne/honom.

 • - Om personen kräver skall alla personuppgifter tas bort ur registret.


Kick off mentor eget f retag

 • Goda råd inför mentorskapsåret

 • Formulera vad ni vill uppnå i relationen innan ni

 • går in i projektet

 • Diskutera era förväntningar på samarbetet

 • Diskutera fram praktiska regler för samarbetet

 • Mentorn bör besöka adeptens arbetsplats

 • Adepten bör föra en mentordagbok där ni antecknar

 • information och framtida diskussionsämnen.

 • Läxor och uppföljning

 • Gå på seminarier/aktiviteter ihop

 • Förmedla kontakter

 • Ta initiativ till regelbundna avstämningar. Fungerar det bra – eller ska vi göra något annorlunda?


Kick off mentor eget f retag

Tack för oss!

Frågor?


 • Login