สำนักงานเลขานุการกรม
Download
1 / 4

สำนักงานเลขานุการกรม - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

สำนักงานเลขานุการกรม. ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ. ยุทธศาสตร์สำนักงานเลขานุการกรม. ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' สำนักงานเลขานุการกรม' - jemima-bowman


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
สำนักงานเลขานุการกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ

ยุทธศาสตร์สำนักงานเลขานุการกรม

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มขีดความสามารถการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การปรับปรุงการฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง

อำนาจหน้าที่

ราชการทั่วไปของกรม และราชการที่มิได้แยกให้เป็นหน้าที่

ของกองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อำนาจหน้าที่ดังกล่าว ให้รวมถึง

1. ปฏิบัติงานสารบรรณของกรม2. ดำเนินการเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการ และงานเลขานุการของกรม3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สล.

ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สล.

พัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สล.

สนับสนุนนโยบายของกรมอย่างต่อเนื่อง


แผนที่ยุทธศาสตร์ สำนักงานเลขานุการกรม

วิสัยทัศน์ของสำนักงานเลขานุการกรม : “เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ”

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สล.

ส่งเสริมการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร

ของราชการ พ.ศ. 2540

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สล.

สนับสนุนนโยบายของกรมอย่างต่อเนื่อง

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ สล.

พัฒนาการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล

ตามแผนปฏิบัติราชการ

เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสารบรรณ

ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

คุณภาพ

การให้บริการ

การควบคุมภายใน

ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน

ประสิทธิภาพของ

การปฏิบัติราชการ

การพัฒนากระบวนการและกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้เกิดการบูรณาการและสร้างความผูกพันร่วมมือภายในองค์การ

การพัฒนา

องค์การ


สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม