k v e t
Download
Skip this Video
Download Presentation
K V E T

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

K V E T - PowerPoint PPT Presentation


 • 182 Views
 • Uploaded on

K V E T. ve světle nové legislativy. Energetika EU a ČR. Předpisy mající vztah ke KVET: Směrnice 2003/54 Směrnice 2004/8 Směrnice 2001/77 Zákon č. 458/2000 Sb. Zákon č. 406/2000 Sb. Dopady na KVET. Největší problém – aplikace směrnice 2003/54 prakticky znemožnila povinný výkup

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' K V E T' - jela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
k v e t

K V E T

ve světle nové legislativy

energetika eu a r
Energetika EU a ČR
 • Předpisy mající vztah ke KVET:
 • Směrnice 2003/54
 • Směrnice 2004/8
 • Směrnice 2001/77
 • Zákon č. 458/2000 Sb.
 • Zákon č. 406/2000 Sb.
dopady na kvet
Dopady na KVET
 • Největší problém – aplikace směrnice 2003/54 prakticky znemožnila povinný výkup
 • Směrnice 2004/8 v základních rysech přejata do novely zákona 458/2000 Sb.

Podrobnosti doplněny vyhláškou 439/2005 nahrazující vyhlášku 252/2001 Sb.

slide4
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/8/ES

o podpoře kombinované výroby tepla a elektřiny založené na poptávce po užitečném teple na vnitřním trhu s energií a o změně směrnice 92/42/EHS

ze dne 11. února 2004

slide5
Směrnice 2004/8
 • potenciál kombinované výroby tepla a elektřiny pro dosahování úspor energie je ve Společenství v současnosti využíván nedostatečně. Podpora vysokoúčinné výroby založené na poptávce po užitečném teple je ve Společenství prioritou vzhledem k možným přínosům kombinované výroby tepla a elektřiny, pokud jde o úspory primární energie, vyloučení ztrát energie v rozvodné síti a snížení emisí, zejména emisí skleníkových plynů.
 • zlepšení hospodářské soutěže, rovněž vzhledem k novým účastníkům trhu
slide6
Směrnice 2004/8
 • zvýšené využívání kombinované výroby elektřiny a tepla zaměřené na dosahování úspor primární energie by se mohlo stát důležitou součástí souboru opatření nezbytných k dosažení souladu s Kjótským protokolem
 • kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je současná výroba tepelné energie a elektrické nebo mechanické energie v jednom procesu;
 • užitečným teplem je teplo vyrobené v procesu kombinované výroby tepla a elektřiny k uspokojování ekonomicky odůvodněné poptávky po teple a chlazení
slide7
Směrnice 2004/8
 • vysokoúčinnou kombinovanou výrobou elektřiny a tepla je kombinovaná výroba elektřiny a tepla splňující kritéria přílohy směrnice
 • referenční hodnotou účinnosti pro oddělenou výrobu je účinnost alternativních oddělených výrob tepla a elektřiny, které mají být nahrazeny procesem kombinované výroby elektřiny a tepla
slide8
Směrnice 2004/8

Pro účely směrnice musí vysokoúčinná kombinovaná výroba splňovat tato kritéria:

 • kombinovaná výroba kogeneračních jednotek musí zajišťovat úspory primární energie ve výši alespoň 10 % ve srovnání s referenčními údaji za oddělenou výrobu tepla a elektřiny,
 • výrobu kogeneračních jednotek malého výkonu a kogeneračních mikrojednotek, která zajišťuje úspory primární energie, je možno kvalifikovat jako vysokoúčinnou kombinovanou výrobu.
slide9
Směrnice 2004/8
 • Záruka původu elektřiny z KVET

Členské státy zajistí, aby záruka původu elektřiny umožňovala výrobcům prokazovat, že elektřina, kterou prodávají, je vyrobena formou vysokoúčinné KVET a aby byla vydávána za tímto účelem na žádost výrobce.

Režimy záruky původu samy o sobě nezahrnují právo na požívání výhod vnitrostátníchmechanizmů podpory.

slide10
Směrnice 2004/8
 • Členské státy zveřejní nejpozději do 21. února 2006 zprávu obsahující výsledky analýz a hodnocení provedených v souladu s čl. 5 odst. 3 (záruky původu), čl. 6 odst. 1(analýza potenciálu KVET) a s čl. 9 odst. 1 a 2 (správní postupy).
 • Členské státy zveřejní zprávu s výsledkem hodnocení dosaženého pokroku při využívání KVET nejpozději do 21. února 2007 a potom vždy po čtyřech letech na žádost Komise uplatněné alespoň šest měsíců před příslušným termínem.
 • Členské státy předloží Komisi poprvé před koncem prosince 2004 údaje za rok 2003 a potom každoročně statistiky o vnitrostátní výrobě elektřiny a tepla formou CHP, podle metodiky uvedené v příloze směrnice.
slide11
Osvědčení o původu elektřiny

Ke dni 1. 10. 2005 MPO :

 • Obdrželo celkem

žádostí o vydání osvědčení

o původu elektřiny 263

 • Vydalo celkem osvědčení 173
  • Z toho KVET 168
  • Druhotné zdroje 5
novela z kona 458
Novela zákona č.458
 • se zabývá kombinovanou výrobou elektřiny a tepla pouze v úrovni vysoceúčinné kombinované výroby podle směrnice 2004/8
 • Potvrzuje povinnost vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., přezkoumat možnost zavedení kombinované výroby elektřiny a

tepla

slide13
Zachovává práva na přednostní dopravu a připojení při splnění podmínek stanovených příslušným předpisem (vyhláška č. 18/2002 Sb.)
 • Rozšiřuje tato práva i na elektřinu vyrobeno z druhotných energetických zdrojů (definována v § 2 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb.)
 • Zachovává podmínky vysoceúčinné KVET

podle směrnice 2000/8

slide14
Stanoví , že příspěvky k ceně elektřiny z KVET a druhotných energetických zdrojů

určuje Energetický regulační úřad a zavádí pojem osvědčení o původu elektřiny.

Dále stanoví povinnost přednostního nákupu a dodávky elektřiny určenou obchodníkům s elektřinou

slide15
VYHLÁŠKA

kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

slide16
§ 1

Způsob určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla

(1)   Technologiemi nebo zařízeními kombinované výroby elektřiny a tepla (dále jen „kombinovaná výroba“) se pro účely této vyhlášky rozumí:

a)        paroplynové zařízení s dodávkou tepla,

b)        parní protitlaková turbína,

c)        kondenzační odběrová turbína,

d)        plynová turbína s rekuperací tepla,

e)        spalovací pístový motor,

f)          mikroturbína,

g)        Stirlingův motor,

h)        palivový článek,

i)          parní stroj,

j)          organický Rankinův cyklus,nebo

k)        kombinace uvedených technologií a zařízení.

slide17
(2)   Za elektřinu z kombinované výroby se považuje elektřina z výroben, pro něž bylo ministerstvem vydáno osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby (dále jen „osvědčení“) na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 1. Osvědčení prokazujeschopnost zařízení vyrábět elektřinu z kombinované výroby. Osvědčení se vydává pro soustrojí (výrobní jednotku), neumožňuje–li to technické provedení, vydává se pro výrobnu.
slide18
(3)   Množství elektřiny z kombinované výroby, na které je poskytován příspěvek k ceně elektřiny, se za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část stanoví na základě poměru tepelné energie a elektřiny způsobem uvedeným v příloze č. 2 s podmínkami:

a)        dosažení 10 % úspory primární energie, která se vypočte způsobem uvedeným v příloze č. 3,

b)        dosažení minimálníúčinnosti výroby v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem.1)

1)Vyhláška č. 150/2001 Sb., kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů.

slide19
(4)   U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu.

(5)   Množství elektřiny a tepelné energie z kombinované výroby se při spalování směsi paliv člení v poměru energetického potenciálu vstupních paliv.

slide20
§ 2

Způsob vyhodnocování pro určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů

(1) Za elektřinu z druhotných energetických zdrojů se považuje elektřina vyrobená z energetických zdrojů využívajících zcela nebo zčásti energetický potenciál druhotných energetických zdrojů ve výrobnách elektřiny, pro něž bylo vydáno ministerstvem osvědčení na základě žádosti, jejíž vzor je uveden v příloze č. 4. Osvědčení prokazuje schopnost zařízení vyrábět elektřinu z druhotných energetických zdrojů.

slide21
(2) Výpočet množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se provádí na základě stanovení úspory primárního paliva za uplynulý kalendářní rok nebo jeho část. U zařízení uváděného do provozu se provede výpočet pro první kalendářní rok podle předpokládané výroby a způsobu provozu. Výpočet se provede podle přílohy č. 5 nebo postupem navrženým výrobcem.
slide22
§ 3

Vyhodnocování a zúčtování množství elektřiny z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů

(1) O předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce ze zařízení kombinované výroby nebo vyrobené z druhotných energetických zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu vyšším než 1 MW informuje výrobce provozovatele příslušné distribuční soustavy přímo připojené na přenosovou soustavu nebo provozovatele přenosové soustavy do 31. července v souladu se zvláštním právním předpisem.2)

Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.

slide23
(2) Výrobci ze zdrojů o instalovaném elektrickém výkonu do 1 MW včetně informují provozovatele příslušné distribuční soustavy o předpokládané výrobě elektřiny v následujícím kalendářním roce jednorázověa to pouze při obdržení osvědčení nebo při změně způsobu výroby či změně množství vyráběné elektřiny o více než 25 %.

(3) Časovým úsekem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny je 1 měsíc. Vyhodnocení a vyúčtování množství elektřiny z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů provádí provozovatel místně příslušné distribuční soustavy připojené na přenosovou soustavu nebo provozovatel přenosové soustavy.

slide24
(4) Dokladem pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny jsou měsíční výkazy, jejichž vzory jsou uvedeny v příloze č. 6 a 7. Údaje uváděné v měsíčních výkazech pro vyhodnocování množství elektřiny s příspěvkem k ceně elektřiny musejí vycházet ze skutečných provozních hodnot, z měření3) a jejich vyhodnocení. Předmětem vyhodnocování je soustrojí (výrobní jednotka) s  osvědčením, neumožňuje-li to technické provedení, posuzuje se výrobna.
 • (5)        Množství elektřiny vyrobené z kombinované výroby nebo z druhotných energetických zdrojů se posuzuje podle velikosti úspory primárních paliv a účinnosti výroby energie, přičemž dosažené hodnoty prokazuje výrobce výpočtem z provozních hodnot.
 • .
 • (6) K podpoře uzavírání obchodů s elektřinou pocházející z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů zveřejňuje operátor trhu s elektřinou nabídky a poptávky po elektřině z kombinované výroby a druhotných energetických zdrojů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 • 3) Zákon č. 505/1190 Sb., zákon o metrologii, ve znění pozdějších předpisů.
slide25
§ 4

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla.

2. Vyhláška č. 539/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 252/2001 Sb., o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla. 

§ 5

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2005

p lohy v po ty mno stv elekt iny a vzory formul
Přílohy: výpočty množství elektřiny a vzory formulářů

K příloze č. 1 - obsahuje vzor žádosti o osvědčení o původu elektřiny, které je dokladem o schopnosti výrobního zařízení vyrábět elektřinu v kombinované výrobě.

K příloze č. 2 - určuje způsoby obecného výpočtu množství elektřiny z kombinované výroby.

K příloze č. 3 - omezuje množství elektřiny z kombinované výroby na elektřinu s nárokem na příspěvek (stanovený Energetickým regulačním úřadem) podle zákona v souladu se směrnicí 2004/8/ES výpočtem úspory primárního paliva porovnáním s oddělenou výrobou tepla a elektřiny.

tabulka referen n ch hodnot

Tabulka referenčních hodnot

Tabulka referenčních hodnot

palivo

technologie

zařízení KVET vybudované

do 1995

1996 - 2005

2006 - 2010

rE

rV

rE

rV

rE

rV

uhlí

parní turbíny

0,33

0,78

0,35

0,79

0,40

0,80

TTO

0,80

0,36

0,84

0,86

plyn+

0,85

0,89

0,90

zemní plyn

plynová turbína

0,33

0,85

0,36

0,89

0,40

0,90

paroplynový cyklus

-

-

0,42

0,89

0,50

0,90

olej

spalovací motor

0,33

0,85

0,36

0,87

0,38

0,88

zemní plyn

0,89

0,90

biomasa++

parní turbíny

-

-

0,24

0,78

0,26

0,80

0,35

0,79

0,35

slide28
K příloze č. 4 - obsahuje vzor žádosti o osvědčení původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů.

K příloze č. 5 - uvádí zásady výpočtu množství elektřiny vyrobené z druhotných energetických zdrojů, která má možnost obdržet příspěvek stanovený Energetickým regulačním úřadem.

K příloze č. 6 - obsahuje vzor měsíčního výkazu o skutečné výrobě elektřiny z kombinované výroby, podle tohoto podkladu může být kontrolována správnost vykazovaných hodnot a proplácen příspěvek.

souhrnn
Souhrnně

-         výrobce elektřiny z kombinovanévýroby musí být držitelem osvědčení o původu elektřiny z kombinované výroby na základě žádosti, jejíž vzor je uveden,

-         dále musí výrobce postupem daným vyhláškou stanovit obecně množství elektřiny vyrobené v procesu kombinované výroby,

-         dále opět postupem stanoveným vyhláškou musí výrobce prokázat zvýšení celkové účinnosti výroby o 10 % oproti účinnosti oddělené výroby elektřiny a tepla (referenční hodnotě),

-         u zařízení stanovených zvláštním právním předpisem je dále požadavek na dodržení minimální účinnosti výroby energie,

-         po stanovení potřebných hodnot je výrobce vykazuje příslušnému držiteli licence na distribuci elektřiny, který kontroluje jejich správnost a následně poskytne podporu,

slide30
-         výrobce elektřiny z druhotných energetických zdrojů musí být držitelemosvědčení o původu elektřiny z druhotných energetických zdrojů ,

- množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů se stanoví postupem podle vyhlášky na základě velikosti úspory nahrazovaného primárního paliva,

-         u zařízení stanovených zvláštním právním předpisem je rovněž požadavek na dodržení minimální účinnosti výroby energie,

-         po stanovení potřebných hodnot je výrobce vykazuje příslušnému držiteli licence na distribuci elektřiny, který kontroluje jejich správnost a následně poskytne podporu.

ad