Európa pre občanov
Download
1 / 40

Európa pre občanov 2014-2020 - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Európa pre občanov 2014-2020. Dolný Kubín 31 . júla 2014. O čom si povieme?. 1) Čo je to Európa pre občanov? 2) Ciele programu 3) Ročné priority 4) Časový harmonogram 5) Ako program vyzerá 6) Novinky programu 7) Čo sa hodnotí? 8) Výhody programu.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Európa pre občanov 2014-2020' - jeanette-brown


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Európa pre občanov2014-2020

Dolný Kubín

31. júla 2014


O čom si povieme?

1) Čo je to Európa pre občanov?

2) Ciele programu

3) Ročné priority

4) Časový harmonogram

5) Ako program vyzerá

6) Novinky programu

7) Čo sa hodnotí?

8) Výhody programu


Ako vyzeral schvaľovací proces? Alebo prečo to tak dlho trvalo?

14.12.2011: bol podaný návrh na EK ohľadne nariadenia, ktoré bude zriaďovať nový program Európa pre občanov 2014 - 2020

máj 2012: "general partial approach" of Council,

november 2012: čítanie správy v EP,

19. 11. 2013: program bol odsúhlasený EP

3. 1. 2014: program bol odsúhlasený Nemeckým parlamentom

27. 1. 2014: program bol prerokovávaný na pôde parlamentu Veľkej Británie

2. 4. 2014 – program bol schválený parlamentom VB

9.4. 2014 – program vyhlásený ako regulácia Rady EÚ

15. 4. 2014 – program prijatý ako Nariadenie Rady EÚ

24. 4. 2014 – Nariadenie Rady EÚ vyšlo oficiálne vo Vestníku EÚ

6. 5. 2014 – oficiálne zverejnená príručka, formuláre žiadostí o granty z programu a termíny uzávierok pre rok 2014

14/01/08


Čo je to Európa pre občanov? trvalo?

 • program EÚ na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti budovania spoločnej európskej histórie a občianstva k EÚ

 • Má politický kontext

 • Je komunikačný nástroj EÚ


Všeobecné znaky programu trvalo?

 • Rovnaký prístup – zásada nediskriminácie

 • Nadnárodný/medzinárodný rozmer VS miestny/lokálny rozmer:

  • Buď nadnárodná/európska téma alebo

  • spolupráca s viacerými PP alebo

  • šírenie akcií projektu do viacerých krajín EÚ/ diseminácia informácii o výsledkoch projektu do iných krajín EÚ

 • Medzikultúrny dialóg – na vyzdvihnutie kultúrneho a jazykového bohatstva prostredia v Európe.

 • Dobrovoľníctvo – základný prvok aktívneho občianstva, odporúča sa, nie je nevyhnutná podmienka, ale sú to plusové body.


 • Riadenie programu EpO 2014-2020 trvalo?

  • Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu pri EK - zodpovednosť

  • Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) – výkonná zložka, zodpovedná za implementáciu

  • Európsky kontaktný bod: www.europapreobcanov.sk – konzultácie pred podaním žiadosti o grant, informácie o programe


  Pre koho? trvalo?

  • Veľmi užitočný pre samosprávy, organizácie občianskej spoločnosti, verejnú správu ako múzeá, vedecké a výskumné pracoviská, mládežnícke organizácie

  • 28 členských krajín EÚ,

  • Krajiny, ktoré budú môcť byť zapojené do programu:

   • Prístupové krajiny, kandidátske krajiny a možný kandidátske krajiny

   • EFTA alebo EZVO (Európske združenie voľného obchodu): Nórsko, Švajčiarsko, Grónsko a Lichtenštajnsko

    => nutné podpísať s EK tzv. Memorandum of Understanding.“

    => Nedoporučujeme preto potenciálnym žiadateľom v roku 2014 vyberať partnerov z ne-členských krajín EÚ. Pre rok 2015 už by to malo byť v poriadku.


  Ciele trvalo? programu:

  8  Štruktúra programu EpO 2014-2020 trvalo?

  • Akcia 1.- Európska pamiatka

  • Akcia 2.- Podpora demokracie a občianska participácia:

   2.1 Družobné mestá

   2.2 Siete partnerských/družobných miest

   2.3 Projekty občianskej spoločnosti

  • Horizontálnaakcia / Valorizácia:

   - šírenie a použitie výsledkov programu – cez tendre

   PROJEKTOVÉ granty <=> OPERAČNÉ granty


  Ročné priority pre rok 2014 trvalo?

  Akcia 1: Spoločná európska pamäť:

  • 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny

  • 25 rokov od pádu Berlínskeho múru / pádu komunizmu

  • 10 rokov od rozšírenia EÚ o krajiny strednej a východnej Európy

   Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia:

  • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ

  • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ

   Viac na http://www.europapreobcanov.sk/uploads/program%202014/c-2013-7160-work-programme-for-2014-europe-for-citizens_en.pdf.


  Novinka No trvalo? 1

  Ciele sú dopĺňané o ročné priority  Uz vierky pre rok 2014
  Uzávierky pre rok 2014 trvalo?

  European Remembrance


  „Normálny“ trvalo? uzávierkypre 2015-2020


  U trvalo? závierky 2014-2020 pre

  Operačné/štrukturálne granty


  ČO sú operačné granty? trvalo?

  Opatrenia 1.2 a 2.4: Operačné / Prevádzkové granty

  Len dve uzáverky! Prvá bola 20. 12. 2014 a ďalšia 1. október 2017. Rieši sa rámcovou zmluvou na štyri roky!

  VÝSLEDKY decembrovej výzvy: jún 2014

  • Organizácie občianskej spoločnosti zamerané na budovanie spoločnej európskej pamäte.

  • Európske organizácie zamerané na výskum verejnej politiky (Think-tank-y).

   C) Organizácie občianskej spoločnosti pôsobiace na európskej úrovni (12 krajín)

   D) Platformy celoeurópskych organizácií – majú zastúpenie vo všetkých 28 členských štátoch EÚ.


  Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia trvalo?

  Opatrenia:

  2.1 Družobné mestá

  2.2 Siete partnerských/družobných miest

  2.3 Projekty občianskej spoločnosti


  Opatrenie 2 1 dru obn mest
  Opatrenie 2.1: Družobné mestá trvalo?

  • Finančná podpora projektov/podujatí, ktoré spájajú širokú škálu občanov z družobných miest/obcí okolo jednej vopred zadefinovanej témy.

  • Projektová téma musí byť v súlade s programovými cieľmi a ročnými prioritami programu, čo je nutné konzultovať s programovými stakeholdermi: s EKB, EACEA atď..

  • Pre rok 2014 sú to:

   • Voľby do EP a občianska participácia v demokratickej spoločnosti EÚ

   • Prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ


  Opatrenie 2 1 dru obn mest1
  Opatrenie 2.1: Družobné mestá trvalo?

  Žiadateľ a partneri

  • Mestá/obce/samosprávaalebo ich asociácie alebo neziskové organizácie so samostatnou právnou subjektivitou konajúce v mene lokálnej autority a zriadenej na území v jednej z oprávnených krajín.

  • Projekt musí obsiahnuť samosprávne orgány/organizácie z aspoň dvoch oprávnených krajín, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou EÚ.

   Maximálny grant:

  • 25.000 EUR.

   Maximálne trvanie projektu

  • 21 dní

   Miesto implementácie:

  • V jednej z oprávnených krajín zúčastnených na projetke (v minulosti: v krajine žiadateľa).


  Opatrenie 2 2 siete partnersk ch miest
  Opatrenie 2.2: Siete partnerských miest trvalo?

  • Multilaterálne projekty šíriace myšlienku nadnárodných partnerstiev a sietí partnerských miest/obcí sústreďujúce sa na jeden vopred definovaný problém všeobecného záujmu. Projekty majú rozvíjať tématickú a dlhotrvajúcu spoluprácu.


  Opatrenie 2 2 siete partnersk ch miest1
  Opatrenie 2.2: Siete partnerských miest trvalo?

  Žiadateľ a partneri:

  • Žiadateľ: Mestá/obce alebo ich asociácie alebo iné samosprávne orgány zriadené v jednej z oprávnených krajín programu.

  • Partner: Mestá/obce alebo ich asociácie alebo iné samosprávne orgány, MNO so samostnatnou právnou subjektivitou a špeciálnou expertízou v problematike projektom riešenej problematike, ktoré sú zriadené v jednej z oprávnených krajín.

  • Projekty musia obsiahnuť samosprávne orgány/regionálne združenia/organizácie najmenej zo 4 na programe participujúcich krajín, z čoho aspoň jedna krajina musí byť členskou krajinou EÚ.

  • Na projekte sa musí zúčastniť aspoň 30% z pozvaných zahraničných účastníkov od PPov.

   Maximálny grant:

  • 150.000 EUR.

   Maximálne trvanie projektu:

  • 24 mesiacov

   Miesto implementácie:

  • v 1 z programových krajín a projekt musí zahŕňať aspoň 4 akcie/podujatia


  Opatrenie 2 3 projekty ob ianskej spolo nosti
  Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti trvalo?

  podpora projektov šíriacich myšlienku nadnárodných partnerstiev a sietí aktívnych občanov.

  Tieto projekty združujú občanov pochádzajúcich z rozličných sfér života, ktorí spolupracujú a debatujú o každoročných prioritných témach programu na lokálnej a európskej úrovni.


  Opatrenie 2 3 projekty ob ianskej spolo nosti1
  Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti trvalo?

  - Každý projekt musí zahŕňať aspoň 2 z týchto troch druhov činností:

  • Podpora spoločenskej angažovanosti a solidarity – podpora diskusií, kampaní, podujatí týkajúcich sa európskej politickej agendy a procesu tvorby politík

  • Zbieranie názorov – musia korešpondovať s ročnými prioritami, uprednostňuje sa prístup zdola nahor

  • Dobrovoľníctvo – akcie na podporu solidarity medzi občanmi EÚ a mimo nej.


  Opatrenie 2 3 projekty ob ianskej spolo nosti2
  Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti trvalo?

  Žiadateľ a partneri

  • MNO, vzdelávacie, kultúrne alebo výskumné inštitúcie

  • Partner môže byť i samospráva alebo verejná správa,

  • Projekt musí obsiahnuť organizácie minimálne z 3 účastníckych krajín, z ktorých aspoň jedna je členskou krajinou EÚ.

   Maximálny grant:

  • 150.000 EUR.

   Maximálne trvanie projetku

  • 18 mesiacov.

   Miesto implementácie:

  • Jedna z oprávnených krajín programu


  Pr pravn aktivity len pri 2 3 a 1 1
  Prípravné aktivity (!!!! len pri 2.3 a 1.1) trvalo?

  • Prípravné činnosti – koordinácia, príprava partnerov

  • Výskumné činnosti

  • Činnosti súvisiace so sociálnymi sieťami

   Príklady, čo sa v rámci nich môže financovať:

   • IT nástroje potrebné na prípravné činnosti (dataprojektor, PC ai.)

   • Náklady na vyhľadávanie informácií


  Novinka No2 trvalo?

  Prípravné aktivity, na ktoré je možné dostať tzv. paušál a to pri opatreniach 1.1 a 2.3.


  Predkladanie žiadostí: trvalo?

  • Predkladá sa len online formulár a to elektronicky, ktorého jedinou prílohou je tzv. Čestné vyhlásenie.

  • Žiadosti predložené poštou, faxom alebo e-mailom nebudú akceptované!!!

  • Finančnú a právnu identifikáciu – formulár – nájdete v Programovej príručke. Tieto vkladajte pri registrácii organizácie na tzv. Participant´s portal.


  Novinka No trvalo? 3

  Povinná registrácia žiadateľov a projektových partnerov na tzv. Participačnom portály


  Systém financovania trvalo?

  - Pomocou paušálnych platieb

  =>

  => preto projekty nevyžadujú spolufinancovanie.

  14/01/08


  Paušálne sadzby trvalo?

  • sa určujú na základe kritérií:

   • počet účastníkov podujatia,

   • počet projektových partnerov zo zahraničia; teda počet zapojených krajín

 • zodpovedájú 5 požiadavkám:

  • Jednotnosť,

  • Jednoduchosť

  • Transparentnosť

  • Rovnaké zaobchádzanie

  • Efektivita


 • Novinka No trvalo? 4

  Všetky projektové granty v programe EpO sú financované pomocou paušálnych sadzieb.


  Novinky v novom programovom období: trvalo?

  Ročné priority

  Prípravné aktivity

  Registrácia na portály EACEA (žiadateľov a projektových partnerov)

  Paušálne sadzby pre všetky projekty financované z programu
  Granty v r mci programu epo 2014 2020
  Granty v rámci programu EpO 2014-2020 trvalo?

  • Výška grantu: max. výšku určuje rozhodnutie o grante, táto bude potvrdená alebo upravená po podaní záverečnej správy,

  • Zásada spolufinancovania: z grantu sa nemôžu financovať všetky projektové náklady.

  • Rozhodnutie o grante: žiadosť o zmenu – je potrebné podať na EACEA najmenej 1 mesiac pred ukončením projektu,

  • Zásada neretroaktivity – žiaden grant sa nemôže udeliť na projekt, ktorý už bol ukončený,

  • Zásada nekumulácie – na tú istú činnosť len jeden grant z prostriedkov EÚ, preto sa vypĺňajú údaje o iných grantoch

  • Zásada neziskovosti – netýka sa grantov na báze paušálnych sadzieb a grantov do výšky 60 tis. Eur.

  • Dodržiavanie termínov – odklad podujatia nesmie byť dlhší ako o 3 mesiace a rieši sa oficiálnou žiadosťou,


  Výhody programu oproti iným: trvalo?

  • Vypisuje sa len žiadosť ku ktorej sa dokladá štatutárom podpísané čestné vyhlásenie, môže byť napísaná aj po slovensky

  • Veľmi jednoduchá tvorba rozpočtu

  • Nevyžaduje sa spolufinancovanie

  • Žiadna zložitá administratíva

  • Relatívne vysoké percento úspešnosti v Družobných mestách


  Čo sme sa dozvedeli? trvalo?

  1) Čo je Európa pre občanov

  2) Ciele programu

  3) Ročné priority

  4) Časový harmonogram

  5) Štruktúra programu

  6) Novinky programu

  7) Čo sa hodnotí?

  8) Výhody programu


  Kontakty: trvalo?

  • www.europapreobcanov.sk

  • Mgr. Želmíra Gerová:

   0903 450 401

   [email protected]

  • PhDr. Pavol Kopinec, PhD.:

   02 2047 1290

   [email protected]

  • Adresa:

   Národné osvetové centrum (4. poschodie)

   Nám. SNP 12

   812 34 Bratislava  ad