P edstaven international education and consultation centre o p s
Download
1 / 23

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 63 Views
 • Uploaded on

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s. Historie – vznik MAS. Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v postupných krocích: Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.' - jasper-flynn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P edstaven international education and consultation centre o p s

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.


Historie vznik mas
Historie – vznik MAS

Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v

postupných krocích:

 • Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice

 • Spolupráce a facilitace pracovníků společnosti IECC a mikroregionu

 • Informování subjektů v mikroregionu o záměru založení MAS a výzva ke spolupráci – prostřednictvím vývěsek obecních úřadů a místního tisku, dopisy a osobním kontaktem

 • Série schůzek se zájemci o spolupráci v rámci MAS, proces utváření MAS a jejích struktur

 • Rozšíření existující o. p. s. a včlenění nově vzniklé MAS do orgánů společnosti (2005)


Pro existuj c o p s
Proč existující o. p. s. ?

 • Nižší finanční a časová náročnost procesu začlenění vznikající MAS do existující o. p. s. oproti vytváření nového subjektu

 • Zapojení a využití zkušeností zaměstnanců společnosti IECC, kteří již mají zkušenosti v oblasti dotační politiky a zpracovávání projektů a v procesu utváření MAS fungovali jako facilitátoři a zpracovatelé záměru MAS

 • Dobré vztahy a zkušenosti z minulé a stávající spolupráce mezi městem Moravské Budějovice, mikroregionem a společností IECC.


Struktura
Struktura…

 • Statutárním orgánem je předseda správní rady o.p.s., který jedná jménem společnosti.

 • Nejvyšším orgánem MAS je plénum, které řídí a kontroluje činnost MAS a projednává strategické otázky

 • Programový výbor– má za úkol především navrhovat aktualizaci strategie vybírat a navrhovat ke schválení opatření strategie, ve kterých budou vypisovány výzvy k podávání projektů.

 • Výběrová komise – má za úkol hodnotit projekty z mikroregionu a sestavovat jejich pořadí na základě samostatného bodování každým členem výběrové komise


A slo en mas k 31 12 2009
…a složení MAS k 31.12.2009

Sektorové členění

 • Veřejný sektor – 1 (4%)

 • Podnikatelé – 17 (70%)

 • Neziskové organizace –3 (13%)

 • Fyzické osoby – 3 (13%)


Zemn p sobnost mas
Územní působnost MAS

 • Rozloha - 234 km2

 • Počet obyvatel k 31. 12. 2009 – 15 604

 • Počet obcí v územní působnosti MAS – 24

  Babice Litohoř

  Cidlina Lukov

  Častohostice Martínkov

  Dědice Meziříčko

  Dešov Moravské Budějovice

  Domamil Nimpšov

  Hornice Nové Syrovice

  Jakubov Radkovice u Budče

  Kojatice Vícenice

  Komárovice Zvěrkovice

  Láz Želetava

  Lesná

  Lesonice


P nosy zalo en mas
Přínosy založení MAS

 • Možnost získání finančních prostředků a jejich zacílení do potřebných oblastí

 • Vytvoření partnerství a navázání spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v mikroregionu

 • Povědomí o programu LEADER mezi zúčastněnými i širokou veřejností

 • Obecně zvýšený zájem o informace vztahující se k dotační politice a povědomí o možnostech získávání finančních prostředků i mimo program LEADER

Fiche i s mas
Fiche IÚS MAS

1. NÁZEV FICHE: „ŽIJME AKTIVNĚ A ZDRAVĚ“

Cíl fiche:

 • Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, seniorů, místních obyvatel i návštěvníků. Vytvořit podmínky pro zlepšení péče o děti a mládež či seniory.

  Soulad se strategii:

 • Kvalitní nabídka nejrůznějších aktivit v oblasti trávení volného času obyvatel včetně péče o děti a seniory a nabídka kvalitních sportovních a kulturních zařízení v obcích přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí Moravskobudějovicka a zlepšování kvality života místních obyvatel.

  Oblasti podpory:

 • Podpora tradičních i netradičních společenských akcí v území.

 • Podpora aktivit spojených s využitím volného času dětí a mládeže.

 • Podpora aktivit přispívajících ke snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže.

 • Příprava studií a projektových dokumentací na realizaci/obnovu sportovišť, kulturních zařízení a jiného zázemí pro volný čas obyvatel.

 • Investice do zařízení:

  • Zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času.

  • Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj sportovních a kulturních aktivit v regionu.

  • Zkvalitnění infrastruktury poskytující péči.

   Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Fiche i s mas1
Fiche IÚS MAS

2. NÁZEV FICHE: „ZVYŠME ÚLOHU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“

Cíl fiche:

 • Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo, místní veřejnou správu, podnikatelské a jiné subjekty.

  Soulad se strategii:

 • Informační technologie se stávají stále významnější oblastí podněcující rozvoj území. Jde o zkvalitnění vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími subjekty, posílení informovanosti a vzdělání místních obyvatel. Informační technologie také výrazným způsobem ovlivňují rozvoj aktivit a konkurenceschopnost místních podnikatelů.

  Oblasti podpory:

 • Studie a projektové dokumentace řešící zavádění a zkvalitnění informačních. technologií v místních podnicích.

 • Zavádění vysokorychlostního internetu v území.

 • Budování míst veřejného přístupu k internetu.

 • Vybudování regionálních či místních komunikačních sítí.

 • Pořízení hardware a software v návaznosti na rozvoj vzdělání, podnikání, rozvoj neziskových organizací a zkvalitnění činnosti místní správy.

 • Pořízení speciálního software a hardware pro místní podnikatele, činnosti neziskových organizací a školská zařízení.

 • Vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o IKT mezi obyvateli, zaměstnanci firem…

  Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Fiche i s mas2
Fiche IÚS MAS

3. NÁZEV FICHE: „CHRAŇME NAŠÍ PŘÍRODU“

Cíl fiche:

 • Podpořit aktivity místních subjektů v oblasti zkvalitnění přírodního prostředí v území.

  Soulad se strategii:

 • Kvalitní životní prostředí je základním předpokladem spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i atraktivního prostoru pro trávení volného času a rekreaci.

  Oblasti podpory:

 • Vypracování průzkumů, analýz, expertíz a studií.

 • Zlepšení vzhledu obcí a krajiny, údržba krajiny.

 • Nákup a výsadba rostlin.

 • Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.

 • Třídění odpadu.

 • Omezení a recyklace odpadů.

 • Protipovodňová a protierozní opatření.

 • Revitalizace říční sítě, odbahňování rybníků.

 • Zvýšení osvěty v oblasti ŽP.

  Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Fiche i s mas3
Fiche IÚS MAS

4. NÁZEV FICHE: „PODPOŘME PODNIKÁNÍ A SLUŽBY“

Cíl fiche:

 • Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území.

  Soulad se strategii:

 • Území Moravskobudějovicka je zahrnuto v rámci hospodářsky slabých regionů. Život v území je výrazně ovlivněn vysokou mírou nezaměstnanosti a dalšími aspekty, které s tím souvisejí. Důležitým bodem Strategie MAS je jak podpořit kvalitní a efektivní rozvojové záměry místních podnikatelů, tak i zkvalitnit prostředí pro rozvoj a vznik nových podnikatelských příležitostí.

  Oblasti podpory:

 • Studie a projektové dokumentace řešící rozvoj podnikatelských aktivit a zavádění nových technologií do firem.

 • Podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje.

 • Podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku).

 • Podpora zavádění nových technologií do místních firem.

 • Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj podnikání v regionu.

 • Vytváření a zkvalitňování služeb pro místní obyvatele a návštěvníky.

 • Posílení ubytovacích a stravovacích kapacit v území.

 • Podpora aktivit spojených s rozvojem základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

 • Propagace území.

 • Marketingové aktivity místních podnikatelů.

  Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Glob ln c l spl
Globální cíl SPL

 • Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu území prostřednictvím rozvoje podnikatelských příležitostí,  využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje


Priority spl
Priority SPL

 • Investice do rozvoje a posilování konkurenceschopného podnikatelského sektoru v regionu, do rozvoje potřebné podnikatelské infrastruktury a diverzifikace zemědělského podnikání.

 • Využití existujícího potenciálu cestovního ruchu a zvýšení přitažlivosti regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

 • Zlepšení občanské vybavenosti a dostupnosti služeb a tím vytvořit podmínky pro společenské, kulturní a sportovní vyžití obyvatel regionu (volnočasové aktiviity).

 • Podpora aktivit místních subjektů v oblasti zkvalitnění a ochrany přírodního prostředí, neboť kvalitní životní prostředí je jedním ze základních předpokladů spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i aktivní trávení volného času a rekreaci.


Podpo en projekty z 1 v zvy
Podpořené projekty z 1. výzvy

Žadatelé již mají podepsanou smlouvu s SZIF a v

současné době své projekty realizují.Co se je t poda ilo
Co se ještě podařilo

 • Cerifikace domácích výrobků – účast v hodnotitelské komisi – Vysočina - regionální produkt

 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Veřejné prostranství v obci Dědice

 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Ve výšce potřebujeme stabilitu

 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu 6TI Litohoř


Děkuji za pozornost

Ing. Iva Kršňáková


ad