P edstaven international education and consultation centre o p s
Download
1 / 23

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s. - PowerPoint PPT Presentation


 • 58 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s. Historie – vznik MAS. Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v postupných krocích: Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


P edstaven international education and consultation centre o p s
Představení International Education and Consultation Centre o. p. s.


Historie vznik mas
Historie – vznik MAS

Proces založení MAS IECC Moravskobudějovicko o. p. s. v

postupných krocích:

 • Iniciace založení MAS - mikroregion Moravskobudějovicko, město Moravské Budějovice

 • Spolupráce a facilitace pracovníků společnosti IECC a mikroregionu

 • Informování subjektů v mikroregionu o záměru založení MAS a výzva ke spolupráci – prostřednictvím vývěsek obecních úřadů a místního tisku, dopisy a osobním kontaktem

 • Série schůzek se zájemci o spolupráci v rámci MAS, proces utváření MAS a jejích struktur

 • Rozšíření existující o. p. s. a včlenění nově vzniklé MAS do orgánů společnosti (2005)


Pro existuj c o p s
Proč existující o. p. s. ?

 • Nižší finanční a časová náročnost procesu začlenění vznikající MAS do existující o. p. s. oproti vytváření nového subjektu

 • Zapojení a využití zkušeností zaměstnanců společnosti IECC, kteří již mají zkušenosti v oblasti dotační politiky a zpracovávání projektů a v procesu utváření MAS fungovali jako facilitátoři a zpracovatelé záměru MAS

 • Dobré vztahy a zkušenosti z minulé a stávající spolupráce mezi městem Moravské Budějovice, mikroregionem a společností IECC.


Struktura
Struktura…

 • Statutárním orgánem je předseda správní rady o.p.s., který jedná jménem společnosti.

 • Nejvyšším orgánem MAS je plénum, které řídí a kontroluje činnost MAS a projednává strategické otázky

 • Programový výbor– má za úkol především navrhovat aktualizaci strategie vybírat a navrhovat ke schválení opatření strategie, ve kterých budou vypisovány výzvy k podávání projektů.

 • Výběrová komise – má za úkol hodnotit projekty z mikroregionu a sestavovat jejich pořadí na základě samostatného bodování každým členem výběrové komise


A slo en mas k 31 12 2009
…a složení MAS k 31.12.2009

Sektorové členění

 • Veřejný sektor – 1 (4%)

 • Podnikatelé – 17 (70%)

 • Neziskové organizace –3 (13%)

 • Fyzické osoby – 3 (13%)


Zemn p sobnost mas
Územní působnost MAS

 • Rozloha - 234 km2

 • Počet obyvatel k 31. 12. 2009 – 15 604

 • Počet obcí v územní působnosti MAS – 24

  BabiceLitohoř

  CidlinaLukov

  ČastohosticeMartínkov

  DědiceMeziříčko

  DešovMoravské Budějovice

  DomamilNimpšov

  HorniceNové Syrovice

  Jakubov Radkovice u Budče

  KojaticeVícenice

  KomároviceZvěrkovice

  LázŽeletava

  Lesná

  Lesonice


P nosy zalo en mas
Přínosy založení MAS

 • Možnost získání finančních prostředků a jejich zacílení do potřebných oblastí

 • Vytvoření partnerství a navázání spolupráce mezi zainteresovanými subjekty v mikroregionu

 • Povědomí o programu LEADER mezi zúčastněnými i širokou veřejností

 • Obecně zvýšený zájem o informace vztahující se k dotační politice a povědomí o možnostech získávání finančních prostředků i mimo program LEADER

Fiche i s mas
Fiche IÚS MAS

1. NÁZEV FICHE: „ŽIJME AKTIVNĚ A ZDRAVĚ“

Cíl fiche:

 • Vytvořit a zkvalitnit podmínky pro aktivní trávení volného času dětí a mládeže, seniorů, místních obyvatel i návštěvníků. Vytvořit podmínky pro zlepšení péče o děti a mládež či seniory.

  Soulad se strategii:

 • Kvalitní nabídka nejrůznějších aktivit v oblasti trávení volného času obyvatel včetně péče o děti a seniory a nabídka kvalitních sportovních a kulturních zařízení v obcích přispěje ke zvýšení atraktivity venkovského prostředí Moravskobudějovicka a zlepšování kvality života místních obyvatel.

  Oblasti podpory:

 • Podpora tradičních i netradičních společenských akcí v území.

 • Podpora aktivit spojených s využitím volného času dětí a mládeže.

 • Podpora aktivit přispívajících ke snížení sociopatologických jevů u dětí a mládeže.

 • Příprava studií a projektových dokumentací na realizaci/obnovu sportovišť, kulturních zařízení a jiného zázemí pro volný čas obyvatel.

 • Investice do zařízení:

  • Zkvalitnění infrastruktury pro trávení volného času.

  • Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj sportovních a kulturních aktivit v regionu.

  • Zkvalitnění infrastruktury poskytující péči.

   Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Fiche i s mas1
Fiche IÚS MAS

2. NÁZEV FICHE: „ZVYŠME ÚLOHU INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ“

Cíl fiche:

 • Podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) pro obyvatelstvo, místní veřejnou správu, podnikatelské a jiné subjekty.

  Soulad se strategii:

 • Informační technologie se stávají stále významnější oblastí podněcující rozvoj území. Jde o zkvalitnění vzájemné komunikace mezi nejrůznějšími subjekty, posílení informovanosti a vzdělání místních obyvatel. Informační technologie také výrazným způsobem ovlivňují rozvoj aktivit a konkurenceschopnost místních podnikatelů.

  Oblasti podpory:

 • Studie a projektové dokumentace řešící zavádění a zkvalitnění informačních. technologií v místních podnicích.

 • Zavádění vysokorychlostního internetu v území.

 • Budování míst veřejného přístupu k internetu.

 • Vybudování regionálních či místních komunikačních sítí.

 • Pořízení hardware a software v návaznosti na rozvoj vzdělání, podnikání, rozvoj neziskových organizací a zkvalitnění činnosti místní správy.

 • Pořízení speciálního software a hardware pro místní podnikatele, činnosti neziskových organizací a školská zařízení.

 • Vzdělávací aktivity zaměřené na zvýšení povědomí o IKT mezi obyvateli, zaměstnanci firem…

  Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Fiche i s mas2
Fiche IÚS MAS

3. NÁZEV FICHE: „CHRAŇME NAŠÍ PŘÍRODU“

Cíl fiche:

 • Podpořit aktivity místních subjektů v oblasti zkvalitnění přírodního prostředí v území.

  Soulad se strategii:

 • Kvalitní životní prostředí je základním předpokladem spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i atraktivního prostoru pro trávení volného času a rekreaci.

  Oblasti podpory:

 • Vypracování průzkumů, analýz, expertíz a studií.

 • Zlepšení vzhledu obcí a krajiny, údržba krajiny.

 • Nákup a výsadba rostlin.

 • Podpora využívání obnovitelných zdrojů energie.

 • Třídění odpadu.

 • Omezení a recyklace odpadů.

 • Protipovodňová a protierozní opatření.

 • Revitalizace říční sítě, odbahňování rybníků.

 • Zvýšení osvěty v oblasti ŽP.

  Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Fiche i s mas3
Fiche IÚS MAS

4. NÁZEV FICHE: „PODPOŘME PODNIKÁNÍ A SLUŽBY“

Cíl fiche:

 • Realizací vhodných aktivit podnikatelů, neziskových subjektů i obcí přispět k zvýšení podnikatelské aktivity a tvorbě nových pracovních míst v území.

  Soulad se strategii:

 • Území Moravskobudějovicka je zahrnuto v rámci hospodářsky slabých regionů. Život v území je výrazně ovlivněn vysokou mírou nezaměstnanosti a dalšími aspekty, které s tím souvisejí. Důležitým bodem Strategie MAS je jak podpořit kvalitní a efektivní rozvojové záměry místních podnikatelů, tak i zkvalitnit prostředí pro rozvoj a vznik nových podnikatelských příležitostí.

  Oblasti podpory:

 • Studie a projektové dokumentace řešící rozvoj podnikatelských aktivit a zavádění nových technologií do firem.

 • Podpora drobných, malých a středních podnikatelů v oblasti inovačního podnikání a technologického rozvoje.

 • Podpora investičních projektů malých a středních podnikatelů (včetně podpory nákupu služeb spojených s rozvojem podniku).

 • Podpora zavádění nových technologií do místních firem.

 • Zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj podnikání v regionu.

 • Vytváření a zkvalitňování služeb pro místní obyvatele a návštěvníky.

 • Posílení ubytovacích a stravovacích kapacit v území.

 • Podpora aktivit spojených s rozvojem základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu.

 • Propagace území.

 • Marketingové aktivity místních podnikatelů.

  Příjemci podpory:

 • Obce

 • Neziskové organizace (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti apod.)

 • Příspěvkové organizace zřizované samosprávou a státní správou

 • Podnikatelské subjekty (fyzické nebo právnické osoby)


Glob ln c l spl
Globální cíl SPL

 • Posilování konkurenceschopnosti regionu vytvořením podmínek pro efektivní využívání rozvojového potenciálu území prostřednictvím rozvoje podnikatelských příležitostí,  využívání potenciálu v oblasti cestovního ruchu a zkvalitňování podmínek pro život obyvatel na venkově v souladu s principy udržitelného rozvoje


Priority spl
Priority SPL

 • Investice do rozvoje a posilování konkurenceschopného podnikatelského sektoru v regionu, do rozvoje potřebné podnikatelské infrastruktury a diverzifikace zemědělského podnikání.

 • Využití existujícího potenciálu cestovního ruchu a zvýšení přitažlivosti regionu pro domácí i zahraniční návštěvníky.

 • Zlepšení občanské vybavenosti a dostupnosti služeb a tím vytvořit podmínky pro společenské, kulturní a sportovní vyžití obyvatel regionu (volnočasové aktiviity).

 • Podpora aktivit místních subjektů v oblasti zkvalitnění a ochrany přírodního prostředí, neboť kvalitní životní prostředí je jedním ze základních předpokladů spokojenosti místního obyvatelstva, udržení a posílení atraktivity území pro život i aktivní trávení volného času a rekreaci.


Podpo en projekty z 1 v zvy
Podpořené projekty z 1. výzvy

Žadatelé již mají podepsanou smlouvu s SZIF a v

současné době své projekty realizují.Co se je t poda ilo
Co se ještě podařilo

 • Cerifikace domácích výrobků – účast v hodnotitelské komisi – Vysočina - regionální produkt

 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Veřejné prostranství v obci Dědice

 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu Ve výšce potřebujeme stabilitu

 • Zpracování žádosti o dotaci a realizaci projektu 6TI Litohoř


P edstaven international education and consultation centre o p s

Děkuji za pozornost

Ing. Iva Kršňáková


ad
 • Login