Rheoli perfformiad rhan b rhp penaethiaid
This presentation is the property of its rightful owner.
Sponsored Links
1 / 46

Rheoli Perfformiad Rhan B: RhP Penaethiaid PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rheoli Perfformiad Rhan B: RhP Penaethiaid. Rhoi'r Rheoliadau Diwygiedig Rheoli Perfformiad ar gyfer Rheoli Perfformiad Penaethiaid ar waith (i’w roi ar waith yn 2013). Amcanion y Sesiwn. Deall gofynion y rheoliadau diwygiedig a sut i'w rhoi ar waith yn effeithiol

Download Presentation

Rheoli Perfformiad Rhan B: RhP Penaethiaid

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Rheoli Perfformiad Rhan B: RhP Penaethiaid

Rhoi'r Rheoliadau Diwygiedig Rheoli Perfformiad

ar gyfer

Rheoli Perfformiad Penaethiaid ar waith

(i’w roi ar waith yn 2013)


Amcanion y Sesiwn

 • Deall gofynion y rheoliadau diwygiedig a sut i'w rhoi ar waith yn effeithiol

 • Adolygu rôl rheoli perfformiad ar gyfer y pennaeth wrth godi safonau

 • Adolygu sut mae rheoli perfformiad y pennaeth yn rhan o broses gwella'r ysgol

 • Adolygu gweithredu proses rheoli perfformiad y pennaeth gan gynnwys rolau a chyfrifodebau'r rhai sy'n rhan ohoni


Atgrynhoi a Throsolwg o'r Gofynion

Rheoli Perfformiad

Diwygiedig


Gofynion Diwygiedig

Amserlen

 • Rheoliadau Diwygiedig a gyflwynwyd ym mis Ionawr 2012

 • Defnyddio'r trefniadau diwygiedig erbyn 31 Rhagfyr 2012

  Diwygiadau

 • Mae gan reoli perfformiad gysylltiad clir â

  • safonau a phrofiadau proffesiynol

  • blaenoriaethau ysgol gyfan a chenedlaethol

  • data perfformiad disgyblion

  • cynnydd tâl lle y bo'n briodol

 • Cynnwys yr ALl yn fwy: rhaid i'r ALl enwebu un neu ddau o gynrychiolwyr fel gwerthyswyr ar banel gwerthuso'r pennaeth

 • Rhaid i'r PSA gael copi o'r datganiad gwerthuso

 • Mae gan Estyn fynediad i amcanion perfformiad penaethiaid

 • Dylech gadw dogfennau Rheoli Perfformiad am o leiaf 3 blynedd


Diben Rheoli Perfformiad

‘Mae rheoli perfformiad yn helpu ysgolion i wella drwy gefnogi a gwella gwaith penaethiaid fel unigolion ac arweinwyr timau ysgolion. Mae'n gosod fframwaith i athrawon ac arweinwyr i gytuno ar flaenoriaethau ac amcanion a'u hadolygu yng nghyd-destun cynllun gwella'r ysgol. Mae'n canolbwyntio sylw ar wneud addysgu ac arweinyddiaeth yn fwy effeithiol er lles disgyblion, athrawon ac ysgolion.’

Canllawiau Llywodraeth Cymru Mai 2012


Rôl Rheoli Perfformiad yn y Broses Gwella Ysgolion

Mae Rheoli Perfformiad yn cefnogi

 • rhoi gweledigaeth yr ysgol ar waith

 • ysgolion i wella drwy gefnogi a gwella gwaith ymarferwyr fel unigolion ac mewn timau

 • athrawon i ddiwallu anghenion plant a chodi safonau

 • rhannu arfer effeithiol

  Mae Rheoli Perfformiad yn arddangos ymrwymiad yr ysgol i

 • ddatblygu'r holl ymarferwyr yn effeithiol

 • sicrhau boddhad yn y swydd

 • lefelau uchel o arbenigedd

 • dilyniant ymarferwyr yn eu galwedigaeth ddewisol


Y Cylch Gwerthuso

 • Bydd y pennaeth yn pennu amser y cylch gwerthuso i bob athro

 • Rhaid i'r corff llywodraethu bennu cylch gwerthuso ar gyfer y pennaeth

 • Fel arfer blwyddyn fydd hyd y cylch gwerthuso


Y Cylch Gwerthuso

AdolyguCynllunio

Hunanfyfyrio Hunanddadansoddi

Cyfarfod adolygu Gwerthuswr Dadansoddiad strategol

Datganiad gwerthuso a Gosod Amcanion

Gwerthusai Cytuno ar amcanion

Monitro

Adolygiadau anffurfiol yn ystod

y flwyddyn Arsylwi addysgu

Ffynonellau cytunedig eraill o

dystiolaeth sy'n briodol i

rôl yr athro


Myfyrio a Thrafod - Hunanwerthuso

A. Ym mha ffyrdd y mae'r Polisi Rheoli Perfformiad yn

 • Cefnogi gweledigaeth yr ysgol

 • Cyfrannu at wella cyflawniad a lles disgyblion;

 • Helpu gyda datblygiad proffesiynol yr holl staff

 • Meithrin naws ymddiriedaeth rhwng yr athro a'r gwerthuswr, sy'n caniatáu gwerthuso cryfderau a nodi meysydd i'w datblygu'n drwyadl;

 • Annog rhannu arfer da;

 • Yn sail i ymagwedd gyffredinol at arwain a rheoli'r ysgol

 • Bodloni'r rheoliadau statudol diwygiedig

  B. Sut ydych chi'n gwybod bod y broses RhP yn effeithiol ac yn rhan o broses gwella'r ysgol?

  C. Oes unrhyw agweddau ar RhP y mae angen eu hadolygu a'u gwella?

  Defnyddiwch daflen ysgogi 5 i hwyluso'r drafodaeth


Rolau a Chyfrifoldebau


Rolau a Chyfrifoldebau yn y Broses Rheoli Perfformiad

Aelodau Allweddol

 • Y corff llywodraethu/y corff priodol

 • Y Pennaeth

 • Y Panel Gwerthuso

 • Yr Awdurdod Lleol

 • Llywodraeth Cymru


Cyfrifoldebau'r Corff Llywodraethu dros Reoli Perfformiad y Pennaeth

Rhaid i'r corff llywodraethu/corff priodol:

 • Benodi Panel Gwerthuso i

  • adolygu rheoli perfformiad y pennaeth drwy banel gwerthuso

  • cytuno ar amcanion ar gyfer y pennaeth

  • cytuno ar ddatganiad gwerthuso blynyddol

  • monitro perfformiad y pennaeth yn rheolaidd

 • Cynnwys person/pobl a enwebwyd gan yr Awdurdod Lleol ar banel gwerthuso a phroses rheoli perfformiad y pennaeth

 • Sicrhau y cynhelir proses rheoli perfformiad y pennaeth yn unol â gofynion statudol


Rôl y Pennaeth yn ei Broses Rheoli Perfformiad ei Hun

 • Trafod a gosod amcanion gyda gwerthuswyr

 • Cymryd rhan mewn trefniadau monitro ac adolygu gan gynnwys:-

  • adolygu ei berfformiad ei hun gan ddefnyddio safonau arweinyddiaeth

  • cynnal a chadw ei gofnod AYD

  • mynychu cyfarfodydd adolygu perfformiad anffurfiol gyda'r panel gwerthuso yn ystod y flwyddyn

  • Awgrymu amcanion ar gyfer y cylch nesaf

  • Ystyried y datganiad arfarnu

 • Trafod a nodi anghenion datblygu proffesiynol


Cyfrifoldebau'r Pennaeth

 • Trafod a gosod amcanion gyda'r panel gwerthuso o fewn cyd-destun yr ysgol, y disgrifiad swydd a'r safonau proffesiynol priodol

 • Hwyluso'r broses drwy nodi a darparu data perthnsaol a thystiolaeth o berfformiad

 • Cymryd rhan wrth fonitro trefniadau a chynnal a chadw cofnod datblygu adolygu ac arfer diweddar

 • Cyfrannu at yr adolygiad blynyddol yn erbyn amcanion a pherfformiad cyffredinol

 • Trafod a nodi anghenion datblygu proffesiynol i gefnogi arfer proffesiynol


Myfyrio a Thrafod - Hunanwerthuso

A. Ym mha ffyrdd y mae'r gwerthusai (y pennaeth) yn:

1. trafod a gosod amcanion gyda'r panel gwerthuso o fewn cyd-destun yr ysgol, y disgrifiad swydd a'r safonau proffesiynol priodol?

2. hwyluso'r broses drwy nodi a darparu data a thystiolaeth priodol?

3. cymryd rhan wrth fonitro trefniadau a chynnal a chadw arfer a'i gofnod arfer, adolygu a datblygu?

4. cyfrannu at yr adolygiad blynyddol yn erbyn amcanion a pherfformiad cyffredinol?

5. trafod a nodi anghenion datblygu proffesiynol i gefnogi arfer proffesiynol?

B. Sut mae RhP yn rhan o broses gwella'r ysgol?

C. A oes unrhyw agweddau ar RhP y gellir eu gwella?

Defnyddiwch daflen ysgogi 4 i hwyluso'r drafodaeth


Rôl y Panel Gwerthuso

Rhaid i'r panel arfarnu:

 • gytuno a chofnodi amcanion gyda'r pennaeth

 • fonitro ac adolygu perfformiad trwy'r cylch

 • drafod a nodi anghenion datblygu proffesiynol y pennaeth

 • baratoi'r datganiad gwerthuso blynyddol

 • ddarparu copi o'r datganiad gwerthuso i'r Pennaeth, Cadeirydd y Corff Llywodraethu a'r Prif Swyddog Addysg

 • ddarparu copi o ddatganiad amcanion y pennaeth i Estyn ar gais


Nodweddion y Gwerthuswr

Mae nodweddion y gall y corff llywodraethu eu hystyried yn cynnwys:

 • sgiliau cyfathrebu da

 • sgiliau rhyngbersonol da

 • sgiliau caffael gwybodaeth a dadansoddi data da gan gynnwys y gallu i ddeall, dehongli a dadansoddi dangosyddion perfformiad allweddol sy'n ymwneud â pherfformiad yr ysgol

 • perthynas waith dda gyda'r pennaeth, gan gynnwys ei ymddiriedaeth a'i barch

 • dealltwriaeth dda o swydd y pennaeth

 • digon o amser i ymgymryd â'i rôl fel arfarnwr a gwneud cyfiawnder â'r broses.

 • bod yn gyfarwydd â chynllun hyfforddi'r ysgol a'r gyllideb briodol

 • bod yn gyfarwydd â gweithdrefnau rheoli perfformiad


Hunanasesiad Gwerthuswr

 • Dylai gwerthuswyr gwblhau hunanasesiad i nodi eu hanghenion datblygu.

 • Gellir gwneud mwy o hyfforddiant yn y meysydd datblygu a nodir i sicrhau cynnal eu rôl yn effeithiol

 • Nodir Canllawiau Llywodraeth Cymru y dylai'r holl arfarnwyr gael eu hyfforddi'n briodol i ymgymryd â'r rôl

hyderus

iawn

angen datblygu

 • sgiliau cyfathrebu da

 • sgiliau rhyngbersonol da

 • sgiliau caffael gwybodaeth da

 • y gallu i farnu perfformiad yn seiliedig ar dystiolaeth

bod yn gyfarwydd â gweithdrefnau rheoli perfformiad.


Penodi'r Panel Gwerthuso

 • O leiaf dau lywodraethwr wedi'u penodi gan y corff llywodraethu

 • Un neu ddau wedi'u penodi gan yr ALl

 • Yn ogystal, lle ceir gwerthusiad pennaeth ysgol â chymeriad crefyddol, gall yr Awdurdod Esgobaethol benodi arfarnwr

 • Lle mae'r amser sy'n cael ei dreulio gan bennaeth yn addysgu yn gyfran sylweddol o'i rôl, dylid ystyried cynnwys arfarnwr â Statws Athro Cymwysedig (SAC)

 • Ni all unrhyw lywodraethwr gael ei benodi fel gwerthuswr y pennaeth os ydynt yn athro neu'n aelod o staff yr ysgol


Enwebai/Enwebeion yr Awdurdod Lleol

Bydd yr ALl yn:

 • enwebu un neu ddau gynrychiolydd a fyddai fel arfer â gwybodaeth am yr ysgol, rôl y pennaeth a blaenoriaethau'r ALl perthnasol

 • rhoi ystyriaeth benodol i gynnwys gwerthuswr â Statws Addysgu Cymwys (SAC) lle y bo'n addas

 • ymgynghori â'r pennaeth a fydd yn cael ei benodi i gwerthuswyr


Trefniadau Rhanbarthol ar gyfer Penodi Enwebeion Awdurdod Lleol

Bydd Prif Swyddog Addysg yr Awdurdod Lleol yn

enwebu un gwerthuswr, ac mae ganddo'r hawl i

enwebu ail gwerthuswr:

 • pan fydd ysgol mewn amgylchiadau heriol

 • pan fydd ysgol mewn categori monitro Estyn

 • ar gais gan y pennaeth, mewn cytundeb â'r Prif Swyddog Addysg

 • ar gais gan y Corff Llywodraethu drwy gytundeb â'r

  Prif Swyddog Addysg


Enwebai/enwebeion yr ALl

 • Enwebeion cyntaf yr Awdurdod Lleol fydd swyddog gwella ysgolion y consortiwm (SGYC) sy'n gyfrifol am rôl graidd monitro a herio ar ran yr Awdurdod Lleol

 • Yr ail fydd gwerthuswr wedi'i hyfforddi sy'n bodloni'r meini prawf yn yr arweiniad, ac a fydd yn un o'r canlynol:

  • swyddog Awdurdod Lleol o Awdurdod Lleol yr ysgol

  • swyddog Awdurdod Lleol o Gonsirtiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru

  • Pennaeth sy'n gymheiriad o Gonsortiwm De-orllewin a Chanolbarth Cymru

 • Bydd Prif Swyddog Addysg yr Awdurdod Lleol yn sicrhau bod gan bob enwebai ddealltwriaeth gadarn o'r

  • Ysgol a'i chyd-destun

  • Data perfformiad a gwybodaeth yr ysgol

  • Safonau Arweinyddiaeth

   Cyfeiriwch at y Papur Briffio ar y Broses Ranbarthol


Myfyrio a Thrafod – Hunanwerthuso

A. Ym mha ffyrdd y mae arfarnwyr yn

 • Cynllunio'r cylch gwerthuso gyda'r gwerthusai?

 • Gosod yr amcanion drwy ystyried adolygiad perfformiad y cylch blaenorol?

 • Trafod a nodi anghenion datblygiad proffesiynol?

 • Parhau i adolygu cynnydd a monitro perfformiad yn erbyn amcanion yn rheolaidd trwy gydol y cylch RhP (adolygiad ffurfiannol)?

 • Gweithredu'n briodol a hwyluso cefnogaeth pan geir tanberfformiad?

 • Cynnal adolygiad blynyddol o berfformiad gyda'r gwerthusai (adolygiad crynodol gan gynnwys llunio barn)?

 • Trefnu i'r datganiad gwerthuso fod ar gael i'r personél priodol?

  B. Sut mae RhP yn rhan o broses gwella'r ysgol?

  C. A oes unrhyw agweddau y gellir eu gwella?

  Defnyddiwch daflen ysgogi 3 i hwyluso'r drafodaeth


Adolygu'r

Perfformiad


Y Cyfarfod Gwerthuso Blynyddol

Cyfle ffurfiol i:

 • gydnabod cyflawniadau a dathlu llwyddiant

 • trafod meysydd ar gyfer gwella

 • cytuno ar flaenoriaethau, gan gynnwys amcanion ar gyfer y cylch Rheoli Perfformiad canlynol


Yr Adolygiad Perfformiad

 • Rhaid i'r gwerthuswyr a'r pennaeth gynnal adolygiad gwerthuso blynyddol gyda'r amcan o

  • Asesu'r graddau y mae'r pennaeth wedi cyflawni'r amcanion ar gyfer y cylch

  • Pennu a fu llwyddiant cyffredinol mewn perfformiad wrth gadarnhau bod y pennaeth wedi bodloni'r safonau proffesiynol ar gyfer penaethiaid - y safonau arweinyddiaeth

  • Nodi'r angen ar gyfer cefnogaeth, hyfforddiant a datblygiad ychwanegol

 • Dylid ystyried PRD y pennaeth wrth adolygu perfformiad


Paratoi ar gyfer yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol

 • Caniatáu digon o amser ar gyfer adolygiad

 • Rhaid i'r pennaeth gael gwybod yn ysgrifenefig am ddyddiad y cyfarfod adolygu o leiaf 10 niwrnod ysgol ymlaen llaw.

 • Rhaid anfon y Cofnod Adolygu a Datblygu Proffesiynol (PRD) at werthuswyr o leiaf 5 niwrnod cyn y cyfarfod adolygu.


Paratoi ar gyfer yr Adolygiad Perfformiad Blynyddol

 • Penodi cadeirydd ar gyfer y Panel Gwerthuso

 • Pennu sut i gadw cofnodion ac ysgrifennu datganiad gwerthuso

 • Nodi data a thystiolaeth briodol i'w ddefnyddio yn unol â'r rheoliadau

 • Penderfynu sut caiff amcanion o'r cylch diwethaf eu hystyried

 • Dylai'r pennaeth hunanfyfyrio cyn y cyfarfod

 • Cytuno ar drefniadau monitro ac adolygu


Hunanfyfyrio'r Pennaeth

Dylai'r pennaeth ystyried perfformiad yn erbyn:

 • Ei asesiad ei hun o berfformiad yn erbyn yr amcanion

 • Tystiolaeth o berfformiad yn y cylch

 • Manteision unrhyw ddatblygiad proffesiynol a gafwyd

 • Adolygiadau a gynhaliwyd mewn unrhyw flwyddyn

 • Unrhyw ffactorau sy'n effeithio ar berfformiad

 • Amcanion posib ar gyfer y cylch nesaf


Dogfennaeth i'w hystyried

 • Unrhyw ddata a gwybodaeth perfformiad ysgol perthnasol

 • Cynllun Gwella Ysgol

 • Y cofnod hunanwerthuso ysgol

 • Cynllun ôl-arolygiad Estyn

 • Safonau Arweinyddiaeth o fewn y safonau proffesiynol diwygiedig ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru

 • Deunyddiau perthnasol o adolygiadau'r awdurdod lleol - matrics categoreiddio rhanbarthol


Dylech ystyried:

 • Adolygu, trafod a chadarnhau tasgau, amcanion a safonau hanfodol y pennaeth

 • Cydnabod cryfderau a chyflawniadau a ffactorau y tu hwnt i'w reolaeth

 • Cadarnhau gweithredu a gytunwyd mewn adolygiadau anffurfiol yn ystod y flwyddyn

 • Nodi meysydd i'w datblygu a sut i'w bodloni

 • Cydnabod anghenion datblygiad proffesiynol

 • Cytuno ar amcanion clir a chwblhau cynllun unigol ar gyfer y flwyddyn i ddod


Llunio Barn

Rhaid i'r panel arfarnu a'r pennaeth asesu

 • i ba raddau y bodlonwyd yr amcanion

 • a yw'r perfformiad cyffredinol wedi bod yn llwyddiannus

 • a yw'r pennaeth yn parhau i fodloni'r safonau proffesiynol ar gyfer penaethiaid

 • yr angen am hyfforddiant a datblygu cefnogaeth


Gosod Amcanion


Gosod yr Amcanion

 • Byddai tri amcan fel arfer yn ddigonol

 • Dylai amcanion y penaethiaid

  • gyfrannu at wella datblygiad disgyblion yn yr ysgol

  • ystyried tystiolaeth briodol gan gynnwys gwybodaeth am berfformiad yr ysgol

  • Canolbwyntio ar ddisgwyliadau allweddol a blaenoriaethau datblygu lle gellir llunio barn sy'n seiliedig ar dystiolaeth


Rhaid i amcanion fod yn berthnasol i:-

 • arweinyddiaeth a rheolaeth yr ysgol

 • disgrifiad swydd y pennaeth

 • unrhyw feini prawf cynnydd tâl priodol

 • unrhyw amcanion ysgol gyfan neu dîm cyfan a nodir yng nghynllun gwella'r ysgol

 • y safonau proffesiynol diwygiedig ar gyfer penaethiaid fel a nodir gan Weinidogion Cymru

 • unrhyw flaenoriaethau cenedlaethol ar gyfer gwella ysgolion a bennir gan Weinidog Cymru


Mae angen i'r nodau fod yn ….

 • Glir: heb unrhyw bosibilrwydd o amwysedd neu ddryswch ynglŷn â'r deilliant a fwriedir.

 • Cryno: gan ddefnyddio cyn lleied o eiriau â phosib i gyfleu'r bwriad.

 • Mesuradwy: wedi'u mynegi fel y gellir cytuno ar feini prawf a fydd yn dangos a yw'r nod wedi'i gyflawni ai peidio.

 • Heriol: yn ddigon heriol, o gofio amgylchiadau'r ysgol, i gyflawni gwelliant sylweddol.

 • Datblygol: yn cefnogi gwelliant yn yr ysgol a'r arfarnai


Nodau SMART

 • Strategol- gweledigaeth, ysgol gyfan, canolbwyntio ar y disgyblion

 • Trefnus- ynghlwm wrth feini prawf llwyddiant, rhoi ar waith

 • Cyflawnadwy- amserlen, llwyth gwaith, arweinyddiaeth

 • Perthnasol - i'r ysgol, a blaenoriaethau lleol, cenedlaethol a phersonol

 • Meddylgar- myfyriol, canolbwyntio ar bobl


Nodi Datblygiad Proffesiynol

Dylai datblygiad proffesiynol:

 • gefnogi'r pennaeth wrth wella gwybodaeth a sgiliau

 • cefnogi amcanion cytunedig

 • datblygu cryfderau

 • mynd i'r afael â meysydd ar gyfer datblygiad personol neu dwf proffesiynol


Monitro Perfformiad


Monitro Perfformiad

 • Dylai gweithdrefnau monitro:

 • gael eu trafod a'u cytuno yn y cyfarfodydd cynllunio

 • cynnwys amrywiaeth o ddulliau

 • Dylid monitro cynnydd drwy gydol y flwyddyn

 • Dylid casglu tystiolaeth ddigonol a phriodol i sicrhau llunio barn sicr

 • Rhaid i'r pennaeth gadw cofnod adolygu a datblygu arfer diweddar (PRD)


Monitro Gweithgarwch

Dylai bod amrywiaeth o weithgarwch monitro sy'n casglu digon o dystiolaeth briodol er mwyn sicrhau y ceir barn sicr. Gellir casglu tystiolaeth o ffynonellau amrywiol gan gynnwys:-

 • Cyfarfodydd yn ystod y flwyddyn rhwng y panel arfarnu a'r pennaeth

 • Cofnod PRD y pennaeth

 • Cynllun Gwella Ysgol

 • data a gwybodaeth perfformiad ysgol

 • Proses hunanwerthuso barhaus yr ysgol

 • Arsylwadau addysgu (lle y bo'n addas)


Arsylwadau Addysgu i Benaethiaid

 • Rhaid bod gan arsylwyr Rheol Perfformiad SAC

 • Dylid cynnal arsylwadau yn ystod gwersi a gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio ymlaen llaw

 • Rhaid rhoi o leiaf 5 niwrnod ysgol o rybudd

 • O leiaf un arsylwad y flwyddyn ar gyfer rheoli perfformiad - caniateir mwy â chaniatâd

 • Rhoddir adborth cyn gynted â phosib (o fewn 5 niwrnod gwaith fel arfer)

 • Dylid cofnodi canlyniad yr arsylwi, gan gynnwys adborth

 • Dylai fod gan benaethiaid gyfle i ychwanegu sylwadau


Rheoli Tanberfformiad

 • Nid yw'r cyfarfod adolygu a'r datganiad gwerthuso'n rhan o weithdrefnau disgyblu cymhwysedd na gallu ffurfiol.

 • Bydd rheoli llinell effeithiol â disgwyliadau clir a chefnogaeth briodol yn helpu wrth nodi a chyfeirio at unrhyw wendid mewn perfformiad.

 • Gall y rhai sy'n gyfrifol am wneud penderfyniadau ynghylch materion perfformio, tâl, dyrchafu, y diswyddo neu ddisgyblu ystyried datganiadau gwerthuso


Amgylchiadau Eithriadol

 • Lle ceir penderfyniad i gychwyn ar weithdrefn cymhwysedd neu allu, yna bydd y weithdrefn honno'n disodli'r trefniadau Rheoli Perfformiad

 • Gellir gohirio'r broses RhP unrhyw bryd


Broses Rheoli Perfformiad

Dyma nodweddion arfer gorau mewn rheoli perfformiad:

 • ymrwymiad i gyrhaeddiad a lles disgyblion;

 • gwerthfawrogi'r rôl hanfodol sydd gan benaethiaid;

 • ymrwymiad i berfformiad a lles staff;

 • ymddiriedaeth rhwng y pennaeth a'r panel arfarnu, sy'n caniatáu gwerthuso cryfderau a nodi meysydd i'w datblygu'n drwyadl;

 • annog rhannu arfer da;

 • integreiddio rheoli perfformiad yn yr ymagwedd gyffredinol at arwain a rheoli'r ysgol.


Ac yn olaf......

‘Mae rheoli perfformiad yn rhoi sylw i wneud addysgu ac arweinyddiaeth yn fwy effeithiol er lles disgyblion, athrawon ac ysgolion er lles disgyblion, athrawon ac ysgolion.’

Rheoli Perfformiad i Benaethiaid LlC 074/2012


 • Login