Egzersizdeki biyokimyasal de i iklikler
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 265

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler PowerPoint PPT Presentation


 • 237 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler. Dr. Akın Yeşilkaya. Hücreler. İntermediyer filament. Protofibril. Protofilament. Çift zincir sarmallanmış sarmal. a -Heliks. Keratin a -heliks. Çift zincirli sarmalanmış sarmal. Protofilament. Protofibril. Nukleus. Kapilerler. Miyofibriller.

Download Presentation

Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Egzersizdeki Biyokimyasal Değişiklikler

Dr. Akın Yeşilkaya


Hücreler

İntermediyer filament

Protofibril

Protofilament

Çift zincir sarmallanmış sarmal

a-Heliks


Keratin a-heliks

Çift zincirli sarmalanmış sarmal

Protofilament

Protofibril


Nukleus

Kapilerler

Miyofibriller

Kas fiberi

Kas fibril demeti

Sarkomer

Sarkoplazmik

retikulum

Miyofibril

A bandı

I bandı

Kas

Z diski

M çizgisi

I bandı

A bandı

Z diski

M çizgisi

Z diski


Karbohidrat yan zincirleri

Fosfolipid çift tabakası

Glikoprotein

Fosfolipidler

Plazma membranı

İntegral membran proteinleri

Hidrofobik bölgeler

Hidrofilik bölgeler

Periferal membran proteini

Nukleus

Sitozol


Canlı?

 • Canlı ile cansız arasındaki fark nedir?

  • Teolojik,

  • Filozofik,

  • Pozitif bilimler


Cansız

Molekül

Canlı

Kimyasal özellik

Fiziksel özellik

Ayrıcalıklı özellikler


 • Biyokimya, cansız moleküllerin canlıdaki özelliklerini, fonksiyonlarını ve nedenlerini araştırır.

 • Biyokimyacılar da canlının kimyasal yapısını kimyasal, fiziksel ve biyolojik yöntemler kullanarak araştırır.


Biyokimyanın Tarihi


Nobel Ödülü (Tıp) 1962

James Dewey Watson

Harvard University Cambridge, MA, USA

1928-

Francis Harry Compton Crick

Institute of Molecular Biology Cambridge, İngiltere

1916-2004


Canlıların özellikleri

 • Kompleks fakat mükemmel bir düzenle çalışan kimyasal bir oluşumdur.

 • Canlı yapısında bulunan her bir parça belirli bir görev üstlenmiştir.

 • Canlı sistemler çevrelerinden enerji alarak bu enerjiyi belli bir amaç için kullanmaktadır.

 • Canlılar tüm fonksiyonlarını kullanarak çoğalırlar.


Biyomolekül

 • Nedir?

 • Nelerden oluşur?


Biyolojik Moleküler Mantık

Biyomolekül

Molekül

Organel

Hücre

Atom


Yaşamın kimyasal elemanları

 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

 • Canlı organizmalarda bulunan ve bilinen kurallara ek olarak moleküller bir mantık çerçevesinde hareket eden moleküllere BİYOMOLEKÜL denir

  Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

  • Karbon (C)% 50

  • Oksijen (O)% 20

  • Hidrojen(H)% 10

  • Azot (N)% 8.5

  • Kalsiyum(Ca)% 4

  • Fosfor(P)% 2.5


Yaşamın kimyasal elemanları

 • Diğer inorganik elementler

  • Potasyum(K)% 1

  • Kükürt(S)% 0.8

  • Sodyum(Na)% 0.4

  • Klor(Cl)% 0.4

  • Magnezyum(Mg)% 0.1

  • Demir(Fe)% 0.01

  • Mangan(Mn)% 0.001

  • İyot(I)% 0.00005


BİYOMOLEKÜLLER

 • Canlıları oluştururlar

 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.

 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.

 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir


Yaşamın kimyasal elemanları

 • Karbohidratlar

 • Proteinler

 • Lipidler

 • Nükleik asitler

 • Vitaminler


Yaşamın kimyasal elemanları

 • KarbohidratlarGlukoz

 • ProteinlerAminoasitler

 • LipidlerYağ asitleri

 • Nükleik asitlerDNA, RNA

 • Vitaminler-


Bir E. coli bakterisinde

 • 3000 protein

 • 1000 nükleik asit

  molelekülü bulunur

Bir insanda

 • 100.000 protein

  molelekülü bulunur


YAŞAMIN MOLEKÜLER MANTIĞI

 • Moleküler düzenlemede basitlik ve sadelik vardır.

 • Bütün türlerin tek bir atası vardır.

 • Bir türün farklılığı sahip olduğu protein ve nükleik asitlerle sağlanır.

 • Canlılarda MAKSİMAL EKONOMİ kuralı işler


CANLILAR VE ENERJİ

 • Tüm termodinamik kanunlara uyarlar.

 • Canlılık minimal entropi demektir.

 • Canlılar bu düzeyde kalmanın faturasını çevrelerine ödetirler.

 • Enerji kaynakları güneştir

 • Kimyasal enerji kullanırlar.

 • Bu enerji tipini ATP ve benzerleri temsil eder.


SERBEST ENERJİ

Serbest enerji iş yapma yeteneği olan enerji tipidir. Sembolü G dir.

G = H - TS

formülü ile hesaplanır.


ENERJİ BAZINDA HÜCRE TİPLERİ

 • Canlı hücreler çevreden aldıkları enerji türüne göre 2’ye ayrılır.

  • 1. Fotosentetik hücreler

  • 2. Heterotrofik hücreler


Fotosentetik hücreler


ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P


CANLILARDAKİ KİMYASAL REAKSİYONLAR

 • İzobarik ve izotermik koşullarda yürür

 • Enzimlerle katalize edilir.

 • Metabolik yollar biçimindedir.

 • Maksimal ekonomi esastır.

 • Kendi kendilerini kontrol ederler.

 • Çevreden (dış dünyadan) etkilenirler


CANLILAR VE ÇOĞALMA

 • Canlı hücreler bölünerek çoğalabilirler.

 • Canlılar kendilerine benzer yeni canlılar meydana getirebilirler.

 • Çoğalma ile ilgili temel moleküller DNA ve RNA’dır.

 • Baz eşleşmesi kuralı, canlı özelliklerinin nesilden nesile değişmeden geçişini sağlar.


Kütle Birimleri:

 • 1 dalton (Da yahut D) = Bir hidrojen atomunun kütlesi

  = 1.67 X 10-24 g

  1 kDa = 1 kilo dalton =1000 dalton

 • Avogadro sayısı = 6.02 X 1023

  • 1 gram(g) = 1X 10-3 kg

  • 1 miligram(mg) = 1X 10-3 g

  • 1 mikrogram (μg) = 1X 10-6 g

  • 1 nanogram (ng) = 1 X 10-9 g

  • 1 pikogram (pg) = 1 X 10-12 g


Uzunluk Birimleri

1 milimetre (mm) = 1 x 10-3 m

1 mikrometre (μm) = 1 x 10-6 m

1 nanometre (nm) = 1 x 10-9 m

1 angstrom (Å) = 1 x 10-10 m

1 nanometre = 10 Å


Hacim Birimleri

1 mililitre (ml) = 1 x 10-3 L

= 1 cubic centimeters (cc)


Konsantrasyon birimleri

1 molar (M) = 1 mol/L = 1 mol madde/1 litre solüsyon

1 milimolar (1 mM) = 1 x 10-3 M

1 ozmol = 1 mol madde/ çözünen maddenin oluşturduğu partikül sayısı

1 ozmolar (osm) = 1 osm/L = 1 ozmol madde / 1 litre solüsyon

% 1 = 100 ml solüsyon içinde 1 g madde bulunması.

% 1 mg = 100 ml solüsyon içinde 1 mg madde bulunması.

1 parts per million (ppm) = 1 mg madde/1 litre yahut 1 kg solüsyon


 • Glukoz: 90 mg/dL (= % 90 mg)

 • 100 ml (kanda) 90 mg Glukoz

 • Molaritesi kaçtır?

  (glukozun molekül ağırlığı 180’dir)


Enerji Birimleri

1 kalori (cal) = 1 gram suyu 14.5o’den 15.5o çıkarmak için gerekli ısı miktarı.

1 cal = 4.1858 joules

1 kilokalori (kcal)= 1000 cal


Santrifügasyon ve Ultrasantrifügasyonda kullanılan birimler:

rpm: Bir santrifüjün dakikadaki tur sayısı.

RCF: Göresel santrifüj kuvveti.

S = Svedberg birimi = 1 x 10-13 saniye.

Svedberg ünitesi, kolloidal sıvıların ultrasantrifügasyon sırasındaki çöküş hızlarını ölçmek üzere kullanılır. Yüksek S değeri daha ağır bir kütleye karşılıktır, ancak S değeri ile ağırlık arasında doğrusal bir ilişki yoktur.


CANLI HÜCRELERDE YAPILANMA

 • Basitten karmaşığa doğru giden hiyerarşik bir yapılanma vardır

 • Biyomoleküllerdeki en ufak yapısal değişiklik hücrede ve sonunda ciddi bozukluklar yapar.


Hücre

 • Prokaryotik hücre

 • Ökaryotik hücre


Prokaryotik hücreler


Ökaryotik Hücre


Ayırıcı Santrifüj


Diferansiyel santrifügasyon

Doku

homojenizasyonu

Düşük hızda santrifügasyon

(1000g,10 dakika)

Süpernatantın orta hızda

santrifügasyonu

(20.000g, 20 dakika)

Süpernatantın

yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(80.000g, 1 saat)

Doku

homojenatı

Süpernatantın

çok yüksek hızdaki

santrifügasyonu

(150.000g, 3 saat)

Peletde

hücreler,

nükleus,

sitoskelet,

plazma

membranları

bulunur

Peletde

mitokondri,

lizozomlar,

peroksizomlar

bulunur

Süpernatant

çözünür protein

içerir

Peletde

Mikrozomlar

(ER fragmanları)

ve küçük

partiküller

bulunur

Peletde ribozomlar

ve büyük makromoleküller

bulunur


Su


Su


Sulu Çözeltiler


Sulu Çözeltiler


BİYOMOLEKÜLLER

 • Canlıları oluştururlar

 • C,H,O ve N’tan zengin organik yapılardır.

 • Monosakkaridler,amino asitler, yağ asitleri ve nükleotidler temel biyomoleküllerdir.

 • Bunların polimerizasyonu ile makromoleküller meydana gelir


Yaşamın kimyasal elemanları

 • Biyomoleküller: canlılığın molekülleri.

  Bir insan organizmasının atomlarının %95’ini oluştururlar.

  • Karbon (C)% 50

  • Oksijen (O)% 20

  • Hidrojen(H)% 10

  • Azot (N)% 8.5

  • Kalsiyum(Ca)% 4

  • Fosfor(P)% 2.5


Yaşamın kimyasal elemanları

 • Diğer inorganik elementler

  • Potasyum(K)% 1

  • Kükürt(S)% 0.8

  • Sodyum(Na)% 0.4

  • Klor(Cl)% 0.4

  • Magnezyum(Mg)% 0.1

  • Demir(Fe)% 0.01

  • Mangan(Mn)% 0.001

  • İyot(I)% 0.00005


Yaşamın kimyasal elemanları

 • KarbohidratlarGlukoz

 • ProteinlerAminoasitler

 • LipidlerYağ asitleri

 • Nükleik asitlerDNA, RNA

 • Vitaminler-


ATP

Enerji

Enerji

Kimyasal reaksiyon veya sentez

Besinsel kökenli

ADP+ P


Karbohidratlar


Karbohidratlar


Karbohidratlar


Karbohidratlar


Karbohidratlar


Disakkaridler


Polisakkaridler

 • Homopolisakkaritler

  • Nişasta

  • Glikojen

  • Sellüloz

  • Kitin

 • Heteropolisakkaritler

  • Heparin

  • Kondroitin sülfat

  • Kan grubu maddeleri


 • Lipidler


  Lipidler


  Lipidler: Yağ Asitleri


  Yağ Asitleri


  Yağ Asitleri


  Lipidler


  Mumlar

  • Yağ asidinin karboksil grubu ile uzun zincirli hidrokarbonik alkollerle yaptığı bileşiklerdir.


  Lipidler: Gliserolipidler


  Lipidler


  Lipidler


  Lipidler


  Lipidler:Kolesterol

  Siklopentanoperhidrofenantren halkası

  Kolesterol


  Membranlar


  Membranlar


  Membranlar


  Aminoasitler


  Aminoasitler


  Aminoasitler


  Aminoasitler


  Proteinler

  • Primer yapı (Birincil)

  • Sekonder yapı (İkincil)

  • Tersiyer yapı (Üçüncül)

  • Kuaterner (Quaterner) yapı (Dördüncül)


  Primer Yapı

  • Düz aminoasit zinciri (peptid bağı)


  Sekonder Yapı

  • Hidrojen Bağı

  • Disülfid bağı


  Tersiyer Yapı

  • Peptid bağı

  • Hidrojen bağı

  • Disülfid bağı

  • İyonik etkileşimler

  • Hidrofobik etkileşimler

  • Van der Waals bağı


  Tersiyer ve Kuterner Yapı


  Proteinlerin Fonksiyonları

  • Yapısal Proteinler

   • Kas proteinleri

   • Hücre iskeleti proteinleri

  • Fonksiyonel Proteinler

   • Enzimler

   • Hormonlar


  Membran Proteinleri

  • İntegral proteinler

  • Periferal proteinler


  Karbohidrat yan zincirleri

  Fosfolipid çift tabakası

  Glikoprotein

  Fosfolipidler

  Plazma membranı

  İntegral membran proteinleri

  Hidrofobik bölgeler

  Hidrofilik bölgeler

  Periferal membran proteini

  Nukleus

  Sitozol


  Enzimler


  Enzimler

  • Protein yapısında olup biyolojik sistemlerde kimyasal reaksiyonları hızlandıran yani katalizliyen maddelerdir.

  • Koenzim

   • Yardımcı organik moleküller

  • Kofaktör

   • Yardımcı inorganik moleküller


  Enzimler

  • Prostetik grup

  • Apoenzim

  • Holoenzim


  Enzimler

  • Mutlak özgüllük

  • Grup spesifikliği

  • Reaksiyon ve bağ spesifikliği

  • Stereokimyasal spesifiklik


  Enzimler

  • Oksidoredüktazlar

   Oksidasyon redüksiyon reaksiyonları katalizliyen enzimler.

  • Transferazlar

   Hidrojen dışında herhangi bir atom veya atom grubunu aktaran enzimler

  • Hidrolazlar

   Çeşitli bağları bir molekül su yardımıyla yıkan enzimler.

  • Liazlar

   Hidroliz dışında başka bir mekanizma ile geriye çift bağ bırakarak substratlardan grupların çıkarılmasını katalizler.

  • İzomerazlar

   Molekül içi değişiklik yaparak bir maddenin optik, geometrik veya pozisyon bakımından frklı bir izomerine dönüşmesini sağlar.

  • Ligazlar (sentetazlar)

   ATP veya ona benzer bir bileşik yardımıyla iki bileşiğin bağlanışını katalizliyen enzimlerdir.


  Enzimatik reaksiyonlarda Hızı Etkileyen Faktörler

  • Enzim Konsantrasyonu

  • Substrat Konsantrasyonu

  • Isının etkisi

  • pH’nın etkisi

  • Zamanın etkisi

  • Işık ve diğer fiziksel faktörlerin etkisi


  Enzim İnhibisyonu

  • Kompetitif inhibisyon

  • Unkompetitif inhibisyon

  • Nonkompetitif inhibisyon


  Enzim aktivitesinin Kontrolü

  • Allosterik kontrol

  • Kovalent modifikasyon ile kontrol

  • Zimojenler


  • Allosterik Kontrol

   • Son ürün inhibisyonu

    • Enzim:

     • Regülatör bölge

     • Kuaterner yapı gösterir

     • Kinetikleri farlkıdır

      Kovalent modifikasyon

      Kovalent bağın oluşması ile aktiviteleri değişir


  • Zimojenler

   • Proenzim olarak sentezlenir

   • Başka bir enzim tarafından aktif forma dönüşür

   • Tekrar proenzim yapısına geri dönemez

   • Sindirim sistemi enzimleri


  • Pepsinojen-Pepsin

  • Tripsinojen-Tripsin

  • Kimotripsinojen-Kimotripsin

  • Prokarboksipeptidaz-Karboksipeptidaz

  • Proelastaz-Elastaz


  Vitaminler


  Vitamin

  • Vücudta sentezlenemeyen ve dışardan alınması zorunlu olan organik moleküllerdir.

  • Enzimatik reaksiyonlarda kofaktör olarak görev alırlar.


  • Suda çözünen vitaminler

  • Yağda çözünen vitaminler


  Suda Çözünen Vitaminler

  • Tiamin (B1)

  • Riboflavin (B2)

  • Niasin (B3)

  • Pantotenik asit (B5)

  • Piridoksin (B6)

  • Biotin

  • Kobolamin (B12)

  • Folik asit

  • Askorbik asit (C)


  Yağda Çözünen Vitaminler

  • A Vitamini

  • D Vitamini

  • E Vitamini

  • K Vitamini


  Nükleik Asitler

  • Baz (Nükleobaz)

  • Karbohidrat (Riboz, Deoksiriboz)

  • Fosfat


  Pürinler

  Adenin

  Guanin

  Pirimidinler

  Timin

  Urasil

  Sitozin

  Nükleobaz


  Baz

  Karbohidrat

  Nükleozidler

  b-N-glikosidik bağı


  Karbohidrat


  Başlıca Nükleozidler:


  Baz

  Fosfat

  Karbohidrat

  Nükleotidler

  Fosfoester bağı

  Baz + Karbohidrat + Fosfat


  Nükleotidler


  Nükleotidler


  Nükleotidlerin İsimlendirilmesi


  cAMP


  Polinükleotidler

  5’

  +

  3’


  Polinükleotidler


  DNA

  Çap 20 Ao

  Küçük (Minör)

  Oyuk

  Tam bir dönüm

  36 Ao

  Şeker-fosfat iskeleti

  36 Ao

  Büyük (Majör)

  Oyuk

  Nitrojen baz çiftleri

  Merkez eksen


  Ribonükleik Asit (RNA)

  • Mesajcı (mRNA)

  • Taşıyıcı (tRNA)

  • Ribozamal (rRNA)


  Metabolizma


  Karbohidrat Metabolizması


  Sindirim

  • Nişasta

  • Glikojen

   • a1-4 Glikosidik bağlar

   • a1-6 Glikosidik bağlar

  • Sellüloz sindirilemez

   • Neden?

  • SukrozSukraz

  Amilaz


  Barsaklarda emilim sodyuma bağımlı olarak gerçekleşir.

  • Emilim hızları

   • Galaktoz

   • Glukoz

   • Fruktoz


  Metabolik yollar

  • Glikojenezis

  • Glikojenolizis

  • Glikolizis

  • Glukoneogenezis

  • Hekzos monofosfat Yolu

  Genesis: oluşma, doğum

  Neo: yeni, yeniden

  Lizis: erime


  Glikojen

  Glikojenez

  Glikojenoliz

  Diyet

  Glukoz

  Glikoliz

  Glikoneogenez

  Piruvat


  Glikojenez


  Glikojenoliz


  Glikojenez

  Karaciğerde

  Glikojenoliz


  Glikojenez

  Kasda


  Glikoliz (Embden Meyerhof Yolu)

  Aerobik şartlarda


  Glikoliz Reaksiyonları

  • Fosfat transfer reaksiyonları: Kinaz

  • Fosforil grubunun yer değiştirme reaksiyonları: Mutaz

  • İzomerizasyon reaksiyonları (Örneğin Aldoz-ketoz dönüşümü): İzomeraz

  • Dehidrasyon reaksiyonları: Enolaz

  • Aldoz kırılması reaksiyonları: Aldolaz


  • Aerobik Glikoliz reaksiyonlarında enerjetik:

   • İlk basamakta - 2 ATP

   • İkinci basamakta + 4 ATP

   • Toplam + 2 ATP


  Cori Döngüsü

  Karaciğer Glikojeni

  Kan Glukozu

  Laktik asit

  Kas Glikojeni


  Hekzos Monofosfat Yolu


  Mitokondri


  Lehninger, Principles of Biochemistry, 2000


  Lehninger, Principles of Biochemistry, 2000


  Mathews, Biochemistry, 1990


  Lehninger, Principles of Biochemistry, 2000


  Krebs Döngüsünün Enerjetiği

  • 1 mol Asetil CoA Krebs döngüsüne girmesi ile:


  Genel Enerjetik

  • 1 mol Glukozun Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:


  Lipid Metabolizması


  Safra Asitlerinin Miçel Oluşumundaki Yeri


  Safra Asitlerin Enterohepatik Dolaşım


  Genel Enerjetik

  • 1 mol Palmitik asidin Karbon dioksit’e parçalanmasına kadar olan Enerjetik:


  Protein Metabolizması


  Protein Metabolizması

  Üreotelik Canlı


  Vücüt

  Proteinleri

  Diyet

  Proteinleri

  Aminoasitler

  Glikoliz

  Krebs

  Döngüsü

  Amonyak (NH3)

  CO

  2

  Üre

  Glukoz

  Ketonlar


  Aminoasitlerin Katabolizması

  • Amino grubunun uzaklaştırılması

  • Karbon iskeletinin metabolik ara ürünlere dönüştürülmesi


  Aminoasit Katabolizması

  Amino grubunun uzaklaştırlması

  • Transaminasyon

  • Deaminasyon (Oksidatif)

  • Amonyağın taşınması

  • Üre döngüsü reaksiyonları


  Aminoasit Katabolizması

  5-7 g/gün aminoasit nitrojeni atılır.


  Transaminasyon

  Lizin, treonin, prolin ve hidroksiprolin transaminasyona uğrayamaz.


  Oksidatif Deaminasyon: Glutamat Dehidrojenaz

  Mitokondriyal


  Amonyağın kaynakları

  • Dokular

  • Barsak bakterileri

  • Diyetsel protein

  • GİS’de bulunan üre


  Amonyak Taşınması


  Amonyak Taşınması


  Amonyak Taşınması


  Amonyak Taşınması

  • Ekstrahepatik dokularda amonyak uzaklaştırılması glutamin ile olmaktadır.

  • Karaciğere taşınan glutamin burada üreye çevrilerek dışa atılır.

  • Kaslarda oluşan amonyum iyonları alanin üzerinden karaciğere taşınır.


  Glukoz-Alanin Döngüsü


  Aspartat-Arjininosüksinik asit

  Döngüsü


  Aminoasitlerin Yıkımı

  • Glikojenik aminoasitler

  • Ketojenik aminoasitler

  • Glikoketojenik aminoasitler


  Besinsel Essansiyel

  Valin

  Lösin

  İzolösin

  Treonin

  Metiyonin

  Lizin

  Arjinin

  Fenilalanin

  Triptofan

  Histidin

  Besinsel Nonessansiyel

  Glisin

  Alanin

  Serin

  Tirozin

  Sistein

  Aspartat

  Glutamat

  Asparajin

  Glutamin

  Prolin

  Hidroksiprolin

  Aminoasitlerin Biyosentezi


  Besinsel Nonessansiyel Aminoasitlerin Biyosentezi

  • amfibolik ara maddelerden

   • piruvat,

   • asetil CoA,

   • sitrik asit döngüsü ara bileşikleri

  • diğer aminoasitlerden

   sentezlenmektedir


  Kas Metabolizması


  Kas Tipleri

  • Tip I (yavaş kasılma)

  • Tip II A (hızlı kasılma, oksidatif)

  • Tip IIB (hızlı kasılma, glikolitik).


  Kas Tiplerin Özellikleri


  Sprinter

  • Enerji kaynağı olarak ilk 4-5 saniyelerde kreatin fosfat kullanılmakta daha sonra da anaerobik glikolizis devreye girer.

  • Elde edilen verilere göre sprint esnasında glikolizis 1000 kez artmaktadır.


  Maraton

  • Aerobik glikolizis ATP için temel kaynak olmaktadır.

  • Ana enerji kaynakları kan glukozu ve epinefrin uyarımı ile adipoz dokudaki triaçilgliserollerden serbestlenen yağ asitleridir.

  • Hepatik glikojen ise kan glukozunu yüksek tutmak üzere azalmaktadır.

  • Kas glikojeni de kaynak olmasına rağmen daha çok bir sprint esnasında daha hızlı tüketilmektedir.

  • Yapılan hesaplamalara göre kaslardaki enerjiyi kan glukozu 4 dakika, karaciğerdeki glikojen 18 dakika, kaslardaki glikojen 70 dakika ve adipoz dokudaki yağ asitleri 4000 dakikaya kadar yetmektedir.

  • Ancak kaslardaki yağ asitlerin oksidasyonu daha yavaş olmasına rağmen maratoncularda ana enerji kaynağı sırasıyla glukoz ve yağ asitleri oluşturmaktadır.


  Kas Yorgunluğu

  • Sebebi içerisinde muhtemelen laktik asit birikimi değil de proton birikimi olduğu düşünülmektedir.

  • Bu sonuca da kaslara laktik asit verilmesine rağmen yorgunluk hissedilmemesi sonucunda ulaşılmıştır.


  Protonların artması:

  • Sarkoplazmik retikulumdan Ca2+ salınımını azaltmakta,

  • Aktomiyozin ATPaz aktivitesini azaltmakta,

  • Kas kontraksiyonunda yer alan bazı enzimlerin konformasyonel yapılarını etkilemektedir.


  Karbohidrat Yüklemesi

  • Karbohidrat yüklemesi (aynı zamanda glikojenin soyulması ve boşaltma-yükleme olarak da bilinir) birçok uzun mesafe koşucuları arasında popülerdir.

  • Amacı yarış öncesi kasları mümkün olabildiği kadar glikojen ile yüklemektir.

  • Bunu gerçekleştirmek için yarıştan önce 3 gün süre ile çok düşük miktarlarda karbohidrat alarak ve koşarak glikojen depolarını boşaltmak ve yarışa 3 gün kala da oldukça çok miktarda karbohidrat yiyerek yapılır.


  Soda yüklemesi

  • Sodiyum bikarbonat alarak egzerzis esnasında oluşan protonları tamponlamak maksadıyla yapılır.

  • Sprinterlarda oluşan protonlar bu süre zarfında kas içinde kaldığında fazla etkili olmamaktadır.

  • Halbuki 800 m koşucularda kasda oluşan protonlar kan dolaşımına geçtiği için daha etkili olacaktır.

  • Uzun mesafe koşucularında da fazla bir etkisi olmayacaktır, çünkü laktat ve proton salınımı bunlarda aerobik metabolizmadan dolayı az miktarda meydana gelmektedir.


  Kan Dopingi

  • Kan dopingi, atletin kendi kanını yarıştan önce tekrar kendisine verilmesi olayıdır.

  • Numune yaklaşık olarak 5 hafta öncesinden 1 litre kadar alınarak düşük ısıda depolanır.

  • Elde edilen veriler bunun özellikle uzun mesafe koşucuları için faydalı olduğu ve performansın kullanılabilir oksijen ile sınırlı olduğunu göstermektedir.


  Kreatin Yüklenmesi

  • Kreatin, kısa sürelerde yüksek yoğunluklu performansı artırmak için oral yolla alınmaktadır. Yapılan bazı çalışmalar kas performansını pozitif yönden etkilediğini ileri sürmektedir.


  Anabolik Steroidler

  • Androstenedion, doğal bir zayıf androjendir. Daha çok kas kütlesini ve performansı artırmak için kullanılır.

  • Kullanımı ve diğer anabolik steroidler yan etkilerinden dolayı birçok sporlarda yasaklanmıştır.


 • Login