Download

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos


Advertisement
/ 20 []
Download Presentation
Comments
janelle
From:
|  
(114) |   (0) |   (0)
Views: 109 | Added:
Rate Presentation: 1 0
Description:
Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos. LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė. Teisinė bazė. Darbo kodeksas; Civilinis kodeksas; Profesinių sąjungų įstatymas. Profesinės sąjungos kaip juridinio asmens ypatumai. Viešasis juridinis asmuo; Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;
Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Profesin s s jungos esm ir funkcijos l.jpgSlide 1

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos

LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė

Teisin baz l.jpgSlide 2

Teisinė bazė

 • Darbo kodeksas;

 • Civilinis kodeksas;

 • Profesinių sąjungų įstatymas.

Profesin s s jungos kaip juridinio asmens ypatumai l.jpgSlide 3

Profesinės sąjungos kaip juridinio asmens ypatumai

 • Viešasis juridinis asmuo;

 • Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;

 • Socialinio partnerio statusas;

 • Konstitucinis profesinių sąjungų statusas.

Profesini s jung teis s l.jpgSlide 4

Profesinių sąjungų teisės

 • Organizacinės;

 • Funkcinės;

 • Išimtinės;

 • Jurisdikcinės;

 • Paritetinės;

 • Teisė dalyvauti darbdaviui priimant sprendimus;

 • Patariamosios;

 • Kontrolės ir priežiūros

Kolektyvini deryb teis i l.jpgSlide 5

Kolektyvinių derybų teisė (I)

 • TDO Konvencija Nr. 98 “Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo”

 • TDO Konvencija Nr.154 “Dėl kolektyvinių derybų skatinimo”

 • Nacionaliniai teisės aktai;

 • Kolektyvinių derybų eiga;

Deryb etapai l.jpgSlide 6

Derybų etapai

 • Prisistatymas;

 • Kolektyvinės derybos;

 • Kolektyvinės sutarties projekto suderinimas;

 • Suderinto projekto pateikimas darbuotojų susirinkimui (konferencijai) tvirtinti;

 • Kolektyvinės sutarties pasirašymas.

Prisistatymas l.jpgSlide 7

Prisistatymas

 • Pateikiamas raštu, su aiškiai suformuluotais reikalavimais;

 • Darbuotojų bei darbdavio atstovai susitaria dėl derybų pradžios bei tvarkos;

 • Nesusitarus dėl derybų pradžios, jos šaukiamos per 2 savaites nuo prisistatymo įteikimo.

Kolektyvin s derybos l.jpgSlide 8

Kolektyvinės derybos

 • Šalys paritetiniais (šalių lygybės) pagrindais sudaro komisiją;

 • Komisijos darbas protokoluojamas;

 • Derybos vedamos sąžiningai ir nevilkinamos;

 • Šalys turi teisę gauti visą su derybomis susijusią informaciją;

Kolektyvin s sutarties projekto tvirtinimas l.jpgSlide 9

Kolektyvinės sutarties projekto tvirtinimas

 • Jei darbuotojų susirinkimas (konferencija) kolektyvinės sutarties projektui pritaria, kolektyvinę sutartį pasirašo darbdavio ir darbuotojų atstovai;

Darbuotoj susirinkimas konferencija l.jpgSlide 10

SUSIRINKIMAS

Kviečiami dalyvauti visi darbuotojai;

Teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė įmonės darbuotojų.

KONFERENCIJA

Kviečiami dalyvauti delegatai;

Teisėtas, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai delegatų.

Darbuotojų susirinkimas (konferencija)

Darbuotoj susirinkimas konferencija11 l.jpgSlide 11

Darbuotojų susirinkimas (konferencija)

 • Jei nesusirenka nurodytas skaičius dalyvių, per 5 dienas kviečiamas pakartotinis darbuotojų susirinkimas arba konferencija;

 • Sprendimai priimami slaptu arba atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

Kolektyvini deryb pabaiga l.jpgSlide 12

Kolektyvinių derybų pabaiga

Kolektyvinės derybos laikomos baigtomis, kai:

- pasirašoma kolektyvinė sutartis;

- surašomas nesutarimų protokolas, kur nurodomos šalių siūlomos priemonės nesutarimams pašalinti ir derybų atnaujinimo terminas;

- viena iš šalių perduoda raštišką pranešimą, kad pasitraukia iš derybų.

Kolektyvin sutartis l.jpgSlide 13

Kolektyvinė sutartis

 • Taikoma visiems tos įmonės darbuotojams;

 • Negali prieštarauti galiojantiems teisės aktams;

 • Negali nustatyti sąlygų, bloginančių darbuotojų padėtį palyginus su ta, kurią nustato teisės aktai;

Akos kolektyvin sutartis l.jpgSlide 14

Šakos kolektyvinė sutartis

 • Pasirašo profesinių sąjungų centrinė organizacija ir darbdavių organizacija;

 • DK 50 str. 4 d. nustato, kas įtvirtinama šakos kolektyvinėje sutartyje;

 • Įsigalioja tik ją įregistravus per 20 dienų nuo pasirašymo kolektyvinių sutarčių registre, kurį tvarko SADM.

 • SADM Ministras šalių prašymu gali praplėsti jos taikymo sritį.

Darbdavi organizacij problemos l.jpgSlide 15

Darbdavių organizacijų problemos

 • Darbdavių organizacijos vengia prisiimti funkcijas ir atsakomybę darbo santykiuose;

 • Valstybės sektoriuje apskritai nėra aišku, kuri institucija atlieka darbdavio funkciją, su kuo derėtis;

Teis teikti pasi lymus darbdaviui bei valstyb s ir savivaldybi institucijoms ii l.jpgSlide 16

Teisė teikti pasiūlymus darbdaviui bei valstybės ir savivaldybių institucijoms(II)

 • Patariamosios teisės įgyvendinimas;

 • Tikslas – pasiekti darbdavio ir darbuotojų kompromisą, kuris užtikrintų darbdavio ekonominę sėkmę ir darbuotojų interesų kuo geresnį patenkinimą;

 • Konsultavimas;

 • Sutikimas atleisti profsąjungos atstovaujamojo organo narį;

 • Pasiūlymai valstybės institucijoms.

Profesini s jung teis informavim ir konsultavim iii l.jpgSlide 17

Profesinių sąjungų teisė į informavimą ir konsultavimą (III)

 • Konsultavimas:

  • Direktyva 94/45/EEB;

  • Darbo kodeksas.

 • Informavimas:

  • Informacija pateikiama darbdavio;

  • Informacija pateikiama valstybės institucijų.

Profesini s jung teis skelbti streik iv l.jpgSlide 18

Profesinių sąjungų teisė skelbti streiką (IV)

 • Teisinis reglamentavimas;

 • Pateikti pasiūlymai dėl Darbo kodekso pakeitimo;

 • Atitikimas tarptautiniams teisės aktams;

  • TDO Konvencijos;

  • Europos socialinė chartija.

Kitos profesini s jung teis s v l.jpgSlide 19

Kitos profesinių sąjungų teisės (V)

 • Teisė reikalauti panaikinti darbdavio sprendimus;

 • Teisė skųsti teismui darbdavio sprendimus;

 • Teisė vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų ir kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę;

A i u d mes l.jpgSlide 20

Ačiū už dėmesį !


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro