Profesin s s jungos esm ir funkcijos
Download
1 / 20

Profesines sajungos: esme ir funkcijos - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos. LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė. Teisinė bazė. Darbo kodeksas; Civilinis kodeksas; Profesinių sąjungų įstatymas. Profesinės sąjungos kaip juridinio asmens ypatumai. Viešasis juridinis asmuo; Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Profesines sajungos: esme ir funkcijos' - janelle


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Profesin s s jungos esm ir funkcijos l.jpg

Profesinės sąjungos: esmė ir funkcijos

LPSK teisininkė Jolanta Cinaitienė


Teisin baz l.jpg
Teisinė bazė

 • Darbo kodeksas;

 • Civilinis kodeksas;

 • Profesinių sąjungų įstatymas.


Profesin s s jungos kaip juridinio asmens ypatumai l.jpg
Profesinės sąjungos kaip juridinio asmens ypatumai

 • Viešasis juridinis asmuo;

 • Ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo;

 • Socialinio partnerio statusas;

 • Konstitucinis profesinių sąjungų statusas.


Profesini s jung teis s l.jpg
Profesinių sąjungų teisės

 • Organizacinės;

 • Funkcinės;

 • Išimtinės;

 • Jurisdikcinės;

 • Paritetinės;

 • Teisė dalyvauti darbdaviui priimant sprendimus;

 • Patariamosios;

 • Kontrolės ir priežiūros


Kolektyvini deryb teis i l.jpg
Kolektyvinių derybų teisė (I)

 • TDO Konvencija Nr. 98 “Dėl teisės jungtis į organizacijas ir vesti kolektyvines derybas principų taikymo”

 • TDO Konvencija Nr.154 “Dėl kolektyvinių derybų skatinimo”

 • Nacionaliniai teisės aktai;

 • Kolektyvinių derybų eiga;


Deryb etapai l.jpg
Derybų etapai

 • Prisistatymas;

 • Kolektyvinės derybos;

 • Kolektyvinės sutarties projekto suderinimas;

 • Suderinto projekto pateikimas darbuotojų susirinkimui (konferencijai) tvirtinti;

 • Kolektyvinės sutarties pasirašymas.


Prisistatymas l.jpg
Prisistatymas

 • Pateikiamas raštu, su aiškiai suformuluotais reikalavimais;

 • Darbuotojų bei darbdavio atstovai susitaria dėl derybų pradžios bei tvarkos;

 • Nesusitarus dėl derybų pradžios, jos šaukiamos per 2 savaites nuo prisistatymo įteikimo.


Kolektyvin s derybos l.jpg
Kolektyvinės derybos

 • Šalys paritetiniais (šalių lygybės) pagrindais sudaro komisiją;

 • Komisijos darbas protokoluojamas;

 • Derybos vedamos sąžiningai ir nevilkinamos;

 • Šalys turi teisę gauti visą su derybomis susijusią informaciją;


Kolektyvin s sutarties projekto tvirtinimas l.jpg
Kolektyvinės sutarties projekto tvirtinimas

 • Jei darbuotojų susirinkimas (konferencija) kolektyvinės sutarties projektui pritaria, kolektyvinę sutartį pasirašo darbdavio ir darbuotojų atstovai;


Darbuotoj susirinkimas konferencija l.jpg

SUSIRINKIMAS

Kviečiami dalyvauti visi darbuotojai;

Teisėtas, kai dalyvauja ne mažiau kaip pusė įmonės darbuotojų.

KONFERENCIJA

Kviečiami dalyvauti delegatai;

Teisėtas, jei dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai delegatų.

Darbuotojų susirinkimas (konferencija)


Darbuotoj susirinkimas konferencija11 l.jpg
Darbuotojų susirinkimas (konferencija)

 • Jei nesusirenka nurodytas skaičius dalyvių, per 5 dienas kviečiamas pakartotinis darbuotojų susirinkimas arba konferencija;

 • Sprendimai priimami slaptu arba atviru balsavimu dalyvaujančiųjų balsų dauguma.


Kolektyvini deryb pabaiga l.jpg
Kolektyvinių derybų pabaiga

Kolektyvinės derybos laikomos baigtomis, kai:

- pasirašoma kolektyvinė sutartis;

- surašomas nesutarimų protokolas, kur nurodomos šalių siūlomos priemonės nesutarimams pašalinti ir derybų atnaujinimo terminas;

- viena iš šalių perduoda raštišką pranešimą, kad pasitraukia iš derybų.


Kolektyvin sutartis l.jpg
Kolektyvinė sutartis

 • Taikoma visiems tos įmonės darbuotojams;

 • Negali prieštarauti galiojantiems teisės aktams;

 • Negali nustatyti sąlygų, bloginančių darbuotojų padėtį palyginus su ta, kurią nustato teisės aktai;


Akos kolektyvin sutartis l.jpg
Šakos kolektyvinė sutartis

 • Pasirašo profesinių sąjungų centrinė organizacija ir darbdavių organizacija;

 • DK 50 str. 4 d. nustato, kas įtvirtinama šakos kolektyvinėje sutartyje;

 • Įsigalioja tik ją įregistravus per 20 dienų nuo pasirašymo kolektyvinių sutarčių registre, kurį tvarko SADM.

 • SADM Ministras šalių prašymu gali praplėsti jos taikymo sritį.


Darbdavi organizacij problemos l.jpg
Darbdavių organizacijų problemos

 • Darbdavių organizacijos vengia prisiimti funkcijas ir atsakomybę darbo santykiuose;

 • Valstybės sektoriuje apskritai nėra aišku, kuri institucija atlieka darbdavio funkciją, su kuo derėtis;


Teis teikti pasi lymus darbdaviui bei valstyb s ir savivaldybi institucijoms ii l.jpg
Teisė teikti pasiūlymus darbdaviui bei valstybės ir savivaldybių institucijoms(II)

 • Patariamosios teisės įgyvendinimas;

 • Tikslas – pasiekti darbdavio ir darbuotojų kompromisą, kuris užtikrintų darbdavio ekonominę sėkmę ir darbuotojų interesų kuo geresnį patenkinimą;

 • Konsultavimas;

 • Sutikimas atleisti profsąjungos atstovaujamojo organo narį;

 • Pasiūlymai valstybės institucijoms.


Profesini s jung teis informavim ir konsultavim iii l.jpg
Profesinių sąjungų teisė į informavimą ir konsultavimą (III)

 • Konsultavimas:

  • Direktyva 94/45/EEB;

  • Darbo kodeksas.

 • Informavimas:

  • Informacija pateikiama darbdavio;

  • Informacija pateikiama valstybės institucijų.


Profesini s jung teis skelbti streik iv l.jpg
Profesinių sąjungų teisė skelbti streiką (IV) konsultavimą (III)

 • Teisinis reglamentavimas;

 • Pateikti pasiūlymai dėl Darbo kodekso pakeitimo;

 • Atitikimas tarptautiniams teisės aktams;

  • TDO Konvencijos;

  • Europos socialinė chartija.


Kitos profesini s jung teis s v l.jpg
Kitos profesinių sąjungų teisės (V) konsultavimą (III)

 • Teisė reikalauti panaikinti darbdavio sprendimus;

 • Teisė skųsti teismui darbdavio sprendimus;

 • Teisė vykdyti nevalstybinę darbo įstatymų ir kolektyvinių sutarčių laikymosi kontrolę;


A i u d mes l.jpg

Ačiū už dėmesį konsultavimą (III)!


ad