สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี
Download
1 / 47

Kanchanaburi Provincial Cooperative Auditing Office - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี. Kanchanaburi Provincial Cooperative Auditing Office. แผนที่ตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี. ไป อำเภออู่ทอง. ไป อำเภอไทรโยค. ร้านของฝาก รจนา. ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี. ถนนแสงชูโต. เข้าเมือง. ไปกรุงเทพ. สหกรณ์จังหวัด. ไป อำเภอด่านมะขามเตี้ย.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Kanchanaburi Provincial Cooperative Auditing Office' - jana-wood


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

Kanchanaburi Provincial Cooperative Auditing Office


แผนที่ตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีแผนที่ตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

ไป อำเภออู่ทอง

ไป อำเภอไทรโยค

ร้านของฝาก รจนา

ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี

ถนนแสงชูโต

เข้าเมือง

ไปกรุงเทพ

สหกรณ์จังหวัด

ไป อำเภอด่านมะขามเตี้ย

ตรวจบัญชี สหกรณ์

เกษตรจังหวัด


 • วิสัยทัศน์ (แผนที่ตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรีvision)

 • “ พัฒนาสหกรณ์ให้โปร่งใส ก้าวไกลด้วยไอที นำบัญชีสู่เกษตรกรไทย”

 • พันธกิจ

 • 1. ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

 • 2. ส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร มีการบริหารจัดการที่ดี

 • 3. พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร

 • 4. ส่งเสริมความรู้ด้านการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเป้าหมายตามโครงการพระราชดำริ


 • ยุทธศาสตร์แผนที่ตั้งสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์กาญจนบุรี

 • 1. พัฒนาประสิทธิภาพการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 • 2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของชุมชนและสถาบันเกษตรกร

 • 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร4. เพิ่มประสิทธิภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารจัดการ

 • เป้าประสงค์

 • 1. ชุมชนและสถาบันเกษตรกรสามารถขยายตัวอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

 • 2. เกษตรกรมีการพัฒนาศักยภาพทางบัญชี


หน้าที่และความรับผิดชอบหน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ จำแนกได้ดังนี้

1. งานสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

1.1 การควบคุมการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ เป็นไปตาม

มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบของ

นายทะเบียนสหกรณ์และคำแนะนำของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

1.2 ดำเนินการสอบบัญชีสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ ได้สำเร็จลุล่วงตาม

กฎหมายและเป็นไปตามความมุ่งหมายของทางราชการ และนโยบายของ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์


2.หน้าที่และความรับผิดชอบ งานเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและเกษตรกรรายบุคคล

2.1 โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย

2.2 โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

2.3 โครงการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน

2.4 โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

3. งานนิเทศอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์

4. งานกำกับดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน


5. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

5.1 ติดตั้งโปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

5.2 แนะนำการใช้โปรแกรมระบบบัญชีที่พัฒนาโดย

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

6. งานโครงการ WWR

- งานกิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสาน

- งานการรายงานเตือนภัย


7. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารงานวิชาการ

7.1 ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการบัญชี และการจัดระบบการควบคุมทางธุรกิจ

7.2 ศึกษาและวิเคราะห์ประสิทธิภาพการจัดการและควบคุมภายในของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรเพื่อประโยชน์ในด้านการศึกษาอบรมและแก้ไขการปรับปรุงการบริหารงาน

7.3 จัดให้มีข้อมูลสถิติการเงินและข้อมูลอื่น เพื่อการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และเพื่อประกอบการพิจารณาของส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4 ศึกษากรณีพิเศษเฉพาะอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกร

7.5 ศึกษาธุรกิจของสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อแก้ไขปรับปรุงระบบบัญชีให้เหมาะสม


8. งานบริหารทั่วไป งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

8.1 กำหนดแผนปฏิบัติงาน งบประมาณและรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง คำแนะนำและนโยบายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

8.2 ดำเนินการและควบคุมดูแล งานธุรการ งานสารบรรณ งานบุคคล งานสำนักงาน งานเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งานการเงินและการบัญชี งานพัสดุ งานประชาสัมพันธ์ และอื่น ๆ

8.3 จัดให้มีการฝึกอบรม และสอนงานแก่ข้าราชการในบังคับบัญชา หรือ

หน่วยงานอื่น

8.4 ร่วมมือประสานงานกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นเพื่อความสะดวก

ทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค และข้อขัดแย้งต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน

8.5 ปฏิบัติราชการอื่นตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์หรือ ส่วนราชการอื่นมอบหมาย


จังหวัดกาญจนบุรีมี งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร13 อำเภอ

8. อำเภอศรีสวัสดิ์

9. อำเภอทองผาภูมิ

10. อำเภอสังขละบุรี

11. อำเภอด่านมะขามเตี้ย

12. อำเภอห้วยกระเจา

13. อำเภอหนองปรือ

1. อำเภอเมืองกาญจนบุรี

2. อำเภอท่าม่วง

3. อำเภอท่ามะกา

4. อำเภอพนมทวน

5. อำเภอไทรโยค

6. อำเภอเลาขวัญ

7. อำเภอบ่อพลอย


ปริมาณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปริมาณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร


ปริมาณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรปริมาณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ในความรับผิดชอบ


จำนวนสหกรณ์ในพื้นที่ปริมาณสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ต้องตรวจสอบ

รวม82 สหกรณ์


จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ที่ต้องตรวจสอบ

รวม 27 กลุ่ม


สหกรณ์ที่ไม่ต้องตรวจสอบสหกรณ์ที่ไม่ต้องตรวจสอบ

จำนวน 25 สหกรณ์


กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ

จำนวน 41 กลุ่ม


จำนวนสมาชิก ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:คน


ฐานะการเงินกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบปี 2550

หน่วย:พันบาท


แหล่งเงินทุน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:พันบาท


ทางใช้ไปของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบเงินทุน ปี 2550 ของภาคเกษตร

หน่วย:พันบาท


ทางใช้ไปของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบเงินทุน ปี 2550 นอกภาคเกษตร

หน่วย:พันบาท


ทางใช้ไปของกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบเงินทุน ปี 2550 กลุ่มเกษตรกร

หน่วย:พันบาท


การดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:พันบาท


การดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50 (ต่อ)

 • สหกรณ์ภาคเกษตร

  รับฝากเงินจากสมาชิก จำนวน 44 สหกรณ์ เป็นเงิน 279,543,849.64 บาท

  ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกจำนวน 37 สหกรณ์ เป็นเงิน 468,903,834.79บาท

  จัดหาสินค้ามาจำหน่าย จำนวน 38 สหกรณ์ เป็นเงิน 299,321,013.35บาท

  รวบรวมผลผลิตจำนวน 14 สหกรณ์ เป็นเงิน 521,947,226.80 บาท

  ให้บริการส่งเสริมการเกษตรจำนวน 14 สหกรณ์ เป็นเงิน 2,161,398.50บาท


การดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50 (ต่อ)

 • สหกรณ์นอกภาคเกษตร

  รับฝากเงินจากสมาชิกจำนวน 11 สหกรณ์ เป็นเงิน 14,705,189.78 บาท

  ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกจำนวน 18 สหกรณ์ เป็นเงิน 243,370,480.00 บาท

  จัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำนวน 6 สหกรณ์ เป็นเงิน 30,907,092.47บาท

  ให้บริการส่งเสริมการเกษตร จำนวน 4 สหกรณ์ เป็นเงิน 796,890.00บาท


การดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50 (ต่อ)

 • กลุ่มเกษตรกร

  รับฝากเงินจากสมาชิกจำนวน 3กลุ่ม เป็นเงิน 192,985.00 บาท

  ให้เงินกู้ยืมแก่สมาชิกจำนวน 10 กลุ่มเป็นเงิน 1,544,460.71บาท

  จัดหาสินค้ามาจำหน่ายจำนวน 16 กลุ่ม เป็นเงิน 8,687,494.00บาท

  รวบรวมผลผลิตจำนวน 2 กลุ่มเป็นเงิน 648,325.00บาท

  ให้บริการส่งเสริมการเกษตรจำนวน 1 กลุ่มเป็นเงิน 153,420.00 บาท


การใช้เงินทุน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:พันบาท


การใช้เงินทุน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:พันบาท


การใช้เงินทุน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:พันบาท


ผลการดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50

หน่วย:พันบาท


ผลการดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50 (ต่อ)

ภาคเกษตร

มีผลกำไร จำนวน 39 สหกรณ์ เป็นเงิน25,408,084.64 บาท

มีผลขาดทุน จำนวน 16 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,904,720.53 บาท

นอกภาคเกษตร

มีผลกำไร จำนวน 19สหกรณ์ เป็นเงิน 21,498,504.72 บาท

มีผลขาดทุน จำนวน 2 สหกรณ์ เป็นเงิน 1,202,475.15 บาท


ผลการดำเนินงาน ปี 25กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ต้องตรวจสอบ50 (ต่อ)

กลุ่มเกษตรกร

มีผลกำไร จำนวน 19 กลุ่ม เป็นเงิน 512,309.55 บาท

มีผลขาดทุน จำนวน 5 กลุ่ม เป็นเงิน 137,795.57 บาท


การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในเฉพาะสหกรณ์ที่มีการดำเนินธุรกิจ


สรุปผลการการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในปฏิบัติงานประจำปี 2550


1การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. งานตรวจสอบบัญชี

สอบบัญชีประจำปี

สหกรณ์

- ภาคการเกษตร 59 สหกรณ์

- นอกภาคเกษตร 23 สหกรณ์

รวม 82 สหกรณ์กลุ่มเกษตรกร

- ปกติ 26 กลุ่ม

- ตกค้าง 1 กลุ่ม รวม 27 กลุ่ม


2. การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในโครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย

ผลการปฏิบัติงาน 6,900ราย

3. โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่

ผลการปฏิบัติงาน 4ตำบล

4.โครงการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน

ผลการปฏิบัติงาน 4 แห่ง


5การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. งานนิเทศอบรมให้ความรู้แก่สหกรณ์

ผลการปฏิบัติงาน 9 สหกรณ์

ผลการปฏิบัติงาน 9 กลุ่ม

6. งานกำกับดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน

ผลการปฏิบัติงาน 6 สหกรณ์

7. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผลการติดตั้ง 25 สหกรณ์

ผลการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ 14สหกรณ์


8การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. โครงการ WWR

ผลการปฏิบัติงานกิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสาน 4สหกรณ์

ผลการปฏิบัติงานการรายงานเตือนภัย 4 สหกรณ์


สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน

- สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจดทะเบียนจัดตั้งแล้วไม่เริ่มดำเนินธุรกิจ

- สหกรณ์ขนาดเล็กและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจน้อย ไม่สามารถจัดจ้างพนักงาน

จัดทำบัญชีได้จึงไม่สามารถจัดทำงบการเงินให้ตรวจสอบได้

- คณะกรรมการขาดความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

- สหกรณ์ขาดระบบการควบคุมภายในที่ดี ทั้งด้านการจัดระบบงานและด้านการบริหารงาน

แนวทางแก้ไขปัญหา

- ติดต่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาจัดตั้ง สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ที่มีความพร้อมส่งเสริมให้สหกรณ์และกลุ่มเกสรกรมีการบริหารจัดการที่โปร่งใส

ระบบการควบคุมภายในที่ดี

- เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และเข้าร่วมประชุมใหญ่ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเป็น

แนวทางในการบริหารงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

- ให้การศึกษาอบรมแก่ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชี


แผนปฏิบัติงานการจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายในประจำปี 2551


1การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. งานตรวจสอบบัญชี

สอบบัญชีประจำปี

สหกรณ์

- ภาคการเกษตร 58 สหกรณ์

- นอกภาคเกษตร 24 สหกรณ์

รวม 82 สหกรณ์

กลุ่มเกษตรกร28 กลุ่ม

- ปกติ 27 กลุ่ม

- ตกค้าง 1 กลุ่ม


2การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทย

เป้าหมาย 9,992ราย

3. โครงการพัฒนาการทำบัญชีต่อเนื่องในกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน

เป้าหมาย 4โรงเรียน


4การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. โครงการคลินิกเกษตรกรเคลื่อนที่ เป้าหมาย 4ตำบล

5. โครงการพัฒนาการบัญชีวิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย 4 แห่ง

6. งานนิเทศอบรมให้ความรู้สหกรณ์

เป้าหมาย 6 สหกรณ์

เป้าหมาย 6 กลุ่ม


7การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. งานกำกับดูแลสหกรณ์ภาคเอกชน

เป้าหมาย 7 สหกรณ์

8. งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กำกับแนะนำ 25 สหกรณ์

เป้าหมายการใช้โปรแกรมช่วยตรวจสอบ 13สหกรณ์


9การจัดชั้นคุณภาพการควบคุมภายใน. โครงการ WWR

เป้าหมายกิจกรรมสัมพันธ์ 3 ประสาน 4 สหกรณ์

เป้าหมายการรายงานเตือนภัย 4 สหกรณ์


ad