Komentar
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 47

Komentar PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Komentar. Kalkulator. Prireditev. Kompleksna števila 1. Kompleksna 2. Nizi 1. Nizi 2. Zlivanje nizov. Nizi izpis. Zlivanje nizov. Nizi izpis 2. Dolžina nizov. Spremenljivke. Spreminjanje elementov. Dolžina nizov. Prvi program - fibonacci. Večkratno prirejanje. Bližnjice operatorji.

Download Presentation

Komentar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Komentar


Kalkulator


Prireditev


Kompleksna števila 1


Kompleksna 2


Nizi 1


Nizi 2


Zlivanje nizov


Nizi izpis


Zlivanje nizov


Nizi izpis 2


Dolžina nizov


Spremenljivke


Spreminjanje elementov


Dolžina nizov


Prvi program - fibonacci


Večkratno prirejanje


Bližnjice operatorji


Aritmetični operatorji


Logični operatorji


Program

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše njun produkt

 • Program najprej napišemo

  File>New

  a=input()

  b=input()

  print a*b

 • Shranimo

  File>Save

 • Poženemo

  File>Run


Linearni program

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše njun produkt

a=input("Prvo število:")

b=input("Drugo število:")

print a*b


Linearni program

Izdelaj program, ki prebere vrednost števila A in izpiše njegovo obratno vrednost največ na dve decimalni mesti natančno.

a=input(“Vpiši število:”)

b=100/a

print (b/100.0)


Linearni program

Izdelaj program, ki s pomočjo funkcije sum(seznam), funkcija izračuna vsoto elementov seznama v oklepaju, izpiše vsoto naravnih števil do prebranega števila.

a=input("Vnesi zadnje število:")

print sum(range(1,a+1))


IF in WHILE


While stavek

j = 1

while j <= 12:

print "%d x 12 = %d" % (j, j*12)

j = j + 1


IF stavek


Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere število, in izpiše, ali je vpisano število pozitivno ali negativno (manjše od 0).

 • a=input("vnesi število: ")

 • if a<0:

 • print("Število je negativno.")

 • else:

 • print ("Število je pozitivno")


Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere dve števili in izpiše, katero število je večje oziroma, če sta enaki, da sta enaki.

a=input(‘vnesi prvo število: ')

b=input(‘vnesi drugo število: ')

if a>b:

print('1. je večje.')

elif b>a:

print('2. je večje.')

else:

print (‘števili sta enaki')


Vejišče – stavek if

Izdelaj program, ki prebere nek znak in izpiše, ali je prebrani znak velika črka, mala črka ali pa ni črka angleške abecede.

c=input(“Vpiši nek znak:”)

if “a“ <= c <= “z“:

print c+” je mala črka”

elif “A“ <= c <= “Z“:

print c+“ je velika črka“

else:

print c+ “ ni črka“


FOR stavek - teorija


For primeri


For primeri

for i in range(1,13):

print "%d x 12 = %d" % (i, i*12)

for c in 'word': print c # izpis po črkah

for word in ('one','word', 'after', 'another'): print word


Še for

myList = [1,2,3,4]

for index in range(len(myList)):

myList[index] += 1

print myList


Zanka – stavek for

Kaj izpiše program?

a=input("Vpiši število:")

for n in range(2, a):

for x in range(2, n):

if n % x == 0:

print n, “je”, x, ”x”, n/x

break

else:

print n, ”je praštevilo”


Zanka – stavek for

Dan je seznam ["Janez","Božidar","Andrej"]. Izdelaj program, ki izpiše elemente seznama po abecedi in število znakov v posameznem elementu.

a=["Janez","Božidar","Andrej"]

a.sort()

for x in a:

print x, len(x)


Zanka – stavek for

Izdelaj program, ki prebere število in izpiše vse kvadrate naravnih števil do prebranega števila.

a =input("Vpiši število:")

for x in range(1,a+1):

print x*x


Moduli

 • Modul je podprogram, ki ga vključimo v glavni program.

 • Lahko ga izdelamo sami ali pa uporabimo standardne module

  math – matematične funkcije

  datetime – datumske funkcije

  winsound – delo z zvoki in glasbo

  Tkinter - risanje


Uporaba modulov

Izdelaj program, ki prebere število in izpiše njegov kvadratni koren.

from math import sqrt

a = input("Vpiši število:")

print sqrt(a)

from math import *

a = input("Vpiši število:")

print math.sqrt(a)


Risanje

 • Risbo izdelamo v Pythonu takole:

  • uvozimo Tkinter modul

  • določimo glavni gradnik (okno)

  • določimo risalno površino (canvas)

  • z metodo pack uvrstimo risalno površino v glavni gradnik

  • narišemo risbo

  • postavimo risalno površino na vrh glavnega gradnika

  • z metodo mainloop() narišemo glavni gradnik na zaslonu


Risanje

from Tkinter import *

root = Tk()

root.title(“Prazno okno")

# naredimo 500 x 400 pixlovveliko risalno površino

can = Canvas(root, width = 500, height = 400, \

background = "white")

# uvrstimo jo na vrh

can.pack(side = TOP)

# narišemo na zaslon

root.mainloop()


Risanje

Narišimo črto

 • from Tkinter import *

 • root = Tk()

 • root.title(“Linija")

 • can = Canvas(root, width = 500, height = 400, background = "white")

 • can.create_line(200,100,300,200, width = 5, fill = "green")

 • can.pack(side = TOP)

 • root.mainloop()


Risanje

Narišimo več črt

from Tkinter import *

root = Tk()

root.title(“Linije")

can = Canvas(root, width = 500, height = 400, background = "white")

for a in range(200,300):

can.create_line(a,100,300,200, width = 5, fill = "green")

can.create_line(200,100,300,a, width = 5, fill = "red")

can.create_line(400-a,200,500,a, width = 5, fill = "blue")

can.pack(side = TOP)

root.mainloop()


Risanje

lok

create_arc(100, 200, 250, 350, start = 0, extent = 180, fill = “red“, style=“arc”, width=3)

poligon

create_polygon (100, 200, 250, 350, 300,250,width=3, fill = “red")


Kaj izpiše program.

a=input("a= ")

b=input("b= ")

while a != 0:

a, b = b%a, a

print b


Print raw_input(“Nekaj napisano: ")

resp = raw_input("What's your name? ")

 • Natisnemo, kar smo ujeli:

  print "Hi, %s, nice to meet you" % resp

Olajša izpis


Tipi

multiplier = input(“večkratniki? Izberi število ")

for j in range(1,13):

print "%d x %d = %d" % (j, multiplier, j * multiplier)

multiplier = int(raw_input(" večkratniki? Izberi število "))

for j in range(1,13):

print "%d x %d = %d" % (j, multiplier, j * multiplier)


 • Login