Karangan berdasarkan bahan ransangan
Download
1 / 15

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN. Para pelajar yang dikasihi ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentationdownload

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Karangan berdasarkan bahan ransangan

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN


Karangan berdasarkan bahan ransangan

 • Para pelajar yang dikasihi,

 • Sediakanlahpayungsebelumhujan! Denganerti kata lain, jikaparapelajarmengidamkan A+ untuk BMSPM, makapersiapan yang awaluntukmenempuhpeperiksaanmestidimulakandarisekarangjugalantaran “masaituemas”.

 • Berdasarkanpengalamansaya, calon-calon SPM bukansahajajahiltentangteknikmengarangkarangan yang mantapbahkanmembuangmasasemasamengarang. Hal inidemikiankeranaandatidakdidedahkandenganteknik-teknikmengarang yang efektif.

 • Seperkaralagi, janganlahmenjadihambakepadahawanafsukerana “ikuthatimati, ikut rasa binasa”!. Para pemeriksatidakmenghargaikarangan yang menggunakanbahasa yang berbunga-bungamahupunkosa kata yang ‘bombastik’. Amalkanlahkesederhanaan!


Karangan berdasarkan bahan ransangan

 • GRED CEMERLANG (26 – 30 markah)

 • Isi karanganmenepatitemabahanrangsangan;

 • Bahasagramatisdarisegi kata danayat;

 • Penggunaantandabaca yang betuldantepat;

 • EjaanmengikutSistemEjaan Rumi Baru;

 • Penggunaankosa kata yang luasdantepat.

 • Wacananyalengkap;

 • Unsurbahasa yang digunakanbervariasidanmenggunakanungkapan yang menarik; dan

 • Idea yang relevandengantemabahanrangsangandanndihuraikandenganjelasdanmatang.


Karangan berdasarkan bahan ransangan

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

 • Isi karanganmenepatitemabahanrangsangan;

 • Bahasagramatisdarisegi kata danayat;

 • Penggunaantandabaca yang betuldantepat;

 • EjaanmengikutSistemEjaan Rumi Baru;

 • Penggunaankosa kata yang luasdantepat.

 • Wacananyalengkap;

 • Unsurbahasa yang digunakanbervariasidanmenggunakanungkapan yang menarik; dan

 • Idea yang relevandengantemabahanrangsangandanndihuraikandenganjelasdanmatang.


Karangan berdasarkan bahan ransangan

 • Strategipertamadalampenulisankaranganialahpentafsiranbahanrangsangan, yakni kata kunci, tajukkarangan, fokus/skopkarangan, dankepanjangankarangan.

 • Strategikeduaialahmenulisintroduksi/pendahuluan yang mantap. Pendahuluanperlumempunyai 3 elemen: ayatrangsangan, iaituayat yang mengungkapkantajukkarangan; ayathuraian, iaituayat yang menghuraikantajukkarangan; danayatarahan, iaituayat yang menyatakanfokus/skopkarangan.


Mentafsirkan bahan ransangan

MENTAFSIRKAN BAHAN RANSANGAN

KATA KUNCI: HURAIKAN PENDAPAT ANDA

TAJUK: GAYA HIDUP SIHAT

FOKUS: KEPENTINGAN

PANJANG: 200 – 250 PATAH PERKATAAN


1 pengenalan

1.PENGENALAN

AYAT RANSANGAN : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT MERUPAKAN SUATU BUDAYA YANG SIHAT

AYAT HURAIAN: AMALAN INI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN HIDUP

AYAT ARAHAN : TERDAPAT BEBERAPA LANGKAH UNTUK MENGAMALKAN GAYA HIDUP SIHAT

Dalampembinaanapa-apajuajenispendahuluan, ketiga-tigajenisayat – AyatRangsangan (AR), AyatHuraian (AH), danAyatArahan (AA) menjadisatukelaziman/kemestian.


Contoh

CONTOH

(AR) Amalangayahidupsihat,tidakdapatdisangkal,merupakansuatubudaya yang sihat.(AH) Hal inidemikiankeranaamalaninimenjaminkesihatandankesejahteraanhidup,terutamanyadalamkehidupankitayang penuhcabarandantekanan.(AA)Demi menanganikehidupankitaini, beberapalangkahkearahgayahidupsihatperlukitaamalkansecarakonsisitemdanbukannyasecarabermusimatauhangat-hangattahiayam.


Karangan berdasarkan bahan ransangan

 • Strategiketigaialahpembinaanperengganisi yang efektifdankreatif. Terdapat 3 jenisperengganisi- deduktif, induktif, dandeduktif-induktif.

 • Lazimnya, perengganisijenisdeduktiflah yang dimanfaatkankeranamudahdanefektif, yakni:

  Deduktif = Idea + Huraian + Contoh + Kesimpulan

 • Dengan kata lain, binaanperengganisiiniterdiridaripada 4 jenisayat, yakniayattopik/judul(menyatakan idea/isi) + ayathuraian (menghuraikan idea) + ayatcontoh(menyatakancontoh/bukti) + ayatpenyimpul(membuatkesimpulan).


Karangan berdasarkan bahan ransangan

ISI

 • AYAT TOPIK : Antaranyapemakanan yang sihat

 • AYAT HURAIAN : Pengamalan diet yang seimbangMembantukitahidupdalamkeadaan yang sihat

 • AYAT CONTOH : Makanan yang berkhasiatdiutamakan

 • AYAT PENYIMPUL :Kita hendaklahmengambilmakananberdasarkanpanduanpiramidmakanan


Contoh1

CONTOH

(AT) Antaragayahidupsihattermasuklahpengamalanpemakanan yang sihatsetiaphari. (AH) Pengamalandiet yandseimbangmembantukitahidupdalamkeadaan yang sihat. (AC) Misalnya,makananyang kaya dengankarbohidrat,proten,vitamindanserathendaklahdiperbanyakkanmanakalamakanan yang berminyak,masindanmanishendaklahdikurangkan. (AP) Pendekkata kitahendaklahmengambilmakananberdasarkanpanduanpiramidmakananyhangdisyorkanolehpakarpemakanan


Karangan berdasarkan bahan ransangan

 • KOMEN: Perengganisibukansekadarmenepatitajukdanfokuskaranganbahkangayabahasanyamudahdifahami. Hal inilah yang memenuhi ‘cita rasa’ pemeriksa, yaknimenepatiskemapemarkahan. Tegasnya, sajianinibukansahajamenyelerakanmalahmemberikankepuasankepadapemeriksa!

 • Strategikeempatdanterakhirialahpelajarperlumengakhirikarangandengansuaturumusan/ kesimpulan yang mantap. Ketikamembuatkesimpulan, usahlahterbawa-bawaolehhawanafsu yang mencemarikeseluruhankarangan.

 • Perengganpenutup/intihainiperlumempunyai 3 ciriutama, yaknikesimpulan, cadangan, danharapan. Seperkaralagi, perengganpenutupperluterdiridaripada 3 jenisayat: ayatkesimpulan (AKspn), ayatcadangan (ACdgn), danayatharapan (AHrpn).


Kesimpulan

KESIMPULAN

 • AYAT KESIMPULAN : Gaya hidupsihatmenjaminkehidupan yang sihatdancergas.

 • AYAT CADANGAN : Kita perlumengamalkangayahidup yang sihaT

 • AYAT HARAPAN : Diharapkanmenjadi modal insan yang produktifdanmenjadipemangkinkepadapencapaianwawasan 2020


Contoh2

CONTOH

 • (Aksmpn) Kesimpulannya,gayahidupsihatbukanhanyamenjaminkehidupan yang sihattetapijugamenjaminkebahagianhidup. (Acdgn) Jadi,demimemperolehikesihatan yang sempurnadanterhindardaripadapenyakitkronik.Amalangayahidupsihatharuslahdijadikan agenda utamadalamkehidupankita. (Ayhrpn) denganadanyakesihatan yang sempurna,kitaakanmenjadi modal insan yang produktifdanmenjadipemangkinkepadapencapaianwawasan 2020.


ad
 • Login