karangan berdasarkan bahan ransangan
Download
Skip this Video
Download Presentation
KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 193 Views
 • Uploaded on

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN. Para pelajar yang dikasihi ,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANSANGAN' - jakeem-mooney


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Para pelajar yang dikasihi,

 • Sediakanlahpayungsebelumhujan! Denganerti kata lain, jikaparapelajarmengidamkan A+ untuk BMSPM, makapersiapan yang awaluntukmenempuhpeperiksaanmestidimulakandarisekarangjugalantaran “masaituemas”.
 • Berdasarkanpengalamansaya, calon-calon SPM bukansahajajahiltentangteknikmengarangkarangan yang mantapbahkanmembuangmasasemasamengarang. Hal inidemikiankeranaandatidakdidedahkandenganteknik-teknikmengarang yang efektif.
 • Seperkaralagi, janganlahmenjadihambakepadahawanafsukerana “ikuthatimati, ikut rasa binasa”!. Para pemeriksatidakmenghargaikarangan yang menggunakanbahasa yang berbunga-bungamahupunkosa kata yang ‘bombastik’. Amalkanlahkesederhanaan!
slide3

GRED CEMERLANG (26 – 30 markah)

 • Isi karanganmenepatitemabahanrangsangan;
 • Bahasagramatisdarisegi kata danayat;
 • Penggunaantandabaca yang betuldantepat;
 • EjaanmengikutSistemEjaan Rumi Baru;
 • Penggunaankosa kata yang luasdantepat.
 • Wacananyalengkap;
 • Unsurbahasa yang digunakanbervariasidanmenggunakanungkapan yang menarik; dan
 • Idea yang relevandengantemabahanrangsangandanndihuraikandenganjelasdanmatang.
slide4

KARANGAN BERDASARKAN BAHAN RANGSANGAN

 • Isi karanganmenepatitemabahanrangsangan;
 • Bahasagramatisdarisegi kata danayat;
 • Penggunaantandabaca yang betuldantepat;
 • EjaanmengikutSistemEjaan Rumi Baru;
 • Penggunaankosa kata yang luasdantepat.
 • Wacananyalengkap;
 • Unsurbahasa yang digunakanbervariasidanmenggunakanungkapan yang menarik; dan
 • Idea yang relevandengantemabahanrangsangandanndihuraikandenganjelasdanmatang.
slide6

Strategipertamadalampenulisankaranganialahpentafsiranbahanrangsangan, yakni kata kunci, tajukkarangan, fokus/skopkarangan, dankepanjangankarangan.

 • Strategikeduaialahmenulisintroduksi/pendahuluan yang mantap. Pendahuluanperlumempunyai 3 elemen: ayatrangsangan, iaituayat yang mengungkapkantajukkarangan; ayathuraian, iaituayat yang menghuraikantajukkarangan; danayatarahan, iaituayat yang menyatakanfokus/skopkarangan.
mentafsirkan bahan ransangan
MENTAFSIRKAN BAHAN RANSANGAN

KATA KUNCI : HURAIKAN PENDAPAT ANDA

TAJUK : GAYA HIDUP SIHAT

FOKUS : KEPENTINGAN

PANJANG : 200 – 250 PATAH PERKATAAN

1 pengenalan
1.PENGENALAN

AYAT RANSANGAN : AMALAN GAYA HIDUP SIHAT MERUPAKAN SUATU BUDAYA YANG SIHAT

AYAT HURAIAN: AMALAN INI MENJAMIN KESIHATAN DAN KESEJAHTERAAN HIDUP

AYAT ARAHAN : TERDAPAT BEBERAPA LANGKAH UNTUK MENGAMALKAN GAYA HIDUP SIHAT

Dalampembinaanapa-apajuajenispendahuluan, ketiga-tigajenisayat – AyatRangsangan (AR), AyatHuraian (AH), danAyatArahan (AA) menjadisatukelaziman/kemestian.

contoh
CONTOH

(AR) Amalangayahidupsihat,tidakdapatdisangkal,merupakansuatubudaya yang sihat.(AH) Hal inidemikiankeranaamalaninimenjaminkesihatandankesejahteraanhidup,terutamanyadalamkehidupankitayang penuhcabarandantekanan.(AA)Demi menanganikehidupankitaini, beberapalangkahkearahgayahidupsihatperlukitaamalkansecarakonsisitemdanbukannyasecarabermusimatauhangat-hangattahiayam.

slide10

Strategiketigaialahpembinaanperengganisi yang efektifdankreatif. Terdapat 3 jenisperengganisi- deduktif, induktif, dandeduktif-induktif.

 • Lazimnya, perengganisijenisdeduktiflah yang dimanfaatkankeranamudahdanefektif, yakni:

Deduktif = Idea + Huraian + Contoh + Kesimpulan

 • Dengan kata lain, binaanperengganisiiniterdiridaripada 4 jenisayat, yakniayattopik/judul(menyatakan idea/isi) + ayathuraian (menghuraikan idea) + ayatcontoh(menyatakancontoh/bukti) + ayatpenyimpul(membuatkesimpulan).
slide11
ISI
 • AYAT TOPIK : Antaranyapemakanan yang sihat
 • AYAT HURAIAN : Pengamalan diet yang seimbangMembantukitahidupdalamkeadaan yang sihat
 • AYAT CONTOH : Makanan yang berkhasiatdiutamakan
 • AYAT PENYIMPUL :Kita hendaklahmengambilmakananberdasarkanpanduanpiramidmakanan
contoh1
CONTOH

(AT) Antaragayahidupsihattermasuklahpengamalanpemakanan yang sihatsetiaphari. (AH) Pengamalandiet yandseimbangmembantukitahidupdalamkeadaan yang sihat. (AC) Misalnya,makananyang kaya dengankarbohidrat,proten,vitamindanserathendaklahdiperbanyakkanmanakalamakanan yang berminyak,masindanmanishendaklahdikurangkan. (AP) Pendekkata kitahendaklahmengambilmakananberdasarkanpanduanpiramidmakananyhangdisyorkanolehpakarpemakanan

slide13

KOMEN: Perengganisibukansekadarmenepatitajukdanfokuskaranganbahkangayabahasanyamudahdifahami. Hal inilah yang memenuhi ‘cita rasa’ pemeriksa, yaknimenepatiskemapemarkahan. Tegasnya, sajianinibukansahajamenyelerakanmalahmemberikankepuasankepadapemeriksa!

 • Strategikeempatdanterakhirialahpelajarperlumengakhirikarangandengansuaturumusan/ kesimpulan yang mantap. Ketikamembuatkesimpulan, usahlahterbawa-bawaolehhawanafsu yang mencemarikeseluruhankarangan.
 • Perengganpenutup/intihainiperlumempunyai 3 ciriutama, yaknikesimpulan, cadangan, danharapan. Seperkaralagi, perengganpenutupperluterdiridaripada 3 jenisayat: ayatkesimpulan (AKspn), ayatcadangan (ACdgn), danayatharapan (AHrpn).
kesimpulan
KESIMPULAN
 • AYAT KESIMPULAN : Gaya hidupsihatmenjaminkehidupan yang sihatdancergas.
 • AYAT CADANGAN : Kita perlumengamalkangayahidup yang sihaT
 • AYAT HARAPAN : Diharapkanmenjadi modal insan yang produktifdanmenjadipemangkinkepadapencapaianwawasan 2020
contoh2
CONTOH
 • (Aksmpn) Kesimpulannya,gayahidupsihatbukanhanyamenjaminkehidupan yang sihattetapijugamenjaminkebahagianhidup. (Acdgn) Jadi,demimemperolehikesihatan yang sempurnadanterhindardaripadapenyakitkronik.Amalangayahidupsihatharuslahdijadikan agenda utamadalamkehidupankita. (Ayhrpn) denganadanyakesihatan yang sempurna,kitaakanmenjadi modal insan yang produktifdanmenjadipemangkinkepadapencapaianwawasan 2020.
ad