Mgr jan siostrzonek siostrzonek@fakulta cz
Download
1 / 27

Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz) - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Rodinné právo. Vztahy mezi manžely. Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz). www. sokrates.cz. Práva a povinnosti manželů Vznikají přímo ze zákona již samotným uzavřením manželství a zanikají nejpozději s jeho zánikem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Mgr. Jan Siostrzonek (siostrzonek@fakulta.cz)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Mgr jan siostrzonek siostrzonek@fakulta cz

Rodinn prvo

Vztahy mezi manely

Mgr. Jan Siostrzonek

(siostrzonek@fakulta.cz)

www.sokrates.cz


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Prva a povinnosti manel

 • Vznikaj pmo ze zkona ji samotnm uzavenm manelstv a zanikaj nejpozdji s jeho znikem

  • faktick rozchod manel a jejich oddlen it nezpsobuje znik vech prv a povinnost

  • faktickm rozchodem me bt vkon nkterch prv a povinnost zten nebo i zcela vylouen

 • Prvn prava je obsaena v

  • LPS

  • zkon o rodin

  • Obansk zkonk

 • Zkladn zsady souit mezi manely

  1) Zsada solidarity

  • Vzjemn pomoc, nikoliv ekvivalence plnn


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • Ve sfe regulace osobnch vztah se tato zsada projevuje zejmna zakotvenm

  • vzjemn pomoci,

  • spolen pe o domcnost

  • Spolen pe o rodinu a dti apod.

 • V oblasti majetkovch prv se tato zsada projevuje

  • Institutem SJM

  • Vzjemn vyivovac povinnosti manel

   2) zsada rovnosti

 • Podle l. 3 LPS maj mu a ena v manelstv rovn prva a rovn povinnosti

 • Konkrtnm projevem je 18 ZOR (mu a ena maj v manelstv rovn prva a povinnosti) a v 2 odst. 2 Ob.Z. (v ob.pr. vztazch maj astnci rovn postaven)


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

1.Osobn prva a povinnosti manel projevuje zejmna zakotvenm

 • Upraveny jsou v 18 21 ZOR

 • Lze je tdit na zkladn prva a povinnosti a dal prva a povinnosti manel

  a)Zkladn (osobn) prva a povinnosti manel

  Mu a ena maj v manelstv stejn prva a stejn povinnosti. Jsou povinni t spolu, bt si vrni, vzjemn respektovat svoji dstojnost, pomhat si, spolen peovat o dti a vytvet zdrav rodinn prosted

 • Tato povinnost je stanovena velmi obecn

 • Clem je vytvoit pedpoklady pro naplovn spoleensk, ekonomick a biologick funkce rodiny

 • Neplnn tchto povinnost nen prvem nijak sankcionovno

  • Me vak bt zohlednno pi rozhodovn o zmn statusu (rozvod) nebo pi urovn vyivovac povinnosti


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

i) povinnost t spolu projevuje zejmna zakotvenm

 • nejedn se jen o spolen bydlen, vtinou se jedn o pravidlo, ale me bt splnna podmnka spolenho bydlen, i kdy manel spolu fyzicky neij (studentsk manelstv)

 • s tzv. faktickou odlukou pot 24a a 24b ZOR

  ii) povinnost bt si vrni

 • na tto povinnosti stoj cel manelstv (monogamie)

 • nen spoleensky douc navazovn mimomanelskch vztah

 • poruen tto povinnosti bv nejastj pinou kvalifikovanho rozvratu manelstv a jeho rozvodu

  iii) povinnost vzjemn si pomhat

 • a to ve vech sfrch ivota nutno chpat co nejeji


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

iv) povinnost vytvet zdrav rodinn prosted projevuje zejmna zakotvenm

v) povinnost respektovat svoji dstojnost

 • nap. nsil v rodin

  vi) povinnost spolen peovat o dti

 • Nejedn se pouze o pi o spolen dt, ale i dt druhho manela

 • 33 ZOR - na vchov dtte se podl i manel, kter nen rodiem dtte, za pedpokladu, e s nm ije ve spolen domcnosti

  b) dal (osobn) prva a povinnosti

  i)povinnost uspokojovat poteby rodiny

 • 19 ZOR - o uspokojovn poteb rodiny jsou povinni oba manel peovat podle svch schopnost, monost a majetkovch pomr


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • Poskytovn pennch a jinch prostedk na nklady spolen domcnosti me bt zcela nebo zsti vyveno osobn p o spolenou domcnost a dti

 • Povinnost uspokojovat poteby podle svch monost a schopnost neznamen povinnost rovnm dlem tyto poteby uspokojovat

  • Mra tto povinnosti bude odpovdat

   • individulnm schopnostem a monostem manela,

   • jeho osobnm,

   • Vdlenm

   • majetkovm pomrm

   • zdravotnmu stavu apod.

 • 19 ZOR zakotvuje prvo manela obrtit se alobou na soud v ppad, e jestlie druh manel nepln zkonnou povinnost hradit nklady spolen domcnosti

 • Pojem spolen domcnost je definovn 115 Ob.Z. domcnost tvo FO, kter spolu trvale ij a spolen uhrazuj nklady na sv poteby


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • pedpokladem uplatnn prva na hradu nklad spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

  • Spolen domcnost trv

  • Jeden z manel o rodinu jako celek nebo o jej jednotliv leny a jejich poteby nedb

 • Nklady spolen domcnosti nklady na spolen bydlen len domcnosti, nklady slueb spojench s bydlenm, bn drba spolenho bydlen, nklady na pozen bnho vybaven apod.

  ii) Povinnost rozhodovat spolen o zleitostech rodiny

 • Podle 20 ZOR manel o zleitostech rodiny rozhoduj spolen

 • Pokud se vak manel nedohodnou na podstatnch vcech, rozhodne na nvrh jednoho z nich soud (nap. uren msta spolenho bydlen rodiny)


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Zkonn zastupovn mezi manely spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

 • manelm pmo ze zkona vyplv prvo se vzjemn zastupovat v bnch zleitostech

 • pedpokladem zde je, e

  • se mus jednat o zleitost jednoho z manel a ne rodiny jako celku a

  • Se mus jednat o bnou zleitost

 • v podstatnch vcech tak mus jednat kad manel sm za sebe anebo tet osob (zde prv i druh manel) udlit plnou moc

 • podle ZOR me toto zkonn zastoupen druhm manelem vi tet osob druh z manel vylouit

  • manel mus toto zstup prvo vslovn vylouit a souasn toto vylouen mus bt tet osob znmo


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Solidrn zvazky manel spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

 • podle 21 odst. 2 ZOR jednn jednoho z manel pi obstarvn bnch zleitost rodiny zavazuje oba manely spolen a nerozdln. Zde je zaloena tzv. solidrn zvaznost manel

  • nap. bn nkupy pro domcnost, drobn opravy a pravy v byt apod.

 • pokud manel jedn v jinch ne bnch zleitostech (exces = pekroen rmce bnch zleitost), a to navc bez zmocnn druhho manela, pak

  • z tohoto konu nejsou spolen a nerozdln zavzni oba manel

  • zvazek vznikne tomu z manel, kdo takto jednal

 • i zde je mon vznik solidrnch zvazk vylouit

  • vslovnm prohlenm manela vi tet osob

  • tto tet osob vylouen mus bt znmo


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

2. Manelsk majetkov prvo spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

Hlavnm institutem manelskho majetkovho prva je spolen jmn manel

Upraveno je v 143 -151 Ob.Z. (v roce 1998 nahradil bezpodlov spoluvlastnictv manel)

Spolen jmn manel tvo (pedmt SJM)

a) majetek nabyt nkterm z manel nebo jimi obma spolen za trvn manelstv s vjimkou majetku zskanho

Ddictvm,

darem,

Majetku nabytho jednm z manel za majetek nleejc do vlunho vlastnictv tohoto manela

vc, kter podle sv povahy slou osobn poteb jen jednoho z manel,

vc vydanch v rmci pedpis o restituci majetku jednoho z manel, kter ml vydanou vc ve vlastnictv ped uzavenm manelstv a nebo jemu byla vc vydna jako prvnmu nstupci pvodnho vlastnka


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

b) spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e zvazky, kter nktermu z manel nebo obma manelm spolen vznikly za trvn manelstv, s vjimkou

zvazk tkajcch se majetku, kter nle vhradn jednomu z nich,

a zvazk, jejich rozsah pesahuje mru pimenou majetkovm pomrm manel, kter pevzal jeden z nich bez souhlasu druhho

Pokud nen prokzn opak, m se za to, e majetek nabyt a zvazky vznikl za trvn manelstv tvo spolen jmn manel


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Modifikace pedmtu SJM spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

manel mohou zkonem stanoven rozsah SJM pouze modifikovat zit nebo rozit ( 143a Ob.z.)

takto lze modifikovat rozsah majetku a zvazk, kter ji tvo SJM, kter teprve vzniknou apod.

pedmtem smlouvy mezi manely mohou bt i jednotliv majetkov hodnoty

manel vak pro sv majetkov vztahy nemohou zvolit jin reim

vechny tyto dohody mus bt ve form notskho zpisu

manel se mohou vi jinm osobm dovolvat tchto smluv jen tehdy, jestlie je j obsah tto smlouvy znm

Manel mohou dle smlouvou uzavenou formou notskho zpisu vyhradit zcela nebo zsti vznik spolenho jmn manel ke dni zniku manelstv, pokud nejde o vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti

Mu a ena, kte chtj uzavt manelstv (snoubenci), mohou smlouvou uzavenou formou notskho zpisu upravit sv budouc majetkov vztahy v manelstv obdobn


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

SJM vznik uzavenm manelstv bezvjimen spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

Manel mohou smlouvou uzavenou formou notskho zpisu vyhradit zcela nebo zsti vznik spolenho jmn manel ke dni zniku manelstv, pokud nejde o vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti

Mu a ena, kte chtj uzavt manelstv (snoubenci), mohou smlouvou uzavenou formou notskho zpisu upravit sv budouc majetkov vztahy v manelstv obdobn

Po dobu manelstv SJM nevznikne SJM vznikne a ke dni zniku manelstv ke jmn, kter aktuln existuje a je teba jej vypodat

Pokud se jedn o zvazky (viz ve), pak v ppad manel se jedn o spolen zvazky a tedy vitelskou nebo dlunickou solidaritu

Jsou-li spolenmi viteli, mou plnn od dlunka poadovat spolu nebo kad zvl

Jsou-li dlunky, pln dluh spolen a nerozdln, vitel me dluh vymhat po kadm zvl nebo dohromady


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Podnikn manel spolen domcnosti jednm z manel u soudu je fakt, e

Majetek ve spolenm jmn manel nebo jeho st me jeden z manel pout k podnikn se souhlasem druhho manela

Souhlas je teba udlit pi prvnm pouit majetku ve spolenm jmn manel nebo jeho sti

K dalm prvnm konm souvisejcm s podniknm ji souhlas druhho manela nen teba

Stane-li se jeden z manel za trvn manelstv spolenkem obchodn spolenosti nebo lenem drustva, nezakld nabyt podlu, vetn akci, ani nabyt lenskch prv a povinnost len drustva, ast druhho manela na tto spolenosti nebo drustvu, s vjimkou bytovch drustev


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Na nvrh nkterho z manel soud z spolen jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

Je-li tato podnikatelsk innost po rozhodnut soudu vykonvna podnikatelem spolen nebo za pomoci manela, kter nen podnikatelem, rozdl se mezi n pjmy z podnikn v pomru stanovenm psemnou smlouvou

nebyla-li takov smlouva uzavena, rozdl se pjmy rovnm dlem


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Znik SJM jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

SJM zanik nejpozdji znikem manelstv

Vjimka prohlenm konkurzu na majetek jednoho z manel a vyslovenm trestu propadnut majetku jednoho z manel

Zanikl SJM je teba vypodat, a to

a) Dohodou

Dohoda je zkonem preferovna

Je na bvalch manelch, zda dohodou vypodaj jen nkter majetek nebo vechen majetek

Zkon m jedinou podmnku takov dohoda nesm zkrtit vitele

Zkon pedepisuje povinn psemnou formu


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

b) Rozhodnutm soudu jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

Pokud se rozveden manel nedohodnou, je teba podat nvrh na soud

Zkon zde stanov kritria kvantitativn a kvalitativn

Pedevm se vychz ze zsady, e podly obou manel na majetku patcm do SJM jsou stejn

Zvazky obou manel vznikl za trvn manelstv jsou povinni plnit rovnm dlem

Kad z manel je oprvnn poadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svho vynaloil na spolen majetek

Kad z manel je povinen nahradit, co ze spolenho majetku bylo vynaloeno na jeho ostatn majetek

Pi vypodn se pihldne pedevm k

potebm nezletilch dt,

k tomu, jak se kad z manel staral o rodinu,

k tomu, jak se zaslouil o nabyt a udren spolenho jmn

Pi uren mry piinn je teba vzt t zetel k pi o dti a k obstarvn spolen domcnosti.


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

c) Zkonn domnnka vypodn SJM jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

 • nedolo-li do t let od zniku spolenho jmn manel k jeho vypodn dohodou nebo nebyl-li do t let od jeho zniku podn nvrh na jeho vypodn rozhodnutm soudu, plat

  • ohledn movitch vc, e se manel vypodali podle stavu, v jakm kad z nich vci ze spolenho jmn manel pro potebu svou, sv rodiny a domcnosti vlun jako vlastnk uv

  • O ostatnch movitch vcech a o nemovitch vcech plat, e jsou v podlovm spoluvlastnictv a e podly obou spoluvlastnk jsou stejn

  • tot plat pimen o ostatnch majetkovch prvech, pohledvkch a zvazcch manelm spolench


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Spolen bydlen manel jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

Prvnmi dvody bydlen jsou:

 • Spolen njem bytu manely v 703 a nsl. Ob.z.

  • Vznik vdy uzavenm manelstv

 • Spolen podnjem bytu podle 719 ob.z.

 • Spolen vlastnictv domu ( 137 a 143 ob.z.)

  • Soust SJM, podlov spoluvlastnictv

 • Spolen vlastnictv bytu

  • V SJM, podlov spoluvlastnictv

 • Vcn bemena

 • Odvozen dvody bydlen

  • Zde maj pslunci rodiny odvozen prvo bydlen, nap. manel je vlunm vlastnkem bytu a RD apod.

 • Inomintn smlouvy


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • Se spolenm bydlenm manel souvis tzv. odluka jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

  • Jde o oddlen bydlen manel, zejmna v dob ped rozvodem

  • ZOR jej nezn, ale fakticky s nm pot

   • U smluvenho rozvodu v 24a ZOR odluka mus trvat nejmn 6 msc

   • Rozvod s tvrdostn klauzul v 24b ZOR manelstv nelze rozvst, ledae manel spolu neij 3 roky


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Vyivovac povinnost mezi manely jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

 • Clem tto pravy je dosaen zsadn stejn ivotn rovn obou manel

 • Samozejm zsadn podmnkou je existence manelstv

  • Neme vzniknout v tzv. nesezdanm souit

 • Zsady vyivovac povinnosti

  • Dobrovolnost plnn (navazuje na princip solidarity i vzjemn pomoci)

   • Pokud jeden z manel nepln dobrovoln, je mon se obrtit na soud

  • Vzjemnost

  • Rovnost mue a eny v manelstv

  • Vyivovac povinnost maj oba manel vi sob navzjem


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • Zsada stejn ivotn rovn jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

  • Tm se odliuje od ostatnch vyivovacch povinnost, kter vyaduj urit stupe odkzanosti vivou oprvnn osoby

  • Mezi manely vak se nezkoum odkzanost vivou, ale pouze snaha doshnout stejn ivotn rovn (tj. druh manel nemus bt odkzn vivou)

 • Vzjemn vyivovac povinnost mezi manely pedchz vyivovac povinnosti dt vi rodim

 • Tato vyivovac povinnost zsadn vznik se vznikem manelstv

  • Nen teba dnho rozhodnut soudu, kter by jednomu z manel tuto povinnost uloil


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • Pedpoklady pro vznik: jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

  a) Prvn existence manelstv

  • Vznik se vnikem manelstv a zsadn trv po celou tuto dobu, a to i v neplatnm manelstv

   b) Nestejn ivotn rove manel

  • Nevyaduje se odkzanost vivou

  • Uplatn se i tehdy, pokud manel jsou schopni sami se ivit

   c) Soulad s dobrmi mravy

  • U vech vyivovacch povinnost se uplatn obecn pravidlo obsaen v 96 odst. 2 ZOR Vivn nelze piznat, pokud by to bylo v rozporu s dobrmi mravy


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

Rozsah vyivovac povinnosti jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

 • Pi uren vivnho pihldne soud k

  • odvodnnm potebm oprvnnho

  • k schopnostem, monostem a majetkovm pomrm povinnho

   • Pi hodnocen schopnost, monost a majetkovch pomr povinnho zkoum soud, zda se povinn nevzdal bez dleitho dvodu vhodnjho zamstnn i vdlen innosti nebo majetkovho prospchu, poppad zda nepodstupuje nepimen majetkov rizika

 • Soud bude zkoumat majetkov pomry nejen vivou povinnho manela ale cel jeho domcnosti fakticita pomr

 • Bude se zabvat nejen faktickmi schopnostmi a monostmi ale i potencilnmi monostmi

 • Konkrtn vyivovac povinnost pak bude stanovena, aby hmotn a kulturn rove obou manel byla stejn


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

zen o uren vyivovac povinnosti jmn manel a na vci tvoc obvykl vybaven spolen domcnosti v ppad, e jeden z manel zskal oprvnn k podnikatelsk innosti nebo se stal neomezen rucm spolenkem obchodn spolenosti

 • Tato vyivovac povinnost vznik pmo ze zkona (ex lege) uzavenm manelstv

 • K uplatnn dochz zpravidla dobrovoln

 • Pokud nen plnna nkterm z manel dobrovoln ur jej rozsah na zklad aloby nkterho z manel soud

 • Vivn lze stanovit nejdve ode dne zahjen zen podn aloby

 • Vivn se pln v pravidelnch optujcch se dvkch

 • Znik vyivovac povinnosti

  • Tato povinnost trv po celou dobu trvn manelstv

  • Znik je zsadn spojen se znikem manelstv

 • V ppad rozvodu manelstv me bt stanovena vyivovac povinnost mezi rozvedenmi manely


Mgr jan siostrzonek siostrzonek fakulta cz

 • Rozveden manel, kter nen schopen sm se ivit, me dat od bvalho manela, aby mu pispval na pimenou vivu podle svch schopnost, monost a majetkovch pomr

  • Nedohodnou-li se, rozhodne soud o vivnm na nvrh nkterho z nich

  • Tato povinnost pedchz vyivovac povinnosti dt vi rodim

 • Soud me rozvedenmu manelovi, kter se poruenm manelskch povinnost na rozvratu manelstv pevn nepodlel a ktermu byla rozvodem zpsobena zvan jma, piznat proti jeho bvalmu manelovi vivn ve stejnm rozsahu, jako je vyivovac povinnost mezi manely

  • Toto vivn lze piznat nejdle na dobu t let od rozvodu

 • Prvo na vivn zanikne, jestlie oprvnn manel uzave nov manelstv nebo povinn manel zeme


ad
 • Login