Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 37

Prijava državnih pomoći - Inventar PowerPoint PPT Presentation


 • 64 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project Co-funded by the European Union. Prijava državnih pomoći - Inventar. Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project Co-funded by the European Union. EU PRAVNI OSNOV.

Download Presentation

Prijava državnih pomoći - Inventar

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Prijava državnih pomoći - Inventar


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

EU PRAVNI OSNOV

 • Uredba Savjeta br. 659/1999 od 22 marta 1999 o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu člana 93 (odnosno član 88 UEZ) sada član 108 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije – TFEU

 • Uredba Savjeta br.794/2004 od 21. Aprila 2004 godine koja implamentira uredbu Savjeta o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu člana 93 (odnosno član 88 UEZ) sada član 108 TFEU-a


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

CG PRAVNI OSNOV

 • Zakon o kontroli državne pomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)

 • Uredba o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)

 • Uredba o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)

 • ČLAN 16 – Prijavljivanje državne pomoći

  • Davalac državne pomoći dužan je da, prije dodjele državne pomoći, podnese prijavu državne pomoći Komisiji

  • Podnosilac prijave može da povuče prijavu prije donošenja rješenja Komisije

  • Podnosilac prijave odgovara za istinitost i tačnost podataka navedenih u prijavi


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)

 • ČLAN 17

  • Državna pomoć prijavljuje se kao:

   • Šema državne pomoći

   • Individualna državna pomoć

  • Predlagač šeme državne pomoći dužan je da nacrt, odnosno predlog akta dostavi Komisiji, radi ocjene usklađenosti sa ovim zakonom

  • U slučaju da poslije podnošenja prijave dođe do promjene već prijavljene državne pomoći, davalac državne pomoći, odnosno predlagač šeme ili individualne državne pomoći dužan je da nastalu promjenu prijavi Komisiji

  • Prijavljena državna pomoć ne smije se dodijeliti prije donošenja rješenja Komisije o usklađenosti državne pomoći sa ovim zakonom


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)

 • ČLAN 18

  • Davalac državne pomoći dužan je da, uz prijavu, dostavi propisanu dokumentaciju

  • Davalac državne pomoći dužan je da, na zahtjev Komisije, dostavi i dodatne podatke i dokumentaciju u roku koji odredi Komisija, koji ne može biti duži od 30 dana od dana prijema zahtjeva Komisije

  • Ako davalac državne pomoći ne dostavi podatke i dokumentaciju u roku, prijava državne pomoći se smatra povučenom

  • Način i postupak podnošenja prijave državne pomoći i sadržaj dokumentacije koja se podnosi uz prijavu utvrđuje se propisom Vlade


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)

 • ČLAN 19

  • Komisija je dužna da, u roku koji ne može biti duži od 30 dana od dana podnošenja uredne prijave državne pomoći, donese rješenje o usklađenosti državne pomoći sa ovim zakonom

  • Kada Komisija utvrdi da se prijavljena državna pomoć ne smatra državnom pomoći, donosi zaključak koji dostavlja podnosiocu prijave

  • Kada Komisija utvrdi da je prijavljena državna pomoć u skladu sa ovim zakonom dozvoljena, donosi rješenje o usklađenosti sa ovim zakonom


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Zakon o kontrolidržavnepomoći („Sl. list CG“, broj 74/09)

 • ČLAN 19

  • Ako Komisija ocijeni da prijavljena državna pomoć nije dozvoljena donijeće rješenje o neusklađenosti prijavljene državne pomoći sa ovim zakonom

  • Ako Komisija ocijeni da prijavljena državna pomoć nije u skladu sa ovim zakonom, određuje rok za usklađivanje, sa predlogom mjera

  • Ako podnosilac prijave u ostavljenom roku ne uskladi prijavljenu državnu pomoć sa ovim zakonom, Komisija donosi rješenje o neusklađenosti sa ovim zakonom


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Uredba o načinu i postupku podnošenja prijave državne pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)

 • Ovomuredbompropisuje se načinipostupakpodnošenjaprijavedržavnepomoćiisadržajpotrebnedokumentacijekoja se podnosiuzprijavu

 • Prijavazadodjeludržavnepomoćipodnosi se naObrascu 1 koji je odštampanuzovuuredbuičininjensastavnidio.

 • Uzprijavupodnosi se sljedećadokumentacija:

  • šemadržavnepomoći

  • projekat za individualnu državnu pomoć

  • finansijski iskaz sa bilansom stanja korisnika za prethodne tri godine


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI

 • EU Pravni Osnov

  • Annex III A - Uredbe Savjeta br.794/2004 od 21. Aprila 2004 godine koja implamentira uredbu Savjeta o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu člana 93 (odnosno član 88 UEZ) sada član 108 TFEU-a

 • Obrazac se dostavlja u elektronskoj formi i “hard copy”-ju


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

OBRAZAC 1 - PRIJAVA DRŽAVNE POMOĆI


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR

 • Na osnovu člana 15, Zakona o kontroli državne pomoći, Odjeljenje za pripremu državne pomoći priprema popis dodijeljene državne pomoći

 • Inventar se salje EC svake godine u Oktobru, za prethodnu godinu

 • Popis (inventar) je osnov za izradu godišnjeg izvještaja


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR

 • Sadržaj Inventara


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR

 • Sadržaj Inventara


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

INVENTAR

 • Sadržaj Inventara


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Uredba o načinu vođenja evidencije o državnoj pomoći („Sl. list CG“, broj 27/10)

 • Popis dodijeljene državne pomoći vrši se u elektronskoj formi i sadrži sljedeće podatke:

  • naziv, sjedište i matični broj podnosioca prijave

  • naziv programa

  • identifikacioni broj prijave

  • datum dostavljanja prijave Komisiji

  • pravni osnov za dodjelu državne pomoći

  • osnov za dodjelu državne pomoći (šema ili individualna državna pomoć)

  • namjena državne pomoći

  • privredna grana u kojoj posluje korisnik državne pomoći

  • vrsta državne pomoći

  • iznos koji se planira za dodjelu državne pomoći

  • trajanje državne pomoći

  • broj i datum rješenja o usklađenosti državne pomoći


NAMJENA

Transparentnost:

 • Lista šema i individualnih državnih pomoći

 • Evidencija o važećim državnim pomoćima

 • Objaviti na website

 • Primatelji mogu provjeriti


INVENTAR

 • Inventar je poseban, unaprijed propisani tabelarni oblik sa podacima o dodijeljenim državnim pomoćima.

 • Inventar se pripremi na osnovi dvije grupe podataka: prijavljene i dodijeljene državne pomoći

 • Tehnički se gradi sa svakim rješenjem, na osnovu izvještaja o dodijeljenim državnim pomoćima dobije konačni oblik.


UVAŽAVANJE POSTUPKA

 • Prijava državne pomoći – obrazac

 • Uvažavanje propisanoga obrasca

 • Neuvažavanje: dopisi, sastanci – zakašnjenje u postupku


Accession to Internal Market (Components I and II) – AIM Project

Co-funded by the European Union

Hvala na pažnji!

Kontakt: Šefika Kurtagić

81000 Podgorica , Crna Gora

Tel:    020215 005


 • Login