Henkil kohtainen apu ja ty nantaja tuula poikonen vammaisty n johtaja
Download
1 / 13

Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja - PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Uploaded on

Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja. Perhe- ja sosiaalipalvelut Vammaistyö

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Henkilökohtainen apu ja työnantaja Tuula Poikonen Vammaistyön johtaja' - jael-warner


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Henkil kohtainen apu ja ty nantaja tuula poikonen vammaisty n johtaja

Henkilökohtainen apu ja työnantaja

Tuula Poikonen

Vammaistyön johtaja


Perhe- ja sosiaalipalvelut

Vammaistyö

henkilökohtaista apua saaneita asiakkaita vuonna 2013 yhteensä 1870, joista työnantajina toimii n. 900, (ostopalveluna henkilökohtaista apua saa n.900 asiakasta ja palveluseteliä käyttää 240 asiakasta)

n. 90% osalta työnantajina toimivista sovelletaan Sosiaali-ja terveysviraston pysy-ohjetta henkilökohtaisesta avusta


vammaisen ja avustajansa välinen työsopimus perustuu sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen vaikeavammaisen henkilön avun kokonaistuntimäärästä

koskee henkilökohtaisia avustajia tilanteessa jossa vaikeavammainen henkilö toimii itse avustajan työnantajana ja on oikeutettu henkilökohtaiseen apuun VpL:n perusteella

Maksuapulaisjärjestelmä = kaupunki huolehtii vaikeavammaisen puolesta henkilökohtaisen avustajan palkanmaksusta vammaisen työnantajan ilmoittamien tietojen perusteella

yksityinen työsuhde, johon ei sovelleta kunnallisen työehtosopimuksen määräyksiä

työsuhdetta määrittää yleinen työlainsäädäntö kuten työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki ja laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä


Avustajan etsiminen sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen vaikeavammaisen henkilön avun kokonaistuntimäärästä

avustaja palkataan pääsääntöisesti perheen ulkopuolelta

itsenäisesti esim. työvoimatoimiston työnvälityksestä. Työnantaja voi olla myös yhteydessä oppilaitoksiin tai ilmoittaa avustajatarpeestaan lehdissä

avustajakeskus Sentteri, josta saa myös ohjausta, koulutusta ja opastusta avustajan rekrytointiin ja perehdytykseen sekä avustajille ohjausta avustamiseen ja työntekijänä toimimiseen


Työsopimuksen sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen vaikeavammaisen henkilön avun kokonaistuntimäärästä tekeminen

työsopimusta tehdään kirjallisesti kolme samanlaista kappaletta, yksi avustajalle, yksi avustettavalle ja yksi palkanlaskentaan. Riittävän kattava ja selkeä kirjallinen työsopimus ehkäisee ristiriitojen ja ongelmatilanteiden syntymistä

Sosiaali- ja terveysvirastolla on valmis työsopimuspohja ja opas työnantajille

Työsopimuksen osapuolina on työnantaja (vaikeavammainen henkilö tai hänen edunvalvojansa tai huoltajansa) ja työntekijä (henkilökohtainen avustaja)


Ty sopimuksen tulee sis lt v hint n seuraavat tiedot

Työsopimuksen tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot:

työsopimuksen kesto ja koeaika

työtehtävien määrittely ja työn suorituspaikka

päivittäinen ja viikottainen (tai kuukausittainen) työaika

palkan määrä ja määräytymisperusteet (tuntipalkka vai kuukausipalkka, mahdolliset vuorotyölisät)

irtisanomisaika ja sen määräytyminen

sekä mikäli avustettava on alaikäinen, rikosrekisteriote


Vakuutusten ottaminen ja vastuu vahinkotilanteissa

Vakuutusten ottaminen ja vastuu vahinkotilanteissa tiedot:

pakolliset vakuutukset: työeläkevakuutus, sairasvakuutus, tapaturmavakuutus ja työttömyysvakuutus. Kaupunki huolehtii työeläke- ja sairasvakuutuksen ottamisesta ja maksamisesta

-tapaturmavakuutus: työnantajana toimiva vaikeavammainen

ottaa haluamastaan yhtiöstä. Korvataan kuittia vastaan

jälkikäteen

-työttömyysvakuutusrahasto

vapaaehtoiset vakuutukset. Kaupunki ei korvaa työnantajan toimivalle vaikeavammaiselle vapaaehtoisista vakuutuksista aiheutuneita kuluja

vastuu vahinkotilanteissa

työnantaja/työntekijä


Ty terveyshuolto

Työterveyshuolto tiedot:

työnantajan tulee järjestää lakisääteinen työterveyshuolto pitkäaikaisesti palkatulle avustajalle

lakisääteinen työterveyshuolto: työhöntulotarkastus, määräaikaistarkastukset, työpaikkaselvitykset sekä työtapaturmien ehkäisyyn liittyvä neuvonta

Vantaan työterveys liikelaitos: toimipisteitä eri puolella Helsinkiä

sopimus työterveyshuollosta ja kustannusten korvaaminen: Kela korvaa 50% ja Sosiaali- ja terveysvirasto 50%


Palkan maksu

Palkan maksu tiedot:

palkan maksuun tarvittavat tositteet: sosiaalityöntekijän tekemä päätös, kopio työsopimuksesta sekä avustajan verokortti

kuukausipalkka ja tuntipalkka, säännöllistä työaikaa tekevät saavat palkan kuukausipalkkana, samana palkanmaksupäivänä ja mahdolliset vuorotyökorvaukset jälkikäteen erillisen työtunti-ilmoituksen perusteella

tuntipalkkainen työntekijä saa koko palkan jälkikäteen erillisen työtunti-ilmoituksen perusteella

työaikakorvaukset

työkokemuslisät: palkanlaskenta laskee >sosiaalityöntekijä tekee päätöksen


Ty aikaa sek ylim r isi kuluja koskevia s nt j

Työaikaa sekä ylimääräisiä kuluja koskevia sääntöjä

sovelletaan työaikalakia, paitsi perheenjäseniin

yhden avustajan säännöllinen työaika voi olla enintään 40 t/vk

jaksotyö

avustus poikkeustilanteissa

ylimääräisissä avustustunneissa, yhteys sosiaalityöntekijään

ylimääräisten kulujen korvaaminen


Avustajan lomat ja sijaistukset

Avustajan lomat ja sääntöjäsijaistukset

vuosilomalaki

vuosiloma

lomakorvaus

sijaisten palkkaaminen, yhteys palkkoihin

sairaslomat, aina yli 3 päivän pituisesta työkyvyttömyydestä lääkärintodistus työnantajalle

äitiys- isyys- ja vanhempainvapaa sekä hoitovapaat korvaa Kela


Ty suhteen keskeytykset ja p ttyminen

Työsuhteen keskeytykset ja päättyminen sääntöjä

lomautus, mikäli vaikeavammainen työnantaja on laitoskuntoutuksessa tai pitkäaikaisessa sairaalahoidossa ei hänellä ole oikeutta henkilökohtaiseen apuun ja avustaja joudutaan lomauttamaan. Mikäli työnantaja sairastuu äkillisesti eikä lomautusta voida ennakoida on työntekijä oikeutettu peruspalkkaan 14 vuorokauden osalta

työsuhteen lopettaminen, irtisanomisajat, perusteet, purkamismenettely. Mikäli työnantaja kuolee tulee työntekijän ilmoittaa työnantajan kuolemasta viipymättä palkanlaskentaan

Työtodistus. Työnantajan on annettava työntekijälle työtodistus. Työtodistuksesta tulee ilmetä työsuhteen kestoaika ja työtehtävien laatu


Ty nantajien neuvonta ja ohjaus

Työnantajien neuvonta ja ohjaus sääntöjä

Sentteri neuvoo työnantajuuteen liittyvissä kysymyksissä

henkilökohtaisen avun kysymyksissä: lisätunnit, poikkeusjärjestelyt, muutokset päätökseen aina yhteys päätöksen tehneeseen sosiaalityöntekijään

palkanmaksuun liittyvissä kysymyksissä yhteys taloushallintopalvelujen palkkasihteereihin

vakuutusasioissa yhteys Työttömyysvakuutusrahastoon tai vakuutuksen myöntäneeseen vakuutusyhtiöön

työsuhteisiin ja työsopimusten noudattamista koskeviin kysymyksiin vastaa Etelä-Suomen aluehallintovirasto

eri järjestöillä myös työnantajaoppaita ja neuvontaa.Heta-liittoon kuuluville työnantajille on omat neuvontapalvelut


ad