Modersmål - PowerPoint PPT Presentation

Modersm l
Download
1 / 21

 • 267 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Modersmål. idag och imorgon. Karlstad 16 juni 2011 mats.wennerholm@skolverket.se. Skollag. Förskola, Förskoleklass - Skollag   Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola och förskoleklass Läs mer om den nya skollagen på Skolverkets webb. 8 kap. Förskolan

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Modersmål

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Modersm l

Modersmål

idag och imorgon

Karlstad 16 juni 2011mats.wennerholm@skolverket.se


Skollag

Skollag

 • Förskola, Förskoleklass - Skollag

 •   Utdrag ur Skollag (2010:800) om modersmål i förskola och förskoleklass Läs mer om den nya skollagen på Skolverkets webb.

 • 8 kap. Förskolan

 • Modersmål10 § Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.

 • 9 kap. Förskoleklassen

 • Modersmål10 § Förskoleklassen ska medverka till att elever med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål.


L roplan

läroplan

 • Läroplan - förskola

 • Utdrag ur läroplanen för förskolan, Lpfö98, reviderad 2010.

 • Förskolans mål och riktlinjer, sid 8.Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur ska bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Förskolan kan bidra till att barn som tillhör de nationella minoriteterna och barn med utländsk bakgrund får stöd i att utveckla en flerkulturell tillhörighet.

 • Förskolans mål och riktlinjer, sid 9.Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen. Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra områden. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål.

 • Förskolan ska stäva efter att varje barn, sid 13.- som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sinförmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.

 • Förskolan ska ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen, sid 13.– stimuleras och utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling


Skollag grundskola

Skollag – grundskola

 • Modersmålsundervisning7 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk om1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och2. eleven har grundläggande kunskaper i språket.

 • Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.

 • Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om modersmålsundervisning. Sådana föreskrifter får innebära att modersmålsundervisning ska erbjudas i ett språk bara om ett visst antal elever önskar sådan undervisning i det språket.


Skolf rordning

Skolförordning

 • Modersmålsundervisning7 § I 10 kap. 7 §, 11 kap. 10 §, 12 kap. 7 § och 13 kap. 7 § skollagen (2010:800) finns grundläggande bestämmelser om huvudmannens skyldighet att erbjuda modersmålsundervisning. Huvudmannen är också skyldig att erbjuda elever som är adoptivbarn och har ett annat modersmål än svenska modersmålsundervisning, även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

 • 8 § Modersmålsundervisning får anordnas1. som språkval i grundskolan och specialskolan,2. som elevens val,3. inom ramen för skolans val, eller4. utanför den garanterade undervisningstiden.


Skolf rordning1

Skolförordning

 • Allmänt om särskilt stöd3 § I 3 kap. 7 till12 §§ skollagen (2010:800) finns bestämmelser om särskilt stöd i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

 • Studiehandledning på modersmålet4 § En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.En elev som ska erbjudas modersmålsundervisning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.


Framg ngsfaktorer

Framgångsfaktorer

Kartläggning – språk o ämneskunskaper

Handlingsplan – åtgärdsplan - IUP

Samverkan / Samsyn

Vid sidan av eller mitt i

Verktyg för eget lärande


N gra modeller

Några modeller

Förstå innan lektionen

Vara med när det sker

Samma lektion fast på egen hand

Först genomgång sedan egen tid

Repetition av tidigare lektioner

Studieverkstad

På distans


Olika s tt att organisera

Olika sätt att organisera

Organisation i grundskolan:

Skollagen medger flera olika sätt att organisera språkundervisning.

Det vanligaste sättet att organisera språkundervisning för elever med andra modersmål än svenska är genom frivillig modersmålsundervisning inom eller utanför den garanterade undervisningstiden.

Men det finns en rad andra möjligheter.


Skolf rodning

Skolförodning

 • 5 § Enligt 10 kap. 4 § skollagen (2010:800) ska det finnas språkval.Huvudmannen ska som språkval erbjuda minst två av språken franska, spanska och tyska. Huvudmannen ska sträva efter att därutöver erbjuda andra språk som språkval.

 • 6 § En elev får i stället för ett språk som erbjudits enligt 5 § välja något av följande språk som språkval:1. det språk som eleven ska erbjudas modersmålsundervisning i.

 • 7 § Huvudmannen är inte skyldig att anordna undervisning i ett språk som erbjudits som språkval enligt 5 § andra stycket eller 6 § om färre än fem elever väljer språket. Detta gäller dock inte om det språk som avses i 6 § 1 är ett nationellt minoritetsspråk.


Skollag gymnasiet

Skollag -gymnasiet

 • Modersmålsundervisning19 § En elev som har en vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska ska erbjudas modersmålsundervisning i detta språk  om1. språket är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet, och2. eleven har goda kunskaper i språket.

 • Modersmålsundervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska erbjudas även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet.


Gymnasief rordningen

Gymnasieförordningen

 • 15 § Rektorn beslutar om en elevs modersmålsundervisning.

 • 16 § Modersmålsundervisning får inte omfatta mer än ett språk för en elev. En romsk elev som kommer från utlandet får dock få modersmålsundervisning i två språk om det finns särskilda skäl.

 • 17 § Modersmålsundervisning får anordnas som1. individuellt val,2. utökat program, eller3. som ersättning för undervisning i andra språk än svenska, svenska som andraspråk och engelska.


Merit och pr vning

merit och prövning

Prövning för den som är elev i gymnasieskolan24 § En elev i gymnasieskolan har rätt att genomgå prövning vid den egna skolenheten i alla kurser och det gymnasiearbete som ingår i elevens individuella studieplan, om eleven inte tidigare har fått betyg på kursen eller gymnasiearbetet eller om eleven har fått betyget F.

Prövning får göras endast vid en skolenhet som anordnar den aktuella kursen eller, när det gäller gymnasiearbetet, utbildning inom det kunskapsområde som gymnasiearbetet avser.


 • Login