Download

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d.


Advertisement
/ 34 []
Download Presentation
Comments
jaden
From:
|  
(4101) |   (0) |   (0)
Views: 147 | Added:
Rate Presentation: 0 0
Description:
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d. INETA GLUOKSNYTĖ Vilniaus m. sav. administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus vyr. specialistė. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TURINYS.
VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS 2009 m. balandžio 28 d.

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Vilniaus miesto savivaldyb s 2009 met socialini paslaug plano pristatymas 2009 m baland io 28 d l.jpgSlide 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2009 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PRISTATYMAS2009 m. balandžio 28 d.

INETA GLUOKSNYTĖ

Vilniaus m. sav. administracijos

Socialinių reikalų departamento Socialinės paramos skyriaus

vyr. specialistė

Socialini paslaug plano turinys l.jpgSlide 2

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO TURINYS

 • Savivaldybės demografinė situacija

 • Socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra

 • Savivaldybės organizuojamos socialinės paslaugos

 • Socialinių paslaugų poreikiai ir juos sąlygojantys veiksniai

 • 2009 m. priemonių planas

 • Socialinių paslaugų finansavimo šaltiniai ir būdai

 • Socialinių paslaugų išvystymo įvertinimas pagal šalies normatyvus

 • Socialinių paslaugų plėtros 2009–2011 m. vizija

 • Plano įgyvendinimo priežiūra

Teis s aktai l.jpgSlide 3

TEISĖS AKTAI

 • Socialinių paslaugų įstatymas

 • LR Vyriausybės 2006-11-15 nutarimas Nr. 1132 “Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo”

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007-04-12 įsakymas Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“

 • LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-05-09 įsakymas Nr. A1-153 “Dėl Socialinių paslaugų išvystymo 2008 m. normatyvų patvirtinimo”

Gyventoj statistika l.jpgSlide 4

GYVENTOJŲ STATISTIKA

Ne gali j socialini paslaug poreikius s lygojantys veiksniai l.jpgSlide 5

NEĮGALIŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIUS SĄLYGOJANTYS VEIKSNIAI

 • Negalios rūšis

 • Šeiminė padėtis

 • Finansinė padėtis

 • Ribotas savarankiškumas, mobilumas

 • Psichologinės problemos (depresija, įvairūs kompleksai, apatija, vienišumo jausmas)

 • Nepakankamai pritaikyta viešoji ir namų aplinka

 • Žemas užimtumo lygis

Socialin s globos namai vaikams ir jaunimui su negalia l.jpgSlide 6

SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI VAIKAMS IR JAUNIMUI SU NEGALIA

Socialin s globos namai suaugusiems asmenims su negalia l.jpgSlide 9

SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA

Sen moni socialin s globos namai l.jpgSlide 12

SENŲ ŽMONIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI

Ilgalaik s trumpalaik s socialin s globos paslaug i vystymo lygis l.jpgSlide 13

ILGALAIKĖS (TRUMPALAIKĖS) SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Trumpalaik s socialin s globos paslaug i vystymo lygis l.jpgSlide 14

TRUMPALAIKĖS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Savaranki ko gyvenimo namai l.jpgSlide 15

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI

Apgyvendinimo savaranki ko gyvenimo namuose paslaug i vystymo lygis l.jpgSlide 18

APGYVENDINIMO SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Dienos socialin s globos centrai l.jpgSlide 19

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAI

Dienos socialin s globos paslaug i vystymo lygis l.jpgSlide 24

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Dienos centrai l.jpgSlide 25

DIENOS CENTRAI

Socialini g d i ugdymo ir palaikymo paslaug i vystymo lygis l.jpgSlide 26

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO IR PALAIKYMO PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Pagalbos namus tarnybos l.jpgSlide 27

PAGALBOS Į NAMUS TARNYBOS

Pagalbos namus paslaug i vystymo lygis l.jpgSlide 29

PAGALBOS Į NAMUS PASLAUGŲ IŠVYSTYMO LYGIS

Savivaldyb s biud eto i laidos socialin ms paslaugoms ne galiesiems t kst lt l.jpgSlide 30

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS (tūkst. Lt)

Kitos i laidos socialin ms paslaugoms ne galiesiems t kst lt l.jpgSlide 31

KITOS IŠLAIDOS SOCIALINĖMS PASLAUGOMS NEĮGALIESIEMS (tūkst. Lt)

Socialini paslaug ne galiesiems pl tros 2009 2011 m vizija 1 l.jpgSlide 32

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PLĖTROS 2009–2011 M. VIZIJA (1)

 • Ilgalaikės (trumpalaikės) ir dienos socialinės globos paslaugų organizavimas proto, kompleksinę negalią turintiems asmenims pensiono „Vilties namai“ trečiajame korpuse

 • Bendrijos „Vilniaus Viltis“ projekto „Savarankiško gyvenimo namų „Karačiūnai“ steigimas ir plėtra“ vykdymas (2009–2010 m.): ilgalaikės, trumpalaikės bei dienos socialinės globos paslaugų asmenims su proto, kompleksine negalia organizavimas

 • Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų senyvo amžiaus asmenims, sergantiems senatvinės demencijos formomis, organizavimas

Socialini paslaug ne galiesiems pl tros 2009 2011 m vizija 2 l.jpgSlide 33

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS PLĖTROS 2009–2011 M. VIZIJA (2)

 • Dienos socialinės globos (ilgalaikės socialinės priežiūros) namuose paslaugų asmenims su sunkia negalia organizavimas

 • Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų asmenims su proto ir fizine negalia organizavimas

 • Projekto „VšĮ mokymo centro „Mes esame“ veiklos plėtra: medienos apdirbimo dirbtuvių, autoserviso, garažų statyba ir įrengimas“ vykdymas: asmenų su proto negalia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinio mokymo ir užimtumo paslaugų organizavimas

 • Transporto paslaugų judėjimo negalią turintiems asmenims organizavimas

D koju u d mes l.jpgSlide 34

Dėkoju už dėmesį!


Copyright © 2015 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro