เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ - PowerPoint PPT Presentation

Slide1 l.jpg
Download
1 / 37

๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ มีชั้นเดียว คือ ชั้นสายสะพาย ได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์ (ร.ม.ภ.) เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่ง ราชมิตราภรณ์ สมเด็จพระราชาธิบดี ฮีจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ฯ แห่งบรูไน

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับพระราชทานแก่ ประมุขของรัฐต่างประเทศ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Slide1 l.jpg

๑.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานแก่ประมุขของรัฐต่างประเทศ


Slide2 l.jpg

มีชั้นเดียว คือ

ชั้นสายสะพายได้แก่

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

อันเป็นมงคลยิ่ง

ราชมิตราภรณ์

(ร.ม.ภ.)


Slide3 l.jpg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นมงคลยิ่ง

ราชมิตราภรณ์


Slide4 l.jpg

สมเด็จพระราชาธิบดี ฮีจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ฯ แห่งบรูไน

ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์


Slide5 l.jpg

สมเด็จพระราชาธิบดี คาร์ล ที่ 16 กุสตาฟ แห่งสวีเดน

ฉลองพระองค์ประดับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ราชมิตราภรณ์


Slide9 l.jpg

๒.

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับพระราชทานเป็นบำเหน็จความชอบในราชการแผ่นดิน


Slide10 l.jpg

เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง

มหาจักรีบรมราชวงศ์


Slide11 l.jpg

พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว

ฉลองพระองค์

ครุยมหาจักรี

ประดับ

เครื่องขัตติยราช

อิสริยาภรณ์ฯ

มหาจักรี

บรมราชวงศ์


Slide13 l.jpg

พระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช

ณ พลับพลาพิธี พระที่นั่งอนันตสมาคม


Slide15 l.jpg

สมเด็จพระบรมฯ ฉลองพระองค์ ครุย มหาจักรีบรมราชวงศ์


Slide16 l.jpg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น

โบราณมงคล นพรัตนราชวราภรณ์


Slide19 l.jpg

พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย


Slide21 l.jpg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จุลจอมเกล้า


Slide22 l.jpg

สถาปนาในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อ พ.ศ.2416

พระราชทานแก่

ข้าราชบริพาร

ทั้ง ฝ่ายหน้า ฝ่ายใน

และผู้สืบตระกูล


Slide23 l.jpg

ดวงตราจุลจอมเกล้า


Slide24 l.jpg

ชั้นจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้าอักษรย่อ

๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท.จ.ว.

ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.

๑ ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ ป.จ.ว.

ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.

๓ ตติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ต.จ.ว.

ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.

ตติยานุจุลจอมเกล้า ต.อ.จ.


Slide25 l.jpg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

ปฐมจุลจอมเกล้า วิเศษ

ปฐมจุลจอมเกล้า

ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ

ทุติยจุลจอมเกล้า

ตติยจุลจอมเกล้า

วิเศษ

ตติยจุลจอมเกล้า

ตติยานุจุลจอมเกล้า


Slide26 l.jpg

ชั้นจุลจอมเกล้า ฝ่ายในอักษรย่อ

๒ ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ ท.จ.ว.

ทุติยจุลจอมเกล้า ท.จ.

๑ ปฐมจุลจอมเกล้า ป.จ.

๓ ตติยจุลจอมเกล้า ต.จ.

๔ จตุตถจุลจอมเกล้า จ.จ.


Slide27 l.jpg

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายใน

ปฐมจุลจอมเกล้า

ทุติยจุลจอมเกล้า วิเศษ

ทุติยจุลจอมเกล้า

ตติยจุลจอมเกล้า

จตุตถจุลจอมเกล้า


Slide28 l.jpg

ตัวอย่างการประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า


Slide29 l.jpg

พระราชกุศลทักษิณานุปทาน ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย


Slide33 l.jpg

เรื่องของ

คุณหญิง


Slide34 l.jpg

สตรีสามัญชนซึ่งสมรสแล้ว หากได้รับพระราชทานตรา

ตั้งแต่ชั้น จตุตถจุลจอมเกล้า ถึงชั้น ทุติยจุลจอมเกล้า

ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง”

หากได้รับพระราชทานตรา ตั้งแต่ชั้น

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ขึ้นไป

ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง”

สตรีสามัญชนซึ่งยังมิได้สมรส

ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด

ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณ”


Slide35 l.jpg

สตรีซึ่งเป็นเชื้อราชตระกูล

ชั้น หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง และสมรสแล้ว

หากได้รับพระราชทานตรา

ชั้นที่ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “คุณหญิง”

ให้ใช้คำนำหน้านามว่า หม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ตามเดิม

แต่หากได้รับพระราชทานตรา

ชั้นที่ให้ใช้คำนำหน้านามว่า “ท่านผู้หญิง”

ให้ใช้คำนำหน้านามว่า ท่านผู้หญิง


Slide36 l.jpg

ส่วนหม่อมเจ้า ไม่ว่าจะได้รับพระราชทานตราชั้นใด

ให้ใช้ฐานันดร “หม่อมเจ้า” นำหน้าพระนาม

หม่อมห้าม

(ภริยา สมเด็จเจ้าฟ้า พระองค์เจ้า หรือหม่อมเจ้า)

ซึ่งเป็นสามัญชน

ถึงแม้จะได้รับพระราชทานตราชั้นใด

ก็คงใช้คำนำหน้านามว่า “หม่อม”

ตามด้วย ชื่อ และชื่อสกุล


Slide37 l.jpg

อย่างไรก็ดี

คำนำหน้าชื่อของสตรีนี้

มิใช่ บรรดาศักดิ์

หากแต่เป็นเพียง คำยกย่อง

ที่ให้เกียรติแก่สตรี เท่านั้น


  • Login