Pensions ldern i eu l nderna och island norge och schweiz 2011
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 2

Pensionsåldern i EU-länderna och Island, Norge och Schweiz 2011 PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Pensionsåldern i EU-länderna och Island, Norge och Schweiz 2011. RP: Regeringsproposition eller plan på motsvarande nivå . UK: Pensionsåldern för kvinnor höjs stegvis till 65 år mellan åren 2010 och 2020, pensionsåldern höjs till 68 år under åren 2024-2046

Download Presentation

Pensionsåldern i EU-länderna och Island, Norge och Schweiz 2011

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pensions ldern i eu l nderna och island norge och schweiz 2011

Pensionsåldern i EU-ländernaoch Island, Norge ochSchweiz 2011


Pensions ldern i eu l nderna och island norge och schweiz 2011

RP: Regeringspropositionellerplanpåmotsvarandenivå.

UK: Pensionsåldern för kvinnorhöjsstegvistill 65 årmellanåren 2010 och 2020, pensionsåldernhöjstill 68 årunderåren 2024-2046

ES: Regringensochfackförbundensförslagomattålderspensionenkundefåsoförminskadvid 65 årsålder, omförsäkringstidenbestår av minst 38,5 år

 • IT: Pensionsåldern för kvinnorhöjstill 65 årpådenoffentligasektornframtillår 2018. År 2010 ärpensionsåldern 61 år.

 • AT: Pensionsåldern för kvinnorhöjsstegvis (6 mån per år) till 65 årunderåren 2024-2033.

 • EL: Förslagharlagtsframomattbindadenallmännapensionsålderntillutvecklingen av denförväntadelivslängden.

 • FR: Pensionenkanfåsoförminskadvid 60 årsålderomförsäkringstidenärfull (fr.o.m. år 2012 41 år).

 • SE: Arbetspensionenspensionsålderärflexibelfr.o.m. 61 år, enligt det gamlasystemetärpensionsåldern 65 år, garantipensionen 65 år

 • DE: Pensionsåldernhöjstill 67 åråren 2012-2029

  FI: Arbetspensionenspensionsålderärflexibel62–68 år; Folkpension65 år

  NO: Flexibelpensionsåldermellan62 och 75 årsålderfr.o.m. år 2011.

 • DK: Denallmännapensionsåldern för folkpensionensänktestill 65 år 1.7.2004. Före det härvarfolkpensionsåldern 67 år. Undertidenmellanåren 2024 och 2027 höjsfolkpensionenspensionsåldertill 67 år. För de somärföddaefterår 1963 bindspensionsålderntilldenförväntadelivslängden. OcksåATP-pensionsåldern (67 år) höjspåmotsvarandesättenligtdenförväntadelivslängden.

 • SK: Pensionsålder för kvinnorutanbarn. Barnsänkerkvinnorspensionsåldermedhögstfyraår. Alla kvinnorharsammapensionsålderår 2015.

 • SI: Pensionenbeviljaspåbasis av 20 årsförsäkringstid. Omförsäkringstidenärmellan 15-20 årärpensionsåldern 65/63. Regeringenharföreslagitatt försäkringstidskravet för de pensionersombeviljaspåbasis av långförsäkringstid (2010: 40 år / 37 år 3 mån) ochpensionsåldern (2010: 58år / 56 år 8 mån) höjs (män/kvinnor). Ålderspensionenkundebeviljasoförminskadvid 60/58 årsålderefter 43/41 försäkringsår (män/kvinnor).

 • CZ: Pensionsålder för kvinnorutanbarn. Barnsänkerkvinnorspensionsåldermedhögstfyraår (minst 5 barn) (år 2030 högst 3 år 4 mån).


 • Login