S r c olur raporlar
Download
1 / 59

‘’Sürücü olur’’ Raporları - PowerPoint PPT Presentation


 • 146 Views
 • Uploaded on

‘’Sürücü olur’’ Raporları. Dr. Oktay Ekeme. ‘’Sürücü olur’’Raporları birinci basamakta verilmeli midir?. Evet… Kişiyi muayene etmeden önce hukuki ve tıbbi bilgi, araç-gereç ile hazırlanmışsam evet…. Bu rapora neden gerek var?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' ‘’Sürücü olur’’ Raporları' - jada-hebert


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

S r c olur raporlar birinci basamakta verilmeli midir

‘’Sürücü olur’’Raporları birinci basamakta verilmeli midir?

Evet…

Kişiyi muayene etmeden önce hukuki ve tıbbi bilgi, araç-gereç ile hazırlanmışsam evet…


Bu rapora neden gerek var

Bu rapora neden gerek var? verilmeli midir?

Gelen kişi rahatsızlığının farkında olmayabilir ya da hastalığının araç kullanmak için sakıncalarını bilmeyebilir.

Bunu ortaya çıkarıp kişiye anlatmak onu ikna etmek de bizim görevimiz.


Hangi yasa lara dayal olmal y m

Hangi yasa/lara dayalı olmalıyım? verilmeli midir?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 41.md. Birinci fıkrası /C bendi

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİK

26.09.2006/RG.Sayısı:26301

SÜRÜCÜ ADAYLARI VE SÜRÜCÜLERDE ARANACAK SAĞLIK ŞARTLARI İLE MUAYENELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.07.2008/RG.Sayısı:26939


Benim vermemem gereken raporsa

Benim vermemem gereken raporsa… verilmeli midir?

Kuşkularımız varsa vermeyelim.

Konsültasyon istemek,sağlık kuruluna sevk etmek mesleki hakkımızdır.


Raporu vermezsem
Raporu vermezsem… verilmeli midir?

 • Sosyal, psişik baskı, sözel yada fiziksel saldırı (hekime şiddet) olabilir.

 • Yasa ve yönetmeliklere göre rapor vermek zorundayız. Ama mutlaka olumlu karar vermek zorunda değiliz…

 • Rapor vermeyi reddedersek yargılanabiliriz, tazminat rücu edilebilir.


Hangi risk fakt rleri sorgulanmal
Hangi risk faktörleri sorgulanmalı? verilmeli midir?

 • Kim uygundur? Kim uygun değildir?

 • Kişiye ve topluma yönelik hangi tıbbi riskleri aramalıyım?

 • İletişim ve bilgilendirme

 • Birinci basamak kişisel sağlık kayıtları

 • Öykü (Anamnez)

 • Sistemik muayene

 • Laboratuvar tetkiki

 • Kayıt tutma


Başvuran kişi hangi gruptan/sınıftan sürücü belgesi istiyor? sorunuz…Ticari araç kullanacaksa: C,D,E,G sınıfındaki gibi muayene yapınızMuayene Yönetmeliğinde, sürücü belgesine, B sınıfı da olsa ticari araç kullanamaz veya şartlı kullanabiliribareleri olduğundan…


Muayene y netmelikteki kriterlere g re yap l r
Muayene, yönetmelikteki kriterlere göre yapılır. istiyor? sorunuz…

İşitmekaybı, denge, vertigo, uykubozukluğu,

malign tm, eklem hareketleri, ekstermite noksanlığı; kas, tendon, bağ lezyonları,

ağır DM, Kalp-damar hast., organ yetmezliği,

SSS hast., Periferik SS hastalıkları, Epilepsi (sürücü belgesi verilmez), Kas hast., Ruh hast., Alkol-madde bağımlılığı, görme dereceleri, görme alanı, Renk körlüğü (sürücü olabilir), gece körlüğü, derinlik duyusu, pitozis, hemiptozis, diplopi, şaşılık, katarakt, afaki, blefarospazm, progresif göz hast., Monoküler görme (şartları var) için genel değerlendirme yapılır


Hangi durumlarda kons ltasyon isteyelim

Hangi durumlarda konsültasyon isteyelim? istiyor? sorunuz…

Muayene yönetmeliğinde ayrıntılar tanımlanmıştır.

Kesin tanı koyamadığımız her bulgu için…


Sevk geri bildirim nas l olmal

Sevk-geri bildirim nasıl olmalı? istiyor? sorunuz…

Bulgularımızı, çekincelerimizi yazmalıyız

Neden sevk-konsültasyon istediğimizi (gerekirse yönetmeliğe atfederek)

Geri bildirimin yazılı olması gerektiğini

Geri bildirimden sonra raporu kimin vereceğini (uzman yada kurul verecekse) yazmalıyız


Rapor nas l yaz lmal d r

Rapor nasıl yazılmalıdır? istiyor? sorunuz…

Muayenemizi yönetmelikteki kriterlere göre yaptığımızı

gerektiğinde konsültasyon cevabına istinaden karar verdiğimizi

Kişinin kendi beyanının da esas alındığını

Çalıştığımız kurumun olanaklarını

Muayene saati ve tarihini

Kimlik tespitini yazmalıyız


Kay t

kayıt istiyor? sorunuz…

Poliklinik defterine, bilgisayara muayene

bulgularımızı, kişinin beyanını (gerekliyse yazılı beyanını ve imzasın alarak) yazmalıyız.

Verilen raporun bir örneğini saklamalıyız.


etik istiyor? sorunuz…

Hekim olarak kendimizi hukuken sağlama alalım düşüncesiyle ,hastanın çok özel bilgilerini herkesin göreceği ve anlayacağı üslup ile yazmamalıyız.

Gizli kalması gereken bilgiler pol.defteri,bilgisayar,dosya,klasörde saklanmalı


Bilgilendirme

Bilgilendirme istiyor? sorunuz…

Olumlu yada olumsuz karar ile düzenlediğimiz raporumuzun gerekçesini hastamıza (yada sağlam kişiye) açıklamalıyız.


E g r raporlari
İŞE GİRİŞ RAPORLARI istiyor? sorunuz…


Bu rapora neden gerek var? istiyor? sorunuz…İşe girecek olan bir işçiye bir hekim tarafından işe girişteki sağlık durumunu gösteren bir muayene yapılarak belgesinin düzenlenmesi gerektiği için.Hangi yasalara dayalı olmalıyım? istiyor? sorunuz…4857 no’lu İş yasası Çeşitli YönetmeliklerMADDE 89:Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; a) Ağır ve tehlikeli işlerden başka işler için de işçilerin işe başlamadan hekim muayenesinden geçirilmelerini, b) Bazı işlerde çalışan işçilerin belirli sürelerde genel olarak sağlık muayenesinden geçirilmelerini,    c)…………………………………………………………………………………………………………………………………,d)…………………………………………………………………………………………………………………………………, öngören yönetmelikler hazırlayabilir denmektedir.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİResmi Gazete:9 Aralık 2003 - 25311DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli HükümlerSağlık GözetimiMadde 14 : İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olarak sağlık gözetimine tabi tutmakla yükümlüdür:a) İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu alınır.b) Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince sağlık muayeneleri düzenli aralıklarla yapılır.


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığından:İŞYERİ HEKİMLERİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete:27.11.2010 - 27768İşyeri hekimlerinin görevleriMADDE 15 – (1) İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür.a)………………………………………………………………………………………………b) Sağlık gözetimi;1)……………………………………………………………………………………………….2) İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen aralıklarla ve Ek-7’de verilen örneğe uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek,


UMUMİ HIFSIHHA KANUNU Bakanlığından:KANUN NO:1593 Resmi Gazete 6 Mayıs 1930-Sayı:1439MADDE 180 :Devamlı olarak en az elli işçi çalıştıran bütün iş sahipleri, işçilerinin sıhhi ahvaline bakmak üzere, bir veya müteaddit tabibin sıhhi murakabesini temine ve hastalarını tedaviye mecburdur. ………………………………………………………………..İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜYürürlüğe Koyan Bakanlar kurulu Kararnamesi: 7/7583 - 4 Aralık 1973Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ocak 1974 - Sayı: 14765BİRİNCİ BÖLÜMBULAŞICI HASTALIKLARA KARŞI ALINACAK TEDBİRLERMADDE :57 7) Yeniden işe girecek işçilerden, bulaşıcı bir hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu ile çiçek aşısı kağıdı aranacak, sağlık dosyasında saklanacaktır. çalışanın işe girişte bulaşıcı hastalıktan salim olduğuna dair bir rapor istenmektedir.


Bu raporu ben vermeli miyim? Bakanlığından:Ülkemizdeki iş yerlerinin büyük çoğunluğu 50 den az işçi çalıştıran yerler olduğu için buraların işyeri hekimleri bulundurma zorunluluğu da olmadığı için bu rapor büyük ölçüde ASM/TSM hekimleri tarafından verilmek durumunda kalınmaktadır. I.Basamağa işe giriş raporu adı altında başvuruların büyük çoğunluğu « İşci sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü Madde:57» de istenen bulaşıcı hastalıktan salim olduğuna dair rapordur.Bulaşıcı hastalık raporu Tüberküloz ,Trahom, Sıtma, Frengi, Lepra vb.nin yaygın olduğu yıllardan kalma bir alışkanlık olup günümüzde işlevini tamamlamıştır, kaldırılmalıdır. İlgili kurum ve kuruluşlara böyle bir rapor yerine yönetmelikte belirtilen standart’a uygun bir işe giriş rapor düzenlenmesi önerilmelidir.


Benim vermemem gereken raporsa; Bakanlığından:a)Ben verirsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim? İşe giriş muayenesinin ilgili mevzuata göre yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde sonradan olacak bir etkilenmenin işe giriş öncesi mi sonrası mı? oluştuğu belirlenemeyebilir ve çalışan mağdur olabilir ya da aleyhimize dava açılabilir. Raporda muayene tarihini, kişinin o andaki sağlık durumunu ASM/vb. ortamını ve olanakları ölçüsünde ve kişinin beyanına dayalı olarak belirlediğimizi not etmeliyiz.b)Ben vermezsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim? Yasal düzenlemeler(aile hekimliği pilot yasa ve yönetmelikleri, iş kanunu karşısında sorumlu duruma düşebiliriz.


Hang r sk fakt rler sorgulanmali ara tirilmalidir
HANGİ Bakanlığından:RİSK FAKTÖRLERİ SORGULANMALI ARAŞTIRILMALIDIR?


Söz konusu raporda belirtilen durum için kim uygundur? Kim uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? Çalışacağı iş koluna göre riskler değişir. Muayene ve anamnez sonucunda kişi için böyle bir risk düşünülürse bu raporda belirtilir, kişiye açıklanır. Çalışıp çalışmamasına kendisi veya işyeri doğacak sorumluluğu üstlenerek karar verebilir. Biz raporumuzda çalışır/çalışmaz ifadelerini kullanmak yerine riski ve hangi önlemler alınmak koşuluyla çalışacağını bildirebiliriz.


Tıbbi kanaatı oluşturmak için; uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? Bunun için hangi tıbbi riskleri (kişiye ve topluma yönelik) aramalıyım?Vücut bütünlüğünün işe uygunluğunu, aktif bulaşıcı hastalığının bulunup bulunmadığını, gürültü, toz, kimyasal vb. ortamlarda çalışma açısından kişinin bir sağlık sorunu olup olmadığını araştırabiliriz.Bu riskler açısından genel pratisyenlik yaklaşımı ile nelere, nasıl bakmalı ve değerlendirmeliyim? İletişim ve bilgilendirmeMuayene sonuçları ve iş ile kişinin o andaki sağlığının etkilenme durumu arasındaki ilişki ve işte çalışması durumunda kullanması gereken KKD lar hakkında kişi bilgilendirilmeli


Birinci uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? basamak kişisel sağlık kayıtlarının değerlendirilmesi ve öykü alma Şahıs ilgili doktorun ASM ne kayıtlı ise geçmiş kayıtlar incelenir ya da ASM den bu bilgiler istenebilir. Ya da şahıs ilgili ASM ne yönlendirilir.Fizik muayene Tam bir sistemik fizik muayene yapılmalıdır.Yardımcı tetkik vbGerekliyse biyokimyasal, işitme testi, SFT, ultrasonik, radyolojik tetkikler vb.Kayıt tutma Kime, ne amaçla, hangi tarihte nasıl bir rapor düzenlediğimizi kaydedelim (pol. defteri ve bilgisayar ortamında), mümkünse bir örneğini arşivimizde saklayalım.


2 basama a sevk kons ltasyon gerekt ren durumlar nelerd r
2. BASAMAĞA uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? SEVK – KONSÜLTASYON GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?


Hangi durumlarda konsültasyon yapmalıyım? uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için önce işyeri hekimine yönlendirelim, yoksa meslek hastalıkları hastanesine yada ikinci basamak sağlık kuruluşuna yönlendirelim.Hafif ve orta ağırlıkta iş kollarında çalışacaklar için şüphe duyduğumuz ve ASM ortamında belirlenemeyecek ileri tetkik ve araştırma gereksinimi durumlarında konsültasyon isteyip sonucuna göre raporumuzu düzenleyelim.Sevk – geri bildirim sistemi nasıl olmalı?Kişiyi işe giriş amaçlı rapor düzenlemek üzere gönderdiğimizi ve ilgili hekimin görüşünün yazılı olarak tarafımıza iletilmesini isteyen bir yazı ile gönderelim.


Rapor nasil olmalidir
RAPOR uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? NASIL OLMALIDIR?


Nasıl raporlamalıyım? uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz? İş sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ekinde yer alan işe giriş formuna göre gerekli muayenesi yapılarak ………..…….. işinde çalışmasına engel bir hali bulunduğu/bulunmadığına dair tıbbi kanaat raporudur.Raporun içeriğiRaporu nasıl vermeliyim?Kayıt prosedürleriEtik tutumBilgilendirme

Karar verme:


NOTLAR: İMZA/KAŞE: uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz?


Sporcu raporlar

Sporcu Raporları uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz?


Bu rapora neden gerek var1

Bu rapora neden gerek var? uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz?

Belediye spor salonuna başvuranlar

Okullarda spor klübü, spor müsabakasına katılacak öğrenciler

Amatör spor klüplerinekatılanlar,müsabakaya katılanlar

Profesyonel spor klübüne katılan amatör sporcular

Kişisel spor yaparken sağlık durum değerlendirmesi talebi olanlar


Kurumlar, spor yapan kişinin ölüm ya da ciddi sağlık sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Oysa “spor yapabilir” raporu için hekime gönderirlerken “formalite” imiş gibi davranıyorlar.


İnsanlar spor yapmalı: sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar. Kendine uygun sporu, uygun koşullarda yapmalı. Bu nedenle spor yapabilmeye dair rapor taleplerinin olumlu değerlendirilmesi tutumu önemli. Risk görülen durumda kişiye uygun spora (kişiye uygun koşullarda) yönlendirme önemli.


Bu rapor b r nc basamakta ver lmel m d r

BU RAPOR BİRİNCİ BASAMAKTA VERİLMELİ MİDİR? sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar.

evet


Hangi yasa lara vb dayal olmal y m

Hangi yasa/lara (vb) dayalı olmalıyım? sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar.

Aile Hekimliği Yönetmeliği (SB Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü)

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Yönetmeliği. 21.5.1986 , Ek-5

Federasyonların mevzuatı


Bu raporu ben vermeli miyim

EVET sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar.

Bu raporu ben vermeli miyim?

Kişisel spor yapanlara birinci basamakta danışmanlık ve yönlendirme yapabiliriz.

Amatör spor yapanlara raporu birinci basamakta verebiliriz

Profesyonel spor kulüplerinde sporcu sağlığı ünitesi olmalı, hekim vd sağlık personeli istihdam edilmeli, “spor yapabilir” raporunu/kararını bu birimde görevli hekim vermeli.


Benim vermemem gereken raporsa1
Benim vermemem gereken raporsa… sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar.

 • Ben verirsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim?

 • Profesyonel sporculara verilecek raporlarda da hekim olarak rapor verebiliriz, ancak profesyonellik koşullarını vd. bilmek çok önemli, bütün bunları dikkate alan muayene sonucu verilen raporda tıbbi kanaatı oluşturmak için gerekenlerin tümü yapılmışsa baş etmek mümkün. Aksi takdirde sporcunun sağlığı/hayatı için risk olur.

 • Ben vermezsem karşı karşıya kaldığım sorunlar neler? Nasıl baş edebilirim?

 • Neden vermediğimi, kişinin sağlığına zarar vermemek temel amacımı, bu raporun nereden / hangi koşullarda verilebileceğini kişiye açıklarım


Hang r sk fakt rler ara tirilmalidir

HANGİ RİSK FAKTÖRLERİ ARAŞTIRILMALIDIR? sorunu ile karşılaşması durumunda sorumluluğun hekime yüklenmesine yönelik açıklamalarda bulunuyorlar.

Söz konusu raporda belirtilen durum için kim uygundur? Kim uygun değildir? Kim yapabilir? Kim yapamaz?

Tıbbi kanaatı oluşturmak için;

Bunun için hangi tıbbi riskleri (kişiye ve topluma yönelik) aramalıyım?

KVS, solunum, kas-iskelet, nörolojik sistem, hemodinamik durum


Bu riskler açısından genel pratisyenlik yaklaşımı ile nelere, nasıl bakmalı ve değerlendirmeliyim?İletişim ve bilgilendirme:Yetişkinse kendisinin başvurusu yeterli. Öğrenci ise sadece beden öğretmeni değil, veli ile birlikte gelmesi istenmeli.Sporun yararları, kişiye uygun sporu yapmanın önemi konusunda bilgilendirmeli.


Birinci basamak ki isel sa l k kay tlar n n de erlendirilmesi ve yk alma

Birinci basamak kişisel sağlık kayıtlarının değerlendirilmesi ve öykü alma

Mevcut AHBS kayıtları, kişisel sağlık fişi bilgileri gözden geçirilir

Özgeçmiş sorgulaması yapılır

Soygeçmiş sorgulaması yapılır


Fizik muayene

Fizik muayene değerlendirilmesi ve öykü alma

Sistemik muayene

Mevcut sağlık sorunu tespit edilirse spor yapabilme yönünden tıbbi değerlendirme


Yard mc tetkik vb

Yardımcı tetkik vb değerlendirilmesi ve öykü alma

Hemogram, EKG, akciğer grafisi rutin olarak istenebilir. Sağlık sorunu tespit edilirse sorunu değerlendirebilmek için ek tetkikler istenebilir.


Kay t tutma

Kayıt tutma değerlendirilmesi ve öykü alma

Anamnez, fizik muayene ve yardımcı tetkik sonuçlarına dair ayrıntılı kayıtlar tutulmalı.


2 basama a sevk kons ltasyon gerekt ren durumlar nelerd r1
2.BASAMAĞA değerlendirilmesi ve öykü alma SEVK- KONSÜLTASYON GEREKTİREN DURUMLAR NELERDİR?


Hangi durumlarda kons ltasyon yapmal y m kons ltasyon sistemi nas l olmal

Hangi durumlarda konsültasyon yapmalıyım? Konsültasyon sistemi nasıl olmalı?

Sağlık sorunu tespit edildiği durumda spor yapabilme açısından yaptığımız değerlendirdiğimizde risk oluşturabilecek bir durum tespit ettiğimizde sorunu ve bulguları belirterek soruna ait sistem açısından değerlendirme istemiyle konsültasyon istenmelidir. Konsültasyon istemi yazılı ve ayrıntılı olmalı, konsültasyon yazılı ve ayrıntılı olmalıdır.


Sevk geri bildirim sistemi nas l olmal

Sevk – geri bildirim sistemi nasıl olmalı? sistemi nasıl olmalı?

Yapılan muayenesi sonucunda ciddi bir sağlık sorunu tespit ettiğimizde “ileri tetkik, tedavi ve değerlendirme için 2. basamak sağlık kuruluşuna sevk edilir”.

Sevk yazılı olmalıdır.

Geri bildirim yazılı olmalıdır.


Nasil raporlandirilmalidir

NASIL RAPORLANDIRILMALIDIR ? sistemi nasıl olmalı?

Karar verme:

Yapılan muayene (birinci basamak kişisel sağlık bilgileri + anamnez + fizik muayene + yardımcı tetkikler) sonucunda;

1-Herhangi bir sağlık sorunu saptamadım ya da sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratmayacağı yönünde değerlendirme yaptım ise:

OLUMLU RAPORUMU DÜZENLERİM

2- Sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratabileceği yönünde değerlendirme yaptım, konsültasyon istedim, konsültasyon “sakınca oluşturmaz” yönünde ise:

KONSÜLTASYONU BELİRTEREK, OLUMLU RAPORUMU DÜZENLERİM

3-Sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratabileceği yönünde değerlendirme yaptım, konsültasyon istedim, konsültasyon “sakınca oluşturabilir” yönünde ise:

KONSÜLTASYONU BELİRTEREK, OLUMSUZ RAPORUMU DÜZENLERİM. UYGUN BAŞKA BİR SPOR ÖNERİM VARSA BİLGİLENDİRİRİM.

4-Ciddi bir sorun saptadım, spor yapmasının sakınca yaratabileceği yönünde değerlendirme yaptım, ileri tetkik, tedavi ve değerlendirme için 2. basamak sağlık kuruluşuna sevk ettim ise;

RAPORU SEVK ETTİĞİM KURULUŞ DÜZENLER


Nas l raporlamal y m

Nasıl raporlamalıyım? sistemi nasıl olmalı?

“spor yapabilir/yapmasında sakınca yoktur” hatalı olur, sporu tanımlamamız doğru olur.


Raporun i eri i

Raporun içeriği sistemi nasıl olmalı?

Kendi muayenem sonucunda rapor vereceksem:

“…………’nın yapılan muayenesi sonucunda ……………….. sporunu yapmasında sakınca yoktur/vardır (yapabilir/yapamaz)”

“…………’nın yapılan muayenesi sonucunda ……………….. sporu müsabakalarına katılmasında sakınca yoktur/vardır. (katılabilir/katılamaz”


Kons ltasyon sonucunda rapor d zenleyeceksem

Konsültasyon sonucunda rapor düzenleyeceksem: sistemi nasıl olmalı?

“…………’nın yapılan muayenesi ve …………… konsültasyonu sonucunda ……………….. sporunu yapmasında sakınca yoktur/vardır. (yapabilir/yapamaz.”

“…………’nın yapılan muayenesi ve …………… konsültasyonu sonucunda ……………….. sporu müsabakalarına katılmasında sakınca yoktur/vardır. (katılabilir/katılamaz”


Tarih ve protokol numarası mutlaka yazılmalıdır. sistemi nasıl olmalı?Lisans raporu yıllık, öğrenci raporları yıllık istenmektedir.


Raporu nas l vermeliyim

Raporu nasıl vermeliyim? sistemi nasıl olmalı?

Kayıt prosedürleri

Tüm anamnez, fizik muayene, yardımcı tetkik bulguları, değerlendirme notları, varsa konsültasyon istem ve sonuç bulguları kayıt altına alınmalı.


Etik tutum

Etik tutum sistemi nasıl olmalı?

Rapor kişiye verilmeli

(öğrenci ise velinin bilgisi dahilinde)


Bilgilendirme1

Bilgilendirme sistemi nasıl olmalı?

Kişiye uygun sporu yapmanın önemi,

uygun koşullarda spor yapmanın önemi,

spor yaparken beslenme vb

dikkat etmesi gerekenler konusunda

bilgilendirmeli.


ad