Dedno pravo 3 predavanja
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

DEDNO PRAVO 3. predavanja PowerPoint PPT Presentation


 • 235 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DEDNO PRAVO 3. predavanja. DEDNA NEVREDNOST. Zakon in oporoka Razlogi kdor je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;

Download Presentation

DEDNO PRAVO 3. predavanja

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


DEDNO PRAVO 3. predavanja


DEDNA NEVREDNOST

 • Zakon in oporoka

 • Razlogi

  • kdor je z naklepom vzel ali poskusil vzeti življenje zapustniku;

  • kdor je s silo ali grožnjo prisilil zapustnika ali ga z zvijačo pripravil do tega, da je napravil ali preklical oporoko ali kakšno določilo v oporoki, ali mu preprečil to storiti;

  • kdor je uničil ali skril zapustnikovo oporoko z namenom, da bi preprečil izpolnitev zapustnikove poslednje volje, kakor tudi,kdor je ponaredil zapustnikovo oporoko;

  • kdor se je huje pregrešil zoper dolžnost preživljati zapustnika, ki ga je bil po zakonu dolžan preživljati, kakor tudi, kdor ni hotel dati zapustniku potrebne pomoči


RAZDEDINJENJE NUJNEGA DEDIČA

 • exhereditatio ob iusta causa

 • izrecno v oporoki

 • Razlogi:

  • 1. če se je ta s kršitvijo kakšne zakonite ali moralne dolžnosti huje pregrešil nad zapustnikom;

  • 2. če je naklepoma storil kakšno hujše kaznivo dejanje zoper njega ali zoper njegovega zakonca, otroka, posvojenca, ali starše;

  • 3. če je storil kakšno kaznivo dejanje zoper temelje zoper RS, njen pravni red, organe, predstavnike in državne simbole;

  • 4. če se je vdal brezdelju in nepoštenemu življenju.


ODVZEM NUJNEGA DELEŽA V KORIST POTOMCEV

 • exheridatio bona mente

 • Izrecno v oporoki

 • potomec prezadolžen ali je zapravljivec

 • samo v korist mladoletnih otrok ali v korist polnoletnih otrok, ki niso sposobni sami skrbeti zase


REKONSTRUKCIJA OPOROKE

 • Izgubljena, skrita, uničena, založena

 • Dokazati je treba:

  • Obstoj oporoke

  • Predpisana obličnost

  • Predpisani pogoji

  • Vsebina oporoke


Zapustnik

Transmitent

transmisar

Dvojna dedna sposobnost

Posebej pride do izraza v pravnih redih, kjer je potrebno podati pozitivno dedno izjavo

DEDNA TRASMISIJA


NUJNI DELEŽ

ABSOLUTNI

RELATIVNI

otroci

zakonec

starši

Stari starši

Bratje in

sestre

Trajno nezmožni

za delo in nimajo

potrebnih

sredstev za življenje

1/3

1/2


 • uveljavlja se v zapuščinskem postopku z zahtevkom (ne po uradni dolžnosti) za zmanjšanje oporočnih razpolaganj kot tudi z zahtevkom za vrnitev daril

 • Zahtevek v zapuščinskem postopku

 • Le nujni dedič, če je v konkretnem primeru poklican k dedovanju in ni imel možnosti sodelovati v zapuščinskem postopku


 • Nujni delež

 • Skupni ali kolektivni nujni delež

 • Alikvotni delež na vseh stvareh, razen če oporočitelj določi, da se dobi vrednost nujnega deleža z določeno stvarjo, pravico ali denarju

 • Najprej je potrebno ugotoviti zakonite dediče

 • Odrek nujnemu deležu


1. FAZA

Popis + ocenitev premoženja zapustnika

a) aktiva (kar ima ob smrti, terjatve)

b) pasiva (dolgovi)

_________________________________________________

Vrednost premoženja


2. FAZA

Vrednost premoženja

_____________________________________________________

- Izločitve (v korist potomcev, gospodinjski predmeti, vrednost prejete socialne pomoči)

- zapustnikovi dolgovi

- dolgovi zapuščine

_____________________________________________________

Čista zapuščina


3. FAZA

Čista zapuščina

+ darila

- (darila dana dediču, ki deduje – in concreto)

- (darila dana dediču, ki se je odpovedal dediščini)

- (darila, ki se ne vračajo)

- (darila dana drugim osebam – in abstracto 1 leto)

_______________________________________

obračunska vrednost zapuščine


DARILA TRETJIM OSEBAM

 • Manjša darila

 • Darila dana humanitarnim ali človekoljubnim organizacijam

 • Darila, ki se po zakonu ne vračunavajo


4. FAZA

Obračunska vrednost zapuščine

– skupni nujni delež (rezervirani del)

__________________________________

razpoložljivi del zapuščine


ODPRAVA PRIKRAJŠANEGA NUJNEGA DELEŽA

 • Zmanjšanje oporočnih razpolaganj - sorazmerno

 • Vračanje daril

  • obratni vrstni red

  • sorazmerno

 • Impensae utiles, impensae necessariae, impensevoluptariae

 • Samo na zahtevo v zapuščinskem postopku

 • prekluzija pravice


IZLOČITEV V KORIST POTOMCEV

 • Izločitev iz zapustnikovega premoženja!

 • Pogoji

 • Ni dednopravne narave

 • Ne dedna sposobnost

 • Tudi v primeru negativne zapuščine

 • Zahteva upravičenca


IZLOČITEV GOSPODINJSKIH PREDMETOV

 • Gospodinjski predmeti manjše vrednosti

 • Kdo jih dobi?

 • Izločitev iz zapuščine!

 • Zakonito volilo

 • Po uradni dolžnosti

 • Zraven svojega dednega deleža

 • vštetje


IZLOČITEV DELA PREMOŽENJA, KI USTREZA DANI DRŽAVNI POMOČI

 • Se ne deduje –vrednost dane pomoči

 • Izločitev

 • Ni izločitve

  • Vrnitev denarne pomoči

  • Odpoved dani pomoči


VRAČUNANJE DARIL IN VOLIL

 • Collatio bonorum

 • Načelo enakega obravnavanja dedičev

 • Neodplačne pridobitve od zapustnika s pravnimi posli med živimi ali iz naslova dedovanja

 • izrecno ali konkludentno ravnanje, da se darilo ne vračuna


KOLACIJA

 • Samo, če sodedič to zahteva

 • Izjema:

 • a) prelegat

 • b) Zakoniti prelegat

 • neodplačno dobil kadarkoli

 • Izjeme:

 • zapustnik tako določi

 • b) Preživljanje

 • c) Plodovi

 • d) Običajna manjša darila


KOLACIJA

Realno kolacijo

vrnitev predmeta v naravi

 • Idealno kolacijo

 • vračunanje vrednosti darila ali volila

 • ali vrnitev v denarju


VRSTE OPOROČNIH DOLOČIL

 • določila o razdedinjenju nujnega dediča

 • odvzemu nujnega deleža v korist potomcev

 • izključitvi določenega zakonitega dediča od dedovanja,

 • določilo o nevračunanju daril in volil zakonitemu dediču,

 • določilo o preklicu prejšnje oporoke

 • določilo o odpustitvi dejanja, ki je razlog dedne nevrednosti.

  DRUGA SKUPINA OPOROČNIH DOLOČIL

 • določitev izvršitelja oporoke,

 • priznanje očetovstva,

 • določitev načina delitve zapuščine,

 • posebne želje glede pogreba,

 • nadaljnjega uresničevanja poslovnih zamisli itd.


RAZLAGA OPOROČNIH DOLOČIL

 • teorija volje ima prednost pred teorijo izjave

 • ugotovitev prave zapustnikove volje

 • v dvomu v korist zakonitega dediča oz. tistega, ki mu je z oporoko naložena kakšna obveznost


POSTAVITEV DEDIČA

 • Določen ali določljiv

 • Postavitev substituta

  • Vulgarna substitucija : naj deduje A, če pa ne A, pa B

 • Če umreta oba, dedujejo dediči instituta

 • Ni dovoljena fidejkomisarična substitucija


 • Login