Lesson 5

Lesson 5 PowerPoint PPT Presentation


  • 354 Views
  • Updated On :
  • Presentation posted in: General

Download Presentation

Lesson 5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


3. Ang Kaloob na PropesiyaAng Kaloob na Propesiya

4. Ika-6 na leksyon. Una sa pag-aaral tungkol sa propetaIka-6 na leksyon. Una sa pag-aaral tungkol sa propeta

5. ANG ATING MITHIIN. Ang talagang centro ay ang Nagbigay ng Kaloob. / Ating mapag-aaralan ang tungkol sa Panginoong gayun na lamang ang pag-ibig sa sanlibutang ito ay Kanyang ibinigay ang sarili, sa katauhan ni Jesus, bilang siyang handog para sa ating mga kasalanan. ¶ Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at ito ang Diyos na nais nating ipakita sa mga aralin ng tremestreng ito.ANG ATING MITHIIN. Ang talagang centro ay ang Nagbigay ng Kaloob. / Ating mapag-aaralan ang tungkol sa Panginoong gayun na lamang ang pag-ibig sa sanlibutang ito ay Kanyang ibinigay ang sarili, sa katauhan ni Jesus, bilang siyang handog para sa ating mga kasalanan. ¶ Ito ang Diyos na ating pinaglilingkuran, at ito ang Diyos na nais nating ipakita sa mga aralin ng tremestreng ito.

6. Ang Pagkasi sa mga PropetaAng Pagkasi sa mga Propeta

7. SUSING TALATA. Ang lahat ng mga Kasulatan ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagkasi ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa aral, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo sa katwiran. SUSING TALATA. Ang lahat ng mga Kasulatan ipinagkaloob sa pamamagitan ng pagkasi ng Diyos, at kapaki-pakinabang sa aral, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo sa katwiran.

8. PANIMULANG SALITA. Matagal nang pinagtatalunan ng mga Kristiyano ang katanungang, Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating ang Biblia ay kinasihan? ¶ Sa mga Adventista, mayroon, bilang karagdagan, ang tanong tungkol sa pagkasi kay Ellen G White. PANIMULANG SALITA. Matagal nang pinagtatalunan ng mga Kristiyano ang katanungang, Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi nating ang Biblia ay kinasihan? ¶ Sa mga Adventista, mayroon, bilang karagdagan, ang tanong tungkol sa pagkasi kay Ellen G White.

9. 1. Pagkasi at Paghayag 2. Pagkasi at mga Katulong Pampanitikan 3. Pagkasi at mga Ibang Pinagkukunan 1. Pagkasi at Paghayag 2. Pagkasi at mga Katulong Pampanitikan 3. Pagkasi at mga Ibang Pinagkukunan

10. 1. PAGKASI AT PAGHAHAYAG. Walang propesiya ng Kasulatan na nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagka’t hindi sa kalooban ng tao dumating ang propesiya kailanman, ¶ kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang kinilos ng Espiritu Santo. 1. PAGKASI AT PAGHAHAYAG. Walang propesiya ng Kasulatan na nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagka’t hindi sa kalooban ng tao dumating ang propesiya kailanman, ¶ kundi ang mga banal na tao ng Diyos ay nagsalita habang kinilos ng Espiritu Santo.

11. KAUGNAYAN NILA. Sa 2 Timoteo 3:16 ay sinasabi na ang Biblia ay theopneustos (hiningahan ng Diyos). Ang salin sa Latin ay mababasang scriptura divinus inspirata, dito natin kinuha ang salitang Engles na inspired. ¶ Sinasabi sa 2 Pedro 1:21 na ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang sila’y dinadala ng Espiritu Santo. Gaya ng isang barko na dinadala ng hangin, ang mga manunulat ay kinilos ng Espiritu. KAUGNAYAN NILA. Sa 2 Timoteo 3:16 ay sinasabi na ang Biblia ay theopneustos (hiningahan ng Diyos). Ang salin sa Latin ay mababasang scriptura divinus inspirata, dito natin kinuha ang salitang Engles na inspired. ¶ Sinasabi sa 2 Pedro 1:21 na ang mga tao ay nagsalita mula sa Diyos habang sila’y dinadala ng Espiritu Santo. Gaya ng isang barko na dinadala ng hangin, ang mga manunulat ay kinilos ng Espiritu.

12. Sa pamamagitan ng mga pangitain at mga panaginip, inihayag ng Espiritu Santo ang katotohanan sa mga propeta (paghahayag), ¶ at pagkatapos ay tiniyak sa pamamagitan ng Kanyang patnubay sa proseso ng pagsulat (pagkasi), ang sinulat ng mga propeta ay maging kaayon sa ipinahayag ng Diyos. ¶ Gayunman, ang Biblia ay isa ring aklat ng tao. Taglay nito ang lahat ng palatandaan ng pagkakaakda ng tao. Sa pamamagitan ng mga pangitain at mga panaginip, inihayag ng Espiritu Santo ang katotohanan sa mga propeta (paghahayag), ¶ at pagkatapos ay tiniyak sa pamamagitan ng Kanyang patnubay sa proseso ng pagsulat (pagkasi), ang sinulat ng mga propeta ay maging kaayon sa ipinahayag ng Diyos. ¶ Gayunman, ang Biblia ay isa ring aklat ng tao. Taglay nito ang lahat ng palatandaan ng pagkakaakda ng tao.

13. Ang mga sumulat sa pagtala ng kanilang sariling karanasan ay tumukoy sa kanilang sarili sa personal na panghalip-panao. [ako, aking] ¶ Ang mga kaugalian at mga tradisyon ay makikita sa mga sinulat, at ang ilang mga awit at mga kawikaan ay naglalarawan sa literatura at kultura ng nakapaligid na mga bansa. ¶ Bagamat kinasihan ng Panginoon, ang Biblia ay naglalarawan din ng pagiging tao ng mga manunulat nito. Ang mga sumulat sa pagtala ng kanilang sariling karanasan ay tumukoy sa kanilang sarili sa personal na panghalip-panao. [ako, aking] ¶ Ang mga kaugalian at mga tradisyon ay makikita sa mga sinulat, at ang ilang mga awit at mga kawikaan ay naglalarawan sa literatura at kultura ng nakapaligid na mga bansa. ¶ Bagamat kinasihan ng Panginoon, ang Biblia ay naglalarawan din ng pagiging tao ng mga manunulat nito.

14. DALAWANG TEORIYA. Berbal. Ang pokus ay nasa mga salita ng Biblia sa halip na nasa may-akda. ¶ Lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos na pumipili mula sa bokabularyo at pinag-aralan ng may-akda. ¶ Tanging ang mga orihinal na mga sulat ng mga manunulat ng Biblia ang kinasihan, hindi ang mga kopya. DALAWANG TEORIYA. Berbal. Ang pokus ay nasa mga salita ng Biblia sa halip na nasa may-akda. ¶ Lahat ng salita ay kinasihan ng Diyos na pumipili mula sa bokabularyo at pinag-aralan ng may-akda. ¶ Tanging ang mga orihinal na mga sulat ng mga manunulat ng Biblia ang kinasihan, hindi ang mga kopya.

15. Isip. Ang pokus ay nasa mga manunulat, hindi sa mga salita. Tinatanggap ng manunulat ang pangitain, panaginip, o isipan at isinusulat sa kanyang sariling salita; Sinisiguro ng Espiritu Santo na ang mga salitang ginamit ay tama ang pagpaparating ng katotohanan ng Diyos. ¶ Ang mga salita ng propeta ay naging ang Salita ng Diyos. Isip. Ang pokus ay nasa mga manunulat, hindi sa mga salita. Tinatanggap ng manunulat ang pangitain, panaginip, o isipan at isinusulat sa kanyang sariling salita; Sinisiguro ng Espiritu Santo na ang mga salitang ginamit ay tama ang pagpaparating ng katotohanan ng Diyos. ¶ Ang mga salita ng propeta ay naging ang Salita ng Diyos.

16. MGA PANGITAIN AT KABABALAGHANG PISIKAL. Ang tumayo sa harapan ng isang katauhang makalangit ay maaaring maging isang matinding karanasan. ¶ Lahat sina Daniel, Saul (Pablo), at Juan ay nalugmok sa lupa ng kanilang tanggapin ang pangitaing makalangit. ¶ Isinulat ni Daniel, Walang lakas na naiwan sa akin, at sinabi ni Juan, Parang patay na nalugmok ako sa kanyang paanan. MGA PANGITAIN AT KABABALAGHANG PISIKAL. Ang tumayo sa harapan ng isang katauhang makalangit ay maaaring maging isang matinding karanasan. ¶ Lahat sina Daniel, Saul (Pablo), at Juan ay nalugmok sa lupa ng kanilang tanggapin ang pangitaing makalangit. ¶ Isinulat ni Daniel, Walang lakas na naiwan sa akin, at sinabi ni Juan, Parang patay na nalugmok ako sa kanyang paanan.

17. KARANASAN NI ELLEN WHITE. 1. Ganap na walang malay sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. ¶ 2. Hindi humihinga. ¶ 3. Tumitigas ang kalamnan, at nakapirme ang kasu-kasuan, anumang panglabas na puwersa ay di maka-apekto dito. ¶ 4. Paglabas mula sa pangitain, sa araw man o sa isang naliliwanagang silid sa gabi, lahat ay ganap na kadiliman. KARANASAN NI ELLEN WHITE. 1. Ganap na walang malay sa lahat ng nangyayari sa paligid niya. ¶ 2. Hindi humihinga. ¶ 3. Tumitigas ang kalamnan, at nakapirme ang kasu-kasuan, anumang panglabas na puwersa ay di maka-apekto dito. ¶ 4. Paglabas mula sa pangitain, sa araw man o sa isang naliliwanagang silid sa gabi, lahat ay ganap na kadiliman.

18. 2. PAGKASI AT MGA KATULONG SA PAMPANITIKAN. Ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon, nagsasabing: kumuha ng isang balumbon ng isang aklat at isulat ang lahat ng mga salitang Aking sinalita sa iyo. Ng magkagayo’y tinawag ni Jeremias si Baruch ¶ at sinulat ni Baruch sa isang balumbon ng isang aklat ayon sa atas ni Jeremias, lahat ng mga salita ng Panginoon na Sinabi niya sa kanya. 2. PAGKASI AT MGA KATULONG SA PAMPANITIKAN. Ang salitang ito ay dumating kay Jeremias mula sa Panginoon, nagsasabing: kumuha ng isang balumbon ng isang aklat at isulat ang lahat ng mga salitang Aking sinalita sa iyo. Ng magkagayo’y tinawag ni Jeremias si Baruch ¶ at sinulat ni Baruch sa isang balumbon ng isang aklat ayon sa atas ni Jeremias, lahat ng mga salita ng Panginoon na Sinabi niya sa kanya.

19. MGA ESKRIBA. Kapwa sa Matanda at Bagong Tipan ang mga manunulat ay gumamit ng mga katulong pampanitikan o mga eskriba upang isulat ang mga pabalita na ibinigay sa kanila ng Diyos. ¶ Bago ito ipinadadala, titignan muli ng may-akda ang sulat upang tiyaking ito’y ibinibigay sa bumabasa ang gusto niyang sabihin. MGA ESKRIBA. Kapwa sa Matanda at Bagong Tipan ang mga manunulat ay gumamit ng mga katulong pampanitikan o mga eskriba upang isulat ang mga pabalita na ibinigay sa kanila ng Diyos. ¶ Bago ito ipinadadala, titignan muli ng may-akda ang sulat upang tiyaking ito’y ibinibigay sa bumabasa ang gusto niyang sabihin.

20. KARANASAN NI ELLEN WHITE. 1. Dahil sa ang pormal na pag-aaral ay natapos sa edad na siyam, kinilala niya ang kanyang sariling limitasyon bilang manunulat. ¶ 2. Ang malaking pangangailangan para sa kanyang mga sinulat ay nangailangan para sa kanya na magkaroon ng katulong pampanitikan. ¶ 3. Karamihan sa kanyang mga aklat ay hindi sinulat bilang aklat kundi pinagsama-sama mula sa mga dati ng naisulat. [compilations] KARANASAN NI ELLEN WHITE. 1. Dahil sa ang pormal na pag-aaral ay natapos sa edad na siyam, kinilala niya ang kanyang sariling limitasyon bilang manunulat. ¶ 2. Ang malaking pangangailangan para sa kanyang mga sinulat ay nangailangan para sa kanya na magkaroon ng katulong pampanitikan. ¶ 3. Karamihan sa kanyang mga aklat ay hindi sinulat bilang aklat kundi pinagsama-sama mula sa mga dati ng naisulat. [compilations]

21. 3. PAGKASI AT IBA PANG PINAGKUKUNAN. Yamang marami ang nagsagawang magtala ng isang salaysay ng mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa pagkakasalin sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita ¶ minagaling ko naman, na isulat na sunodsunod. 3. PAGKASI AT IBA PANG PINAGKUKUNAN. Yamang marami ang nagsagawang magtala ng isang salaysay ng mga bagay na naganap sa gitna natin, alinsunod sa pagkakasalin sa atin nilang buhat sa pasimula ay mga saksing nakakita ¶ minagaling ko naman, na isulat na sunodsunod.

22. HALIMBAWA NI LUCAS AT PABLO. Gumawa si Lucas mula sa mga natutunan niya mula sa iba, lahat sa ilalim ng pagkasi at patnubay ng Espiritu Santo, na tiniyak na ang kanyang sinulat ay kaayon sa mga pangyayari sa kasaysayan at kalooban ng Diyos. ¶ Si Pablo ay tumanggap ng impormasyon mula sa iba at sumipi mula sa mga sinulat ng mga paganong manunulat upang ituro ang kinasihang katotohanan. HALIMBAWA NI LUCAS AT PABLO. Gumawa si Lucas mula sa mga natutunan niya mula sa iba, lahat sa ilalim ng pagkasi at patnubay ng Espiritu Santo, na tiniyak na ang kanyang sinulat ay kaayon sa mga pangyayari sa kasaysayan at kalooban ng Diyos. ¶ Si Pablo ay tumanggap ng impormasyon mula sa iba at sumipi mula sa mga sinulat ng mga paganong manunulat upang ituro ang kinasihang katotohanan.

23. HULING PANANALITA. Sapagkat iniibig tayo ng Diyos ng gayon na lamang, Ibig Niyang ibigay sa atin ang lahat ng tulong na kailangan natin upang mamuhay sa isang malapit na relasyon sa Kanya. ¶ Kasama nito ang Biblia at ang Espiritu ng Propesiya na isinulat ni Ellen G White. ¶ May mga pagkakataong nakikipagpunyagi tayo sa ating pagkakaunawa ng Biblia o ang Espiritu ng Propesiya. Ano ang dapat nating gawin? HULING PANANALITA. Sapagkat iniibig tayo ng Diyos ng gayon na lamang, Ibig Niyang ibigay sa atin ang lahat ng tulong na kailangan natin upang mamuhay sa isang malapit na relasyon sa Kanya. ¶ Kasama nito ang Biblia at ang Espiritu ng Propesiya na isinulat ni Ellen G White. ¶ May mga pagkakataong nakikipagpunyagi tayo sa ating pagkakaunawa ng Biblia o ang Espiritu ng Propesiya. Ano ang dapat nating gawin?

24. 1. Manalangin para sa paglilinaw ng Diyos. ¶ 2. Isaalang-alang ang nasasangkot na prinsipyo. ¶ 3. Isaalang-alang ang panahon at lugar ng pagkakasulat at ang isinulat at ang kultura ng may-akda. ¶ 4. Pag-usapang kasama ang ibang Krisiyanong iginagalang ninyo sa espirituwal ang panahon at lugar. ¶ 5. Hintayin ang Panginoon na ihayag ang kasagutan. 1. Manalangin para sa paglilinaw ng Diyos. ¶ 2. Isaalang-alang ang nasasangkot na prinsipyo. ¶ 3. Isaalang-alang ang panahon at lugar ng pagkakasulat at ang isinulat at ang kultura ng may-akda. ¶ 4. Pag-usapang kasama ang ibang Krisiyanong iginagalang ninyo sa espirituwal ang panahon at lugar. ¶ 5. Hintayin ang Panginoon na ihayag ang kasagutan.

  • Login