Striatum - PowerPoint PPT Presentation

Parkinsons sjukdom är en neurologisk
Download
1 / 20

 • 150 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin , skadats. Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser. Striatum.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Striatum

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Striatum

Parkinsons sjukdom är en neurologisk

sjukdom som beror på att de nervceller i hjärnan som bildar signalsubstansen dopamin, skadats.

Brist på dopamin ger svårigheter att samordna kroppens rörelser.

Striatum


Striatum

För att få diagnosen Parkinson sjukdom måste patienten ha en rörelsehämning och minst två av följande symtom:

 • Långsamma rörelser (hypokinesi)

 • Stela muskler (muskelrigiditet)

 • Skakningar (vilotremor)


Striatum

Regelbunden medicinering

är en av grundpelarna i vården.

Genom medicineringen ersätts dopaminbristen som har uppstått

i hjärnan.


Striatum

Parkinsons sjukdom

22 000 Parkinson sjuka

2 000 nya/år

14 000 icke diagnostiserade

30% insjuknar före 50-årsåldern

Något fler män än kvinnor

Skakningar, stelhet, rörelsearmod


Striatum

 • ParkinsonFörbundet

 • Start 1986

 • 25 länsföreningar

 •   ca 50 lokala föreningar

 •   drygt 8 000 medlemmar

 •   Medlemmar

 • Anhörigverksamhet

  Atypisk parkinsonism

  Ung med Parkinson NYP

 • Viktig länk i vård-/rehabkedjan


Striatum

 • ParkinsonFörbundet

 • anordnar konferenser,

 • deltar i kongresser och seminarier,

 • skriver remissvar

 • producerar skrifter

 • arrangerar sociala aktiviteter


Striatum

 • Patienten av idag

 • Söker fakta själv - välinformerad

 • Expert på sin sjukdom genom egen erfarenhet

 •   Samarbetspartner

 •   Drygt 8 000 medlemmar

 • Kapabel att ta beslut

 • Jämför vårdgivare


Striatum

 • Hur ser vår

 • samhällsstruktur ut?

 • Fler och fler äldre,

  Parkinson, Stroke, Demens

 • Färre kvinnor hemma som vårdar

 •   Fler behandlingsbara sjukdomar

 • Utmaning för alla


Striatum

ParkinsonFörbundets Forskningsfond

 • Intensiv forskning i Sverige

 • Parkinsonfonden: viktigt stöd

 • Bot - inte bara bättring

 • 3,4 miljoner in - 3,0 miljoner ut

 • Pg 90 07 94 - 9 direkt till Parkinsonforskning


Striatum

 • Modern vård

 • Nya läkemedel, t ex Stalevo, Azilect

 • Avancerade behandlingsmetoder,

  t ex Duodopa, Apomorfin, Deep Brain Stimulation

 •   Nya rehabiliteringsmetoder

 • Träning och egenvård


Striatum

 • Varför hamnar man på sjukhem?

 • Kognitiva dysfunktioner 35%

 • Rörelseproblematik16%

 •   Frakturer16%

 • Make/Maka dog13%

 • Ingen vård hemma 8%


Striatum

 • Kostnader

 • ca 3,5 miljarder kr/år

 • Läkemedel16%

 •   Vård22%

 • Sociala kostnader35%

 • Privata kostnader27%


Striatum

 • Behov

 • Parkinsonspecialist

 • Parkinsonsjuksköterska

 •   Parkinson-team

 • Parkinsonskola med Föreningen

 • Återkommande rehab

 • Involvera patienten/anhöriga i vården


Striatum

 • Behov - Patienten

 • Alla med Parkinsons sjukdom ska ha rätt till

 • Snabb diagnos gjord av p-specialist

 • Tillgång till moderna behandlings-metoder oavsett var i landet man än bor

 • Parkinsonteam


Striatum

 • Behov - Forskning

 • Lyft fram forskningen, forsknings-beredning med rejäla mandat

 • Politikerna bör ta sitt ansvar och se till att de som är engagerade i svensk medicinsk forskning får drägliga anställningsvillkor

 • 50% av alla sjukvårds- och omsorgs-kostnader rör sjukdomar och skador i hjärnan

 • Satsa mer nu…


Striatum

 • Behov - Anhöriga

 • Anhöriga till P-sjuka skall ha rätt till

  växelvård för den sjuke

 • Fler platser på äldreboende där parkinsonkunnig personal finns

 • Att den sjuke får optimal vård och medicinering

 • Kunskap (utbildning) kring Parkinsons sjukdom

 • Stödsystem för landsting/kommun för anhöriga.


Striatum

 • Behov – Fler neurologer

 • Vi behöver fler neurologer

 • Svensk neurologi behöver stärkas på alla nivåer genom dels

  • en utökad neurologundervisning för läkarstudenter och fler ST-block i neurologi

  • nya effektiva behandlingar


Striatum

 • Behov – Rätt medicin

 • Nya medicinerna är dyra och det är kostnaden som syns.

 • Det som inte syns är samhällets kostnad om mediciner inte funnits.

 • T ex har TLV fastslagit att behandling med Duodopa är samhällsekonomiskt kostnadseffektivt. Trots detta beslutar politiker att läkemedlet inte ska föreskrivas.

 • Det behövs ett ytterligare system, en nämnd eller myndighet, som skyddar och bevakar de mest behövande från att på lokal nivå fråntas läkemedel där alternativ saknas.


Striatum

 • Behov – Lika vård i hela landet

 • Det är viktigt att Hälso- och sjukvårdslagen om att alla ska få en god vård på lika villkor och inom rimlig tid efterlevs.

 • Politiker i olika landsändar fattar olika priorteringsbeslut?

 • Det behövs Nationella riktlinjer för vård och behandling av Parkinsons sjukdom för att säkerställa rätten till vård på lika villkor oavsett ålder, kön och var man än bor i landet.


Striatum

= Investering

Det lönar sig att vårda

 • Färre akutbesök

 • Längre boende i det egna hemmet

 • Senarelagd komplikationsfas

 • Färre telefonkonsultationer

 • Kostnad


 • Login