slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
งานวิจัยทางคลินิก

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 30

งานวิจัยทางคลินิก - PowerPoint PPT Presentation


 • 240 Views
 • Uploaded on

งานวิจัยทางคลินิก. ศึกษาถึงอัตราการตายของผู้ป่วยกับการประเมิน Glasgow Coma Scale ซึ่งถูกประเมินโดย นิสิตแพทย์ และ พยาบาล. คณะผู้จัดทำ. กฤษฎา สงวนพงษ์ ,นสพ. อนุชิต หิรัญกิตติ , นสพ. อรรถพร ปฏิวงศ์ไพศาล ,นสพ. หลักการและเหตุผล

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' งานวิจัยทางคลินิก' - jack-holden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

งานวิจัยทางคลินิก

ศึกษาถึงอัตราการตายของผู้ป่วยกับการประเมิน Glasgow Coma Scale ซึ่งถูกประเมินโดย นิสิตแพทย์ และ พยาบาล

slide2

คณะผู้จัดทำ

กฤษฎา สงวนพงษ์ ,นสพ.

อนุชิต หิรัญกิตติ , นสพ.

อรรถพร ปฏิวงศ์ไพศาล ,นสพ.

slide3

หลักการและเหตุผล

ผู้ป่วยทางระบบประสาทมีความจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน และก่อนที่จะทำการรักษาผู้ป่วยก็จำเป็นที่จะต้องมีการประเมินความรุนแรงของความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ซึ่ง Glasgow coma scale (GCS) เป็นระบบการให้คะแนนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการบอกระดับความรู้สึกตัวในผู้ป่วยที่มีการบาดเจ็บทางสมอง

การประเมิน GCS นั้นสามารถประเมินความรุนแรงของอาการป่วยของผู้ป่วยได้ในขั้นต้น ซึ่งส่งผลถึงการกำหนดแนวทางการรักษาของแพทย์ การประเมิน GCS ที่แตกต่างกันอาจ

slide4

หลักการและเหตุผล

ส่งผลถึงการเลือกแนวทางการรักษา และ mortality rate ของผู้ป่วย

ซึ่งจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่าการประเมิน GCS โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลย-กรรมประสาท โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ การศึกษานี้จึงมีขึ้นเพื่อศึกษาถึงผลกระทบจากการประเมิน GCS ที่ต่างกัน ซึ่งอาจส่งผลทำให้ mortality rate ต่างกันด้วย

slide5

คำถามหลัก

 • mortality rate ของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทที่ได้รับการประเมิน GCS ที่แตกต่างกันจะมี mortality rate ต่างกันหรือไม่
slide6

คำถามรอง

 • อัตราการตายมีความแตกต่างกันระหว่างการประเมิน GCS โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ในช่วงใดของ GCS score มากที่สุด
 • GCS component ใดที่มีผลต่ออัตราการตายของผู้ป่วยมากที่สุด
slide7

Objectives

1. เพื่อศึกษาถึงความสัมพันธ์ของการประเมิน Glasgow coma scale กับ mortality rate

2. ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของ mortality rate กับการประเมิน Glasgow coma scale ที่แตกต่างกันระหว่างนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

slide8

Expected outcome

 • เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับใช้ในการประเมินสภาวะผู้ป่วยทางระบบประสาท
 • ทำให้ทราบถึงผลที่เกิดจากการประเมิน GCS ที่ต่างกัน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขมาตราฐานในการประเมินผู้ป่วยต่อไป
slide9

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

Glasgow coma scale : เป็นการประเมินสติของคนไข้โดยมีการประเมินดังตาราง

slide10

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

slide11

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

slide12

นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัยนิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย

Total score = E + V + M

Total score 8 or less => coma , severe head injury

Total score 9 -12 => moderate head injury

Total score 13-15 => mild or no head injury

(reference : eMedicine Journal, May 9 2002, Volume 3, Number 5)

slide13

ทบทวนวรรณกรรม

 • 5 Dec 2002 ได้มีการทำวิจัยเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะ coma กล่าวว่า การใช้ Glasgow coma score ในการประเมินคนไข้ หาก ค่าการประเมินอยู่ที่ 3-4 จะมีผู้ป่วยตายหรืออยู่ในภาวะ vegetative stateถึง87% และมีเพียง 7% ที่จะมีภาวะ moderate disabilityหรือ good recovery
 • หากค่าการประเมินอยู่ที่ 5-7 จะมีผู้ป่วยตายหรืออยู่ในภาวะ vegetative stateถึง53% ในขณะที่ 34% จะมีภาวะ moderate ability หรือ good recovery
slide14

ทบทวนวรรณกรรม

 • หากค่าการประเมินอยู่ที่ 8-10 จะมีผู้ป่วยตายหรืออยู่ในภาวะ vegetative stateถึง27% ในขณะที่ 68% จะมีภาวะ moderate ability หรือ good recovery
 • หากค่าการประเมินอยู่ที่ 11-15 จะมีผู้ป่วยตายหรืออยู่ในภาวะ vegetative stateถึง7% ในขณะที่ 87% จะมีภาวะ moderate ability หรือ good recovery
slide15

ทบทวนวรรณกรรม

ในปี 2002 นสพ.นพดล, นสพ.อรวรรณ และ นสพ.เจษฎา ได้ทำการศึกษาว่า การประเมินระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยในหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทด้วย Glasgow coma scale(GCS) โดยถูกประเมินจากนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยมีความแตกต่างกันหรือไม่ ทำโดยวิธี retrospective descriptive study โดยใช้กลุ่มประชาการที่มาเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในที่หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท ที่ถูกประเมิน GCS โดยนิสิตแพทย์และพยาบาล และบันทึกไว้อย่างชัดเจนในเวชระเบียน โดยใช้ประชากร 326 คน

slide16

ทบทวนวรรณกรรม

ผลการศึกษาพบว่า การประเมิน GCS ในช่วงเวลาห่างกันไม่เกิน 1 ชั่วโมงระหว่าง นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p<0.05)

slide17

Study design

Target population :

Inclusion criteria:

ผู้ป่วยต้องมีอายุมากกว่า 5 ปี ขึ้นเพราะการประเมิน Glasgow Coma Scale ในผู้ป่วยทางระบบประสาทนั้น ผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี จะไม่สามารถประเมินคะแนนได้ตรงตามแบบประเมิน เนื่องจากการประเมินต้องประกอบด้วยการใช้คำสั่งให้ปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะสร้างปัญหาการประเมิน จากการสื่อสารระหว่างผู้ประเมิน และผู้ป่วยที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี

ผู้ป่วยต้องได้รับการประเมิน Glasgow Coma Scale จากทั้งนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6 และพยาบาลประจำหอผู้ป่วยเมื่อแรกรับ โดยมีการบันทึกเวลาไว้อย่างชัดเจนและห่างกันไม่เกิน 1 ชั่วโมง ในเวชระเบียน

slide18

Study design

 • วิธีการวิจัย : การวิจัยเชิงวิเคราะห์ แบบการเปรียบเทียบระหว่างกลุ่ม (Comparative group) โดยใช้การ ศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง (Retrospective studies) จาก ข้อมูลประวัติคนไข้ในเวชระเบียนจากศูนย์เวชระเบียนผู้ป่วย ของ โรงพยาบาลพุทธชินราช
slide19

Sample size

 • population proportion

Za= Z-statistics for confidence interval

P = Prevalence

slide20

Sample size

จากการแทนค่าและคำนวนทำให้ได้ค่า n/group = 54 คน และจากการศึกษาความถี่ของ Score จากงานวิจัยของกลุ่มที่ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับ GCS พบว่าจะต้องใช้จำนวนประชากรทั้งหมด 370 คน

slide23

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน Glasgow coma score กับอัตราการตายของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โดยมีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6เป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีค่าคะแนนต่างกัน

slide24

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมิน Glasgow coma score กับอัตราการตายของผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท โดยมีพยาบาลประจำหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทเป็นตัวแทนของกลุ่มที่มีค่าคะแนนต่างกัน

slide25

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ Multiple regression & correlation ของการประเมิน GCS components กับอัตราการตาย โดยนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 6

slide26

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ Multiple regression & correlation ของการประเมิน GCS components กับอัตราการตาย โดยพยาบาลประจำหอผู้ป่วย

slide27

ตารางแสดงผลการวิเคราะห์ Multiple regression & correlation ของการประเมิน Total GCS กับอัตราการตาย

slide28

วิจารณ์การศึกษา

 • เนื่องจากข้อมูลในการนำมาทำวิจัยชิ้นนี้มีแต่เพียงอัตราการตายไม่ได้ศึกษาว่าผู้ป่วยตายด้วยเหตุใด ซึ่งอาจจะทำให้มี Bias ในงานวิจัยชิ้นนี้เกิดขึ้น
 • จากผลการวิจัยที่ออกมาว่าการประเมินGCS ที่แตกต่างกันของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 กับพยาบาลประจำหอผู้ป่วยมีผลต่ออัตราการตายนั้นอาจจะเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น นักศึกษาแพทย์ประเมิน score ที่มีค่ามากเกินไป หรือ การรักษาพยาบาลมีความผิดพลาดเกิดขึ้น
 • ความน่าเชื่อถือของการประเมินGCS ของพยาบาลประจำหอผู้ป่วยมีความสัมพันกับอัตราการตายมากกว่านักศึกษาแพทย์ ดังนั้นจึงน่าจะมีการปรับปรุงมาตราฐานของการประเมินGCS เพื่อที่ลดความแตกต่างและนำไปสู่ความถูกต้องมากที่สุด
slide29

ข้อเสนอแนะ

 • การทำงานวิจัยชิ้นนี้มีข้อจำกัดในด้านของเวลา ทำให้ต้องทำการศึกษาแบบ retrospective ซึ่งมีความยากลำบากในการเลือกข้อมูล มีหลายข้อมูลที่ไม่มีการบันทึกเวลาในการประเมิน ทำให้ต้องทิ้งข้อมูลเหล่านั้นไป ซึ่งจะเป็นการดีหากจะศึกษาแบบ prospective และได้ข้อมูลมากกว่าการศึกษาในครั้งนี้ และกำหนดคุณสมบัติต่างๆของข้อมูลที่จะเลือกมาเป็นประชากรที่จะศึกษา อย่างสมบูรณ์ตามที่ผู้วิจัยต้องการ
 • การศึกษาความถูกต้องของการประเมินGCS นั้นอาจจะต้องอาศัยค่า TRISS มาเป็นตัวเปรียบเทียบ
slide30

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนในการทำให้งานวิจัยชิ้นนี้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี

- อ.นพ.ศุภสิทธ์ พรรณนารุโณทัย ที่คอยให้คำปรึกษาและคำแนะนำต่างๆในการทำวิจัยชิ้นนี้ตลอดจนเสร็จเรียบร้อย

- อ.นพ.วิสิทธ์ ที่ได้ให้แนวคิดหลักในการทำวิจัยชิ้นนี้

- เจ้าหน้าที่แผนกเวชระเบียนที่ช่วยค้นหาเวชระเบียนให้ผู้จัดทำ

- พยาบาลหอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทที่คอยอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล

- พระเจ้าที่ได้ให้โอกาสเราทำงานวิจัยชิ้นนี้

ad