Thema 2 Naar een referentiekader voor Leren en Instructie - PowerPoint PPT Presentation

Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie
Download
1 / 71

 • 134 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Thema 2 Naar een referentiekader voor Leren en Instructie. Advance organizer. Inleidende activiteit: oriënteert op de nieuwe inhouden. Latijn: immersieonderwijs. De Standaard, 22 juni 2010). Advance organizer 1. Kies één van de volgende rollen: een leerkracht Latijn;

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Thema 2 Naar een referentiekader voor Leren en Instructie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Thema 2Naar een referentiekader voorLeren en Instructie


Advance organizer

Advance organizer

 • Inleidende activiteit: oriënteert op de nieuwe inhouden.


Latijn immersieonderwijs

Latijn: immersieonderwijs

De Standaard, 22 juni 2010).


Advance organizer 1

Advance organizer 1

Kies één van de volgende rollen:

 • een leerkracht Latijn;

 • een moeder/vader van een leerling die geen affiniteit heeft met vreemde talen;

 • een leerkracht wetenschappen;

 • een politicus van een Vlaamse partij.

  Hoe zou jij – vanuit een bepaalde rol - reageren op dit bericht?


Advance organizer 11

Advance organizer 1

 • Welke rol koos je buur?

 • Vergelijk de verschillende reacties die je hoort wanneer verschillende rollen voorop staan.

 • Probeer zo concreet mogelijk aan te geven waarin de reacties verschillen en waarom ze verschillen.


Advance organizer 2

Advance organizer 2

 • Ken je een Smartboard?

 • Gebruik van interactief elektronisch board in lager, secundair en hoger onderwijs.

 • http://www.youtube.com/watch?v=SbRl3Sr_jso

 • http://www.youtube.com/watch?v=xZ70prNgOkw&feature=related

 • http://www.youtube.com/watch?v=0U05WeXPGlk

 • http://www.youtube.com/watch?v=s1XByBYAmYk

 • http://www.youtube.com/watch?v=qC-HdY6KPJM


Advance organizer 21

Advance organizer 2

Ga bij de bespreking van deze tool uit van één van de volgende rollen :

 • eenleerlingsecundaironderwijs;

 • de directeur, van een school die het financieel moeilijk heeft;

 • de “minister van onderwijs” die ICT verplicht wil laten gebruiken door leerkrachten;

 • leerkrachten die nu opnieuw nascholing moeten volgen.

  Hoe zou jij vanuit één bepaalde rol reageren op het invoeren van deze tool?


Advance organizer 22

Advance organizer 2

 • Welke rol koos je buur?

 • Vergelijk opnieuw de verschillende reacties die je hoort wanneer verschillende rollen elk met eigen standpunten voorop staan. Probeer in een nabespreking concreet op te sommen waarin reacties verschillen en waarom er verschillen in reacties zijn.


Verschillen in opvattingen

Verschillen in opvattingen

 • Hoe verklaren?

 • Waarom?

 • Wanneer?

 • In welke situaties?

 • Werken door op variabelen, processen en actoren:


Variabelen processen en actoren

Variabelen, processen en actoren

 • Stakeholders (belangengroepen) en rollen = actoren

 • Aggregatieniveaus

  • microniveau

  • mesoniveau

  • macroniveau

 • Historiek

 • Componenten


Visies

Visies

 • Afhankelijk van een visie op leren en instructie zal men de plaats en rol van variabelen, processen en actoren anders inschatten.

 • Het referentiekader probeert samenhang tussen deze aan te geven.

 • Bij de verdere bespreking van VISIES zullen we de consequenties voor en de relaties met het referentiekader bespreken.


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Referentiekader onderwijskunde


Onderzoeksevidentie

Onderzoeksevidentie

 • Maar is dit niet allemaal “theorie”?

 • Waar is de “empirical evidence”?

 • Het referentiekader kan gekoppeld worden aan duizenden onderwijskundige onderzoeken

 • In Leren en Instructyie focus op evidence based aanpakken

 • Zie overzichtwerk van Hattie (2009)meta-analyse van 50.000 studies.


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A Synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to Achievement.

Milton Park, Oxon: Routledge.


Onderzoek naar het effect van

Onderzoek naar het effect van …

 • Bij onderzoek stelt men dikwijls een “positief” effect vast.

 • Maar hoe “groot” “belangrijk is dat effect” ?

 • In onderzoeksliteratuur gebruikt men hiervoor het begrip “effect size”.

 • Effect size geeft aan hoeveel standaarddeviaties een score opschuift, verbetert.


Onderzoek naar het effect van1

Onderzoek naar het effect van …

 • Scores zijn meestal verdeeld in een groep of klas volgens een normaalverdeling: enkel hebben lage score, enkel hoge score, meeste een gemiddelde score.

 • Grootste groep (68%) bevindt zich rond het gemiddelde: +/- 1 standaarddeviatie van dat gemiddeld.

Based on http://www.cemcentre.org/renderpage.asp?linkid=30325016


Onderzoek naar het effect van2

Onderzoek naar het effect van …

 • Scores zijn meestal verdeeld in een groep of klas volgens een normaalverdeling: enkel hebben lage score, enkel hoge score, meeste een gemiddelde score.

 • Grootste groep (68%) bevindt zich rond het gemiddelde: +/- 1 standaarddeviatie van dat gemiddeld.

Based on http://www.cemcentre.org/renderpage.asp?linkid=30325016


Onderzoek naar het effect van3

Onderzoek naar het effect van …

 • Een positieve effect size vertelt dus hoeveel respondenten naar rechts opschuiven in de verdeling van de scores (zie animatie): meer leerlingen halen dus een hoger gemiddelde score.Bijv. één standaarddeviatie opschuiven = 84% van de leerlingen in de exp groep hebben een score die hoger is dan die de controlegroep.

Based on http://www.cemcentre.org/renderpage.asp?linkid=30325016


Onderzoek naar het effect van4

Onderzoek naar het effect van …

 • Hoe groot moet een effect size (es) zijn om interessant te zijn?

  • Rekening houdende met ontwikkelingseffecten

  • Rekening houdend met feit dat een leerkracht – los van wat hij/zij doet – een invloed heeft

 • Vuistregel: pas vanaf es = .40 wordt het interessant.


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Microniveau


Microniveau

Microniveau

 • Niveau: directe interactie tussen lerende - instructieverantwoordelijke in een werkplek, opleidingscentrum, klas, on-line leeromgeving, teleconferentie-omgeving


Microniveau context

Microniveau: context

 • Context: omgevingsvariabelen die – vooral indirect – ingrijpen op de leer- en instructieprocessen.

 • Vb: in de onmiddellijke nabijheid van de school staat een kasteel staat, een bedrijfje, een vijver ligt, een fabriek staat, de ouders van de lerenden, het al dan bereikbaar/niet-bereikbaar van de school.


Microniveau actoren

Microniveau: actoren

 • Instructieverantwoordelijke(n)trainer, docent, leerkracht, begeleider, lector, team, ...

 • Kenmerken instructieverantwoordelijke(n)geslacht, leeftijd, vooropleiding, visie, ervaring, motivatie, interesse, samenwerkingsverband

 • Begeleiding instructieverantwoordelijke(n)on-line services, back office, ...


Microniveau actoren1

Microniveau: actoren

gebaseerd op Hattie, 2009, p. 109).


Microniveau actoren2

Microniveau: actoren

 • Lerende(n)een persoon die op een systematische manier iets leert

 • Kenmerken lerende(n)leeftijd, geslacht, ervaring, prof. vaardigheden, interesse, motivatie, groepskenmerken

 • Begeleiding lerende(n)peers, tutors, specifieke opvang taal, godsdienst, gezondheid (zieke kinderen)


Microniveau actoren3

Microniveau: actoren


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Voorbeeld, kenmerken van de lerende: wiskundeangst.

Factoren die samenhangen met wiskundeangst (Vekeman, 2010, p.17).


Microniveau organisatie

Microniveau: organisatie

 • Op microniveau zeer relevant omdat het bepalend is voor het samenspel tussen processen en variabelen bij het didactisch handelen en de leeractiviteiten.

 • Voorbeelden: grootte instructiegroepen, beschikbare tijd, uurrooster, aantal vakleerkrachten/specialisten, al dan niet beschikbaar zijn van een open leerplek, bibliotheek, zelfstudiehoek, de toegankelijkheid van de infrastructuur (tijd, fysisch, …), …

 • Micro- en mesoniveau sterk verweven.


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Microniveau: organisatie


Microniveau organisatie1

Microniveau: organisatie

 • Vb. Cram schools


Microniveau instructie

Microniveau: instructie

 • Instructieactiviteiten

 • Componenten van het didactisch handelenGeheel aan beslissingen van instructieverantwoordelijke(n) m.b.t.

  • doelen

  • leerstof

  • media

  • werkvorm

  • toetsing


Componenten didactisch handelen

Componenten didactisch handelen

 • Leerdoelen: een concrete observeerbare aanduiding van wat men nastreeft bij de instructie. Een operationeel leerdoel geeft aan welk gedrag men verwacht van de lerende (bijv. zelfstandig een voorbeeld geven) en op welke inhoudscategorie dit gedrag betrekking zal hebben (bijv. een oorzaak-gevolg relatie m.b.t. zwaartekracht en de getijden).


Componenten didactisch handelen1

Componenten didactisch handelen

 • Leerstof


Componenten didactisch handelen2

Componenten didactisch handelen

 • Instructiestrategie (didactische werkvorm): dit omvat de concrete handelingen van de instructieverantwoordelijke waardoor hij/zij leeractiviteit van lerenden uitlokt (bijv. vragen stellen, doceren, een demonstratie geven, een discussie opzetten, een probleem voorleggen, een constructieopdracht geven, …).

 • Afhankelijk van de opvatting over leren en instructie, worden andere didactische werkvormen naar voren geschoven.


Componenten didactisch handelen3

Componenten didactisch handelen

 • Media: dit verwijst naar de ‘gematerialiseerde’ vorm van leerstof en/of tools/middelen die men gebruikt bij de didactische werkvorm (boeken, projectoren, computer, bord, fiches, zelfstudiepakket, website, e-learning omgeving, …).


Componenten didactisch handelen4

Componenten didactisch handelen

 • Toetsing: de manier (inhoud, materiaal, activiteit en organisatie) waarop men het al dan niet bereiken van de doelstellingen controleert.

 • Zie speciaal thema over toetsing en evaluatie.


Microniveau leeractiviteiten

Microniveau: leeractiviteiten

 • LeeractiviteitenWelk gedrag vertoont de lerende als gevolg van (als uitgangspunt voor) instructie-activiteiten - controverse m.b.t. visie

 • BEPALEND !Visie op leren. Hoe verwerven we kennis?


Micro niveau

Micro-niveau


Meso niveau

Meso-niveau


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Uittreksel uit het schoolreglement van de Stedelijke Academie Muziek,

Woord en Dans van Dendermonde http://www.samwddendermonde.be/schoolreglement-mainmenu-18.html.


Mesoniveau

Mesoniveau


Mesoniveau1

Mesoniveau

 • Hoger organisatieniveau; minder concrete personen (groepen, teams, …) en acties (procedures, dossiers, …)

 • Meestal extrapolatie van het

  • microniveau (beleid) en

  • macroniveau (handelen in de klas).


Mesoniveau context

Mesoniveau: context

 • Context

  • samenwerkingscontract met bedrijf

  • convenant met andere opleidingsinstelling

  • stedelijk ontwikkelingsplan

  • verkeerssituatie rond de school

  • buurt

  • ouders …


Mesoniveau context1

Mesoniveau: context

Keert sterk terug in kenmerken van lerende.


Mesoniveau organisatie

Mesoniveau:organisatie

 • Organisatie: beschikbare lesuren (lesurenpakket), het aantal instructieverantwoordelijken in de instelling/organisatie, de mediatheekvoorzieningen, of het al dan niet beschikbaar zijn van een open leercentrum is, de lokalen/infrastructuur, de financiering, de beschikbare uren voor zorgcoördinatoren/coaches, praktijkbegeleiders, het schoolreglement, …


Mesoniveau lerende

Mesoniveau: lerende

 • Lerende: cohorten, groepen

 • Kenmerken: globale samenstelling (etnisch, pol. Vluchtelingen, afstudeerkenmerken, algemene vooropleiding (aggregatie kenmerken op microniveau)

 • Begeleiding: diensten, personeelsgroepen, kwaliteitsunits, interne audit


Mesoniveau2

Mesoniveau

 • Instructieverantwoordelijke: teams, clusters, specialismen

 • Kenmerken: leeftijd, vooropleiding, dominante visie, … (aggregatie kenmerken op microniveau)

 • Begeleiding: professionaliseringsplan, strategisch plan van school.


Mesoniveau3

Mesoniveau

 • Componenten didactisch handelen

  • doelen: leerplan, werkplan, vakgroep, trainingsplan, skills-management ontwerp, competentieprofielen

  • leerstof: bronnen, kennismanagement bedrijf, incidenten in bedrijf, eigen bedrijfsdata

  • werkvorm: leersysteem zoals bijv. zelfstudiesysteem, afstandsonderwijs, probleemgestuurde aanpak, ...

  • media: computerklas, conferencing room, ...

  • toetsing: toetsitembank, centraal toetssysteem, periodieke tests piloten of operatoren in kerncentrales, …


Componenten didactisch handelen5

Componenten didactisch handelen


Macroniveau

Macroniveau

De Standaard Online 20 01 2005Rijles op school nog theorie

Staat in eindtermen maar niemand heeft zicht op hoe scholen het doen

BRUSSEL - Vanaf dit schooljaar moeten scholen de leerlingen van het secundair onderwijs voorbereiden op het theoretische rijexamen. Het staat in de eindtermen, maar niemand heeft er zicht op of en hoe dat gebeurt. Minister Renaat Landuyt is voorstander van een samenwerking tussen het onderwijs en de privésector. West-Vlaamse rijscholen, die eind jaren zestig uit de scholen voortsproten, kunnen als de wegbereiders daarvan worden beschouwd.


Macroniveau1

Macroniveau


Macroniveau2

Macroniveau

 • INSTITUTIONALISERING

Koning Albert II laan

Departement OnderwijsMinisterie Vlaamse

Gemeenschap


Macroniveau3

Macroniveau

 • Context (politiek, economisch, cultureel, ...)

  • overeenkomsten met buitenland: Sorbonne-, Bologna- en Lissabonverklaring

  • eisen van sectoren met betrekking tot beroepsprofielen (drukkers, lassers, ...)

  • eisen van vakbonden m.b.t. opleidingsuren (kredieturen)


Macroniveau4

Macroniveau

 • Lerenden: belangenverenigingen (politiek, niveau, sectorieel)

 • Kenmerken: leeftijdsgroepen, (OESO, indicatorenstudies PISA, IALS, ...)

 • Begeleiding: landelijke en internationale organisaties (bijv. studentenorganisaties, ...)


Macroniveau5

Macroniveau

 • Instructieverantwoordelijke: vakgroepen, vakbonden, netten/koepels, ...

 • Kenmerken: opleiding, niveau (regenten/lic.),

 • Begeleiding: landelijke en internationale organisaties (bijv. EARLI, Orthopedic surgery association, accountancy Australia, ...)


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

In dit voorbeeld zie je duidelijk de impact van het macroniveau op centrale actoren in de instructiesetting. Hier worden de gevolgen van een hervorming in het Australische beroepsonderwijs bekeken voor de inzetbaarheid van leerkrachten. Dat daarbij vakbonden duidelijk hun stem laten horen, ligt voor de hand (Australia (http://www.ucalgary.ca/iejll/vol11/forward).


Macroniveau6

Macroniveau

 • Organisatie:


Macroniveau7

Macroniveau

 • Componenten didactisch handelen

  • Doelen: profielen, eindtermen, beroepskwalificaties (bijv. ICT en leerkrachten), landelijk curriculum (UK)

  • Leerstof: voorgeschreven methoden, kritische incidenten (luchtvaart, veiligheidssector, geneeskunde, ...)

  • Media: Multinationals IBM/Lotus heeft Learning Space, Oracle heeft TeleTop, Overheid onderwijs heeft webportal (www.vlaanderen.be – kies onderwijs)


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie

Deeloverzicht van de eindtermen secundair onderwijs

(http://www.ond.vlaanderen.be/dvo/secundair/index.htm)


Macroniveau8

Macroniveau

 • Componenten didactisch handelen

  • Werkvormen: nationale systemen (Open Universiteit, Beroepskwalificatiecentrum,

  • Toetsing (Nationaal toetscentrum, sectorieel kwalificatiecentrum (buschauffeurs),


Oefeningen voorbeelden

Oefeningen/voorbeelden


Vervolg cursus leren en instructie

Vervolg cursus Leren en Instructie

 • Ontologie en epistemologie

 • behaviorisme

 • cognitivisme

 • constructivisme

 • Hogere denkvaardigheden

 • Onderwijskundig ontwerpen

 • Curriculumtechnologie

 • Evaluatie

 • Telkens komt

  • Evidence-base en

  • Referentiekader naar voren


Thema 2 naar een referentiekader voor leren en instructie1

Thema 2Naar een referentiekader voorLeren en Instructie


 • Login