Jak zaznamenat organick a organominer ln hnojiva
Download
1 / 44

Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva. U registrovaných organických a organominerálních hnojiv se povinně evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Jak zaznamenat organická a organominerální hnojiva

U registrovaných organických a organominerálních hnojiv se povinně evidují jen ty živiny, jejichž obsah je uveden na etiketě, příp. příbalovém letáku

Přehled registrovaných typových i netypových organických a organominerálních hnojiv a údaje o obsahu živin uvádí registr hnojiv na internetových stránkách ústavu www.ukzuz.cz– Půda a hnojiva – Registr hnojiv

U organických hnojiv připravených pro vlastní účely (komposty) se pro evidenci využijí výsledky laboratorní analýzy nebo hodnoty uvedené v poznámkách pod tabulkou v příloze č.2 vyhlášky č. 274/1998


Statková hnojiva

 • V evidenci se uvádí celkový přívod živin do půdy ve statkových hnojivech

 • Průměrný přívod živin ve statkových hnojivech (dle tabulek, již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování) je uveden v kg/t čerstvé hmoty při normativní sušině

 • U tekutých statkových hnojiv je při odlišné sušině nutno hodnoty přívodu živin přepočítat, příp. zjistit laboratorní analýzou


V evidenci se uvádí přívod živin do půdy ve statkových hnojivech (dle tabulek, již po odpočtu ztrát ve stájích a při skladování) je uveden v kg/t čerstvé hmoty při normativní sušině

Při většinovém zastoupení jednoho druhu statkového hnojiva (např. hnůj prasat ve směsi s hnojem skotu) se použijí hodnoty pro toto hnojivo

Pokud bude poměr statkových hnojiv ve směsi přibližně stejný, použijí se průměrné hodnoty obsahů živin

Statková hnojiva (pokračování)


Statková hnojiva (pokračování)

 • Při společném uložení a následné aplikaci statkových hnojiv od různých druhů hospodářských zvířat se použijí zkratky (Hn, Hnj, Mč, Kj., příp. HnS+HnP, HnS+DT, KjP+KjS apod.) a uvede se hmotnostní poměr jednotlivých druhů statkových hnojiv

 • Pokud nejsou k dispozici výsledky analýz, vypočtou se obsahy živin, příp. i organických látek a poměr C : N, jako vážený průměr


Statková hnojiva (pokračování)

 • Statkovými hnojivy jsou i „skliditelné“ rostlinné zbytky, tedy vedlejší rostlinné produkty (sláma, chrást, nať) nebo do půdy navracené celé rostliny (tráva, meziplodiny, příp. hlavní plodiny na zelené hnojení)

 • Je tedy nutné evidovat nejen zapravování vedlejších produktů do půdy a „zelené hnojení“ (ZH), ale i např. mulčování trávy

 • Od roku 2009 povinně jen sláma(ale doporučuje se uvádět i zelené hnojení apod.)


Statková hnojiva (pokračování)

 • Při ponechání „skliditelných“ rostlinných zbytků, příp. celých rostlin na pozemku se uvede jen druh a datum (použití, zapravení)

 • Tato evidence je důležitá pro:- bilancování rostlinných živin- stanovení potřeby hnojení- hodnocení bilance organických látek - kontrolu požadavků některých předpisů (nitrátová směrnice, dotace na meziplodiny)


Statková hnojiva (pokračování)

 • Statkovým hnojivem jsou i výkaly a moč hospodářských zvířat produkované při pastvě nebo při jiném pobytu zvířat na zemědělské půdě

 • Dle výkladu platného v roce 2006 se evidoval druh statkového hnojiva, např. „pastva skotu“ (nebo „pobyt venku“) a datum (např. „1.4.–30.9.06“ nebo „celoročně“)


Statková hnojiva (pokračování)

 • Od roku 2007 se uvádí i odhad množství výkalů a moči, včetně přívodu živin do půdy; počítá se podle údajů v tabulkách (produkce výkalů a moči celkem, průměrný přívod živin)

 • Podkladem pro výpočet je průměrné roční „zatížení“ půdy jednotlivých pozemků hospodářskými zvířaty (DJ . ha-1)

 • 1 DJ (dobytčí jednotka) = 500 kg živé hmotnosti (nezaměňovat s VDJ pro kontrolu intenzity)


Statková hnojiva (pokračování)

 • Zatížení se stanoví na základě záznamu o pastvě - počet zvířat, druh, věková a hmotnostní kategorie, celková délka pastevního období nebo jiného pobytu, celodenní pobyt nebo návrat do stáje atd.

 • Příklad výpočtu (1 DJ/ha, skot > 2 r., celoročně): - množství výkalů a moči= 14,0 t- průměrný přívod dusíku= 3,3 kg N/t- přívod celkem= 46,2 kg N/ha za rok


Statková hnojiva (pokračování)

 • Na pobyt hospodářských zvířat na zemědělské půdě a na zapravení rostlinných zbytků se nevztahuje ustanovení § 9, odst. 2, písm. c, zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, týkající se sněhové pokrývky a promrznutí nebo převlhčení půdy

 • Uvedené ustanovení zakazuje pouze technickou aplikaci hnojiv


Statková hnojiva (pokračování)

 • Z hlediska „nitrátové směrnice“ se na výkaly a moč zanechané hospodářskými zvířaty na zemědělské půdě nevztahuje zákaz hnojení přes zimu uvedený v § 6 NV č. 103/2003 Sb.

 • Tento přívod N do půdy se započítává do limitu 170 kg org. N živočišného původu na 1 ha z. p. podniku hospodařícího ve zranitelné oblasti


Pomocné tabulky (vyhl. č. 274/1998 Sb.)

 • Přívod živin do půdy ve statkových hnojivech(příloha č. 2)

 • Produkce statkových hnojiv(příloha č. 3, tabulka A)

 • Produkce výkalů a moči na pastvě(příloha č. 3, tabulka A)

 • Přepočet na dobytčí jednotky (DJ), pokud nejsou vlastní údaje(příloha č. 3, tabulka B)


Pomocné výpočty - pastva (pobyt)Množství výkalů a moči (exkrementů) od 1 DJ (500 kg) za den

skot nad 2 r. (krávy):14,0 t/rok : 365 = 0,038 t exkr./DJ a den

skot do 2 r. (jalovice, býci):13,5 t/rok : 365 = 0,037 t exkr./DJ a den

skot do 2 r. (telata):18,3 t/rok : 365 = 0,050 t exkr./DJ a den

ovce, kozy:9,1 t/rok : 365 = 0,025 t exkr./DJ a den

koně:8,6 t/rok : 365 = 0,024 t exkr./DJ a den


Pomocné výpočty - pastva (pobyt)Přívod dusíku do půdy od 1 DJ (500 kg)

skot nad 2 r. (krávy):3,3 kg N/t exkrementů x 14,0 t/rok = 46,2 kg N za rok (0,127 kg N/den)

skot do 2 r. (jalovice, býci):2,6 kg N/t exkrementů x 13,5 t/rok = 35,1 kg N za rok (0,096 kg N/den)

skot do 2 r. (telata):2,6 kg N/t exkrementů x 18,3 t/rok = 47,6 kg N za rok (0,130 kg N/den)

ovce, kozy:4,9 kg N/t exkrementů x 9,1 t/rok = 44,6 kg N za rok (0,122 kg N/den)

koně:2,8 kg N/t exkrementů x 8,6 t/rok = 24,1 kg N za rok (0,066 kg N/den)


Příklad vyplnění evidence hnojení

46

(=21

x2,2)

149

(=21

x7,1)

21 t

(= 183 x 3

x0,0384)

62

(=21

x2,95)

2100 t


Výpočet pro smíšené stádo skotu

 • Záznam o pastvě (pobytu) se vede- v detailním pastevním deníku (po kusech, dle AEO HRDP)- v jednoduchém přehledu (po stádech, po skupinách)- přímo v evidenci hnojení

 • Příklad pro vyplnění za 1 půdní blok (100 ha)doba pastvy = 1.4. - 30.9.07 celodenně

  celkem dnů pastvy = 183 dnípočet zvířat = 300 ks skotuprům. hmotnost = 500 kgvěk = 100 ks nad 2 roky, 200 ks pod 2 roky

  3.Průměrné zatížení půdního bloku (1 DJ = 500 kg)100 ks x koef. 1 : 100 ha = 1 DJ/ha

  200 ks x koef. 1 : 100 ha = 2 DJ/ha

  4.Přívod výkalů a moči – pro zjednodušení brát skot3 DJ/ha x 183 dní x 0,0384 t exkr./DJ a den = 21 t/ha

  5.Přívod N – brát průměrný přívod N skotu nad a pod 2 roky21 t/ha x (3,3+2,6)/2 kg N/t = 62 kg N/ha


Jak zaznamenat upravené kaly?

Od roku 2004 je povinnost evidovat používání upravených kalů

Dávka aplikovaných upravených kalů se uvádí v tunách sušiny

Přívod živin na 1 ha se vypočte vynásobením hektarové dávky sušiny upraveného kalu a obsahu živin v 1 t sušiny


Jak zaznamenat „organická“ hnojiva a půdní přídavky ve smyslu Nařízení ES č. 181/2006?

Hnojiva na bázi masokostních mouček, případně komposty a digestáty jsou materiály 2. nebo 3. kategorie podle Nařízení ES č. 1774/2002

Od roku 2006 se musí zaznamenávat do evidence, podle nařízení Komise č. 181/2006, kterým se provádí Nařízení ES č. 1774/2002


Použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata (např. pastviny, louky se sklizní porostu ke krmení hospodářských zvířat, porosty pícnin na orné půdě určené ke krmení hospodářských zvířat) podléhá oznámení Ústřednímu kontrolnímu a zkušebnímu ústavu zemědělskému (ÚKZÚZ)

Do evidence zaznamenají údaje o množství použitých hnojiv, datum a místo použití

Při použití na půdě, ke které mají přístup hospodářská zvířata, musí být navíc zaznamenáno datum, od kdy ÚKZÚZ povolil pastvu hospodářských zvířat nebo sklizeň produkce ke krmení

Jak zaznamenat „organická“ hnojiva a půdní přídavky ve smyslu Nařízení ES č. 181/2006?


Další možnost jak vést evidenci hnojeníEvidence přípravků na ochranu rostlin a hnojiv (EPH)

Aplikace EPH byla 1. srpna 2007 spuštěna v pilotním provozu v rámci portálu farmáře. Jde o první případ, kdy budou zemědělci moci na portálu farmáře aktivně zadávat data.

 • Aplikace EPH byla vytvořena s následujícími ambicemi:

  • umožnit zadávat osevní postup nad mapou

  • umožnit zemědělcům jednoduchým způsobem zadávat data aplikací hnojiv přímo nad mapou s tím, že se obsah živin aplikovaných na hektar dopočítá automaticky dle konkrétního obsahu živin v hnojivech

  • umožnit zadávat aplikace hnojiv i přípravků na ochranu rostlin v jednom prostředí tak, aby byla respektována praxe společné aplikace minerálních tekutých hnojiv a přípravky na ochranu rostlin

  • prohlížet provedené aplikace hnojiv a přípravků na ochranu rostlin nad mapou v kombinaci s výsledky agrochemického zkoušení půd

  • zabezpečit zemědělci tiskové výstupy, které požadují předpisy k evidenci aplikací hnojiv a přípravků na ochranu rostlin, přičemž výstupy mají takovou formu, aby plně vyhovovaly při případných kontrolách SRS, ÚKZÚZ a SZIF


Bilancování živin

 • Druh bilance živin:- faremní bilance- povrchová bilance

 • Bilance živin podle úrovně:- stát- region (kraj, okres, povodí, …)- podnik- pozemek


Faremní bilance živin


Povrchová bilance živin


Povrchová bilance dusíku v ČR podle metodiky OECD(kg N na 1 ha celkové zemědělské půdy, ročně)

VSTUPY = hnojiva + statková hnojiva + fixace vzdušného N + depozice N + osivo


Povrchová bilance fosforu v ČRpodle metodiky OECD(kg P2O5 na 1 ha celkové zemědělské půdy, ročně)

Roční změna přístup. fosforu (AZZP):


Povrchová bilance draslíku v ČRpodle metodiky OECD(kg K2O na 1 ha celkové zemědělské půdy, ročně)

Roční změna přístup. draslíku (AZZP):


Povrchová bilance dusíku v ČRpodle metodiky OECD(kg N na 1 ha celkové zemědělské půdy, ročně)

Poznámka:

1) export dusíku z pozemku v hlavních produktech plodin

2) přívod dusíku v exkrementech hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát N

3) organická hnojiva, upravené kaly, spady N, nesymbiotická fixace N, osivo a sadba


Porovnání bilance dusíku (kg N/ha) v podnicích ve zranitelných oblastech (ZOD) s průměrem ČR,podle metodiky OECD

Poznámka:

Výstupy= export dusíku z pozemku v hlavních produktech plodin

SH= přívod dusíku v exkrementech hospodářských zvířat, po odpočtu ztrát N

Ost.= organická hnojiva, upravené kaly (sleduje se i na úrovni podniku); osivo a sadba, spady N, nesymbiotická fixace N (na úrovni podniku se nesleduje, zde dopočteno na průměr ČR)


Plány hnojení

Potřeba hnojení se stanovuje s ohledem na:

 • Potřebu živin pro dosažení předpokládaného výnosu plodin a kvality produkce.

 • Charakteristiky stanoviště (vliv klimatu, půdní druh a typ, promyvnost půdy).

 • Půdní podmínky (pH, obsah přístupných živin a organické hmoty, poměr kationtů).

 • Pěstitelské podmínky (předplodina, organické hnojení, zpracování půdy, závlaha).

 • Ekologická a jiná omezení.


Při stanovení potřeby hnojení se postupuje jinak než při bilancování živin

 • Potřeba živin se počítá nejen pro tvorbu hlavního produktu, ale i vedlejšího produktu.

 • Využívají se údaje o půdně-klimatických podmínkách stanoviště (korekce N).

 • Započítávají se využitelné živiny ze statkových hnojiv.

 • Celková využitelnost P a K ze statkových hnojiv se počítá jako 100%, při rozpočtení do dvou nebo více let.

 • Z přívodu N symbiotickou fixací se započítává jen část N uvolňovaná z posklizňových zbytků luskovin a jetelovin nebo z jejich zapravené nadzemní hmoty.


Korekce N

 • Působení N ze „staré půdní síly“.

 • Rovná se nezapočítávanému přívodu N (spady, nesymbiotická fixace N, dlouhodobý vliv organického hnojení, …), bez vyplavování N.

 • Korekce N (snížení potřeby hnojení o 30 kg N/ha) jen na středně těžkých až těžkých rovinných půdách ČR (HPJ 01-03, 06-07, 09-12, 56-64 a odvodněné 65-76) v klimaregionech 0 – 5.


Plán hnojení N – bez PZ („kořeny a strniště“)

 • Obsah živin v produktech (% v suš.)

 • Odběr živin sklizní (kg.t-1 HP, VP nebo HP vč. VP)

 • Potřeba živin pro očekávaný výnos (= ad 2)

 • Přívod živin z půdy (úrodné půdy 30 kg.ha-1, PZ leguminóz, předchozí organické hnojení)

 • Potřeba hnojení(= ad 3 – ad 4)

 • Rozdělení dávek

 • Upřesnění hnojení (technologie, růst a vývoj porostu, Nmin, ARR, kvalita, vývoj povětrnosti, …)


Plán hnojení N – s PZ („kořeny a strniště“)

 • Obsah živin v produktech (% v suš.)

 • Odběr živin sklizní (kg.t-1 HP, VP nebo HP vč. VP)

 • Potřeba živin pro plánovaný výnos (= ad 2 + 10 %)

 • Přívod živin z půdy (odpočet dusíku z PZ předplodin dle odhadu nebo Nmin, předchozí organické hnojení)

 • Potřeba hnojení(= ad 3 – ad 4)

 • Rozdělení dávek

 • Upřesnění (technologie, růst a vývoj porostu, Nmin, ARR, kvalita, vývoj povětrnosti, …)


Plán hnojení – příklad pšenice

1. Obsah živin (N):

zrno 2,24 % (12,8 % NL) 2,46 % (14,0 % NL) sláma 0,61 % N 0,50 %

2. Odběr sklizní: zrno(1,0)19,0 kg.t-120,9 kg.t-1sláma(0,8) 5,2 kg.t-1 4,3 kg.t-1celkem23,2 kg.t-1 24,3 kg.t-1

3. Potřeba živin: na 10 t zrna (+ 8 t slámy) 232 kg.t-1 243kg.t-1

4. Přívod z půdy 5. Potřeba hnojení

6. Rozdělení dávek 7. Upřesnění hnojení


Odběr živin – výsledky pokusů

Zdroj: Baier a kol. 1999, Růžek 2007


Potřeba živin na tvorbu výnosu


Využitelný N ze statkových hnojiv


Využitelný N z posklizňových zbytků


Péče o půdní úrodnost

 • Navracení odebraných živin (P, K, Mg, S, …)

 • Přísun organických látek (1 – 2 t OL/ha ročně)

 • Bez chovu hospodářských zvířat:

  • Pěstování meziplodin na zelené hnojení

  • Zapravování slámy

  • Vhodná struktura plodin

  • Minimalizace zpracování půdy (snížený rozklad OL)

  • Ve vyšších polohách je obtížnější udržet půdní úrodnost bez ŽV než v nížinách


Diskuze

Kontakt (konzultace, publikace):

klir@vurv.cz

603 520 684

Aktualizovaný web nitrátové směrnice:

www.nitrat.cz


ad
 • Login