Tema
Download
1 / 22

Tema - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Tema. 4. 2. Pedagoginė , psichologinė ir socialinė pagalba. VEIKLOS RODIKLIS. 4. 2. 1. Pagalba mokantis. RODIKLIO PAAIŠKINIMAI.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Tema' - ivana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Tema

4. 2. Pedagoginė, psichologinėirsocialinėpagalba


Veiklos rodiklis
VEIKLOS RODIKLIS

 • 4. 2. 1. Pagalbamokantis


Rodiklio paai kinimai
RODIKLIO PAAIŠKINIMAI

 • Mokymosipalaikymas: konsultavimas, pagalbailgesnįlaikąmokyklosnelankiusiems, mokymosisunkumų, elgesiosutrikimųturintiemsmokiniams; mokymosimotyvųkoregavimas.


Ekspert komentaras
Ekspertųkomentaras

 • Rodiklioesmė – pagalbamokiniamsmokantis. Kaipmokomimokiniaimokytis?

 • Kaipmokytojaianalizuojapagalbosmokiniamsteikimokokybę, veiksmingumą?

 • Kaipirkokiasavopatirtimidalijasisukitaismokytojais?

 • Kokiospagalbosmokytojamsreikiairkokiąpagalbąjiegauna?


4 lygis
4 LYGIS

 • Problemossprendžiamossutartinai: mokytojai, pagalbąteikiantysspecialistaiirtėvaiveiksmingaibendradarbiaujateikdamibesimokančiammokiniuipagalbą.

 • Užtikrinamasemocinissaugumasdaugumaimokinių – jiepadrąsinamiprašytimokytojo, klasėsdraugųpagalbos.

 • Aiškiaiirišsamiaiaptartasmokiniųskatinimas, vertinamosjųpastangos, veiklairelgesys.

 • Kuriamateigiamaatmosferaklasėje, mokiniaidalyvaujakuriantelgesio per pamokątaisykles. Laikantistaisykliųdažniausiaiakcentuojamastinkamaselgesys.

 • Dalismokyklosmokiniųtėvųteikiapagalbąsavovaikuiirapie tai dalijasisukitaismokyklosbendruomenėsnariaisugdymopatirtimi.

 • Beveikvisimokytojai, specialistaipadedamokiniamsskatindamijuosirnuolatskirdamipapildomailaikokonsultacijoms.

 • Daugdėmesioskiriamanamųdarbųužduotimsirmokymokrūviuireguliuoti.

 • Mokymosimotyvacijaididintiorganizuojamosindividualioskonsultacijostiekgabiems, tiekmokymosisunkumųturintiemsmokiniams.

 • Nuolatos per mokytojųposėdžiusišsamiaiaptariamaspagalbosmokiniuimokantisveiksmingumas, numatomikonkretūsveiksmaipadėčiaigerinti.


2 lygis
2 LYGIS

 • Mokytojai, pagalbąteikiantysspecialistaiirtėvai ne visadabendradarbiaujateikdamibesimokančiammokiniuipagalbą.

 • Užtikrinamasemocinissaugumasdaliesmokinių - jiepadrąsinamiprašytimokytojo, klasėsdraugųpagalbos.

 • Dažniautaikomos ne skatinimo, o drausminimopriemonės.

 • Mokiniaiskatinamilaikytisnustatytųtaisyklių. Į mokinįdažniausiaiatkreipiamasdėmesys, kaijiselgiasinetinkamai.

 • Kai kuriemokiniųtėvaipadedasavovaikamsirdalijasiugdymopatirtimi per tėvųsusirinkimus.

 • Kai kuriemokytojai, specialistaipadedamokiniamsskatindamiirkonsultuodamijuos.

 • Kartais per mokytojųtarybosposėdžiusaptariamaspagalbosmokiniuimokantisveiksmingumas.


Tyrimo instrumentai
Tyrimo instrumentai

 • ,,Pagalbos mokiniui“ sričiai ištirti buvo panaudoti trys instrumentai: vienas mokytojams, kitas mokiniams, trečias – mokinių tėvams.

 • Apklausiant tėvus ir mokytojus buvo panaudoti IQES online Lietuva ,,Instrumentai mokyklos veiklos kokybei įsivertinti ir tobulinti‘‘.

 • Šie instrumentai visiškai atliepia „Bendrojo lavinimo mokyklos vidaus audito rekomendacijose“ ketvirtajai sričiai priskirtas temas.


T v apklausa pagalba mokiniui
Tėvų apklausa. Pagalba mokiniui

 • Bendra informacija apie šią apklausą:

 • Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa. Pagalba mokiniui;

 • El. paštu pakviesti dalyviai: 68;

 • Visiškai atsakyti klausimynai: 37;

 • Grįžusių klausimynų kvota: 54,4%;

 • Iš dalies atsakyti klausimynai: 9;

 • Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 67,6%.


Vienu vilgsniu klausimai su auk iausiomis vert mis
Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis vertėmis

5 aukščiausios vertės:

 • Aš žinau, kokius įvertinimus paskutiniu metu mano vaikas yra gavęs 3,7;

 • Mūsų namuose vaikas turi geras sąlygas mokytis (turi asmeninę darbo vietą, gali mokytis tyloje ir pan.) 3,7;

 • Man pakanka informacijos, kurią gaunu iš mokyklos apie vaiko mokymąsi 3,4;

 • Nesame samdę (ar samdome) vaikui korepetitorių tam tikrų dalykų mokymuisi 3,3;

 • Aš esu patenkinta(s) mokykla, kurioje mano vaikas mokosi 3,3.


Vienu vilgsniu klausimai su emiausiomis vert mis
Vienu žvilgsniu: Klausimai su žemiausiomis vertėmis

 • 5 žemiausios vertės:

 • Mano vaikas žino, kur mokysis baigęs šią mokyklą 2,4;

 • Mes (tėvai, globėjai) esame buvę mokykloje konsultacijoje(se) dėl vaiko tolimesnio mokymosi galimybių 2,5;

 • Jei mano vaikas turėtų problemų (pvz. elgesio, psichologinių, bendravimo su bendraamžiais ir pan.), pagalbos pirmiausia ieškočiau mokykloje 2,7;

 • Mano vaiko santykiai su bendraklasiais yra geri 2,8;

 • Mūsų namuose yra aiškios taisyklės, kada ir kiek laiko vaikas ruošia namų darbus 2,8.


Mokytoj apklausa pagalba mokiniui
Mokytojų apklausa. Pagalba mokiniui.

Bendra informacija apie šią apklausą:

 • Naudotas klausimynas: Mokytojų apklausa. Pagalba mokiniui.

 • El. paštu pakviesti dalyviai: 46;

 • Visiškai atsakyti klausimynai: 38;

 • Grįžusių klausimynų kvota: 82,6%;

 • Iš dalies atsakyti klausimynai: 3;

 • Atsakytų klausimynų (įskaitant iš dalies atsakytus) skaičius: 89,1%.


Vienu vilgsniu klausimai su auk iausiomis vert mis ia esame stipr s tuo galime did iuotis
Vienu žvilgsniu: Klausimai su aukščiausiomis vertėmis.Čia esame stiprūs. Tuo galime didžiuotis.

 • 5 aukščiausios vertės:

 • Aš žinau, kur kreiptis, jei mokinys turi psichologinių problemų 3,7;

 • Aš žinau, kur kreiptis, jei įtariu, kad mokinys patiria smurtą (fizinį, emocinį, seksualinį) 3,6;

 • Aš reguliariai informuoju savo klasės tėvus apie mokykloje galiojančias taisykles ir reikalavimus mokiniams 3,5;

 • Mūsų mokykloje mokinių profesinis informavimas vyksta gerai 3,5;

 • Aš reguliariai informuoju tėvus apie mokykloje dirbančius pagalbos specialistus ir galimybes juos pasiekti 3,5.


Vienu vilgsniu klausimai su emiausiomis vert mis tai trukdo m s darbui
Vienu žvilgsniu: Klausimai su žemiausiomis vertėmis Tai trukdo mūsų darbui.

5 žemiausios vertės:

 • Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų nėra pašiepiami 2,6;

 • Mokinių tėvai noriai lankosi mokyklos organizuojamuose tėvų švietimo užsiėmimuose 2,7;

 • Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais 2,7;

 • Mūsų mokykloje negalią (fizinę, protinę, psichinę) turintys mokiniai nėra pašiepiami 2,8.

 • Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 2,5.


Didžiausias poreikis keistis. Čia turime pasistengti. Ryškėja poreikis tobulinti veiklą. Pokyčiai būtini.

 • Mūsų mokykloje teikiama profesionali psichologinė pagalba mokiniams, kuriems jos reikia 3,0;

 • Mokymosi sunkumų turinčių vaikų tėvams yra teikiamos konsultacijos, kaip padėti vaikui mokytis 2,7;

 • Man pavyksta dirbti su hiperaktyviais mokiniais 2,7;

 • Mūsų mokykloje yra aiškūs susitarimai dėl patyčių prevencijos vykdymo 2,7;

 • Mūsų mokykloje mokiniai iš socialinės rizikos šeimų nėra pašiepiami 2,6.

 • P.S. 2,5 vertė byloja apie poreikį keistis.


Mokini apklausos
MOKINIŲ APKLAUSOS

 • Mokiniai buvo apklausti keliais etapais:


Alternatyviojo ugdymo komandos atliktas tyrimas: Individualių planų sudarymas ir individualios pažangos fiksavimas formuojant mokėjimo mokytis kompetenciją

Tyrimo tikslas:

Ištirti, kokią įtaką mokinių mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymuisi turi individualių planų sudarymas ir individualios pažangos fiksavimas.

Tyrimo dalyviai – projekte dalyvaujantys 5-7 klasių mokiniai.


I vados
Išvados Individualių

 • Didinant mokymosimotyvaciją,organizuojamosindividualioskonsultacijostiekgabiems, tiekmokymosisunkumųturintiemsmokiniams.

 • Daugelis 5-7 klasės mokinių pasirašę sutartis su mokytojais ir noriai dalyvauja konsultacijose, padedančiose įveikti mokymosi sunkumus bei didinti mokymosi motyvaciją.

 • Gimnazijoje užtikrinamasdaugumosmokiniųemocinissaugumas– jiepadrąsinamiprašytimokytojo, klasėsdraugųpagalbos.


Metodin s tarybos atliktas tyrimas pagalbos mokiniui teikimo galimyb s m s gimnazijoje
Metodinės tarybos atliktas tyrimas: Individualių Pagalbosmokiniuiteikimogalimybės mūsų gimnazijoje

Tyrime dalyvavo 5-8, I-IV gimn. klasių mokiniai, iš viso 64, po 4 iš klasės.

Tyrimo tikslas: palyginti pagalbos mokiniui pokyčius per mokslo metus (išsiaiškinti, ar mokiniai žino, kokios pagalbos gali sulaukti savo mokykloje, kur kreiptis prireikus ir kokia pagalba realiai teikiama gimnazijoje).


I vados1
Išvados Individualių

 • Gimnazijoje gerėja įvairiapusė pagalba mokiniui ir daugiau mokinių apie tokią pagalbą žino.

 • Gimnazijos mokytojai visuomet padeda, papildomai paaiškina tiems mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis

 • Mūsų mokykloje laiku pastebimi ypač gabūs, talentingi vaikai ir ugdomi jiems reikalingu lygiu, jiems padedama atskleisti ir realizuoti savo gabumus

 • Vaiko gerovės komisija sprendžia mokiniams iškilusias elgesio, lankomumo ir pan. problemas

 • Ir mokslo metų pradžioje, ir pabaigoje iškilus problemoms mokiniai dažniausiai kreipiasi pagalbos į klasės vadovą ir dalykų mokytojus.


Pokalbiai su mokiniais t vais mokytojais
Pokalbiai su mokiniais, tėvais, mokytojais Individualių

 • Mokiniai: Mokytojai padeda išsiaiškinti nesuprantamus dalykus, konsultuoja, skatina pagyrimu bei pažymiu.

 • Tėvai: Daugelis mokytojų konsultuoja mokinius iškilus mokymosi sunkumams; vaikai žino, kokios pagalbos gali sulaukti mokykloje, kur kreiptis prireikus ir kokia pagalba realiai teikiama gimnazijoje.

 • Mokytojai: Nuolat konsultuoja mokinius, daugelis pasirašė individualias sutartis su mokiniais.


Audito rezultatai atitinka 3 lyg
Audito rezultatai atitinka 3 lygį Individualių

 • Problemos sprendžiamos iš dalies sutartinai: mokytojai, pagalbą teikiantys specialistai ir tėvai veiksmingai bendradarbiauja teikdami besimokančiam mokiniui pagalbą.

 • Užtikrinamas emocinis saugumas daugumai mokinių – jie padrąsinami prašyti mokytojo, klasės draugų pagalbos.

 • Iš dalies aptartas mokinių skatinimas, vertinamos jų pastangos, veikla ir elgesys.

 • Kuriama teigiama atmosfera klasėje, mokiniai dalyvauja kuriant elgesio per pamoką taisykles. Laikantis taisyklių ne visada akcentuojamas tinkamas elgesys.

 • Dalis mokyklos mokinių tėvų teikia pagalbą savo vaikui ir apie tai dalijasi su kitais mokyklos bendruomenės nariais ugdymo patirtimi.

 • Beveik visi mokytojai, specialistai padeda mokiniams skatindami juos ir nuolat skirdami papildomai laiko konsultacijoms.

 • Mokymosi motyvacijai didinti organizuojamos individualios konsultacijos tiek gabiems, tiek mokymosi sunkumų turintiems mokiniams.

 • Mokiniai skatinami laikytis nustatytų taisyklių. Į mokinį dažniausiai atkreipiamas dėmesys, kai jis elgiasi netinkamai.

 • Nuolat per mokytojų posėdžius išsamiai aptariamas pagalbos mokiniui mokantis veiksmingumas, numatomi konkretūs veiksmai padėčiai gerinti.


Rekomendacijos
Rekomendacijos Individualių

 • Ieškoti veiksmingo mokytojų, pagalbą teikiančių specialistų ir tėvų bendradarbiavimo būdų, teikiant mokiniui pagalbą.

 • Siekiant emocinio saugumo, bendravimą su mokiniais grįsti pozityvumu, skatinti teigiamas nuostatas.

 • Klasių vadovai bei mokytojai dalykininkai turėtų susikurti veiksmingą mokinių skatinimo sistemą, vertinti jų pastangos, veikloje ir elgesyje rasti pozityvių dalykų.

 • Organizuoti aktyvius mokinių tėvų susirinkimus, kuriuose jie turėtų galimybę pasidalyti su kitais mokyklos bendruomenės nariais ugdymo patirtimi.

 • Mokslo metų pradžioje mokyklos bendruomenei pristatyti pagalbą teikiančius specialistus, nusakant jų darbo funkcijas ir teikiamos pagalbos pobūdį bei galimybes.

 • Įpareigoti klasių vadovus supažindinti mokinius ir jų tėvus su mokykloje veikiančiomis pagalbos mokiniui teikimo tvarkomis.


ad