Lovgrunnlaget kommunehelseloven pasientrettighetsloven smittevernloven internkontrollforskriftene
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 24

Lovgrunnlaget Kommunehelseloven, Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, Internkontrollforskriftene. PowerPoint PPT Presentation


 • 167 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Lovgrunnlaget Kommunehelseloven, Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, Internkontrollforskriftene. Komite for helse og sosial 5.03.08 Kommunaldirektør Finn Strand. Lov om helse tjenester i kommunene. Formål Fremme helse og forbygge sykdom Diagnose og behandling

Download Presentation

Lovgrunnlaget Kommunehelseloven, Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, Internkontrollforskriftene.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


LovgrunnlagetKommunehelseloven, Pasientrettighetsloven, Smittevernloven, Internkontrollforskriftene.

Komite for helse og sosial 5.03.08

Kommunaldirektør Finn Strand

© Bergen kommune


Lov om helse tjenester i kommunene

 • Formål

  • Fremme helse og forbygge sykdom

  • Diagnose og behandling

  • Medisinsk habilitering og rehabilitering

  • Pleie og omsorg

  • Ulykker og akutte situasjoner

© Bergen kommune


§ 1-3.Oppgaver under helsetjenesten

 • Kommunens helsetjeneste skal omfatte følgende oppgaver:

 • 1.Fremme helse og forebygge sykdom, skade eller lyte. Tiltak med dette for øye organiseres som

 • a)miljørettet helsevern

 • b)helsestasjonsvirksomhet

 • c)helsetjenester i skoler

 • d)opplysningsvirksomhet

 • e)helsetjenester for innsatte i de kommuner der det ligger anstalter under kriminalomsorgen.

© Bergen kommune


§ 1-3.Oppgaver under helsetjenesten

 • 2.Diagnose og behandling av sykdom, skade eller lyte

 • 3.Medisinsk habilitering og rehabilitering

 • 4.Pleie og omsorg.

 • 5.Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner

© Bergen kommune


§ 1-3.Oppgaver under helsetjenesten

 • For å løse de oppgaver som er nevnt foran, skal kommunen sørge for disse deltjenestene:

 • 1.allmennlegetjeneste, herunder en fastlegeordning

 • 2.legevaktordning

 • 3.fysioterapitjeneste

 • 4.sykepleie, herunder helsesøstertjeneste og hjemmesykepleie

 • 5.jordmortjeneste

 • 6.sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie

 • 7.medisinsk nødmeldetjeneste

 • 8.transport av behandlingspersonell.

© Bergen kommune


Kap. 2. Rett til helsehjelp

 • § 2-1.(Rett til helsehjelp)

 •        Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.

 •        Helsetjenesten skal gi den som søker eller trenger helsehjelp de opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett, og se til at det ikke påføres unødig utgift, tap, tidsspille eller uleilighet.

© Bergen kommune


Tildeling og klage

 • Skriftlig vedtak som bekriver innholdet i tjenesten

 • Klage til kommunen, deretter fylkesmann eller Helsetilsyn

 • Kan be Helsetilsynet vurdere om helsepersonell eller tjenesten har brutt regler

© Bergen kommune


§ 4a Miljørettet helsevern

 • § 4a-1.(Definisjon og forskrifter)

 •        Miljørettet helsevern omfatter de faktorer i miljøet som til enhver tid direkte eller indirekte kan ha innvirkning på helsen. Disse omfatter blant annet biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer.

© Bergen kommune


§ 4a Miljørettet helsevern

 • § 4a-2.(Kommunestyrets oppgaver)

 •        Kommunestyret skal ha tilsyn med de faktorer som er nevnt i § 4a-1, første ledd. Innen miljørettet helsevern skal kommunestyret utøve den virksomhet og treffe de avgjørelser som det er tillagt i lov eller i medhold av lov. Virksomheten og avgjørelsene, herunder enkeltvedtak, skal være i samsvar med helsetjenestens formål, jfr. § 1-2.

© Bergen kommune


§ 4a Miljørettet helsevern

 • § 4a-4.(Meldingsplikt og godkjenning)

 •        I forskrifter etter § 4a-1 annet ledd kan det gis nærmere bestemmelser om meldingsplikt til kommunestyret for den som planlegger eller iverksetter virksomhet som etter sin art kan ha innvirkning på helsen, eller endring i slik virksomhet

© Bergen kommune


§ 4a Miljørettet helsevern

 • § 4a-7.(Granskning

 • § 4a-8.(Retting)

 • § 4a-9.(Tvangsmulkt

 • § 4a-10.(Stansning)

 • § 4a-11.(Straff)

 • § 4a-12.(Klage)

© Bergen kommune


§ 4a Miljørettet helsevern - Forskrifter

 • Barnehager og skoler

 • Badeanlegg

 • Frisører mv

 • Skadedyrbekjempelse

 • Drikkevann

© Bergen kommune


Lov om vern mot smittsomme sykdommer

 • 1-1.Lovens formål

 •        Denne loven har til formål å verne befolkningen mot smittsomme sykdommer ved å forebygge dem og motvirke at de overføres i befolkningen, samt motvirke at slike sykdommer føres inn i Norge eller føres ut av Norge til andre land.

© Bergen kommune


Lov om vern mot smittsomme sykdommer

 • § 2-1.Informasjon og personlig smittevernveiledning til smittede personer.

 • § 2-3.Meldingsplikt for leger. Varslingsplikt for sykepleiere og jordmødre

© Bergen kommune


Lov om vern mot smittsomme sykdommer

 • 7-1.Kommunens oppgaver

  • Oversikt

  • Opplysning

  • Individuelt forebyggende

  • Vaksinasjon

 • Smittevernplan

  • |Smittevernlegen – kommunelegen

 • Forskrifter

© Bergen kommune


Pasientrettighetsloven

 • § 1-1.Formål

 •        Lovens formål er å bidra til å sikre befolkningen lik tilgang på helsehjelp av god kvalitet ved å gi pasienter rettigheter overfor helsetjenesten. Lovens bestemmelser skal bidra til å fremme tillitsforholdet mellom pasient og helsetjeneste og ivareta respekten for den enkelte pasients liv, integritet og menneskeverd.

© Bergen kommune


Pasientrettighetsloven

 • § 2-1.Rett til nødvendig helsehjelp

 •        Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten.

 •        Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten. Retten gjelder bare dersom pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen, og kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt. Spesialisthelsetjenesten skal fastsette en frist for når faglig forsvarlighet krever at en pasient som har en slik rettighet, senest skal få nødvendig helsehjelp.

© Bergen kommune


 • Kapittel 3. Rett til medvirkning og informasjon

 • Kapittel 4. Samtykke til helsehjelp

 • Kapittel 5. Rett til journalinnsyn

 • Kapittel 6. Barns særlige rettigheter

 • Kapittel 7. Klage

 • Kapittel 8. Pasientombud

© Bergen kommune


Internkontrollforskriftene

 • 1.Formål

 •        Formålet med forskriften er å bidra til faglig forsvarlige sosial- og helsetjenester og at sosial- og helselovgivningen oppfylles gjennom krav til systematisk styring og kontinuerlig forbedringsarbeid i tjenestene.

© Bergen kommune


Internkontrollforskriftene

 • § 4.Innholdet i internkontrollen

 •        Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold og ha det omfang som er nødvendig for å etterleve krav fastsatt i eller i medhold av sosial- og helselovgivningen.

© Bergen kommune


Internkontrollforskriftene

 • a)beskrive virksomhetens hovedoppgaver og mål, herunder mål for forbedringsarbeidet samt hvordan virksomheten er organisert. Det skal klart fremgå hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt, b)sikre tilgang til aktuelle lover og forskrifter som gjelder for virksomheten, c)sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter innenfor det aktuelle fagfeltet samt om virksomhetens internkontroll,

© Bergen kommune


Internkontrollforskriftene

 • d)sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes, e)gjøre bruk av erfaringer fra pasienter/tjenestemottakere og pårørende til forbedring av virksomheten, f)skaffe oversikt over områder i virksomheten hvor det er fare for svikt eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav,

© Bergen kommune


Internkontrollforskriftene

 • g)utvikle, iverksette, kontrollere, evaluere og forbedre nødvendige prosedyrer, instrukser, rutiner eller andre tiltak for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av sosial- og helselovgivningen, h)foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring i virksomheten

© Bergen kommune


© Bergen kommune


 • Login