Behandlingshjelpemidler - opplæring - PowerPoint PPT Presentation

Behandlingshjelpemidler oppl ring
Download
1 / 12

 • 77 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Behandlingshjelpemidler - opplæring. Odd Kaland Seksjonsleder Seksjon for Behandlingshjelpemidler Medisinsk-teknisk avdeling Haukeland Universitetssykehus Helse Bergen HF. Hvem er ansvarlig for opplæringen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Behandlingshjelpemidler - opplæring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Behandlingshjelpemidler oppl ring

Behandlingshjelpemidler - opplæring

Odd Kaland

Seksjonsleder

Seksjon for Behandlingshjelpemidler

Medisinsk-teknisk avdeling

Haukeland Universitetssykehus

Helse Bergen HF


Hvem er ansvarlig for oppl ringen

Hvem er ansvarlig for opplæringen

 • Legespesialist som rekvirerer utstyr er ansvarlig for at den nødvendig opplæring blir gitt til:

  • Pasient

  • Pårørende

  • Ansvarlig helsepersonell i hjemkommunen

   (Spesialisthelsetjenestelovens §2-1a og pasientrettighetsloven §2-1)

 • Den som leverer ut utstyr til pasient.(Forskrift om bruk av vedlikehold av elektromedisinsk utstyr)


Hvilke forskrifter m vi som leverer ut utstyr forholde oss til

Hvilke forskrifter må vi som leverer ut utstyr forholde oss til

 • Forskrift om bruk og vedlikehold av elektromedisinsk utstyr.

  • §2Virkeområde

  • §9Ansvar – Hvem forskriften gjelder for

  • §13Opplæring


2 virkeomr de

§2Virkeområde

 • Forskriften omfatter offentlige og private virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr, tilbehør og systemløsninger.

 • Forskriften gjelder også for virksomheter som stiller elektromedisinsk utstyr til disposisjon for privatpersoner i private hjem.

 • Forskriften gjelder uten hensyn til om det elektromedisinske utstyret er kjøpt, leiet, lånt eller skaffet til veie på annen måte.


9 ansvar hvem forskriften gjelder for

§9Ansvar – Hvem forskriften gjelder for

 • Virksomheter som bruker elektromedisinsk utstyr er ansvarlig for at forskriftens krav etterleves.

 • Dersom virksomheten stiller elektromedisinsk utstyr til disposisjon for privatpersoner i private hjem, er virksomheten ansvarlig for at forskriften er oppfylt


13 oppl ring

§13Opplæring

 • De som skal bruke elektromedisinsk utstyr må ha opplæring og instruksjon om sikker bruk av utstyret. De skal ha informasjon om de farer som knytter seg til bruk av elektromedisinsk utstyr og hvilke forholdsregler som må tas for å hindre fare for skade på liv, helse og omgivelser.

 • Opplæring av de som skal bruke utstyr skal være systematisk og dokumentert.


Hvem gir oppl ring

Hvem gir opplæring

 • Sykehusene (ulike avdelinger)

 • Hjemmesykepleien

 • Medisinsk Teknisk Avdeling

 • Leverandører


N r b r oppl ring gies

Når bør opplæring gies

 • Så ofte som mulig

  • Når pasienten får utstyret

  • Oppfølging fra hjemmesykepleien

  • Ved kontroll på sykehuset eller ved hjemmebesøk etter noen uker

  • Eventuelt ved kontroll av utstyret

 • Minst en gang per år bør en få ny gjennomgang av bruken


Hvordan gi oppl ring

Hvordan gi opplæring

 • Gi opplæring på ett apparat om gangen og bare til en pasient

  • Gjennomgå bruksanvisning

  • Vis og forklar hvordan det skal gjøres

  • La pasienten prøve selv

  • Gi noen kontrollspørsmål for å finne ut om pasienten har forstått

  • Om nødvendig repeter


Hvorfor gi oppl ring

Hvorfor gi opplæring

 • Pasienten skal vite hvordan en bruker apparatet

  • Gir trygghet

  • Mulighet til å oppdage feil

  • Redusere muligheten for pasientskade

  • Smittereduksjon (opplæring i god hygiene)

 • Brukere som har fått god opplæring får i større grad nytte av den behandling de har bruk for


Fra utstyrsansvarligs synspunkt

Fra utstyrsansvarligs synspunkt

 • God opplæring gir:

  • Mindre bruker feil

  • Færre uttrykninger til pasient

  • Færre henvendelser fra pasienter og pårørende om ”bagatellmessige” ting

  • Apparatene blir brukt

  • Feil blir rapportert inn


Hvordan bli bedre

Hvordan bli bedre

 • Gi bedre opplæring til 1. og 2. linje

 • Skape flere ”superbrukere” på sykehusene.

 • Ha systemer som følger opp hver enkel pasient, og eventuelt gi den opplæring som det er behov for

 • Ta seg tid til tilpasning av utstyr

  • Masker, nesekateter etc.

 • Lage kortfattede bruksanvisninger, ment som en huskeliste


 • Login