slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Stanisław KOZIEJ TEORIA BEZPIECZEŃSTWA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 153

Slajd 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 773 Views
 • Uploaded on

Stanisław KOZIEJ TEORIA BEZPIECZEŃSTWA. Literatura (1). Literatura (2). Literatura (3). C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995, Sun Tzu , Sztuka wojny, Warszawa 1994 Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Slajd 1' - issac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Stanisław KOZIEJ

TEORIA BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

slide2

Literatura (1)

www.koziej.pl

slide3

Literatura (2)

www.koziej.pl

literatura 3
Literatura (3)
 • C. Clausewitz, O wojnie, Lublin 1995,
 • Sun Tzu, Sztuka wojny, Warszawa 1994
 • Strategia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007
 • Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2001
 • Koncepcja strategiczna NATO, 1999
 • Strategia bezpieczeństwa UE, 2003
 • AKTUALNOŚCI:
  • Strony internetowe – bbn.gov.pl; msz.gov.pl; mon.gov.pl; mswia.gov.pl; aon.edu.pl;
  • www.koziej.pl
  • Zeszyty Naukowe AON, Kwartalnik Bellona

www.koziej.pl

slide5

PODSTAWY

BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

wst p hipoteza synteza
Wstęp - hipoteza/synteza

Bezpieczeństwo to teoria i praktyka zapewniania egzystencji (przetrwania) danego podmiotu w niepewnym środowisku, przy zachowaniu przezeń swobody realizacji własnych interesów.

Wraz z rozwojem cywilizacji ewoluowało od prostych form bezpieczeństwa indywidualnego, rodowego do współczesnych systemów bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego.

Od wieków w sprawach bezpieczeństwa dominuje siła fizyczna. Obecna fala rewolucji cywilizacyjnej zmienia radykalnie tę sytuację. Coraz większego znaczenia nabierają czynniki pozamaterialne (wiedza, informacja).

www.koziej.pl

poj cie bezpiecze stwa
Pojęcie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo w sensie statycznym - jako stan braku zagrożeń dla podmiotu, stan spokoju, pewności (stan obiektywny i subiektywny: uświadomiony i nieuświadomiony)
 • Bezpieczeństwo w sensie dynamicznym (działanie podmiotu na rzecz bezpieczeństwa) – jako proces osiągania i utrzymywania stanu braku zagrożeń i swobody działania

www.koziej.pl

istota bezpiecze stwa jako procesu
Istota bezpieczeństwa jako procesu

Zapewnienie możliwości przetrwania i swobody realizacji własnychinteresówdanego podmiotu w konkretnych warunkach (w konkretnym środowisku, otoczeniu), poprzez wykorzystywanieszans (okoliczności sprzyjających), podejmowaniewyzwań, redukowanie ryzyk oraz przeciwdziałanie (zapobieganie i przeciwstawianie się)zagrożeniom dla podmiotu i jego interesów

www.koziej.pl

slide9

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA =

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

Strategia BN:jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się wszelkim rodzajom zagrożeń?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

(siły zbrojne)

.

.

.

inne

STRATEGIA

BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

www.koziej.pl

slide10

OBRONNOŚĆ = OBRONA NARODOWA = BEZPIECZEŃSTWO MILITARNE

= CZĘŚĆ BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Strategia obronności (ON):jak wykorzystać wszystkie siły i środki państwa do przeciwstawienia się zagrożeniom militarnym?

Zagrożenia

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

OBRONNOŚCI

(ON)

www.koziej.pl

slide11

WOJSKOWOŚĆ

Strategia wojskowa:jak utrzymywać i wykorzystywać siły zbrojne do realizacji wszystkich zadań państwa?

Zagrożenia

i inne potrzeby państwa

gospodarcze

społeczne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

Siły i środki

państwa

gospodarcze

ochronne

informacyjne

militarne

.

.

.

inne

STRATEGIA

WOJSKOWA

www.koziej.pl

slide12

BEZPIECZEŃSTWO

NARODOWE

Zagrożenia

cywilne

Zagrożenia

militarne

Bezpieczeństwo

cywilne

Obronność

SZ

www.koziej.pl

rodzaje bezpiecze stwa wg rodzaju podmiotu
Rodzaje bezpieczeństwa(wg rodzaju podmiotu)
 • indywidualne (osobowe, personalne)
 • grupowe (rodowe, plemienne, zawodowe, korporacyjne itp.)
 • narodowe - państwowe (lokalne, terytorialne, krajowe)
 • międzynarodowe (regionalne, globalne)

www.koziej.pl

dziedziny bezpiecze stwa wg dziedzin aktywno ci podmiotu
Dziedziny bezpieczeństwa(wg dziedzin aktywności podmiotu)
 • Ekonomiczne (w tym – energetyczne), społeczne, ekologiczne, informacyjne, demograficzne itp.
 • szczególnymi dziedzinami bezpieczeństwa są: bezpieczeństwo militarne (obronność – czyli przeciwdziałanie zewnętrznym zagrożeniom polityczno-militarnym) oraz bezpieczeństwo publiczne (cywilne – czyli przeciwdziałanie wewnętrznym zagrożeniom ładu i porządku publicznego oraz skutkom klęsk żywiołowych).

www.koziej.pl

bezpiecze stwo jako dzia anie zorganizowane
Bezpieczeństwo jako działanie zorganizowane
 • Struktura bezpieczeństwa jako działania: podmiot, warunki (środowisko), zasoby (środki), sposoby (strategia, taktyka)
 • Cykl działania w sferze bezpieczeństwa:
  • Przygotowanie
   • Określanie celów
   • Planowanie
   • Organizowanie
  • Realizacja – koordynowanie operacyjne (bieżące)
  • Kontrolowanie
   • Monitorowanie, ocena, formułowanie wniosków

www.koziej.pl

kluczowe kategorie poj ciowe
Kluczowe kategorie pojęciowe
 • interesy(narodowe i międzynarodowe), misje organizacji oraz wynikające z nich cele,
 • środowisko (warunki) - szanse, wyzwania, ryzyka, zagrożenia,
 • koncepcje - zasady i sposoby działań,
 • systemy bezpieczeństwa – zasoby podmiotu wydzielone do realizacji przyjętych koncepcji, odpowiednio do tych zadań zorganizowane i przygotowane.

www.koziej.pl

interesy
Interesy
 • Interesy danego podmiotu (społeczności międzynarodowej, narodu, grupy, osoby itp.) – to wyraz jego tożsamości, wyznawanych wartości, historycznego dorobku, tradycji, bieżących potrzeb oraz dążeń i aspiracji przyszłościowych
 • Interesy żywotne i drugorzędne:
   • żywotne – to interesy dotyczące istnienia, przetrwania podmiotu w danych warunkach (niestopniowane, „zero-jedynkowe”)
   • drugorzędne – to interesy związane z jakością owego istnienia, trwania (stopniowalne, negocjowalne)

www.koziej.pl

misje organizacji
Misje organizacji
 • Misja – przeznaczenie: kategoria stworzona (wygenerowana) przez członków danej organizacji
 • Misja organizacji międzynarodowej (międzypaństwowej – np. NATO, UE) - synteza interesów narodowych państw członkowskich. Problem: eliminacja sprzecznych interesów
 • Misja organizacji krajowej (elementu państwa – np. samorządu, instytucji państwowej lub pozarządowej) – ustalona przez prawo

www.koziej.pl

cele strategiczne
Cele strategiczne
 • Cele strategiczne w dziedzinie bezpieczeństwa - to zoperacjonalizowane interesy i misje (określone stosownie do danych warunków, ujęte w określonym czasie i miejscu, z uwzględnieniem zewnętrznych i wewnętrznych potrzeb i możliwości)
 • Cele operacyjne – elementy celu strategicznego; dotyczą konkretnego działania

www.koziej.pl

warunki bezpiecze stwa szanse
Warunki bezpieczeństwa - szanse
 • Szanse – okoliczności sprzyjające realizacji interesów oraz osiąganiu celów.
 • Sztuka dostrzegania i wykorzystywania szans!!!

www.koziej.pl

warunki bezpiecze stwa wyzwania
Warunki bezpieczeństwa - wyzwania
 • Wyzwania – dylematy decyzyjne, przed jakimi stoi podmiot (społeczność międzynarodowa, państwo) w rozstrzyganiu spraw bezpieczeństwa.
   • w korzystnych warunkach mogą stwarzać dodatkowe szanse, w niekorzystnych – mogą rodzić dodatkowe zagrożenia.

www.koziej.pl

warunki bezpiecze stwa ryzyka
Warunki bezpieczeństwa -ryzyka
 • Ryzyko – związane z aktywnością podmiotu (planowaną lub realizowaną); stopień prawdopodobieństwa spowodowania niekorzystnych dla podmiotu skutków działania w dziedzinie bezpieczeństwa.
 • Sztuka redukowania ryzyk!!!! Opanowywanie ryzyk (zarządzanie ryzykiem): korygowanie balansu między celami, środkami i sposobami działania poprzez modyfikowanie któregoś z tych elementów.

www.koziej.pl

warunki bezpiecze stwa zagro enia
Warunki bezpieczeństwa - zagrożenia
 • Zagrożenia – pośrednie lub bezpośrednie destrukcyjne oddziaływanie na podmiot.
   • potencjalne i realne;
   • subiektywne i obiektywne;
   • zewnętrzne i wewnętrzne;
   • militarne i niemilitarne (polityczne, ekonomiczne, społeczne, informacyjne, ekologiczne itp.)

www.koziej.pl

kryzysy i konflikty
Kryzysy i konflikty
 • Kryzys – to szczególny (nadzwyczajny i niekorzystny), odbiegający od normalnego, stan podmiotu
 • Konflikt – to szczególny (konfrontacyjny) typ relacji podmiotu z otoczeniem, z innym podmiotem
 • Wojna – jako konflikt: zorganizowana przemoc zbrojna jednostek politycznych przeciwko sobie (kłopoty z tą kategorią: zimna wojna, wojna z terroryzmem itp.)

www.koziej.pl

r d a wojen
Źródła wojen
 • Personalne
  • Agresywność charakteru przywódców, błędy w ocenie, niezdolność komunikowania się
 • Państwowe/społeczne
  • Niedemokratyczność państw, polityka wewnętrzna, rywalizacja miedzy grupami i klasami społecznymi
 • Międzynarodowe
  • Rywalizacja państw, anarchia, brak arbitra światowego lub regionalnego, gra sił

www.koziej.pl

kategoryzacja wojen
Kategoryzacja wojen
 • Wojna nieograniczona (totalna): pobicie i okupacja
 • Wojna ograniczona: politycznie, przestrzennie, co do sił
 • Wojna domowa (obecnie ich umiędzynarodowienie)
 • Wojna asymetryczna
 • Terroryzm jako rodzaj wojny asymetrycznej

www.koziej.pl

kryzysy
Kryzysy

Kryzysy – jako stany zakłócenia – mogą być powodowane zarówno czynnikami wewnętrznymi (np. własną nieudolnością), jak i zewnętrznymi (np. konfliktem z innym podmiotem). Mogą być następstwem także zdarzeń losowych (przypadkowych), np. klęsk żywiołowych, katastrof itp.

www.koziej.pl

zarz dzanie kryzysowe
Zarządzanie kryzysowe
 • Od „crisis management” – radzenie sobie z kryzysami, opanowywanie kryzysów; wszelkie działania podejmowane dla opanowania kryzysu
 • Dlatego nieprawidłowe jest w jęz. polskim nazywanie tej funkcji podmiotu „zarządzaniem kryzysowym”. Zarządzanie bowiem to tylko działalność kierownicza, w tym wypadku kierowanie w warunkach kryzysu.

www.koziej.pl

koncepcje bezpiecze stwa
Koncepcje bezpieczeństwa
 • Koncepcja bezpieczeństwa zawiera ogólne zasady i myśl przewodnią (zamiar) postępowania podmiotu w dziedzinie bezpieczeństwa oraz zadania etapowe lub dziedzinowe – czyli cele operacyjne – prowadzące do osiągnięcia celów strategicznych
 • Koncepcje operacyjne i preparacyjne (transformacyjne)

www.koziej.pl

doktryny
Doktryny
 • Doktryny- obowiązujące ustalenia (przepisy, instrukcje, regulaminy) dotyczące procedur przygotowania i działania konkretnych elementów systemu bezpieczeństwa.

www.koziej.pl

si a pot ga narodowa
Siła (potęga) narodowa
 • Czynniki naturalne:
  • Geograficzne (położenie, terytorium …)
  • Ludnościowe (liczebność, wykształcenie …)
  • Surowcowe (rodzaj, wielkość…)
 • Czynniki socjalne:
  • Ekonomiczne
  • Wojskowe
  • Polityczne
  • Psychologiczne
  • Informacyjne

SN(Siła Narodowa) = Z(zasoby:g+l+m+e+w) x W(wola:p+p+i)

www.koziej.pl

strategiczna tr jca bezpiecze stwa
„STRATEGICZNA TRÓJCA” BEZPIECZEŃSTWA
 • Według Clausewitza:

Władza

Siły zbrojne

Naród

www.koziej.pl

strategiczna tr jca bezpiecze stwa33
„STRATEGICZNA TRÓJCA” BEZPIECZEŃSTWA
 • Współcześnie

(w erze informacyjnej):

Decydent

Władza

Środowisko

Zasoby i wartości

Siły i środki bezpieczeństwa

Opinia publiczna

Siły zbrojne

Naród

www.koziej.pl

systemy bezpiecze stwa
Systemy bezpieczeństwa
 • System bezpieczeństwa - to zasoby (siły i środki) wydzielone do realizacji zadań w dziedzinie bezpieczeństwa, zorganizowane i przygotowane odpowiednio do charakteru tych zadań i warunków ich wykonywania

www.koziej.pl

zintegrowany system bezpiecze stwa narodowego
Zintegrowany system bezpieczeństwa narodowego
 • Podsystem kierowania
 • Podsystemy wykonawcze
  • Wyspecjalizowane w dziedzinie bezpieczeństwa siły i środki państwa (dyplomacja, siły zbrojne, wywiad, kontrwywiad, policja, straż pożarna, straż graniczna, służby ratownicze itd.)
  • Pozostałe elementy struktury państwowej (gospodarcze, społeczne, informacyjne, edukacyjne itp..)

www.koziej.pl

systemy bezpiecze stwa mi dzynarodowego
Systemy bezpieczeństwa międzynarodowego
 • Porozumienia - są “miękkimi” systemami bezpieczeństwa, ustanawiają pewne zasady współdziałania autonomicznych (oddzielnych) podmiotów w dziedzinie bezpieczeństwa
 • Koalicje są bardziej zorganizowanymi systemami bezpieczeństwa i obejmują nie tylko współdziałanie na poziomie kierownictw podmiotów, ale także tworzenie wspólnych sił wykonawczych
 • Najwyższą formą systemów bezpieczeństwa są współcześnie sojusze. W sojuszach istnieją nie tylko wspólne siły wykonawcze, ale także wspólne kierownictwa odpowiedzialne za bezpieczeństwo sojuszników.

www.koziej.pl

slide38

EWOLUCJA

BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

geneza bezpiecze stwa
Geneza bezpieczeństwa
 • Historia bezpieczeństwa jest tak długa, jak długa jest historia ludzkości
 • Biblijny raj - Adam i Ewa (nie uświadomiony interes, brak celu, są wyzwania i zagrożenia - brak koncepcji i systemu bezpieczeństwa)
 • Kain i Abel (błędnie zdefiniowany interes i cel oraz błędna koncepcja bezpieczeństwa, wraz z jej wykonaniem)
 • Potop biblijny - Noe (dobrze określony interes i cel, prawidłowa koncepcja i skuteczny system bezpieczeństwa w postaci arki)

www.koziej.pl

slide40

Źródło: Bridgeman Art Library: „Adam i Ewa”, obraz Lucasa Cranacha Starszego, 1526

www.koziej.pl

ewolucja uwarunkowa bezpiecze stwa
Ewolucja uwarunkowań bezpieczeństwa
 • Koncepcja fal cywilizacyjnych (Toffller)
 • Materialny (energetyczny) i niematerialny (informacyjny) wymiar bezpieczeństwa
 • Epoka agrarna - równowaga energetyczno-informacyjna na poziomie biologicznym
 • Epokaindustrialna - dominacja energii
 • Epoka informacyjna - zmierzanie do równowagi energetyczno-informacyjnej

www.koziej.pl

slide42

Ewolucja warunków

bezpieczeństwa (na

przykładzie sztuki

wojennej)

www.koziej.pl

slide43

PODMIOTY

BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

rodzaje podmiot w
Rodzaje podmiotów
 • Osoby, grupy osób
 • Państwa i ich elementy (instytucje parlamentarne, rządowe, sądownicze, samorządy)
 • Organizacje międzynarodowe (międzyrządowe, wielopaństwowe): sojusze, koalicje
 • Organizacje transnarodowe (pozarządowe, korporacje)

www.koziej.pl

charakterystyka pa stwa
Charakterystyka państwa
 • Stała ludność
 • Określone terytorium
 • Władza zdolna do kontrolowania swojego terytorium oraz utrzymywania stosunków z innymi państwami, a także mająca monopol na prawne użycie siły w kraju, jak również inne państwa muszą uznawać suwerenność tej władzy

www.koziej.pl

pa stwa
Państwa
 • Prawnie równe
 • Prawo do suwerenności
 • Obowiązek uznania prawnej całosci innego państwa
 • Nienaruszalność integralności terytorialnej i politycznej niezależności
 • Wolność wyboru i rozwijania własnego systemu politycznego, społecznego i kulturalnego
 • Obowiązek wypełniania zobowiązań międzynarodowych oraz życia w pokoju z innymi

www.koziej.pl

organizacje mi dzynarodowe
Organizacje międzynarodowe
 • ONZ (wcześniej Liga Narodów)
 • NATO
 • UE
 • OBWE
 • WNP
 • UW

www.koziej.pl

slide48

WSPÓŁCZESNE

ŚRODOWISKO BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

wsp czesne rodowisko bezpiecze stwa
Współczesne środowisko bezpieczeństwa
 • Globalizacja i rewolucja informacyjna
 • Rozpad świata dwubiegunowego
 • Erupcja terroryzmu międzynarodowego

www.koziej.pl

zmiana rodowiska bezpiecze stwa
Zmiana środowiska bezpieczeństwa
 • Środowisko GLOBINFO – zglobalizowane i uinformacyjnione
 • Rozpad symetrycznego świata dwubiegunowego i erupcja asymetrycznych relacji bezpieczeństwa nuklearnego i konwencjonalnego
 • Zagadnienia szczegółowe: podmioty niepaństwowe - terroryzm, proliferacja BMR, państwa problemowe (zbójeckie i upadłe) – konflikty regionalne, Rosja – nowa zimna wojna?

www.koziej.pl

globalizacja
Globalizacja
 • Globalizacja – to obiektywny proces zastępowania autonomiczności podmiotów (osób, społeczności, państw, organizacji itp.) ich integracją w skali globalnej, to proces przechodzenia od podziału do integralności globalnej, od luźnego zbioru elementów do całościowego systemu światowego
   • informacja siłą napędową globalizacji
   • wizja „globalnej wioski”?

www.koziej.pl

istota globalizacji bezpiecze stwa
Istota globalizacji bezpieczeństwa
 • zjawiska i procesy bezpieczeństwa dotykające całej ludzkości, obejmujące w różny sposób całą kulę ziemską, angażujące decydujących graczy na arenie światowej i większość innych podmiotów (w tym organizacji) międzynarodowych
 • kontekst obiektywny i celowościowy

www.koziej.pl

geneza i ewolucja
Geneza i ewolucja
 • epoka „wielkich odkrywców” i okrążenie kuli ziemskiej - geneza praktycznej globalizacji
 • Imperium brytyjskie - pierwiastki bezpieczeństwa globalnego
 • Wojny światowe - praktyczny wyraz problemów bezpieczeństwa globalnego

www.koziej.pl

wiatowa zimna wojna
Światowa „zimna wojna”
 • Przedłużenie II wojny światowej
 • Potencjał militarny ZSRR i ekspansja ideologiczna komunizmu
 • Bloki wojskowe: NATO i UW
 • Broń jądrowa i wyścig zbrojeń
 • Załamanie się systemu radzieckiego pod ciężarem wyścigu zbrojeń
 • Rozpad systemu dwublokowego

www.koziej.pl

rewolucja informacyjna
Rewolucja informacyjna
 • Zbieranie informacji (wywiad, media, internet) - sensory
 • Przetwarzanie (analiza, ocena, wytwarzanie wiedzy) informacji - komputery
 • Przesyłanie informacji (łączność, media, opinia publiczna) – środki komunikacji
 • Operacje informacyjne i ochrona informacji (dywersja, maskowanie, mylenie, zakłócanie, fortel, propaganda, niszczenie środków informacyjnych, obrona itp.) – środki kierowania i walki informacyjnej

www.koziej.pl

istota terroryzmu
Istota terroryzmu

Celowe (świadomie zamierzone) i spektakularne atakowanie niewinnych, postronnych osób dla pośredniego (asymetrycznego, poprzez opinię publiczną) oddziaływania na przeciwnika politycznego lub ideologicznego

www.koziej.pl

slide57

Istota terroryzmu

Walka – atakowanie przeciwnika

B

A

Terroryzm – atakowanie otoczenia

B

A

www.koziej.pl

nowa jako terroryzmu
Nowa jakość terroryzmu
 • terroryzm międzynarodowy
 • proliferacja fundamentalizmu i radykalizmu – alkaidyzm?
 • terroryzm samobójczy
 • terroryzm masowego rażenia
 • globalna sieć terrorystyczna – nowe, asymetryczne mocarstwo światowe ery informacyjnej?

www.koziej.pl

postklasyczna era nuklearna
Postklasyczna era nuklearna
 • zimna wojna – klasyczne, symetryczne odstraszanie
 • proliferacja – nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe
 • Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) – broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu)
 • bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp fizyczny i informacyjny)
 • duże prawdopodobieństwo użycia broni nuklearnej – nowa jakość

www.koziej.pl

pa stwa problemowe
Państwa problemowe
 • Państwa upadłe – asymetryczne zagrożenia słabością
 • Państwa zbójeckie – piraci międzynarodowi
 • Konflikty międzynarodowe – regionalne, umiędzynarodowienie konfliktów wewnętrznych

www.koziej.pl

mocarstwa wschodz ce
Mocarstwa „wschodzące”
 • Rosja – neoimperium?
 • Chiny
 • Indie

www.koziej.pl

ruchy antyglobalistyczne
Ruchy antyglobalistyczne
 • Anarchizm
 • Radykalna lewica – przeciw bogatym, populizm
 • Radykalna prawica - neofaszyzm

www.koziej.pl

niespokojny wiat xxi wieku
Niespokojny świat XXI wieku
 • ”Szare” bezpieczeństwo (między rajem i piekłem)
 • „Skrzyżowanie” terroryzmu z BMR – kwintesencja zagrożeń asymetrycznych
 • Powrót znaczenia zagrożeń symetrycznych?

www.koziej.pl

slide64

KONCEPCJE

STRATEGICZNE

www.koziej.pl

wojna jako usprawiedliwione narz dzie polityczne
Wojna jako usprawiedliwione narzędzie polityczne
 • Uzasadniony (uprawniony formalnie i moralnie przekonujący) powód: np. odparcie agresji
 • Uprawnione kierownictwo (np. Rada Bezpieczeństwa ONZ)
 • Publiczne wypowiedzenie
 • Słuszny zamiar (np. obrona)
 • Proporcjonalność użycia siły (szkody spowodowane przez wojnę powinny być tego warte)
 • Ostateczność (po wyczerpaniu innych środków)
 • Racjonalna szansa na sukces (nie awanturnictwo)

www.koziej.pl

slide69

Usprawiedliwione zasady prowadzenia wojny (kodyfikacja w czterech konwencjach genewskich z 1949 r. i dwóch protokołach dodatkowych z 1977 r.)

 • Rozróżnianie
  • Kombatanci – tylko oni mogą być obiektem celowego ataku
  • Niekombatanci – powinni być chronieni na ile tylko można, mogą być ofiarami tylko przypadkowych, nieintencjonalnych ataków
 • Proporcjonalność
  • atak powinien być proporcjonalny do militarnej wartości celu (obiektu)
  • Unikać zadawania nadmiernego cierpienia i używania najokrutniejszych broni

www.koziej.pl

geneza strategii
Geneza strategii
 • Strategia (grec.) – dowodzenie siłami zbrojnymi sprawowane przez naczelnego (najwyższego) dowódcę (strategos – grec.)

Strategia: przygotowanie i wykorzystanie bitwy dla celów wojny

Taktyka: uszykowanie na polu walki, prowadzenie bitwy

www.koziej.pl

cechy strategii
Cechy strategii
 • Jest proaktywna i przewidująca (antycypująca)
 • Strateg musi znać cel końcowy
 • Strategia musi ustanowić właściwy balans między celami, metodami i środkami (zasobami)
 • Cel polityczny musi dominować w strategii
 • Strategia jest hierarchiczna (narodowa, wojskowa, na teatrze)
 • Strategia jest kompleksowa (comprehensive, zintegrowana)

www.koziej.pl

ewolucja strategii
Ewolucja strategii
 • Strategia wojskowa – sposób użycia sił zbrojnych jako całości dla celów wojny
 • Strategia wojenna – sposób użycia zasobów danego państwa (koalicji) dla celów wojny
 • Strategia obronna (obronności) – sposób użycia zasobów państwa dla zapobiegania i rozstrzygania konfliktów i kryzysów polityczno-militarnych
 • Strategia bezpieczeństwa – sposób użycia zasobów danego podmiotu dla zapobiegania i rozstrzygania wszelkich konfliktów (kryzysów)

www.koziej.pl

strategia a polityka 1
Strategia a polityka (1)
 • Polityka (policy) i bieżące działania polityczne (politics – politykowanie) – kierowanie i administrowanie państwem
 • Ustanawianie strategii jest częścią polityki, ale realizowana jest przez bieżącą działalność polityczną

www.koziej.pl

strategia a polityka 2
Strategia a polityka (2)
 • Strategia wojskowa, strategia obronności i strategia bezpieczeństwa są podporządkowane polityce państwa, ale są nadrzędne nad bieżącymi politykami: wojskową, obronności i bezpieczeństwa
 • Np. strategia bezpieczeństwa i polityka bezpieczeństwa

www.koziej.pl

koncepcje zapewniania bezpiecze stwa
Koncepcje zapewniania bezpieczeństwa
 • Liberalne (eksponowanie roli instytucji międzynarodowych)
  • Bezpieczeństwo zbiorowe (wyrzeczenie się działań zbrojnych, nieuchronność dyskredytacji agresora)
  • Kontrola zbrojeń i rozbrojenie (ABM, START, CFE, NPT itp.)
 • Realistyczne (eksponowanie roli siły państw)
  • Równoważenie sił (przez wysiłki wewnętrzne lub sojusze)
  • Odstraszanie (założenia: decydenci działają racjonalnie, zagrożenie zniszczeniem jest duże – np. MAD, istnieje alternatywa dla wojny)

www.koziej.pl

metody zapewniania bezpiecze stwa
Metody zapewniania bezpieczeństwa
 • Unilateralne
  • Neutralność (samoobrona w razie agresji)
  • Izolacjonizm (dziś nierealny)
 • Multilatelarne
  • Sojusze
  • Systemy bezpieczeństwa zbiorowego
  • Współpraca międzynarodowa

www.koziej.pl

typologia strategii bezpiecze stwa
Typologia strategii bezpieczeństwa
 • Konceptualnie: deklaratywna, rzeczywista (realna), idealna (teoretyczna)
 • Proceduralnie: działań kolejnych (sekwencyjnych), działań jednoczesnych, działań skumulowanych
 • Wg metod: rozbicia (pokonania w walce), wyczerpania (pozasiłowego, pośredniego), zniszczenia
 • Odstraszania (powstrzymywania), wymuszania, ubezpieczenia (zapewniania)
 • Wg środków (dziedziny bezpieczeństwa: dyplomatyczna, ekonomiczna, informacyjna, militarna itp.)
 • Wielka (totalna), na TDW, kampanii, operacyjna
 • Operacyjna, transformacyjna

www.koziej.pl

struktura strategii narodowej
Struktura strategii narodowej
 • Ogólnopaństwowa
 • Terytorialne (wojewódzkie, regionalne)
 • Funkcjonalne (resortowe, działowe)

www.koziej.pl

instrumenty strategii bezpiecze stwa
Instrumenty strategii bezpieczeństwa
 • Dyplomacja polityczna (publiczna i prywatna)
 • Siły zbrojne
 • Potencjał ekonomiczny
 • Potencjał inormacyjny

www.koziej.pl

klasycy teorii strategii 1
Klasycy teorii strategii (1)
 • Sun Tzu – „psycholog” wojny, lis wojny, strategia pozasiłowych rozstrzygnięć, strategia informacji
 • Tukidydes – „polityk” wojny, wojna w stosunkach międzynarodowych
 • Clausewitz – filozof i „fizyk” wojny, strategia masy, energii
 • Jomini – „matematyk” wojny
 • Ludendorf – strategia wojny totalnej
 • Liddell Hart – neo- Sun Tzu, judo, wytrącenie z równowagi, działania pośrednie
 • Beaufre, Brodie – teoretycy odstraszania nuklearnego i kompleksowego podejścia (strategia totalna)

www.koziej.pl

klasycy strategii 2
Klasycy strategii (2)
 • Strategia morska – Mahan
 • Strategia powietrzna – Douhet
 • Strategia błyskawicznej wojny pancernej –Fuller, Guderian
 • Strategia głębokich uderzeń – Triandafiłow, Tuchaczewski
 • Strategie alternatywne: Maximus Fabius (kunktatorska), Lawrence (partyzancka), Mao (rewolucyjna, ludowa), Guevara (mała rewolucja dla rewolucji)

www.koziej.pl

klasycy praktyki strategicznej
Klasycy praktyki strategicznej
 • Militiades – Maraton
 • Epaminondas – Leuktry, Mantinea
 • Aleksander Macedoński
 • Hannibal - Kanny
 • Cezar
 • Napoleon

www.koziej.pl

slide83

ZASADY

UŻYCIA SIŁY

www.koziej.pl

prawo u ycia si y
Prawo użycia siły
 • The Charter of the United Nations prohibits the use of force against another state except where the Security Council has authorised the use of force to maintain or restore international peace and security; and where a state is exercising its inherent right of individual or collective self-defence recognised by Article 51 of the Charter. The question whether there is also a right to take action in exceptional circumstances of humanitarian emergency, or to protect fundamental rights, is not dealt with here; nothing in this paper can be regarded as prejudicing the question one way or the other. Although Article 51 mentions the right of collective self-defence, this study deals only with individual self-defence.
 • Wg: PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW ON THE USE OF FORCE BY STATES IN SELF-DEFENCE, Chatham House , The Royal Institute of International Affairs, 2005

www.koziej.pl

prawo do samoobrony
Prawo do samoobrony
 • The law on self-defence encompasses more than the right to use force in response to an ongoing attack.
 • Article 51 preserves the right to use force in self-defence “if an armed attack occurs”, until the Council has taken the necessary measures. On one view, the right is confined to circumstances in which an actual armed attack has commenced. But the view that states have a right to act in self-defence in order to avert the threat of an imminent attack - often referred to as ‘anticipatory self-defence’ - is widely, though not universally, accepted. It is unrealistic in practice to suppose that self-defence must in all cases await an actual attack.

www.koziej.pl

u ycie si y w samoobronie
Użycie siły w samoobronie
 • Force may be used in self-defence only in relation to an ‘armed attack’ whether imminent or ongoing.
 • The ‘armed attack’ may include not only an attack against a state’s territory, but also against emanations of the state such as embassies and armed forces.
 • Force in self-defence may be used only when: the attack consists of the threat or use of force (not mere economic coercion, for example); when the attacker has the intention and the capability to attack; and the attack is directed from outside territory controlled by the state.
 • In the case of a threatened attack, there must be an actual threat of an attack against the defending state itself.

www.koziej.pl

warunki u ycia si y w samoobronie
Warunki użycia siły w samoobronie
 • Force may be used in self-defence only when this is necessary to bring an attack to an end, or to avert an imminent attack.There must be no practical alternative to the proposed use of force that is likely to be effective in ending or averting the attack.

www.koziej.pl

odparcie natychmiastowego ataku
Odparcie natychmiastowego ataku
 • A state may use force in self-defence against a threatened attack only if that attack is ‘imminent’.
 • There is a risk of abuse of the doctrine of anticipatory self-defence, and it needs to be applied in good faith and on the basis of sound evidence. But the criterion of imminence must be interpreted so as to take into account current kinds of threat and it must be applied having regard to the particular circumstances of each case. The criterion of imminence is closely related to the requirement of necessity.
 • Force may be used only when any further delay would result in an inability by the threatened state effectively to defend against or avert the attack against it.
 • In assessing the imminence of the attack, reference may be made to the gravity of the attack, the capability of the attacker, and the nature of the threat, for example if the attack is likely to come without warning.
 • Force may be used only on a proper factual basis and after a good faith assessment of the facts.

www.koziej.pl

zapobieganie i uprzedzanie ataku preventive and preemptive
Zapobieganie i uprzedzanie ataku(Preventive and preemptive)

Prawdopodobieństwo ataku z poważnymi szkodami

Prewencja

(tylko RB ONZ)

Uprzedzanie ataku

(uprawnione)

www.koziej.pl

poszerzone uprzedzanie
„Poszerzone” uprzedzanie

Tradycyjne uprzedzanie wobec konwencjonalnej agresji ze strony państw

www.koziej.pl

proporcjonalno u ycia si y
Proporcjonalność użycia siły
 • The exercise of the right of self-defence must comply with the criterion of ‘proportionality’.
 • The force used, taken as a whole, must not be excessive in relation to the need to avert or bring the attack to an end.
 • The physical and economic consequences of the force used must not be excessive in relation to the harm expected from the attack.

www.koziej.pl

przyk ady nieproporcjonalno ci u ycia si y
Przykłady nieproporcjonalności użycia siły
 • Rosja – Gruzja?
 • Izrael – Gaza?

www.koziej.pl

samoobrona przed atakiem niepa stwowym
Samoobrona przed atakiem niepaństwowym
 • Article 51 is not confined to self-defence in response to attacks by states. The right of self-defence applies also to attacks bynon-state actors.
 • In such a case the attack must be large scale.
 • If the right of self-defence in such a case is to be exercised in the territory of another state, it must be evident that that state is unable or unwilling to deal with the non-state actors itself, and that it is necessary to use force from outside to deal with the threat in circumstances where the consent of the territorial state cannot be obtained.
 • Force in self-defence directed against the government of the state in which the attacker is found may be justified only in so far as it is necessary to avert or end the attack, but not otherwise.

www.koziej.pl

inne przypadki ni samoobrona
Inne przypadki niż samoobrona
 • The principles regarding the right of self-defence form only a part of the international regulation of the use of force.
 • Measures taken in the exercise of the right of self-defence must be reported immediately to the Security Council. The Council retains the right and responsibility to authorise collective military action to deal with actual or latent threats.
 • Any military action must conform with the rules of international humanitarian law governing the conduct of hostilities.

www.koziej.pl

slide95

PRAWA I ZASADY

SZTUKI WOJENNEJ

www.koziej.pl

typy dzia a strategicznych
Typy działań strategicznych
 • P = ZxW

P – siła przeciwnika; Z – zdolności (potencjał fizyczny) przeciwnika; W – wola działania

 • Dwie strategie pokonania przeciwnika:

a) redukcja potencjału – podejście fizyczne (niszczenie, paraliżowanie sprawności działania): Clausewitz

b) redukcja woli – podejście psychologiczne (Douhet, operacje informacyjne): Sun Tzu

www.koziej.pl

stopniowanie sukcesu w wojnie
Stopniowanie sukcesu w wojnie
 • Klęska (Defeat) – bezwarunkowa ostateczna katastrofa
 • Przegrana (Lose)
 • Nie wygrana (Not win)
 • Remis (Tie)
 • Nie przegrana (Not lose)
 • Wygrana (Win)
 • Zwycięstwo (Victory) – sukces totalny i ostateczny

www.koziej.pl

miara sukcesu na wojnie
Miara sukcesu na wojnie

Victory is completely fulfillingwhile defeat is catastrophic,but the other possible results contain aspects of both winning andlosing to some extent.Note that thismodel draws distinctions betweenwinningand victory and losing and defeat.While the words are ooften used interchangeably,they offer a unique opportunity to distinguish important gradations thatexist in the condition of success inwar. The ssertion here is that victorywill beessentially total and probably final; that it will resolve the underlying politicalissues. It is certainly possible, however, to succeed in a war without achievingeverything one sought or resolving all the extant issues.

Winning impliesachieving success on the battlefield and in securing some political goals, butnot, for whatever reason, reaching total political success (victory). Lesser levelsof success reflect lesser degrees of battlefield achievement or lesser degreesof decisiveness in solving or resolving underlying issues. On the losing end,defeat is also a total concept. It implies failure to achieve battlefield success orto attain political goals and simultaneously not only not resolving underlyingissues but actually exacerbating them. Thus, the two components of success inwar are portrayed here as the scales of achievement and decisiveness. Theseare related yet independent variables.

Wg - Theory ofVictory, J. BOONE BARTHOLOMEES, PARAMETERS, SUMMER 2008, P. 28

www.koziej.pl

metody osi gania cel w przy pomocy si zbrojnych
Metody osiągania celów przy pomocy sił zbrojnych:
 • Pokonanie (fizyczne rozbicie, pobicie) przeciwnika
  • Obrona (odparcie ataku)
  • Ofensywa
   • Kontrofensywa (przejście do ataku po początkowej fazie obronnej)
   • Atak uprzedzający (reakcja na groźbę natychmiastowego ataku)
   • Atak prewencyjny (reakcja na nieuchronny atak w przyszłości)
 • Wymuszanie (wykorzystanie siły bez jej użycia)
  • Odstraszanie (ewentualne zyski nie są warte kosztów, które są nie do zaakceptowania; oparte na groźbie kary za akcję lub na upewnieniu przeciwnika, że nie uzyska swych celów poprzez użycie siły)
  • Powstrzymywanie i przymuszanie do zmiany działania
 • Inne
  • Upewnianie (zabezpieczanie sojuszników)
  • Perswazja (przekonywanie o niecelowości)

www.koziej.pl

prawid owo ci i prawa
Prawidłowości i prawa
 • Prawidłowości – powtarzające się zależności
  • Np. precyzyjniejsza broń – mniejsze straty uboczne
 • Prawa - naukowy opis prawidłowości
  • np. wyposażanie wojska w broń precyzyjną pozwala zmniejszać straty wśród ludności cywilnej

www.koziej.pl

zasady dzia ania w tym zasady strategii walki
Zasady działania, w tym zasady strategii walki
 • Prakseologiczne wskazówki (reguły) sprawnego (ekonomicznego – wydajnego, oszczędnego - i skutecznego) działania
 • Zasady strategii – historycznie ukształtowane reguły sprawnego przygotowania i prowadzenia walki (kooperacji negatywnej), zwiększające prawdopodobieństwo uzyskania w niej sukcesu (zwycięstwa) przy jak najmniejszych kosztach (stratach własnych - Fuller: „stały czynnik taktyczny”)
 • Są one podstawą racjonalnego postępowania dowódców

www.koziej.pl

przewaga istota zasad superzasada zasada zasad
Przewaga – istota zasad (superzasada, zasada zasad)
 • wszystkie zasady mają prowadzić do uzyskania, utrzymania i wykorzystania przewagi
 • Przewaga narzuca sposób walki. (Sun-Tzu: jeśli przeważasz przeciwnika 10x – okrąż go; 5x – atakuj; 2x – podziel; równowaga – możesz walczyć; jeśli słabszy – zapewnij sobie wycofanie)
 • Zwycięża silniejszy (jak w naturze – Arciszewski).
 • Napoleon – jak zwyciężyć liczniejszego przeciwnika? – manewrem, kolejne rozbijanie częściami
 • Wymiary przewagi: materialny i niematerialny (Sun-Tzu – mnożniki siły: rozpoznanie, fortel, zaskoczenie, manewr, działania pośrednie, presja psychologiczna)

www.koziej.pl

lista zasad
Lista zasad
 • Sun-Tzu – j.w,
 • Clausewitz – klasyczne 9: zmasowanie, cel, ekonomia sił, prostota, zaskoczenie, jedność dowodzenia, ubezpieczenie, ofensywa, manewr
 • Mnożenie zasad?
 • Optimum

www.koziej.pl

podstawy zmiany strategicznej w wiecie pozimnowojennym
Podstawy zmiany strategicznej w świecie pozimnowojennym
 • Nieadekwatność i nieefektywność globalnych procedur symetrycznych (dwubiegunowość i równoważne relacje między mocarstwami) z czasów zimnej wojny
 • Zmierzch Clausewitza – renesans Sun-Tzy

www.koziej.pl

odpowiedzialno narodowa i powszechno obrony
ODPOWIEDZIALNOŚĆ NARODOWA I POWSZECHNOŚĆ OBRONY
 • Sojusze czynnikiem wspomagającym
 • Powszechność – odpowiedzialność wszystkich obywateli i struktur państwa
 • Zintegrowany system obronności

www.koziej.pl

solidarno i integracja sojusznicza
SOLIDARNOŚĆ I INTEGRACJA SOJUSZNICZA
 • Solidarne wypełnianie zobowiązań sojuszniczych
 • Integracja i aktywne uczestnictwo w operacjach

www.koziej.pl

wsp praca i partnerstwo
WSPÓŁPRACA I PARTNERSTWO
 • Udział w programach sojuszniczych (np. PdP)
 • Współpraca z sąsiadami

www.koziej.pl

umacnianie zaufania i regionalnej stabilno ci militarnej
UMACNIANIE ZAUFANIA I REGIONALNEJ STABILNOŚCI MILITARNEJ
 • potencjał militarny na poziomie uregulowanym porozumieniami i traktatami
 • Potencjał militarny dostosowany do potrzeb

www.koziej.pl

odstraszanie i wiarygodno
ODSTRASZANIE I WIARYGODNOŚĆ
 • Potencjał odpowiedni do odstraszania przeciwników i umacniania wiarygodności wśród sojuszników
 • Poziom jakościowy
 • Zaufanie do potencjału sojuszu, w tym nuklearnego (nie wyklucza ewentualności praktycznego włączenia się w realizację przedsięwzięć w tym zakresie)

www.koziej.pl

elastyczno reagowania obronnego
ELASTYCZNOŚĆ REAGOWANIA OBRONNEGO
 • Skład i struktura systemu obronnego, w tym sił zbrojnych, uniwersalna
 • Ciągłość działania w czasie P, K i W

www.koziej.pl

wsp praca cywilno wojskowa
WSPÓŁPRACA CYWILNO-WOJSKOWA
 • Zadania wojska i struktur cywilnych

na własnym terytorium (w tym np. HNS)

 • W operacjach poza granicami kraju

www.koziej.pl

bilansowanie potrzeb obronnych i mo liwo ci kraju
BILANSOWANIE POTRZEB OBRONNYCH I MOŻLIWOŚCI KRAJU
 • Optymalizacja relacji potrzeby-możliwości
 • Potrzeby bieżące i perspektywiczne

www.koziej.pl

slide114

SYSTEMY

BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

sk ad
Skład
 • Podsystem kierowania
 • Podsystemy wykonawcze
  • Wyspecjalizowane
  • Wsparcia

www.koziej.pl

cechy system w bezpiecze stwa
Cechy systemów bezpieczeństwa
 • Integracja
 • Sieciowość

www.koziej.pl

slide117

PODSYSTEM

KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM

www.koziej.pl

kierowanie i administrowanie bezpiecze stwem
Kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem
 • kierowanie i administrowanie bezpieczeństwem - jedna z podstawowych funkcji wszystkich organów władzy i administracji publicznej (rządowej i samorządowej)
 • cel: przygotowanie i bieżące utrzymywanie systemu bezpieczeństwa państwa na wszystkich jego szczeblach oraz kierowanie jego funkcjonowaniem w czasie pokoju, kryzysu i wojny

www.koziej.pl

sk ad systemu kierowania i administrowania bezpiecze stwem
Skład systemu kierowania i administrowania bezpieczeństwem

Całość organów władzy i administracji odpowiedzialnych za realizację zadań obronnych, powiązanych informacyjnie i pozostających w ustanowionych prawnie relacjach kompetencyjnych, wraz z ich aparatem pomocniczym (administracyjnym, sztabowym, organizacyjnym) oraz niezbędną infrastrukturą

www.koziej.pl

slide120

Uniwersalny model kierowania

Decydent

Organ doradczy

doradztwo

propozycje

zadania

Organ sztabowy

(administracyjny)

obsługa

planowanie

monitoring

koordynacja

Podsystemy wykonawcze

www.koziej.pl

slide121

SKŁAD SYSTEMU KIEROWANIA BEZPIECZEŃSTWEM NARODOWYM RP

RADA GABINETOWA

RADA MINISTRÓW

PREZYDENT

PREMIER

RADA BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO

Koordynacja ON

Koordynacja BW

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

MINISTER SPRAW

WEWNĘTRZNYCH

I ADMINISTRACJI

Ministrowie

Wojewodowie

Samorządy

www.koziej.pl

slide122

PRZYGOTOWANIA W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA

PLANOWANIE

* planowanie operacyjne

* wieloletnie programowanie rozwoju (transformacji) systemu bezpieczeństwa

ORGANIZOWANIE

* bieżące koordynowanie i budżetowanie zadań bezpieczeństwa

* szkolenie

* utrzymywanie zasobów i infrastruktury

www.koziej.pl

slide123

K

O

N

C

E

P

C

Y

J

N

E

D

O

K

U

M

E

N

T

Y

STRATEGIE SEKTOROWE

P

L

A

N

I

S

T

Y

C

Z

N

E

Wieloletnie programy przygotowań obronnych RP

Polityczno-Strategiczna

Dyrektywa Obronna

D

O

K

U

M

E

N

T

Y

Plan użycia i działania

Sił Zbrojnych RP

Wieloletnie programy

rozwoju Sił Zbrojnych RP

Plany funkcjonowania

(resortu, województwa)

w czasie zagrożenia (kryzysu) i wojny

Wieloletnie programy przygotowań obronnych...

(resortu, województwa)

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Strategia

Bezpieczeństwa Narodowego

STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA RP

KONCEPCJA STRATEGICZNA NATO

STRATEGIA OBRONNOŚCI RP

Planowanie strategiczno-operacyjne

Programowanie i budżetowanie bezpieczeństwa

www.koziej.pl

wyspecjalizowane ogniwa instytucje bezpiecze stwa
Wyspecjalizowane ogniwa (instytucje) bezpieczeństwa
 • Siły zbrojne – MON, skład, struktura, transformacja SZ
 • Dyplomacja – MSZ, ambasady, konsulaty
 • Wywiad i kontrwywiad
 • Policja
 • Straże (graniczna, pożarna)
 • Służby ochrony i ratownicze

www.koziej.pl

ogniwa instytucje wsparcia bezpiecze stwa
Ogniwa (instytucje) wsparcia bezpieczeństwa
 • Gospodarcze
 • Informacyjne
 • Edukacyjne
 • Naukowe
 • inne

www.koziej.pl

proces bezpiecze stwa
Proces bezpieczeństwa

Idealny proces polityki zagranicznej, Wg John P. Lovell, The Challenge of American Foreign Policy:Purpose and Adaptation, New York: Collier MacMillan, 1985

www.koziej.pl

slide127

NAUKA I DYDAKTYKA

BEZPIECZEŃSTWA

www.koziej.pl

znaczenie bada i analiz w dziedzinie bezpiecze stwa
Znaczenie badań i analizw dziedzinie bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wymaga twórczego podejścia
 • Potrzeba wykorzystywania doświadczeń historycznych i wniosków z bieżącej praktyki
 • Dużo niewiadomych co do przyszłych warunków środowiska bezpieczeństwa – znaczenie prognoz, przewidywań
 • Konieczność ciągłego uaktualniania strategii, planów i programów oraz doskonalenia systemów bezpieczeństwa, w tym kadr

www.koziej.pl

kategorie metod bada bezpiecze stwa narodowego
Kategorie metod badań bezpieczeństwa narodowego
 • Badania (oceny, analizy, studia) strategiczne
  • Określanie celów i strategii
 • Badania (analizy) systemowe
  • Badania zasobów i struktur (relacje: koszt-efekt)
 • Badania (analizy) operacyjne
  • Badania sposobów realizacji konkretnych zadań

Uwaga: Wszystkie metody stosować łącznie, potrzeba zintegrowanego podejścia

www.koziej.pl

cykl bada i analiz w dziedzinie bezpiecze stwa
Cykl badań i analiz w dziedzinie bezpieczeństwa

1. Przygotowanie badań

2. Realizacja badań

3. Kontrola wyników

www.koziej.pl

koncepcja analizy badawczej
Koncepcja analizy badawczej

1. Geneza problemu (uzasadnienie potrzeby analizy badawczej) – jeśli jest to własna analiza!!!

2. Cel i problematyka badawcza (zagadnienia do analizy)

3. Założenia i hipotezy

4. Procedura analizy badawczej (tok – harmonogram - i metody badań)

5. Prezentacja wyników (układ pracy, referatu)

www.koziej.pl

geneza problemu
Geneza problemu
 • Diagnoza stanu rzeczy
 • identyfikacja obszaru niewiedzy - stwierdzenie istnienia problemu
  • problemy subiektywne (dydaktyczne) i obiektywne (badawcze)
 • obiektywizacja („odsubiektywizowanie”) niewiedzy - przegląd literatury
 • uzasadnienie obiektywnej potrzeby (teoretycznej lub praktycznej) usunięcia niewiedzy (luki w wiedzy)

www.koziej.pl

cel analizy badawczej
Cel analizy badawczej
 • „druga strona” potrzeby badań
 • zdecydowanie się na realizację potrzeby - na rozwiązanie problemu w drodze badań naukowych - prowadzi wprost do ustanowienia celu badań
 • Cel: po co się prowadzi analizę badawczą, co zamierza się osiągnąć w jej rezultacie

www.koziej.pl

problematyka badawcza zagadnienia do analizy
Problematyka badawcza (zagadnienia do analizy)
 • Problemy, zagadnienia badawcze - ”przeszkody” na drodze do celu
 • logicznie podporządkowane celowi badań
 • forma - pytania badawcze

www.koziej.pl

rodzaje pyta badawczych
Rodzaje pytań badawczych
 • pytania rozstrzygnięcia - zamknięte (czy?)
 • pytania dopełnienia - otwarte (dlaczego, jak, jaki, ile, kiedy, gdzie? ...)

www.koziej.pl

za o enia badawcze
Założenia badawcze
 • Wiedza „nadsystemowa” wobec problemu (np. wyniki innych badań, wiedza podręcznikowa)
 • coś, co nie będzie podlegać badaniom, przyjmowane jest takie, jakie jest - a jednocześnie stanowi podstawę, ograniczenie lub część rozwiązania problemu

www.koziej.pl

hipotezy
Hipotezy
 • Przypuszczenia co do rozwiązania problemu
 • próbne (wstępne) odpowiedzi na pytania badawcze
 • tezy, które będą weryfikowane w toku badań
 • hipotezy wstępne, robocze, rozwinięte, końcowe

www.koziej.pl

procedura bada
Procedura badań
 • Tok (harmonogram) badań
 • Metody badawcze
 • Teren (miejsce, przestrzeń) badań

www.koziej.pl

podej cia badawcze
Podejścia badawcze

Ogląd „zewnętrzny”: rola wśród innych zjawisk, cele, funkcje, relacje …

Ogląd „wewnętrzny”: skład, struktura, zasady funkcjonowania …

www.koziej.pl

tok harmonogram bada fazy i etapy
Tok (harmonogram) badań:fazy i etapy

1. Faza przygotowania badań (opracowanie koncepcji i zorganizowanie badań) - hipoteza wstępna

2. Faza badań właściwych:

a) Etap badań teoretycznych - rozwinięcie hipotezy wstępnej w hipotezę roboczą

b) Etap badań praktycznych - weryfikacja wybranych elementów hipotezy roboczej i korekty cząstkowe badań

c) Etap syntezy badawczej – ustalenie ostatecznych wyników badań (finalna hipoteza naukowa)

3. Faza opracowania rezultatów badań i redakcyjnego ujęcia ich w postaci pracy naukowej

www.koziej.pl

rodzaje metod badawczych
Rodzaje metod badawczych
 • Metody teoretyczne
  • Analiza (krytyczna i porównawcza), analogia, synteza, dedukcja, indukcja ...
 • Metody empiryczne
  • pomiary, eksperymenty, symulacje, ankiety, wywiady, konsultacje, dyskusje ...

www.koziej.pl

slide143

System

Elementy składowe

Wyjście

Wejście

Otoczenie/środowisko

Relacje wewnętrzne

Granice systemu

www.koziej.pl

badania historyczne
Badania historyczne
 • Ponieważ nie można badać w laboratoriach: przydatna metodą może być eksperyment myślowy „rozumowanie wbrew faktom” (twierdzenia przeciwfaktyczne – sprzeczne z rzeczywistością zdania warunkowe); co by było gdyby, któryś z faktów nie zaistniał lub zaistniał?
   • J. S Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, WAiP, Warszawa 2009

www.koziej.pl

metody bada operacyjnych
Metody badań operacyjnych
 • Techniki statystyczne
 • Modelowanie działań oparte na prawdopodobieństwie (prawdopodobnościowe modele działań)
 • Modelowanie zderzenia sił (walki, w tym dynamiczne symulacje komputerowe)
 • Analizy wielo-atrybutowej użyteczności (przypisywanie ilościowych „wag” cechom jakościowym)
 • Analizy decyzyjne (drzewo decyzyjne)
 • Teoria gier (wybór optymalnych strategii)
 • Programowanie liniowe (osiąganie wielu celów przy ograniczonych zasobach)

www.koziej.pl

slide146

Wg: R. L. Kugler, Policy Analysis in National Security Affairs: New Methods for a New Era, NDU, Washington, 2006, p. 467

www.koziej.pl

teren bada
Teren badań
 • Badania teoretyczne
  • biblioteki, media, internet
 • Badania empiryczne
  • badane wycinki rzeczywistości (rzeczy, organizacje, procesy)
  • laboratoria

www.koziej.pl

uk ad pracy naukowej referatu analitycznego
Układ pracy naukowej(referatu analitycznego)
 • Wstęp
 • Rozdziały merytoryczne
 • Zakończenie
 • Bibliografia
 • Aneksy, załączniki

www.koziej.pl

wst p
Wstęp
 • Wstęp - podstawy metodologiczne badań
 • Treścią wstępu jest koncepcja badań. Czytelna informacja o genezie problemu na tle krytyki dotychczasowej literatury oraz o celach i zagadnieniach badawczych, założeniach i hipotezach, procedurze badań i układzie pracy

www.koziej.pl

rozdzia y merytoryczne 1
Rozdziały merytoryczne (1)
 • Tyle rozdziałów ile głównych zagadnień (problemów) badawczych
 • Każdy rozdział to prezentacja wyników badań nad danym zagadnieniem

www.koziej.pl

rozdzia y merytoryczne 2
Rozdziały merytoryczne (2)
 • Układ rozdziału:
  • wprowadzenie - charakterystyka zagadnienia (pytania) badawczego; rozbicie na podzagadnienia
  • część główna - sprawozdanie z badań (materiał badawczy)
  • podsumowanie - synteza w postaci odpowiedzi na pytanie badawcze

www.koziej.pl

zako czenie pracy naukowej
Zakończenie pracy naukowej
 • Nawiązanie do wstępu (lustrzane odbicie)
 • Synteza syntez z poszczególnych rozdziałów merytorycznych
 • Krytyczne spojrzenie na przebieg i rezultaty badań i ewentualne sugestie dalszych badań

www.koziej.pl

edukacja dla bezpiecze stwa
EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
 • Szkolnictwo – specjalistyczne i ogólne
 • Szkolenie kadry i instytucji wyspecjalizowanych ogniw systemu bezpieczeństwa (kształcenie, kursy doskonalące, gry, ćwiczenia, treningi)
 • Powszechne szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa (kadr administracyjnych, ludności)
 • Popularyzowanie spraw bezpieczeństwa (stowarzyszenia, media)

www.koziej.pl