Embryogenesis and plant regeneration from anther cultures of cucumis sativus l
Download
1 / 13

embryogenesis and plant regeneration from anther cultures of cucumis sativus l. - PowerPoint PPT Presentation


 • 430 Views
 • Uploaded on

Embryogenesis and plant regeneration from anther cultures of Cucumis sativus L. www.Hortilover.net. مقدمه:. Cucumis sativus L. Cucurbitacae در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاک رشد می کند

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'embryogenesis and plant regeneration from anther cultures of cucumis sativus l.' - issac


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Embryogenesis and plant regeneration from anther cultures of cucumis sativus l l.jpg

Embryogenesis and plant regeneration fromanther cultures of Cucumis sativus L.

www.Hortilover.net


Slide2 l.jpg
مقدمه:

 • Cucumis sativus L.

 • Cucurbitacae

  در دامنه وسیعی از شرایط آب و هوایی و خاک رشد می کند

  ولی عواملی نظیر ویروسها، باکتریها، قارچها و بیماریها باعث کاهش معنی داری در محصول خیار می شود .


Slide3 l.jpg

 • مقابله با این مشکلات با روشهای اصلاحی معمول به کندی صورت می گیرد به همین دلیل استفاده از کشت های درون شیشه ای، بخصوص کشت بساک برای اصلاح ژنتیکی برخی صفات در خیار مورد توجه قرار دارد.

 • از طرف دیگر کشت گرده در خیار می تواند برای تولید گیاهان هاپلوئید به منظور ایجاد دیپلوئیدهای هموزیگوس در برنامه های اصلاحی مورد استفاده قرار گیرد.


Androgenesis l.jpg
: اصلاحی معمول به کندی صورت می گیرد به همین دلیل استفاده از کشت های درون شیشه ای، بخصوص کشت بساک برای اصلاح ژنتیکی برخی صفات در خیار مورد توجه قرار دارد.Androgenesis عوامل موثر در

 • ژنوتیپ گیاه

 • مرحله فیزیولوژیکی گیاه والد

 • مرحله رشد میکروسپور

 • دمای پیش تیمار جوانه های گل

 • محیط کشت


Slide5 l.jpg

 • در این مطالعه تاثیر تنظیم کننده های رشد، محیط کشت و پیش تیمارهای دمایی جوانه های گل در دو رقم خیار C.sativus. Glypso و C. sativus. Greenlong بررسی شد.

 • جوانه های گل باید از گیاهان قوی (30 تا 45 روزه) تهیه شوند.

 • جوانه های گل وقتی 0.8 – 1.2 سانتیمتر طول دارند برداشت می شوند. در این زمان میکروسپورها در مرحله تک نوکلئوتیدی هستند.


Slide6 l.jpg

 • از محیط کشت های رشد، محیط کشت و پیش تیمارهای دمایی جوانه های گل در دو رقم خیار B5 Gamborg et al.)) به عنوان محیط پایه استفاده می شود.

 • تیمارها شامل:

 • قرار دادن جوانه های گل در دمای 4 درجه سانتی گراد به مدت 0 تا 10 روز.

 • قرار دادن جوانه های گل در دمای 30 درجه سانتی گراد به مدت 1 روز.

 • تیمار با تنظیم کننده های رشد، NAA،BAP ، Kin ، TDZ ، IAA ،IBA و 2, 4-D در غلظت های مختلف.

 • ترکیب D- 2,4 (2µМ) با BAP ، Kin و TDZ در غلظت های متفاوت.


Slide7 l.jpg
تاثیر پیش تیمار دما : های رشد، محیط کشت و پیش تیمارهای دمایی جوانه های گل در دو رقم خیار

 • میکروسپورها به یک محرک برای تغییر فاز از مرحله

 • گامتوفیتی به مرحله اسپروفیتی نیاز دارند که این محرک

 • می تواند شوک گرمایی یا سرمایی باشد.


Slide8 l.jpg
تاثیر پیش تیمار دما: های رشد، محیط کشت و پیش تیمارهای دمایی جوانه های گل در دو رقم خیارBap kin tdz 2 4 d l.jpg
: کننده های رشد :BAP, KIN, TDZ در ترکیب با2,4-Dتاثیر


Slide11 l.jpg
روش های شناسایی گیاهان هاپلوئید تولید شده:

 • شمارش کروموزومی:

 • از سلولهای نوک ریشه گیاهان باززایی شده به منظور استخراج کروموزوم ها استفاده شد.

 • در رقم Galypso از 24 گیاه انتخاب شده 21 گیاه هاپلوئیدn=7)) و 3 گیاه دیپلوئید بودند.

 • در رقم Greenlong از 24 گیاه انتخاب شده 17 گیاه هاپلوئید (n=7) و 7 گیاه دیپلوئید (2n=14) بودند.


Slide12 l.jpg
آنالیز تولید شده:SSR:

 • به منظور بررسی سطح پلوئیدی در گیاهان کشت شده و همچنین تشخیص دیپلوئیدها از دابل هاپلوئیدها می توان از این روش هم استفاده کرد.

 • معمولا DNA ژنومی با استفاده از CTAB از برگ گیاهان استخراج میشود.

 • از 15 جفت پرایمر میکروساتالایت در SSR استفاده میشود.


Slide13 l.jpg
نتایج: تولید شده:

 • هر 2 رقم کشت شده در محیط کشت TDZ,IAA,IBA,BAP+B5 عکس العملی در القای کالوس نداشتند.

 • در هر 2 رقم خیار بساکهای تیمار شده با 4 درجه سانتی گراد برای 2 روز بهترین نتیجه را داد.

 • محیط فوق همراه با 2,4-D یا NAA به خصوص با غلظت 2µМ 2,4-D نتیجه مناسبی داشت.

 • از میان سایتوکنینهای ترکیب شده با 2,4-D ، BAP با غلظت 1µМ بیشترین کالوس زایی را نشان داد.


ad