การพัฒนานวัตกรรม
Download
1 / 33

การพัฒนานวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ - PowerPoint PPT Presentation


 • 177 Views
 • Uploaded on

การพัฒนานวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้. Dr. Kulthida Nugultham. ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21. ทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี. Programme for International Student Assessment (PISA). นวัตกรรมระดับชาติ. วงจรการเรียนรู้บนการแข่งขันหุ่นยนต์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การพัฒนานวัตกรรม ในการจัดการเรียนรู้ ' - ismet


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้

Dr. KulthidaNugultham


ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • ทักษะชีวิตและอาชีพ

 • ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

 • ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี

ProgrammeforInternationalStudentAssessment(PISA)


นวัตกรรมระดับชาติ

 • วงจรการเรียนรู้บนการแข่งขันหุ่นยนต์

 • กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะชีวิต พี่เด่น น้องดี ชีวีสดใส

 • การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 • SONY Model

 • รายงานการวิจัยดินโคลนถล่ม

 • มหัศจรรย์ อ่านคิด สร้างชีวิตรักการอ่าน

 • การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ห้องเรียนสายน้ำ


What do you think of innovation
What do you think of Innovation ?

New

Workable

Appropriate


ประเภทของนวัตกรรม

การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการใหม่ๆ

เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนแบบต่างๆ

การพัฒนาสื่อใหม่ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาปรับระบบการเรียนการสอน

วิธีการออกแบบหลักสูตรใหม่

การจัดการด้านการวัดและประเมินผล

การสร้างเครือข่าย


ประเภทของนวัตกรรม

 • นวัตกรรมด้านหลักสูตร

 • นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

 • นวัตกรรมด้านสื่อการสอน

 • นวัตกรรมด้านการประเมินผล


นวัตกรรมด้านหลักสูตร

 • หลักสูตรบูรณาการ

 • หลักสูตรท้องถิ่น

 • หลักสูตรเพิ่มเติม


นวัตกรรมด้านการเรียนการสอนนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

1 การจัดการเรียนรู้แบบพัฒนากระบวนการคิดด้วยการใช้คำถามหมวกความคิด6ใบ

2 การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา

3 การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน

4 การจัดการเรียนรู้แบบสร้างองค์ความรู้

5 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

6 การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน

7 การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์และเน้นการปฏิบัติ

8 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสู่พหุปัญญา

9 การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้


นวัตกรรมด้านสื่อการสอนนวัตกรรมด้านสื่อการสอน

 • แบบฝึกหัด – แบบฝึกทักษะ

 • เอกสารประกอบการสอน อาจอยู่ในรูปหนังสือแบบเรียน หนังสือเสริมประสบการณ์ หนังสืออ่านนอกเวลา หนังสืออ่านประกอบ หนังสืออ้างอิง

 • บทเรียนแบบโปรแกรมหรือบทเรียนสำเร็จรูปเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นลำดับขั้น

 • ชุดการเรียนรู้ ประกอบด้วย คู่มือครู แบบฝึกหัด สื่อสำหรับกระบวนการเรียนรู้ และแบบประเมินผล

 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการสอนรายบุคคลโดยผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยลักษณะการเรียนการสอนจะมีลำดับขั้นชัดเจน ได้แก่ ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน ขั้นการเสนอเนื้อหา ขั้นคำถามและคำตอบ ขั้นการตรวจคำตอบ และขั้นการปิดบทเรียน


 • บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

 • หนังสืออิเลคทรอนิคส์

 • บทเรียนการ์ตูน

 • บทเรียนCD/VCD

 • หนังสือเล่มเล็ก

 • บทเรียนเครือข่าย

 • ชุดเรียนรู้ด้วยตนเอง

 • ชุดสื่อผสม

 • หนังสืออ่านเพิ่มเติม

 • ชุดการเรียนรู้ทางไกล

 • ชุดฝึกอบรม

 • ชุดครูช่วยสอน


 • ชุดเสริมความรู้/ประสบการณ์

 • ชุดเสริมสร้างลักษณะนิสัย

 • คู่มือการทางานกลุ่ม

 • คู่มือการเรียนรู้

 • คู่มือการพัฒนาตนเอง

 • ชุดสอนซ่อมเสริม

 • เกมส์/ บทละคร / บทเพลง

 • ชุดสื่อ VDO, CD, VCD

 • แบบเรียนเพิ่มเติม

 • แบบฝึกความพร้อม

 • แบบฝึกทักษะ
ตระกูล E

E-learning

E-media

E-book

E-……………….

The"e" in eLearning would be better defined asEvolving or Everywhere or Enhanced or Extended


นวัตกรรมด้านการประเมินผล

 • เทคนิคการวัดประเมินหลังเรียน เช่น แบบทดสอบมาตรฐาน แบบทดสอบกลางภาค แบบทดสอบปลายภาค ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบทดสอบตัวเลือก

 • เทคนิคการวัดประเมินระหว่างเรียน เช่น เทคนิคการใช้คำถามสั้น การเขียนอนุทิน

 • เทคนิคการประเมินตามสภาพจริงเป็นการประเมินอย่างหลากหลายโดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม ทดสอบ แฟ้มสะสมงาน


แหล่งการเรียนรู้นวัตกรรมแหล่งการเรียนรู้นวัตกรรม

 • Web site

  • http://www.thaiteachers.tv

  • http://www.thaicyberu.com

  • http://www.thaigifted.org

  • http://www.eteacherzone.com

  • http://www.moe.go.th/moe/th

 • หน่วยงานสนับสนุนและผลิตนวัตกรรมทางการเรียนการสอน

  • สถาบันพัฒนาการเรียนรู้ม.มหิดลhttp://www.il.mahidol.ac.th

  • สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ม.ขอนแก่น

  • http://media.sut.ac.th/media/e-Courseware/


What else
What else?แหล่งการเรียนรู้นวัตกรรม

Curriculum & Instruction

Professional Development

Hands-on Activity

Tools

Game

PhET

Extended laboratory

Stem education

PlayFACTO


กระบวนการการพัฒนานวัตกรรมกระบวนการการพัฒนานวัตกรรม

วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ศึกษาทฤษฎีที่ใช้สนับสนุน และเลือกนวัตกรรม

วางแผนการออกแบบสร้างนวัตกรรม

ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพของนวัตกรรม

ดำเนินการสอนโดยนำนวัตกรรมไปใช้

ประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขนวัตกรรม


การหาคุณภาพของเครื่องมือการหาคุณภาพของเครื่องมือ

 • การหาค่าประสิทธิภาพของนวัตกรรมการเรียนรู้

 • IOC และเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 : 80/80


 • ปัญหาที่พบในการเรียนการสอนปัญหาที่พบในการเรียนการสอน

  • กรณีศึกษาที่ 1 การแก้โจทย์ปัญหาตรีโกณมิติ            ครูสุมาลีสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้น ม. 3 เป็นเวลา 3 ปี พบว่าผลสัมฤทธิ์วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนส่วนใหญ่ต่ำ โดยเฉพาะ เรื่องโจทย์ ปัญหาตรีโกณมิติ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถแก้โจทย์ปัญหาได้ จากการสังเกตนักเรียนในขณะที่ทำแบบฝึกหัดเรื่องนี้

   ครูสุมาลี พบว่า มี นักเรียนจำนวนหนึ่งอ่านโจทย์ปัญหาแล้วไม่สามารถเขียนเป็นรูปที่โจทย์กำหนดให้ได้ บางคนเขียนรูปได้แต่ไม่ตรงกับที่โจทย์ กำหนดให้ และ บางคนสามารถเขียนรูปได้โดยดูจากตัวอย่างที่ครูสอนและในหนังสือ แต่ไม่สามารถคำนวณหาระยะทางที่โจทย์ ต้องการได้ ทั้งนี้ เพราะไม่รู้ความสัมพันธ์ของมุมและด้าน ไม่รู้ค่าของ Sine, Cos, Tan


  การแก้ไขปัญหาที่พบในการเรียนการสอน

  • ครูสุมาลีจึงคิดหาวิธีแก้ไข โดยเปลี่ยนวิธีสอนจากเดิมที่ใช้การอธิบายตัวอย่างบนกระดานดำเป็นการพานักเรียนไปเรียนที่เสาธงของโรงเรียน ผนังอาคารเรียน ต้นไม้ และแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม ให้ทดลองวัดระยะทางจากจุดที่นักเรียนยืนไปที่เสาธง ผนังตึกเรียน ต้นไม้ โดยเปลี่ยนมุมไปเรื่อย ๆ และ ให้จดบันทึกการวัดไว้ และนำผลมาอภิปรายกันในห้องเรียน และ ให้นักเรียนทำชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ ปัญหาตรีโกณมิติที่เริ่มต้นตั้งแต่ การหาค่าของด้านและมุม จนถึงการแก้โจทย์ปัญหา โดยแบ่งขั้นตอนการแก้ปัญหาโจทย์ไว้เป็นลำดับขั้นอย่าง ชัดเจน จากนั้นแบ่งนักเรียน เป็นกลุ่ม และให้นักเรียนจัดทำโครงงานเกี่ยวกับการนำความรู้เรื่องการแก้โจทย์ปัญหาตรีโกณมิติไปใช้ในชีวิต ประจำวัน


  การแก้ไขปัญหาที่พบในการเรียนการสอน

  • หลังจากนั้น ครูสุมาลีทำการทดสอบนักเรียนโดยใช้แบบทดสอบเดิมของปีที่แล้ว พบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น ผลจาก การใช้ชุด ฝึกทักษะและโครงงานมาแก้ปัญหาเรื่องการแก้โจทย์ปัญหาตรีโกณมิติของนักเรียน ทำให้บรรยากาศในการเรียนคณิตศาสตร์ดีขึ้น นักเรียน กระตือรือร้นที่ได้ไปเรียนรู้จากสถานที่ที่มีอยู่ในโรงเรียน และสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้


  งานวิจัยในชั้นเรียนของครูสุมาลี

  • ข้อสอบก่อนและหลัง

  • ชุดฝึกทักษะการแก้โจทย์ปัญหาตรีโกณมิติ

  สรุปผลงานวิจัย


  การประเมินนวัตกรรม

  ประเมินทำไม

  อะไรบ้างที่ควรประเมิน

  วิธีการประเมินเป็นอย่างไร

  ตัวบ่งชี้คืออะไร

  เกณฑ์คะแนนเป็นอย่างไร
  การประเมินนวัตกรรม

  วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 9
  ข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรมข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม

  • 1.ขาดเหตุผลที่ชี้ให้เห็นความจำเป็นที่ต้องพัฒนานวัตกรรม

  • 2.ขาดการสังเคราะห์ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนนวัตกรรม

  • 3.กรอบแนวคิดไม่ชัดเจน

  • 4.การระบุตัวแปรต้นและตัวแปรตามไม่สมเหตุสมผล

  • 5.การเลือกเนื้อหาไม่เหมาะสมกับนวัตกรรม

  • 6.การเลือกเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับหลักสูตรและผลการเรียนรู้

  • 7.นิยามศัพท์ของนวัตกรรมไม่ชัดเจน

  • 8.ขาดหลักฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนวัตกรรม

  • 9.เครื่องมือวิจัยไม่น่าเชื่อถือว่าจะวัดได้จริง

  • 10.เครื่องมือวิจัยมีแต่แบบทดสอบหรือแบบสอบถามทำให้วัดตัวแปรตามไม่ได้จริง

  • 11.เน้นข้อมูลเชิงปริมาณมากกว่าเชิงคุณภาพ

  • 12.นวัตกรรมนั้นก่อให้เกิดความยุ่งยากในการนำไปใช้

  • 13.ข้อเสนอแนะไม่ชัดเจนว่าจะนำนวัตกรรมไปใช้อย่างไร

  • 14.ไม่ระบุเงื่อนไขหรือบริบทและข้อดีข้อจำกัดของนวัตกรรม

  • 15.ส่วนประกอบของนวัตกรรมไม่ชัดเจนไม่มีขั้นตอนหรือบทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

  • 16.นวัตกรรมนั้นไม่คุ้มค่ากับการลงทุน


  คิดร่วมกันข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม

  • นวัตกรรมใดที่กลุ่มสาระ……………………สนใจ

  • ออกแบบนวัตกรรม


  ฝากทิ้งท้ายข้อผิดพลาดในการพัฒนานวัตกรรม

  • พัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาไม่ใช่เป็นเพียงการตอบสนองเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพียงอย่างเดียว แต่หากมองถึงการพัฒนากระบวนการคิดของผู้เรียนให้ก้าวหน้าขึ้น คิดวิเคราะห์ได้มากขึ้น ไม่เพียงเท่านั้นการคิดเพื่อเท่าทันปัญหาและเข้าใจตนเองต่างหากเป็นเป้าหมายสำคัญเพื่อสามารถเลือกปฏิบัติแก่ทุกๆสิ่งในโลกได้อย่างมีเหตุผลและสมดุล

  วันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ครอบรอบปีที่ 9


  ad