Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem - PowerPoint PPT Presentation

Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem
Download
1 / 72

 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem. Konference s názvem Role občanské společnosti v problematice ochrany kulturního dědictví Stříbro 26.-27.5.2010. I. Část obecná. Východiska a cíl příspěvku.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

Nestátní neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem

Konference s názvem

Role občanské společnosti v problematice ochrany kulturního dědictví

Stříbro 26.-27.5.2010


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

I.

Část obecná


V chodiska a c l p sp vku

Východiska a cíl příspěvku

 • Budoucnost památkového fondu České republiky se neobejde bez pozitivního a aktivního vztahu občanské společnosti k této části národního kulturního dědictví. Společné úsilí orgánů a institucí veřejné správy by mělo směřovat k vytváření stále příznivějších podmínek pro zapojení neziskového sektoru do procesů souvisejících s nakládáním s památkovým fondem a k posilování partnerství.

 • Neziskový sektor - stále významnější segment společnosti vztahující se k památkovému fondu, ale je zde řada otázek

 • Cíl příspěvku- identifikovat otázky a naznačit cesty k hledání odpovědí.

 • Příspěvek je rozdělen na dvě části - obecnou a speciální.


Ob ansk spole nost stru n historick exkurz

Občanská společnoststručný historický exkurz

 • Naplnění práva spolčovacího a shromažďovacího -indikátor stavu demokracie.

 • V českých zemích spolkový život dlouhou tradici. (viz.celá škála pojmů barokní sodalita, legie, literátský kůr, vzdělanecká akademie, tovaryšstvo, bratrstvo, cech, salon, korporace, spolek, matice, beseda, měšťanská beseda, klub, jednota, společenstvo, obec, grémium, asociace, svaz, společnost, fond, sdružení, hromada, sbor, kolegium, aliance, řád, kongregace, komunita, kasino, ústav, akciová společnost, družstvo, syndikát, pořádek, koalice ).

 • 1849

  • prozatímní spolkový zákon, podle něhož mohly nepolitické nevýrobní spolky vznikat bez povolení úřadů s následnou ohlašovací povinností

 • 1852

  • Císařský patent ze dne 26. listopadu 1852 č. 253/1852 říšského zákoníku(t. zv. starý spolkový zákon

 • 1867

  • Zákon č. 106/1867 ř.z., o právě spolčovacím,daný dne 15. listopadu 1867, převzala ho v roce 1918 Československá republika a platil u nás až do roku 1951

 • 1951

  • Zákon č. 68/1951 Sb. “O dobrovolných organizacích a shromážděních“ z 12. července 1951:“Těžisko spolčování v lidové demokracii přechází na masové organizace. Měšťácké bezobsažné a samoúčelné formy spolkaření jsou přežitkem.“

 • 1990

  • zákon č. 83/1990 Sb.,o sdružování občanů

  • zákon č. 84/1990 Sb.,o právu shromažďovacím


Ob ansk sektor v pr vn m du r

Občanský sektor v právním řádu ČR

 • Listina základních práv a svobod (LZPS) Listina základních práv a svobod (LZPS)- právní základ pro fungování svobodné společnosti a zákony týkající se občanského sektoru přímo navazují na příslušné články LZPS. V České republice se Listina základních práv a svobod (LZPS) stala podle čl. 3 Ústavy ČR (ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb.) součástí ústavního pořádku České republiky. Jako taková byla znovu vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. (předtím byla přijata jako federální normativní právní akt dne 9.1.1991).

 • Český právní řád nedefinuje pojem občanský sektor, ani nezisková organizace. Svou podstatou patří organizace občanského sektoru k soukromoprávním subjektům, tedy především do sféry působnosti občanského zákoníku. Právní úprava jednotlivých typů organizací občanského sektoru k dnešnímu dni zůstává relativně roztříštěna a promítá se do několika obecných zákonů (občanského zákoníku, obchodního zákoníku, daňových zákonů) a do celé řady samostatných zákonů pro jednotlivé typy neziskových organizací. Jediným právním předpisem, kde je obsažen výčet, jaké neziskové subjekty zákonodárce rozlišuje (v roli poplatníků) je zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu, ve znění pozdějších úprav.


Nno z kladn typy

NNO – základní typy

Právní řád České republiky rozeznává čtyři typy NNO:

• Občanská sdružení a jejich organizační jednotky (spolky, svazy, kluby)

zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

• Obecně prospěšné společnosti

zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění

pozdějších předpisů.

• Nadace a nadační fondy

zákon č. 277/1998 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších

předpisů.

• Církevní právnické osoby

zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě víry a postavení církví a náboženských

společností.


Nno z kladn charakteristika

NNO – základní charakteristika

5 charakteristických rysů NNO

LESTER M. SALAMON, PH.D., americký sociolog

Salamon, L.M. a kol. 2003. Global Civil Society. An Overview. Baltimore: The Johns Hopkins University.

 • institucionalizace

 • soukromá povaha

 • nerozdělují zisk

 • samosprávnost, autonomnost

 • dobrovolnost


Statistika po tu nno

Statistika počtu NNO


Vl da a nno

Vláda a NNO

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

 • stálý poradní, iniciativní a koordinační orgán vlády ČR v oblasti NNO - od r. 1998

 • iniciuje a posuzuje koncepční a realizační podklady pro rozhodnutí vlády, týkající se podpory NNO, legislativní a politická opatření, která se týkají podmínek jejich činnosti,

 • sleduje, iniciuje a vyjadřuje se k právním předpisům, upravujícím postavení a činnost NNO; právních úprav, které mají vztah k NNO,

 • iniciuje a koordinuje spolupráci mezi ministerstvy, jinými správními úřady a orgány územní samosprávy v oblasti podpory NNO, včetně dotační politiky z veřejných rozpočtů,

 • sleduje, analyzuje a zveřejňuje informace o postavení NNO v rámci Evropské unie (dále jen "EU"), o zapojení ČR do EU s ohledem na NNO a o finančních zdrojích s tím souvisejících; spolupracuje s ministerstvy a jinými správními úřady, odpovědnými za spravování finančních zdrojů EU v ČR, pokud se jejich využívání k NNO vztahuje,

 • ve spolupráci s ministerstvy, jinými správními úřady, NNO, a dalšími orgány a institucemi zajišťuje dostupnost a zveřejňování informací o NNO a o opatřeních státní politiky, která se NNO týkají; zejména zpřístupňuje a analyzuje informace o dotacích z veřejných rozpočtů pro NNO a o procesu jejich uvolňování a využívání; podílí se na vytváření a provozování informačního systému o NNO ( usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 564 o změně provozovatele veřejně přístupného informačního systému o NNO při CEDR),

 • podílí se na opatřeních ministerstev a jiných správních úřadů, která mají vztah k NNO, zejména na procesu standardizace činností, přidělování akreditací a kategorizaci typů NNO,

 • sleduje a informuje vládu o využívání finančních prostředků kategorie Nadační investiční fond, které byly usneseními Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 413/1999 a č. 1946/2001 rozděleny do nadačního jmění vybraných nadací, a o rozdělování jejich výnosů; v této činnosti spolupracuje s Ministerstvem financí


Rada vl dy pro nest tn neziskov organizace

Rada vlády pro nestátní neziskové organizace

 • Rada má nejvýše 39 členů

 • Členové jsou:

  • zástupci NNO, kteří tvoří vždy nejméně polovinu všech členů Rady; zástupci NNO jsou nominováni buď jako experti nakonkrétní oblast, nebo jako zástupci asociací a dalších uskupení neziskovéhosektoru,

  • náměstci ministrů financí, kultury, práce a sociálních věcí, pro místní rozvoj, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zahraničních věcí, zdravotnictví, zemědělství a životního prostředí,

  • zástupci jiných správních úřadů, které mají vliv na postavení a činnost NNO,

  • zástupci orgánů územní samosprávy,

  • experti na problematiku NNO.

 • Vláda svým usnesením ze dne 19. dubna 2010 č. 301 jmenovala předsedu vlády Ing. Jana Fischera, CSc. předsedou Rady vlády pro nestátní neziskové organizace.Zmocněnec vlády pro lidská práva Michael Kocáb byl usnesením vlády ze dne 19. dubna 2010 č. 302 jmenován místopředsedou tohoto poradního orgánu vlády.

 • MK zastupuje NM Ing. Jaromír Talíř ( VŘ Ing. Zdeněk Novák)

 • Hlavní cíle dotační politiky MK vůči NNO


Z sady vl dy pro poskytov n dotac ze st tn ho rozpo tu r nno st edn mi org ny st tn spr vy

Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu ČR NNO ústředními orgány státní správy

MK poskytuje NNO působícím v oblasti

nakládání s památkovým fondem:

 • Dotace

 • Příspěvky ( podle §16 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči)- viz. památkové programy MK


Ofici ln i nforma n b ze http portal gov cz wps portal s 155 696 s 155 17204 ks 1562

Oficiální informační bázehttp://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/696/_s.155/17204?ks=1562


Ofici ln registry nno

Oficiální registry NNO

 • Občanská sdružení a jejich organizační jednotky

  • MV vede Seznam občanských sdružení

  • Seznam občanských sdružení, odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (dále jen „sdružení“) vzniklých na základě zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, nemá charakter veřejného seznamu.

 • Obecně prospěšné společnosti

  • Rejstřík obecně prospěšných společností je provozován na 7 rejstříkových soudech v České republice

  • Přístupné ze stránek MS

 • Nadace a nadační fondy

  • Rejstřík nadací a nadačních fondů je provozován na 7 rejstříkových soudech v České republice.

  • Přístupné ze stránek MS

 • Církevní právnické osoby

  • MK


Seznam ob ansk ch sdru en http aplikace mvcr cz seznam obcanskych sdruzeni

Seznam občanských sdruženíhttp://aplikace.mvcr.cz/seznam-obcanskych-sdruzeni


Rejst k nadac a nada n ch fond http portal justice cz

Rejstřík nadací a nadačních fondůhttp://portal.justice.cz


Rejst k ops http portal justice cz

Rejstřík OPShttp://portal.justice.cz


Rejst k c rkv http www3 mkcr cz cns internet

Rejstřík církvíhttp://www3.mkcr.cz/cns_internet


Ofici ln datab ze v znamn pro sledov n innosti nno

Oficiální databáze významné pro sledování činnosti NNO

 • Seznam veřejných sbírek

 • Centrální evidence dotací ze státního rozpočtu (CEDR)


Seznam ve ejn ch sb rek http aplikace mvcr cz seznam verejnych sbirek

Seznam veřejných sbírekhttp://aplikace.mvcr.cz/seznam-verejnych-sbirek


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

CEDR


Sledov n a vyhodnocov n p soben nno v r

Sledování a vyhodnocování působení NNO v ČR

 • Stát

 • Veřejná správa

 • Vysoké školy a vědecká pracoviště

 • NNO

 • Obecně lze hodnotit jako nedostatečné


Rozbor financov n nno

Rozbor financování NNO


Spole nost pro studium neziskov ho sektoru http www e cvns cz stranka ssns

Společnost pro studium neziskového sektoruhttp://www.e-cvns.cz/?stranka=ssns


Informa n servis pro nno i nej ir ve ejnost spole nost neziskovky cz http neziskovky cz

Informační servis pro NNO i nejširší veřejnost Společnost Neziskovky.czhttp://neziskovky.cz

 • 1993 – Vznikla Nadace Informační centrum nadací a jiných neziskových organizací

 • 2002 – Vznik internetového portálu neziskového sektoru www.neziskovky.cz

 • 2008 – Změna názvu na Neziskovky.cz, o.p.s.


Informa n servis pro nno i nej ir ve ejnost http kormidlo cz

Informační servis pro NNO i nejširší veřejnost http://kormidlo.cz


Informa n servis pro nno i nej ir ve ejnost http obcan ecn cz

Informační servis pro NNO i nejširší veřejnost http://obcan.ecn.cz


Bari ry nno

Bariéry NNO

 • Poznání tohoto segmentu občanské společnosti

 • Otázka kontrolovatelnosti, řiditelnosti NNO

 • Absence strategie neziskového sektoru v ČR a s tím spojená nízká úroveň komunikace


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

II.

Část speciální


Ob ansk spole nost a kulturn d dictv v esk ch zem ch ohl dnut do minulosti

Občanská společnost a kulturní dědictví v Českých zemích ohlédnutí do minulosti

 • Společnost vlasteneckých přátel umění (1796)

 • Jednota pro povzbuzení průmyslu v Čechách (1833)

 • Matice česká (1831)

 • Klub českých turistů (1888)

 • Společnost přátel starožitností (1888)

 • Klub za Starou Prahu (1900)

 • Okrašlovací spolky (r. 1892 koupil Okrašlovací spolek v Turnově zříceninu hradu Frýdštejn, hrad jako jeden z prvních u nás přešel do vlastnictví zájmového spolku).

 • Muzejní spolky

 • Jubilejní výstava v Praze 1891

 • Národopisná výstava v Praze 1895


Nakl d n s pam tkov m fondem obsah pojmu

Nakládání s památkovým fondemobsah pojmu

Nakládání s památkovým fondem – vymezení základních a dílčích procesů:

 • Ochrana památkového fondu:

  • vymezování součástí památkového fondu

  • evidence památkového fondu

  • stanovování ochranných režimů

 • Uchovávání památkového fondu:

  • užívání a správa památkového fondu

  • konzervace, restaurování a jiné zásahy do památkového fondu – movitých a nemovitých památek

  • regenerace památkového fondu – historických sídel a krajiny

 • Poznávání památkového fondu:

  • vědecký výzkum památkového fondu

  • monitoring památkového fondu

  • pravidelná inventarizace a aktualizace údajů památkového fondu

 • Zprostředkování (prezentace) hodnot památkového fondu:

  • prezentace památkového fondu

  • vzdělávací činnosti v oblasti památkového fondu

  • propagace památkového fondu


Nno a nakl d n s pam tkov m fondem legislativn r mec

NNO a nakládání s památkovým fondem legislativní rámec

I.

83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů.

277/1998 Sb., o nadacích a nadačních fondech, ve znění pozdějších předpisů.

3/2002 Sb., o svobodě mvíry a postavení církví a náboženských společností.

198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

II.

20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Evropská úmluva o krajině (č. 13/2005 Sbírky mezinárodních smluv)

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (č. 99/2000 Sbírky mezinárodních smluv)

Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy (č. 73/2000 Sbírky mezinárodních smluv)

Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag (č. 71/2007

Sbírky mezinárodních smluv)

III.

500/2004 Sb., správní řád

218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů(rozpočtová pravidla)

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)

117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů

202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů v platném znění

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

IV.

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů


Nno a pam tkov fond velk t ma s mal m stupn m pozn n

NNO a památkový fond - velké téma s malým stupněm poznání

 • Absence cíleného zájmu o téma na straněstátních i výzkumných institucí, na straně státní památkové péče

 • Roztříštěnost soustředění na téma na straně NNO

 • Výsledek:

  • Neexistence systematického sběru a komplexního vyhodnocování informací

 • Důsledek:

  • Nesystémovost a nekoncepčnost v přístupech veřejné správy a odborných paměťovým institucí ke spolupráci s NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem

  • Památkový fond i společnost jsou ochuzovány o významné synergické efekty


Aktu ln seznam nno vztahuj c ch se k nakl d n s pam tkov m fondem

Aktuální seznam NNO vztahujících se k nakládání s památkovým fondem?

 • Poslední seznam NNO v oblasti ochrany kulturního dědictví byl vypublikován u příležitosti kongresu Europa Nostra, který se konal v Praze ve dnech 8.-11.6.2000


Specializovan seznamy nno jsou v jimkou http www minulost eu

Specializované seznamy NNO jsou výjimkouhttp://www.minulost.eu


Nno a pam tkov fond uchopen t matu ze strany nno

NNO a památkový fond-uchopení tématu ze strany NNO

Sborník konference Záchrana památek z občanské

iniciativy

V Koryčanech na Kroměřížsku se o víkendu 9.-10. 2006

uskutečnila konference, která umožnila výměnu názorů

mezi zástupci občanských sdružení činných v památkové

péči a profesionálními památkáři.


Nno a pam tkov fond uchopen t matu ze strany mk

NNO a památkový fond-uchopení tématu ze strany MK

 • Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014

 • Koncepce státní památkové péče na období 2011 - 2016


Nno a st tn kulturn politika

NNO a státní kulturní politika

Státní kulturní politika na léta 2009 – 2014:

CÍL 1 – EKONOMICKÁ A SPOLEČENSKÁ DIMENZE

Využít přínosů umění a kulturního dědictví a s nimi spojené kreativity pro zvýšení

konkurenceschopnosti ostatních oborů a činností.

CÍL 2 – OBČANSKÁ DIMENZE - ROZVOJ OSOBNOSTI

Zvýraznit roli kultury v individuálním profesním a osobnostním růstu občanů, zejména pro rozvoj

tvořivosti, kultivaci demokratických hodnot a individuálních postojů a pro posilování

odpovědnosti za zděděné i vytvářené hodnoty.

CÍL 3 – ROLE STÁTU, KRAJŮ A OBCÍ PŘI PODPOŘE ZACHOVÁNÍ A

TVORBY KULTURNÍCH HODNOT

Poskytovat přímou i nepřímou podporu uchování existujících kulturních hodnot a

nakládání s nimi, stejně jako tvorbě hodnot nových.

CÍL 4 – ROLE STÁTU PŘI TVORBĚ PRAVIDEL

Vytvářet transparentní a nediskriminační prostředí pro kulturní aktivity a jejich podporu z úrovně

státu, krajů a obcí.


Implementace st tn kulturn politiky koly pro opp mk a pro np

Implementace Státní kulturní politikyÚkoly pro OPP MK a pro NPÚ

 • Úkoly pro OPP MK

  • Úkol 2.6.1.

   Pro různé typy profesionálních subjektů zabývajících se nakládáním s památkovým fondem zpracovat modely pro využití dobrovolnických aktivit, případně vydat metodický materiál..

  • Úkol 2.6.3.

   Prezentace výsledků činnosti neziskových organizací v oblasti nakládání s památkovým fondem na www stránkách MK

 • Úkoly pro NPÚ

  • Možnosti využití dobrovolnických aktivit v oblasti nakládání s památkovým fondem

   Shromáždění a analýza dosavadních zkušeností NPÚ se zapojením dobrovolnických aktivit v oblasti nakládání s památkovým fondem.

   Vytvoření katalogu nabídek pro využití dobrovolnických aktivit v rámci NPÚ.

   Termín plnění: 31.07.2010

  • Neziskové organizace a nakládání s památkovým fondem

   Shromáždění a analýza dosavadních poznatků o spolupráci NPÚ s neziskovým sektorem.

   Termín plnění: 31.07.2010


Nno v oblasti nakl d n s pam tkov m fondem z kladn len n dle p eva uj c ho typ innosti innosti

NNO v oblasti nakládání s památkovým fondemzákladní členění dle převažujícího typ činnosti činnosti


Http www sopvc cz o spolecnosti

http://www.sopvc.cz/o-spolecnosti


Nno v oblasti nakl d n s pam tkov m fondem d lic kriteria

NNO v oblasti nakládání s památkovým fondemdělicí kriteria

Kromě základních 4 typů NNO daných platnou legislativou

neexistuje žádná oficiální typologie NNO z této oblasti z pohledu

předmětu činnosti.

Možná dílčí dělicí kritera:

 • NNO na profesonální/amatérské bázi

 • NNO dle oboru ( např.archeologie, restaurování, heraldika)

 • NNO tradiční/začínající( Společnost přátel starožitností)

 • NNO dle typu památek (drobné památky/technické památky)

 • NNO dle stupně památkové ochrany ( památka místního významu, KP, NKP, památka UNESCO)


Nno sdru uj c profesion ly http www spppp eu

NNO sdružující profesionályhttp://www.spppp.eu


Nno sdru uj c profesion ly http www svornik cz

NNO sdružující profesionályhttp://www.svornik.cz


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

NNO s povolením k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčihttp://www.syrakus.org


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

NNO s povolením k provádění archeologických výzkumů podle § 21 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péčihttp://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=home


Nno s dlouhou tradic http www zastarouprahu cz

NNO s dlouhou tradicíhttp://www.zastarouprahu.cz


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

Pokus o vytvoření platformy pro sdružení, jejichž cílem je ochrana a rozvoj hmotného i nehmotného kulturního dědictví ČRhttp://www.zachrante-karluv-most.cz


Platforma pro nno z oblasti p http www zelenykruh cz cz o nas

Platforma pro NNO z oblasti ŽPhttp://www.zelenykruh.cz/cz/o-nas


Nno zam uj c sv aktivity na pam tku unesco http www unesco kromeriz cz

NNO zaměřující své aktivity na památku UNESCOhttp://www.unesco-kromeriz.cz


Nno se vztahem k nkp http www korycansko zdounecko cz strilky index php nid 515 lid cz oid 1014726

NNO se vztahem k NKPhttp://www.korycansko-zdounecko.cz/strilky/index.php?nid=515&lid=CZ&oid=1014726


Nno a financov n innost souvisej c ch s nakl d n m s pam tkov m fondem

NNO a financování činností souvisejících s nakládáním s památkovým fondem

 • NNO jako poskytovatelé finanční pomoci

 • NNO jako příjemci finanční pomoci


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/fond-kulturniho-dedictvi-zachrana-drobnych-pamatek-mistniho-vyznamu-2010


P ehled asti nno v pam tkov ch programech mk

Přehled účasti NNO v památkových programech MK


P ehled objemu finan n ch prost edk z pam tkov ch program mk pro nno

Přehled objemu finančních prostředků z památkových programů MK pro NNO


Dotace mk na podporu kulturn ch aktivit ob ansk ch sdru en p sob c ch v pam tkov p i

Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení působících v památkové péči

 • Podporovány zejména projekty zaměřené na aktivity:

  • sborníky, periodika

  • konference, sympozia, semináře

  • přednášky

  • veřejné soutěže, přehlídky a výstavy

  • ostatní vlastní projekty sdružení

 • MK doporučuje, aby se uchazeči o neinvestiční dotaci zaregistrovali do systému Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz) v sekci „Nestátní neziskové organizace“.


Dotace mk na podporu kulturn ch aktivit ob ansk ch sdru en v roce 2010

Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení v roce 2010


Dotace mk na podporu kulturn ch aktivit ob ansk ch sdru en a dal ch subjekt v roce 2009

Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení ( a dalších subjektů) v roce 2009


Dotace mk na podporu kulturn ch aktivit ob ansk ch sdru en a dal ch subjekt v roce 2008

Dotace MK na podporu kulturních aktivit občanských sdružení ( a dalších subjektů) v roce 2008


Nno a program podpory pro pam tky unesco mk

NNO a Program podpory pro památky UNESCO MK


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

Možností vstupu OS do některých správních řízení v oblasti nakládání s památkovým fondem http://obcan.ecn.cz


Nno a agenda prohla ov n v c za kulturn pam tku a ru en prohl en

NNO a agenda prohlašování věcí za kulturní památku a rušení prohlášení

Příklady podnětů občanských sdružení

k prohlášení věci za KP:

 • O.s. Nádraží nedáme! -nádraží v Ústí nad Orlicí

 • O.s. Pivovar Kujebák pivovaru ve Vysokém Mýtě

 • O.s. KOLEJOVÁ tzv. Ježkův most v Blansku za KP

 • O.s. Za hodnoty obce Polanka bývalý zámek v Polance nad Odrou

 • Sdružení přátel studánky u sv. Anny ve Strančicích -důmu č.p. 1 ve Strančicích - ne

 • O.s. Buštěhrad sobě (okres Kladno) -areál bývalého pivovaru v Buštěhradě


Z kon 114 1992 sb o ochran p rody a krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

§ 70

Účast občanů

(1) Ochrana přírody podle tohoto zákona se uskutečňuje za přímé účasti občanů, prostřednictvím jejich občanských sdružení34) a dobrovolných sborů či aktivů.

(2) Občanské sdružení nebo jeho organizační jednotka, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny (dále jen "občanské sdružení"), je oprávněno, pokud má právní subjektivitu, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně. Musí být věcně a místně specifikována.

(3) Občanské sdružení je oprávněno za podmínek a v případech podle odstavce 2 účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno; v tomto případě má postavení účastníka řízení. 35) Dnem sdělení informace o zahájení řízení se rozumí den doručení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zveřejnění na úřední desce správního orgánu a současně způsobem umožňujícím dálkový přístup.


Mk opp zah jilo sb r informac o nno p sob c ch v oblasti nakl d n s pam tkov m fondem

MK/OPP zahájilo sběr informací o NNO působících v oblasti nakládání s památkovým fondem

Osloveny útvary vykonávající státní správu na KÚ a ORP

 • Seznam občanských sdružení, která podala žádost podle §70, odst.2, zákona č.114/1992, aby byla písemně informována o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních v oblasti státní památkové péče, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny podle zákona 114/1992 Sb.

 • Seznam NNO ( kromě církví), která v roli vlastníka či zplnomocněného žadatele obdržela v roce 2009 dotaci z rozpočtu kraje/obce na obnovu kulturní památky.

 • Popis ( stručná charakteristika):

  • Dosavadní spolupráce správního orgánu státní památkové péče s NNO ( bez církví) ve svém správním obvodu ( s uvedením příkladů dobré praxe),

  • Zkušenosti správního orgánu s působením NNO( bez církví) na území jeho správního obvodu v oblasti nakládání s památkovým fondem ( s uvedením typických příkladů).

  • Zkušenosti správního orgánu s využitím práce dobrovolníků v oblasti nakládání s památkovým fondem ( včetně památek místního významu)


Nno na internetu

NNO na Internetu

 • NNO vykonávající veřejnou službu se zapojením finančních prostředků z veřejných rozpočtů –oprávněnost požadavku veřejné kontroly – i prostřednictvím Internetu.

 • Nejproblémovější skupinou NNO z pohledu informovanosti jsou občanská sdružení - jednoduchost a přístupnost této organizační formy s sebou nese nízké požadavky na transparentnost a následnou kontrolu.

 • Řešení – zavedení částečné regulace- povinnost zveřejňovat některé údaje.

 • Prezentace OS na Internetu je poměrně nízká (OS buď své stránky nemají, nebo je jejich úroveň velice nízká)

 • MK zavazuje ve svých rozhodnutích příjemce dotací povinností informovat o podpoře z rozpočtu MK, ne však prostřednictvím Internetu.


P jemci podpory z pam tkov ch program mk na internetu v roce 2009

Příjemci podpory z památkových programů MK na Internetu v roce 2009

 • 41 NNO obdrželo příspěvek

 • 10 z nich nemá web

 • 12 má informaci o akci a podpoře ze SR (MK)

 • 19 tuto informaci neuvádí


Co je t eba

Co je třeba

Dálkově přístupná veřejná databáze(registr, evidence) NNO působících v

oblasti nakládání s památkovým fondem

 • Kontakty

 • Statutární orgány

 • Stanovy

 • Specifikace předmětu činnosti

 • Hospodaření

 • Dárci

 • Dotace a příspěvky z veřejných i soukromých rozpočtů

 • Výroční zpráva

 • Etický kodex

 • Fundraisingový kodex

 • Sítě


Nno a nakl d n s pam tkov m fondem jak d l

NNO a nakládání s památkovým fondem – jak dál?

Odborná i výkonná složka státní památkové péče:

 • NNO jsou významným partnerem v oblasti nakládání s památkovým fondem- tento fakt je nutno promítnout jak do koncepčních, legislativních opatření, tak následně do každodenní praxe.

 • Působení NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem je nutno dlouhodobě systematicky sledovat a vyhodnocovat.

 • Mezi státní památkovou péčí a NNO musí probíhat intenzívní a korektní komunikace.

 • Stát, MK a orgány a instituce státní památkové péče by měly přispívat k vytváření příznivých podmínek pro činnost a rozvoj NNO.

 • Oficiální ocenění vynikajících počinů NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem.

  NNO:

 • Svým působením v oblasti nakládání s památkovým fondem nahrazují stát při poskytování veřejné služby, velmi často za veřejné prostředky.Musí se tak dít se znalostí věci a na základě platné legislativy.

 • Mezi NNO a státní památkovou péčí musí probíhat intenzívní a korektní komunikace ( ne pozice vycházející z přesvědčení, že NNO je vždy lepší než stát).

 • Aktivity NNO v oblasti nakládání s památkovým fondem musí splňovat podmínku transparentnosti, vyloučeny by mělo být aktivity, kde památky slouží jako prostředek k prosazování jiných cílů.

 • Požadavek serióznosti a korektnosti působení NNO směrem k široké veřejnosti a k médiím.


Nest tn neziskov organizace a nakl d n s pam tkov m fondem

MK je připraveno k intenzivnější spolupráci s neziskovým sektorem v oblasti nakládání s památkovým fondem


D kuji za pozornost

Děkuji za pozornost.

PhDr. Anna Matoušková

Ředitelka OPP MK ČR

anna.matouskova@mkcr.cz


 • Login