Nad wietlne neutrina wyniki eksperymentu opera
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 38

Nadświetlne neutrina – wyniki eksperymentu OPERA PowerPoint PPT Presentation


 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Nadświetlne neutrina – wyniki eksperymentu OPERA. Ewa Rondio Narodowe Centrum Badań Jądrowych. RADA DO SPRAW ATOMISTYKI. Warszawa, 1 .12.2011. neutrina n - cząstki punktowe ... bez ładunku elektrycznego, (bez masy ?).

Download Presentation

Nadświetlne neutrina – wyniki eksperymentu OPERA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Nadświetlneneutrina –wyniki eksperymentu OPERA

Ewa Rondio

Narodowe Centrum BadańJądrowych

RADA DO SPRAW ATOMISTYKI

Warszawa, 1 .12.2011


neutrina n - cząstki punktowe ... bez ładunku elektrycznego, (bez masy ?)

 • istnienie n zaproponowano aby „uratować zasadę zachowania energii” w rozpadzie beta

 • Pauli powiedział, że zrobił rzecz straszną

  postulując istnienie cząstki której nigdy nie uda się zaobserwować

  ALE nie docenił experymentatorów

 • n nie wchodzą w skład ukłądów związanych

 • łamią symetrie P (odbicie lustrzane)

 • mamy różne „rodzaje” neutrin

   występują w różnych „zapachach”

n

źródło: http://chall.ifj.edu.pl/przygodazczastkami/


najbardziej nieuchwytne cząstki materii

Neutrino?

F. Reines: „....najmniejsza porcja rzeczywistosci, jaką kiedykolwiek człowiek wymyślił.”

 • masa neutrina < 10-6 masy elektronu

 • ładunek elektryczny = 0

 • bardzo trudne do obserwacji

 •  biorą udział tylko w oddz. słabych

Odgrywają ważną rolę

w Modelu Standartowym

 • tworząparyznaładowanymileptonami

 • rodzajneutrinaokreślamyprzez lepton

 • którymutowarzyszywoddziaływaniu


najbardziej nieuchwytne cząstki materiia tymczasem ....

 • Słońce emituje:2x1038ν/sek

  Na Ziemię przybywa: > 4x1010ν/sec/cm2

 • Bardzo wiele neutrin powstało w Wielkim Wybuchu

  teraz we Wszechświecie jest ok. 330 ν/cm3

  • 3 razy mniej niż fotonów, ale

  • 109 razy więcej niż nukleonów


Model Standardowy – oddziaływania

oddz. silne

Z0

gluon

W-

W+

oddz. elekro-słabe

g

gluon

Z0

W-

W+

g


Oddziaływania elektro-słabe (semi-leptonowe)

Rozpad bneutronu (postulat isntnienia „malej neutralnej czastki” - Pauli

‘odwrotny rozpad beta’

Wychwyt elektronu


Neutrina – cząstki nieuchwytne

Neutrin jest bardzo dużo ale także niezwykle trudno je złapać!

 •  Nie mają ładunku elektrycznego

 •  Bardzo słabo oddziałują z materią

 • Aby je zatrzymać potrzebny byłby ołowiany blok o grubości 3 lat świetlnych!!! (czyli ok. 2 miliony razy dłuższy niż odległość z Ziemi do Słońca)

 •  Do ich badania potrzebujemy dużych detektorów

 • i sprytnej metody detekcji:

Jak zarejestrować neutrino ?

cząstka naładowana: e, m, t

n

BUM!

Jądro atomowe


jakzaobserwowacneutrina?

rekonstrukcja – próbauzyskaniamaksimuminformacji: czas, energia ...

 • obserwacjacząsteknaładowanych

 • obserwacjaproduktówoddz. lubrozpaducząstekneutralnych

 • rekonstrukcjawierzchołkaoddziaływania

przykładoweprocesydlaoddziaływańnanukleonieielektronie

lepton identyfikuje

rodzajneutrina

możliwaobserwacjacząstekwtórnych

jedynyprocesdlamałychenergii

100 razymniejszyprzekrójczynny


detekcjaoddziaływańneutrin

 • detektoryscyntylacyjne

 • detektoryCzerenkowa

  (woda, lód, wodamorska)

 • detektorytypu “przekładaniec”:

  np. żelazo– scyntylator

 • emulsjejądrowe

 • komora TPC wypełniona

  ciekłymargonem


zasadapomiaruprędkościneutrin

 • prędkośćneutrin to wynikdzieleniadrogiprzezczas,

  potrzebne jest więc

  • dokładnypomiardrogiprzebytejprzezneutrina: odległośćmiędzypunktemprodukcjiipunktemoddziaływania

   i

  • pomiarczasuprzelotuneutrin

   czas : określenieczasuprodukcjin

   określenieczasuoddziaływaniawdalekimdetektorze

   odległość : metodygeodezyjne

   oczekiwanyefekt jest bardzomały– potrzebna jest bardzodużaodległość

   analizaślepa – abyuniknąćobciążeńzwiązanychzsugerowaniasięoczekiwanymwynikiem


analizaczasuprzelotu (ToF)

neutrinasąprodukowanewsposóbsztuczny

lecą pod ziemia do wielkiegodetektora

przygotowanegodo ichdetekcjiipomiaruczasu


wiązka neutrin CNGS i eksperymenty OPERA i ICARUS

CERN

Gran Sasso


OPERA – detektorywarstwowe:przekładaniec : - warstwaciężkiegomateriału - warstwaczuła (scyntylator)


emulsjejądrowe

celemeksperymentu jest poszukiwanie

sygnałuoddziaływanianeutrina-tau

dotychczasopublikowanywynik:

jeden

kandydatnaoddziaływanie

nt


przygotowaniewiązkineutrin

 • pomiarczasudlaprotonówprzedtarczą

 • ocenaczasumiędzyoddziaływaniemwtarczy a produkcjaneutrina

 • poprawka jest 1.4x10-2 ns

 • czasprzelotuodpunktuprodukcjido detektora OPERA 2439280.9 ns jeslizałożymyprędkośćświatła


profilczasowyprotonówpadającychnatarczę – 10.5 ms

jeśliobserwujemyoddziaływaniew LNGS wiemytylkozktóregoimpulsu


laboratoriumpodziemne LNGS w Gran Sasso


 • czas jest liczonydlapierwszegosygnałuzarejestrowanegowdetektorze

 • potemrobisiepoprawkętakżebyotrzymaćczasnawejściu do detektora

oddziaływaniawskałach

przeddetektorem

oddziaływaniawewnątrzdetektora


rozkładczasudlawszystkichprzypadkówspełniającychkryteria “oddziaływanieneutrina”


rozkładyprzedipodopasowaniuprzesunięcia

 • przesunięcie

  (1048.5+/-6.9)ns

 • dopasowania

  sądobre

  chi2 ok. 1-1.2


ocenaniepewnościsystematycznych

czas

odległość : GPS – 2 cm,

geodezyjnypomiarpodziemny – kilkanascie cm


wynikidlapodzbiorówdanych

 • ostatecznie:

 • względnaróżnicaprędkościneutrin


sprawdzeniezależnościodenergii

 • dlaoddziaływańkwazi-elastycznych (2_->2) możnawyznaczyćenergieneutrinamającpomiarmionu

 • podziałna 2 przedziały

 • niewidaćróżnicy

  (D= 13.4+/-26.3 ns)


Odczasuogłoszeniawynikuwykonanokolejnesprawdzenia :

 • dokładnaocenazmianodległościzwiązanazpływamiwywołanymiprzyciąganiemksiężyca- 2cm/rok

 • wiązkaporuszasiezgodniezkierunkiemobrotuZiemi – 2.2 ns, powiększaefektv>c

 • efektyrelatywistyczneigrawitacyjne – wpływnaodległość – max. 2cm

 • rozszerzanietermicznetarczy – zmianagęstości – max. 3 promile

 • dokładnośćpozycji proton  neutrino - 50 mm


nowedane: 22.X-6.XI, 4*1016 pot

 • zbieraniedanychzbardzokrótkiimpulsemprotonów

  2 ns impuls, 524 ns przerwa

 • nietrzebarobićfituwiemykiedybyłimpulszktóregowidzimyoddziaływanie

  • zaobserwowano 20 oddziływań

  • czaswysłanianeutrinaznanyzdokładnością do 2 ns


przesunięcied = ToFn - ToFc

 • każdeoddziaływaniemożnaprzypisać do krótkiegoimpulsu

 • nie ma dopasowania

 • dt jest liczonadlakażdegooddziaływania

 • jużniewielkapróbkapozwalasprawdzićczy jest przesunięcie

 • d=(62.1+/-3.7) ns

  zgodnezpoprzednimwynikiem


Troche historii-bo to niepierwszytakipomiarwcześniejwynikiembyłytylkoograniczenianaróżnicęprędkości

 • FNAL – neutrinanakrótkiejbazie, En>30GeV,

  limit (v-c)/c < 4*10-5(publ. Phys.Rev.Lett, 1979)

 • MINOS – publikacjaz 2007 roku, podobne L,

  maksimumenergii 3 GeV,

  limit (v-c)/c<(5.1+/-2.9)*10-5 1.8 s

 • SN1987A , En ~10 MeV,

  bazanaprawdędługa – 163 000 ly

  limit (v-c)/c<2*10-9 <<< wynik OPERY !!!


MINOS przekładaniec: - warstwaciężkiegomateriału- warstwaczuła (scyntylator)

dwadetektory – bliskiidaleki

MINOS

MINOS


neutrina z wybuchu SN1987Aprzyleciały 3 godziny wcześniej niż sygnał świetlny

3 detektory zarejestrowały sygnał z supernowej:

 Kamiokande (Japonia) – 11 przypadków

 IMB (USA) – 8 przypadków

 Baksan (Rosja) – 5 przypadków

Tego typu sygnał pojawił się w detektorach neutrin i to on był oznaką wybuchy supernowej.

gdybyróżnicaprędkościbyła taka jakąwidzi OPERA

przyleciałyby 4 lataprzedświatłem !!!!


planynaprzyszłość:

 • wprzyszłymrokudłuższyokreszwiązkąimpulsową (2 ns – 100 ns)

 • udział 4 eksperymentówz Gran Sasso

  • OPERA

  • ICARUS

  • BOREXINO

  • LVD

 • niezależnezegary, kalibracja

 • wspólnainfrastrukturaw LNGS

  różnetechnikidetekcji, czułośćnaefektysystematyczne, niezależnaanaliza


e-,15 GeV, pT=1.16 GeV/c

120 cm

CNGS e interaction, E=16.6 GeV

Vertex: 10,2p,3n,2 ,1e-

290 cm

CNGS  interaction, E=21.3 GeV

80 cm

Vertex: 3,5p,9n,3,1

300 cm

ICARUS

 • Detektor ciekłoargonowy (LAr)

 • Poszukiwanie oscylacji νμ=>ντ

 • Rejestracja produktów oddziaływań neutrin -> jonizacja ośrodka, rejestracja ładunku


Borexino

 • detektorscyntylacyjny, zbieradaneod 2007

 • badaneutrinaSłoneczne

 • akceptacjakilkarotniewiększaniżOpery


LVD

 • 23x13x10 metrów

 • działaod 1992 roku

 • monitorujeGalaktyke,

 • zadanie

  rejestracjazapaścigrawitacyjnej

  masywnejgwiazdy

  element “Supernova Early Worning System –

  SNEWS”


planynaprzyszłość:

 • pomiaryplanowaneteżnapozostałychwiązkachneutrin (USA, Japonia)

 • pomiardlaanty-neutrin

  czekamynadalszesprawdzenia, wyniktakzaskakujący, żewymagacałkowicieniezależnegopotwierdzeniawszystkichelementów


wiązkawJaponiiT2K = Tokaj do Kamioki

 • mniejszaodległość, spodziewanyefekt ~25 ns

 • wiązkabędzieuruchomionawstyczniu 2012


Podsumowanie

 • neutrinasątrudne do detekcji, ale mamycorazwięcejinformacjionich

 • pomiarprędkościneutrinadostarczyłzaskakującegowyniku, trwasprawdzanie

 • pierwszy test (główniemetodyanalizy) potwierdziłorginalnyzaskakującywynik

 • publikacjazostaławysłana do recenzentów

 • bogateplanynaprzyszłyrok

dziedzinawktórejwielesiędzieje

spodziewamysięnowychwynikówwnajbliższymczasie


 • Login