Poro ilo o nnjf analiza izjave predstojnika o oceni nnjf
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Poročilo o NNJF Analiza izjave predstojnika o oceni NNJF PowerPoint PPT Presentation


  • 79 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Poročilo o NNJF Analiza izjave predstojnika o oceni NNJF. Sestanek notranjerevizijskih služb proračunskih uporabnikov Janja Šuman. Vsebina predstavitve. N amen in priprava Izjave o oceni NNJF, ki je sestavni del ZR Svetovanje in koordinacija NRS pri pripravi Izjave

Download Presentation

Poročilo o NNJF Analiza izjave predstojnika o oceni NNJF

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Poro ilo o nnjf analiza izjave predstojnika o oceni nnjf

Poročilo o NNJFAnaliza izjave predstojnika o oceni NNJF

Sestanek notranjerevizijskih služb proračunskih uporabnikov

Janja Šuman


Vsebina predstavitve

Vsebina predstavitve

Namen in priprava Izjave o oceni NNJF, ki je sestavni del ZR

Svetovanje in koordinacija NRS pri pripraviIzjave

Analiza Izjav po komponentahza leto 2010, primerjava z leti poprej

Pregled nad zagotavljanjem in organiziranostjo notranjega revidiranja


Pregled prejetih izjav po letih

Pregled prejetih Izjav po letih


Namen in priprava izjave o oceni nnjf

Namen in priprava Izjave o oceni NNJF

pregled stanja NNJF v Republiki Sloveniji, kot ga ocenjujejo PU (za leto 2010 je AJPES prejel 2.707 Izjav predstojnikov, kot sestavni del ZR),

samokontrola uspešnosti sistematičnega upravljanja s tveganji in izboljšanja sistema notranjega nadzora pri PU v skladu z določili ZJF, prispeva k večji ozaveščenosti zaposlenih (o poslovnih procesih, tveganjih in pomenu notranjih kontrol, notranjorevizijske službe …)

omogoča spremljanje razvoja stanja NNJF pri NPU in PPU in z dodano novo točko v obrazcu Izjave tudi pregled nad zagotavljanjem notranjega revidiranja pri PU (koliko PU ima lastne NRS, skupne NRS, zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem oziroma ga še ne zagotavlja).


Svetovanje in koordinacija nrs pri pripravi izjave

Svetovanje in koordinacija NRS pri pripravi Izjave

NRS s svetovanjem in koordinacijo pri pripravi Izjave tudi pridobivajo informacije za načrtovanje svojega dela (s samoocenitvijo se pokrijejo vsa področje delovanja PU in se ocenijo tudimehke kontrole, ki jih je težje oceniti s postopki revidiranja, …)

NRS so v letu 2010v povprečjuporabile:

od 0,8 % (organi v sestavi ministrstva) do 3,2 % (posredni PU) v strukturi vsega opravljenega časa NRS ali

od 4 oz. 5 (občine oz. organi v sestavi ministrstva) do 15 dni (posredni PU).


Porabljen as nrs za svetovanje in koordinacijo

Porabljen čas NRS za svetovanje in koordinacijo


Nrs so povpre no porabile za svetovanje

NRS so povprečno porabile za svetovanje


Splo na povpre na ocena nnjf po oceni pu

Splošna povprečna ocena NNJF po oceni PU


1 primerno kontrolno okolje po oceni pu

1. Primerno kontrolno okolje po oceni PU


2 upravljanje s tveganji po oceni pu

2. Upravljanje s tveganjipo oceni PU


3 ocena sistema notranjih kontrol

3. Ocena sistema notranjih kontrol


Primerjava ocene upravljanja s tveganji in sistema nk

Primerjava ocene upravljanja s tveganji in sistema NK


4 ocena s istem informiranja in komuniciranja

4. Ocena sistem informiranja in komuniciranja


5 ocena s istem a nadziranja

5. Ocena sistema nadziranja


5 ocena s istem a nadziranja za leto 2010

5. Ocena sistema nadziranjaza leto 2010


Analiza izjav o oceni nnjf tudi za leto 2010

Analiza Izjav o oceni NNJF tudi za leto 2010

Pri obravnavi rezultatov je potrebno upoštevati, da vrednost 5, t.j. popolna ustreznost in uspešnost obvladovanja tveganj zaradi spreminjanja ciljev in poslovnega okolja predstavlja stalno spreminjajoči se cilj, doseženi rezultati pa se, boljši kot so, vedno težje izboljšujejo.

Analiza, tako kot za leta poprej, izpostavlja relativno dobro kontrolno okolje in

ustrezen sistem pretoka informacij, ki je predpogoj za izboljšanje sistema notranjih kontrol.

Obe komponenti, upravljanje s tveganji in sistem notranjih kontrol, imata »enaki« oceni, saj so notranje kontrole posledica oziroma eden od načinov upravljanja s tveganji, kar tudi kažejo podatki.

Pri vseh skupinah PU je dosežen 3% napredek v primerjavi z letom poprej pri ocenjevanju sistema nadziranja, ki vključuje notranje revidiranje.

Opomba: analiza ocen v odstotkih po posameznih komponentah in posameznemu odgovoru je podana v prilogi letnega poročila.


Zagotavljanje notranjega revidiranja v letu 2010

Zagotavljanje notranjega revidiranja v letu 2010


Zagotavljanje notranjega revidiranja v letu 20101

Zagotavljanje notranjega revidiranja v letu 2010

Vsa ministrstva imajo organizirano lastno NRS, katerih zmogljivosti v večini primerov ne ustrezajo dejanskim potrebam, saj le te pokrivajo tudi organe v sestavi.

Več kot polovica občin (54 % oz. 114 občin) zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem, 8 % z lastno NRS in 22 % s skupno NRS. 16% ali 33 občin pa notranjega revidiranja v letu 2010 ni zagotovilo.

Polovica javnih zavodov (744 zavodov) zagotavlja notranje revidiranje z zunanjim izvajalcem, 14 % z lastno NRS in 9% s skupno NRS. 28% ali 413 zavodov notranjega revidiranja v letu 2010 še ni zagotovilo.

Razlogi zakaj PU niso zagotovili notranjega revidiranja: zakonska obveznost vsake tri leta, če finančni proračun ne presega 2,086 mio EUR, imajo pomanjkanje finančnih sredstev, je v teku organiziranje skupne NRS oziroma je v teku postopek izbire zunanjega izvajalca itd.


Jz po podskupinah so v letu 2010 zagotavljali nr

JZ po podskupinah so v letu 2010 zagotavljali NR


Za konec in objava gradiva

Za konec in objava gradiva

Hvala za pozornost !Gradivo je objavljeno v Letnem poročilu o stanju NNJF za leto 2010

in na spletni strani UNP


  • Login