Narodowa Strategia Spójności 2007-2013
Download
1 / 35

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie Wstępny projekt dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 14 lutego 2006 r. Konsultacje społeczne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie' - irina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie

Wstępny projekt

dokument zaakceptowany przez Radę Ministrów

w dniu 14 lutego 2006 r.

Konsultacje społeczne

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Dokumenty strategiczne polityki sp jno ci dla polski w obecnym i przysz ym okresie programowania
Dokumenty strategiczne polityki spójności dla Polski w obecnym i przyszłym okresie programowania

2004 – 20062007 – 2013

Podstawy Wsparcia Wspólnoty

Narodowa Strategia Spójności

(NSRO)

Narodowy Plan Rozwoju


Architektura ca o ci dzia a
Architektura całości działań

Zintegrowany Pakiet Wytycznych (ZPW)

Rada Europejska

Komisja Europejska

Wspólna Polityka Rybacka

Polityka Spójności

Wspólna Polityka Rolna

Strategiczne Wytyczne Wspólnoty (SWW)

Strategiczne Wytyczne UE dla Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich

państwa członkowskie

Krajowy Program Reform

(wstępny projekt przyjęty 28.XII.2005)

Narodowa Strategia Spójności

Narodowa Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich

Narodowy Plan Strategiczny dla Rybołówstwa


Uwarunkowania zewnętrzne NSS

 • Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla Wzrostu i Zatrudnienia 2005-2008 (ZPW) (Integrated Guidelines on Growth and Jobs 2005-2008) przedstawiony przez KE 12 kwietnia 2005 r.

 • Strategiczne Wytyczne Wspólnotyna lata 2007-2013 Wspierające Wzrost Gospodarczy i Zatrudnienie (SWW) (Cohesion Policy in support of Growth and Jobs - Community Strategic Guidelines 2007-2013) opublikowane przez KE 5 lipca 2005 r.

 • Projekty rozporządzeń ustanawiających przepisy dot. funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2007-2013 przedstawione przez KE 21 grudnia 2005 r.

 • Wyłączenie obecnych instrumentów finansujących rozwój obszarów wiejskich oraz wsparcie dla rybołówstwa poza politykę spójności


Uwarunkowania wewnętrzne NSS

 • Projekt Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013 przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 6 września 2005 r.

 • Projekt Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia zaakceptowany przez Radę Ministrów w dniu 27 września 2005 r.

 • Program Działania Rządu „Solidarne Państwo” przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 9 listopada 2005 r.

 • Założenia do zmian Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia w stosunku do wstępnego projektu dokumentu, zaakceptowanego przez Radę Ministróww dniu 27 września 2005 r. przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 27 grudnia 2005 r.

 • Założenia do opracowania Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015 zaakceptowane przez Radę Ministrów w dniu 31 stycznia 2006 r.

 • Doświadczenia zdobyte w trakcie programowania oraz wdrażania funduszy strukturalnych w latach 2004-2006


Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów (wydanych decyzji) o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach poszczególnych programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 (według stanu na koniec lutego br.)


Wartość złożonych wniosków, podpisanych umów o dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 (wg stanu na koniec lutego br.)


Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 w latach 2004-2006

Ogółem wszystkie środki (stan na październik 2005 r.)

Ilość podpisanych umów o dofinansowanie, wartość ogółem wsparcia wspólnotowego wynikająca z podpisanych umów oraz wartość udzielonego wsparcia na mieszkańca

Źródło: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL” Raport IZ PWW, Warszawa, październik 2005 r.


Stan płatności w ZPORR dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006

(stan na 31 maja 2006)


Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 w latach 2004-2006

Ogółem wszystkie środki (stan na październik 2005 r.)

wartość udzielonego wsparcia na mieszkańca

Źródło: Opracowanie na podstawie bazy danych zebranej przez IZ PWW w „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL” Raport IŻ PWW, Warszawa, październik 2005 r.


Wykorzystanie środków UE przez poszczególne regiony dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 w latach 2004-2006

Ogółem wszystkie środki

Skala udzielonego wsparcia wspólnotowego w układzie regionalnym w relacji do całości udzielonego wsparcia w województwie

Źródło: „Pierwszy okres wykorzystania funduszy strukturalnych w PL” Raport IZ PWW, Warszawa, październik 2005 r.


Narodowa Strategia dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 Spójności 2007-2013

Wstępny projekt NSRO/NSS 2007-2013

wspierających wzrost gospodarczy i zatrudnienie

przyjęty przez Radę Ministrów 14 lutego br.

dokument strategiczny przygotowywany przez kraje członkowskie UE w oparciu o Strategiczne Wytyczne Wspólnoty i określający krajowe priorytety oraz obszary, na które będą przeznaczane środki unijne i krajowe w latach 2007-2013


Cel strategiczny NSS 2007-2013 dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006


Cele szczeg owe nss 2007 2013
Cele szczegółowe NSS 2007-2013 dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006

 • Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

 • Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego oraz społecznego

 • Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w tym szczególnie sektora usług

 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

 • Rozwój obszarów wiejskich


Układ celów NSS i programów operacyjnych dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006

PO Kapitał ludzki

Tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego

PO Konkurencyjna gospodarka

Wzrost zatrudnienia poprzez rozwój kapitału ludzkiego i społecznego

PO Infrastruktura i środowisko

Podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora usług

16 Regionalnych Programów Operacyjnych

Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej, mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski i jej regionów

PO Rozwój Polski Wschodniej

Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej, i przestrzennej

PO Europejskiej

Współpracy Terytorialnej

Rozwój obszarów wiejskich

PO Pomoc Techniczna


Rodki ue dla polski w podziale na fundusze w latach 2007 2013
Środki UE dla Polski w podziale na fundusze dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006 w latach 2007-2013

Na podstawie ustaleń szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 15-17 grudnia 2005 r.


Środki dla Polski na politykę spójności w ramach UE dofinansowanie oraz płatności zrealizowanych z kont programowych w ramach programów operacyjnych oraz IW EQUAL i INTERREG IIIA jako procent realizacji zobowiązań na lata 2004-2006

2004-2006

2007-2013

UE

94%

UE80,7%

Polska

19,3%

Polska6%

Unia Europejska (2000-2006) – 213,0 mld EUR Polska – 12,8 mld EUR

Unia Europejska – 307,6 mld EUR Polska – 59,6 mld EUR


Wielkość środków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2004-2006 i 2007-2013

dane w mln EUR

W okresie 2007-2013 środki przeznaczone na rozwój wsi (Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich – 11 839 mln) i obszarów zależnych od rybołówstwa (Europejski Fundusz Rybacki – 660,7 mln) wyłączone zostały z obszaru polityki spójności UE.


Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSS 2007-2013

Bez uwzględnienia środków na rezerwę krajową 5% (EFRR i EFS – 2 001 mln ), rezerwę na pokrycie nadzwyczajnych strat i nieprzewidzianych wydatków 1% (400,2 mln) oraz rezerwę wykonania 3% (1 786 mln)


Podział środków UE na programy operacyjne w ramach NSS 2007-2013

PO Pomoc techniczna

0,4%

Komponent regionalny70%

Komponent krajowy30%


Środki UE bezpośrednio adresowane do regionów w obecnym i przyszłym okresie programowania

2004 – 2006

2007 – 2013


Podział środków na infrastrukturę, otoczenie gospodarcze i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

NPR 2004-2006

26,1 %

26,5%

14,9%

18,4%

55,5%

58,6%

infrastruktura

zasoby ludzkie

Źródło: Prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polską gospodarkę, Janusz Zaleski, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego, Warszawa 16 luty 2006

sektor produkcyjny


Alokacje środków na poszczególne regiony i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

1. W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych

EFRR na mieszkańca

(EUR)


Alokacje środków na poszczególne regiony i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

2. W ramach PO Rozwój Polski Wschodniej

EFRR na mieszkańca

(EUR)


Alokacje środków na poszczególne regiony i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

3. W ramach PO Kapitał ludzki

EFS na mieszkańca

(EUR)


System realizacji NSS i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

 • Minister Rozwoju Regionalnego (MRR) – odpowiedzialny za programowanie i zarządzanie wszystkimi programami rozwojowymi finansowanymi z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności,

 • pozostali ministrowie właściwi (sektorowi) – instytucje pośredniczące, odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów PO,

 • Zarządy województw – instytucje zarządzające RPO,


System realizacji NSS i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013


System realizacji NSS c.d i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013


Przewidywane efekty NSS 2007-2013 i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

 • Prognoza efektu makroekonomicznego na podstawie modelu HERMIN

 • (wybrane wskaźniki)

 • Cztery warianty efektu opartego o stopień wykorzystania środków unijnych w ramach NSS:

 • Wariant „zero” (Z) – najsłabszy stopień wykorzystania środków

 • Wariant „medium” (M) – średni stopień wykorzystania środków

 • Wariant „high” (H) – najlepszy stopień wykorzystania środków

 • Wariant „hybrid-high” – jak wyżej, z mniejszym wpływem na stopień wydajności pracy w sektorze usług (opcja prawdopodobna w przypadku Polski)

Na podstawie prezentacji Janusza Zaleskiego z Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, dotyczącej prognozy efektu makroekonomicznego NSRO na polską gospodarkę (model HERMIN).


Przewidywane efekty NSS 2007-2013 i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

1. Wpływ na wzrost PKB (%)


Przewidywane efekty NSS 2007-2013 i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

2. Wpływ na stopę bezrobocia (%)


Przewidywane efekty NSS 2007-2013 i kapitał ludzki w NPR 2004-2006 oraz NSS 2007-2013

3. Wpływ na wielkość zatrudnienia (tys.)
Dziękuję za uwagę programów operacyjnych c.d.


ad