Cho
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 20

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Buổi Thuyết TrìnhCủa Nhóm PowerPoint PPT Presentation


  • 363 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Buổi Thuyết TrìnhCủa Nhóm. Tieuluanfree.tk. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH. Tieuluanfree.tk. Kinh tế vĩ mô. GVHD : Ths TRẦN NGUYỄN MINH ÁI. Tieuluanfree.tk. Đề tài tiểu luận :

Download Presentation

Chào Mừng Các Bạn Đến Với Buổi Thuyết TrìnhCủa Nhóm

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


ChoMngCcBnnViBuiThuytTrnhCaNhm

Tieuluanfree.tk


B CNG THNGTRNG I HC CNG NGHIP TP. H CHMINH

Tieuluanfree.tk

Kinhtvm

GVHD :Ths TRN NGUYN MINH I


Tieuluanfree.tk

titiulun:

CcbinphpVit Nam thchinkimchlmphtgiaion 2010-2011


Tieuluanfree.tk


NI DUNG

Tieuluanfree.tk

Binphpkimch

lmpht nm 2010-2011

nnhphttrinKinht


BIN PHP KIM CH LM PHT NM 2010 - 2011

Tieuluanfree.tk

Thc hin chnh sch tin t cht ch, thn trng

Thc y sn xut, kinh doanh, khuyn khch xut khu, kim ch nhp siu, s dng tit kim nng lng


BIN PHP KIM CH LM PHT NM 2010 - 2011

Tieuluanfree.tk

Thc hin chnh sch ti kha tht cht, ct gim u t cng, gim bi chi ngn sch nh nc

Bomngunlcthchinmctiuphttrinkinht - xhi


BIN PHP KIM CH LM PHT NM 2010 - 2011

Tieuluanfree.tk

Bo m n nh, an ton ca h thng ti chnh - ngn hng.

Tng cng bo m an sinh x hi


BIN PHP KIM CH LM PHT NM 2010 - 2011

Tieuluanfree.tk

iu chnh gi in, xng du gn vi h tr h ngho

ymnhcngtcttng, thng tin, tuyntruyn, tongthuncaotrongxhi. y mnh cng tc thng tin, tuyn truyn


iu hnh t gi v th trng ngoi hi linh hot

Tieuluanfree.tk

Thchinchnhsch,tintchtch,thntrng

Kim sot cht ch hot ng kinh doanh vng


Thc y sn xut, kinh doanh, khuyn khch xut khu, kim ch nhp siu, s dng tit kim nng lng

Min, gim thu, gia hn thi gian np thu nguyn liu u vo nhp khu

Tieuluanfree.tk

Ch ng p dng cc bin php cn thit, hp l v thu, ph

Hnchtnhtrngnhpsiu

Ch o Tp on in lc Vit Nam


Thc hin chnh sch ti kha tht cht, ct gim u t cng, gim bi chi ngn sch nh nc

Tieuluanfree.tk

Ch o phn u tng thu ngn sch nh nc

Cc B, c quan, a phng ch ng sp xp li cc nhim v chi

Gim bi chi ngn sch nh nc nm 2011 xung di 5% GDP


Tieuluanfree.tk

Bo m ngun lc thc hin mc tiu pht trin kinh t - x hi


Bo m n nh, an ton ca h thng ti chnh - ngn hng

Tieuluanfree.tk


Tieuluanfree.tk

Tp trung ch o h tr gim ngho ti cc a phng

b tr kinh ph thc hin cc chnh sch an sinh x hi theo chun ngho mi

Tng cng bo m an sinh x hi

Thc hin ng b cc chnh sch an sinh x hi


iu chnh gi in, xng du gn vi h tr h ngho

Tieuluanfree.tk

Tip tc thc hin l trnh iu hnh gi xng du, in theo c ch th trng.

Nh nc c chnh sch h tr h ngho sau khi iu chnh gi in.


y mnh cng tc t tng, thng tin, tuyn truyn, to ng thun cao trong x hi. y mnh cng tc thng tin, tuyn truyn

Tieuluanfree.tk

Thng tin, tuyn truyn y , kp thi

X l nghim, kp thi theo thm quyn cc hnh vi a tin sai s tht


Tm nhn kh quan- pht trin kinh t

Tieuluanfree.tk

Nnkinhtminilinktphttrin


Tm nhn kh quan- pht trin kinh t

Tieuluanfree.tk

Trinvngkimchlmpht Vit Nam

Qutrnhhinhpvithgiitrongxuhngt do havtoncuha

nhhngymnhtccphnhacc DNN lhontonngn


Tieuluanfree.tk


  • Login