การประเมินคุณภาพภายนอก
Download
1 / 36

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม. หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้. มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมากกว่าการประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ เน้นตัวบ่งชี้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัย ข้อจำกัด ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็นไทย

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม' - iram


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การประเมินคุณภาพภายนอกการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม


หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้หลักการพัฒนาตัวบ่งชี้

 • มุ่งการประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบมากกว่าการประเมินปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ

 • เน้นตัวบ่งชี้ทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ ทั้งเชิงบวกและเชิงลบ

 • ตระหนักถึงความสำคัญของปัจจัย ข้อจำกัด ตลอดจนวัฒนธรรมและความเป็นไทย

 • มีตัวบ่งชี้พื้นฐานเท่าที่จำเป็น โดยเพิ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 • คำนึงถึงความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก


ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

 • ประเมินอิงเกณฑ์ตามจุดเน้นของสถานศึกษา

 • ประเมินคุณภาพภายนอกจากผลการจัดการศึกษาเป็นหลัก

  ตาม ม. 51 โดยให้น้ำหนัก 75% ใช้ข้อมูลเฉลี่ย 3 ปี

 • ประเมินโดยวิธีการและข้อมูล ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพโดย

  Peer Review

 • ประเมินโดยการยืนยันรายงานการประเมินตนเองที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เพื่อกระตุ้นให้การประกันคุณภาพภายในมีความเข้มแข็ง


ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ต่อ)ทิศทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม(ต่อ)

5. การประเมินเชิงกระบวนการ 25%โดยให้ความสำคัญ

- สภาสถาบัน ผู้บริหาร

- คุณภาพอาจารย์ บุคลากร

- เครื่องมืออุปกรณ์

- คุณภาพและความพร้อมของผู้เรียน

- การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

- การประกันคุณภาพภายใน


ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

ตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามระดับอุดมศึกษา

จำนวน 18ตัวบ่งชี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน 15 ตัวบ่งชี้

2. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้

3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน 1 ตัวบ่งชี้


ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

 • ตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของสถานศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ที่ประเมินบนพื้นฐานที่ทุกสถานศึกษาต้องมีและปฏิบัติได้ มีความเชื่อมโยงกับการประกันคุณภาพภายใน

 • เป็นตัวบ่งชี้ที่พัฒนามาจากการประเมินฯภายนอกรอบแรกและรอบสอง

 • มีจำนวน 15ตัวบ่งชี้

  - ตัวบ่งชี้ที่ 1-11 เป็นตัวบ่งชี้ตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา

  - ตัวบ่งชี้ที่ 12-14 เป็นตัวบ่งชี้ด้านการบริหารและพัฒนาสถาบัน

  - ตัวบ่งชี้ที่ 15 เป็นตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพภายใน


. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

 • ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของสถาบันอุดมศึกษาตาม

  - ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา

  - ความสำเร็จตามจุดเน้น จุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนความป็นเอกลักษณ์

  ของสถานศึกษา

  - ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

  - มีจำนวน 3 ตัวบ่งชี้


ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริมตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

 • ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยด้านการชี้แนะ ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม

 • มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ

 • มหาวิทยาลัยต้องเลือกนำเสนอผลการดำเนินการ 2 เรื่องและผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

 • มหาวิทยาลัยสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาหรือปัญหาของสังคมที่เปลี่ยนไป

 • จำนวนตัวบ่งชี้ 1 ตัวบ่งชี้


การกำหนดค่าน้ำหนักตัวบ่งชี้การกำหนดค่าน้ำหนักตัวบ่งชี้

1. ตัวบ่งชี้พื้นฐาน จำนวน 15 ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก75%

2. ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ จำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก15%

3. ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม จำนวน 1 ตัวบ่งชี้ ค่าน้ำหนัก10%


ข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณา

1. ตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน 3 ปี ย้อนหลัง

ก่อนการประเมิน

2. ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลผลการดำเนินงาน 1 ปี

ก่อนการประเมิน


การรับรองมาตรฐานคุณภาพการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

 • เกณฑ์การพิจารณาเพื่อรับรองคุณภาพการจัดการศึกษา

  จะรับรองคุณภาพใน 2 ระดับ คือ

  1. ระดับคณะวิชาหรือหน่วยงาน

  2. ระดับสถาบัน


เกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าเกณฑ์การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า

1. ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.

2. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.


การรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบันการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสถาบัน

1. ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพมี 2 ลักษณะ คือ

1.1 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.

1.2 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.

2. พิจารณาจากสัดส่วนของคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ.เทียบกับคณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่าทั้งหมด


การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกการตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก

 • การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกป็นการนำ

  ผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาระดับคุณภาพ

  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยกำหนดมิติของ

  การพิจารณาทั้งในภาพรวมและกลุ่มตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์

  ในการตัดสินผล


เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกเกณฑ์การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก


ad