trening i sertifikacija mentor stvo
Download
Skip this Video
Download Presentation
Trening i sertifikacija – Mentor stvo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Trening i sertifikacija – Mentor stvo - PowerPoint PPT Presentation


 • 129 Views
 • Uploaded on

Trening i sertifikacija – Mentor stvo. Marija Matek Treining koordinator za interne revizore Minist a r stvo finansija Republike Hrvatske Centralna jedinica za harmonizaciju Sofija , April 17 – 20. 2012. godine. SADRŽAJ.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Trening i sertifikacija – Mentor stvo ' - iokina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
trening i sertifikacija mentor stvo

Trening i sertifikacija – Mentorstvo

Marija Matek

Treiningkoordinatorza interne revizore

Ministarstvo finansija Republike Hrvatske

Centralna jedinica za harmonizaciju

Sofija, April 17 – 20. 2012. godine

sadr aj
SADRŽAJ

1. PRAVNI OKVIR

2. MENTORSTVO U TRENING CIKLUSU

3. UPUTSTVO O MENTORSTVU U OKVIRU PRAKTIČNOG TRENINGA

4. NASTAVAK PROFESIONALNOG RAZVOJA

5. PROGRAMSKI SAVET

1 pravni okvir
1. PRAVNI OKVIR

•Upustvo o sprovođenju stručne obuke i polaganju ispita radi sticanja zvanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (31. maj 2010. godine)

• Instrukcija o sprovođenju mentorstva u okviru praktične obuke za sticanje zvanja ovlašćenog internog revizora u javnom sektoru (22. februar2011. godine)

http://www.mfin.hr/hr/izobrazba-unutarnjih-revizora

slide4
2. MENTORSTVO U TRENING CIKLUSU

OVLAŠĆENI INTERNI REVIZOR U JAVNOM SEKOTRU

PRAKTIČNI DEO

DVE PRAKTIČNE

REVIZIJE SA

MENTOROM

PISMENI ISPIT

TEORIJSKI DEO

Modul 1. – 5.

USMENI ISPIT

KONTINUIRANI PROFESIONALNI RAZVOJ

radionica za mentore
Radionica za mentore

CJH organizuje radionice za mentore – predstavljajući:

 • Uputstvo o obuci mentora
   • pruža uputstva mentorima o tome kako da sprovode mentorstvo
   • daje dalje praktične savete za mentore
slide6

3. UPUTSTVO O MENTORSTVU U OKVIRU PRAKTIČNOG TRENINGA – SADRŽAJ

 • metodologija
 • subjekti primene
 • organizacija praktičnih treninga
 • metod praktičnih treninga i dokumentacija
 • obaveze mentora

- ocenjivanje kandidata

slide7

- Metodologija

 • Sadržaj praktičnog treninga:
 • - Obavljanje najmanje dve interne revizije pod smernicama mentora, koji usmerava i nadgleda rad kandata
 • - Ocenjivanje kandidata od strane mentora
slide8

- Subjekti primene

 • Mentor= interni revizor koji svojim iskustvom pomaže kandidatu da izvrši dve praktične revizije u skladu sa Priručnikom i IIA standardima (međunarodnim standardima interne revizije)
 • 2. Kandidat =a) osoba koja je završila teorijski deo treninga
 • b) osoba uključena u sprovođenje revizija nakon odslušanog obaveznog Modula 2 – metodologija interne revizije
ko mo e biti mentor
Ko može biti mentor?

- Ovlašćeni interni revizor u javnom sekotru

Osoba sa završene najmanje tri revizije nakon dobijenog sertifikata

Osoba sa dobrim rezultatima u službi

- Osoba koja nije osuđena za vršenje prekršaja u izvršavanju službenih dužnosti

organizacija prakti nih treninga
- Organizacija praktičnih treninga

Dve praktične revizije pod nadzorom mentora - Ukoliko institucija ima jedinicu za vršenje poslova interne revizije sa iskusnim internim revizorima – mentor može biti bilo ko od njenih internih revizora, a koji ima sertifikat i koji je proizveo najmanje tri revizorska izveštaja

- Ukoliko institucija (još uvek) nema uspostavljenu jedinicu za vršenje poslova interne revizije, i ukoliko iskusni revizori još uvek ne postoje, mentore postavlja CJH

Usmeni ispit – dva revizorska izveštaja pred odborom za ispitivanje

slide11
Kandidat zaposlen u instituciji javnog sekotra, a koja ima jedinicu za obavljanje poslova interne revizije i mentora u instituciji, može započeti sa praktičnim treningom:

- nakon polaganja pismenog dela ispita

- nakon 2. Modula -”Radna metodologija interne revizije”

slide12
Kandidat zaposlen u instituciji javnog sekotra, a koja nema jedinicu za obavljanje poslova interne revizije i koja nema mentora u instituciji, može započeti sa praktičnim treningom:

- nakon polaganja pismenog dela ispita (mentora postavlja CJH)

slide13
- Metod praktičnog treninga i dokumentacija

Detaljan opis primene praktičnog treninga je predstavljen u tabeli

Način primene praktičnog treninga (hiperlink)

obaveze mentora
- Obaveze mentora
 • Pravljenje plana sprovođenja praktične interne revizije
 • Pružanje smernica i podrške, i usmeravanje kandidata savetima tokom sprovođenja praktične revizije u skladu sa preporučenom metodologijom iz Priručnika za interne revizore
 • Izdavanje potvrde o izvršenim internim revizijama pod mentorstvom najmanje nakon 15 dana od predstavljanja završnog revizorskog izveštaja o 2. internoj reviziji rukovodiocu institucije
ocenjivanje kandidata
- Ocenjivanje kandidata
 • Potvrda o sprovedenim internim revizijama pod mentorstvom
 • Izveštaj o sprovedenom praktičnom treningu za obe revizije

a) Lista kriterijuma za ocenjivanje o izvršenim internim revizijama pod mentorstvom

b) Lista za ocenjivanje praktičnog rada kandidata

3. Mentori trebaju da informišu kandidate o datoj oceni

slide16
PAŽNJA!

U slučaju promene mentora tokom praktične revizije, mentor sastavlja izveštaj o sprovedenom praktičnom treningu za deo nad kojim je vršio mentorstvo

4 nastavak profesionalnog razvoja
4. NASTAVAK PROFESIONALNOG RAZVOJA

- Katalog treninga

 • Praćenje kontinuiranog profesionalnog razvoja za CJH

- Zajedničko znanje (BoK)

opcioni moduli
Opcioni moduli
 • Uvod u internu reviziju programa i projekata koji su finansirani sredstvima EU
 • Interna revizija IT sistema
 • Interna revizija finansijskog upravljanja i računovodstva
oblasti nastavljanja profesionalnog razvoja radionice
Oblasti nastavljanja profesionalnog razvoja (radionice)

• Interna revizija • Računovodstvo i finansije • Upravljanje u javnom sektoru • Projektno upravljanje • Informaciona tehnologija • Matematika, statistika i kvantitativne primene za potrebe interne revizije • Zakon o administraciji i Zakon o radu • Upravljanje ljudskim resursima • Javne nabavke • EU fondovi

radionice na temu interne revizije u 2011 godini
Radionice na temu interne revizije u 2011. godini
 • Revizija strateških planova institucije
 • Analiza finansijskih izveštaja u budžetskom sistemu
 • Proces revizije pravljenja predloga budžeta u jedinicama lokalne samouprave
 • Osiguranje kvaliteta i Program unapređivanja
 • Priprema mišljenja internih revizora u vezi finansijskog upravljanja i sistema kontrole u vezi sa izdavanjem Izjave o fiskalnoj odgovornosti
5 p rogramski savet
5. PROGRAMSKI SAVET
 • Savetodavno telo CJH koje pruža i uzima u razmatranje predloge u svrhu osiguranja razvoja kvaliteta profesionalnog obrazovanja
 • Članovi su postavljeni na predlog direktora CJH i imenovani od strane ministra finansija, a odabrani su iz grupe ljudi sa iskustvom u oblasti treninga internih revizora, kao i iz grupe osoba koji poseduju znanje iz specifične oblasti profesionalnog treninga za interne revizore
 • Presedavajući je rukovodilac CJH
ad